Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI 1 Procedury FIDIC – wykorzystanie w realizacji projektów POIiŚ Hubert Nowak, radca prawny Warszawa, dnia 24.09.2009.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI 1 Procedury FIDIC – wykorzystanie w realizacji projektów POIiŚ Hubert Nowak, radca prawny Warszawa, dnia 24.09.2009."— Zapis prezentacji:

1 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI 1 Procedury FIDIC – wykorzystanie w realizacji projektów POIiŚ Hubert Nowak, radca prawny Warszawa, dnia 24.09.2009

2 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI 2 Zagadnienia ogólne FIDIC - Międzynarodowa Organizacja Inżynierów Konsultantów – Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils. Założona w 1913. Siedziba w Szwajcarii. SIDiR - Stowarzyszenie Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców. Zarejestrowane 9 marca 1994 r. Siedziba w Warszawie. Od września 1994 r. zarejestrowane w FIDIC.

3 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI 3 Rodzaje wzorców umownych Warunki Kontraktowe dla Budowy dla robót inżynieryjno – budowlanych projektowanych przez Zamawiającego (Czerwona Książka) – wzorzec zalecany dla robót budowlanych lub inżynieryjnych projektowanych przez Zamawiającego lub jego przedstawiciela – Inżyniera. Charakteryzuje się tym, iż w tego rodzaju kontraktach Wykonawca wykonuje roboty zgodnie z projektem dostarczonym przez Zamawiającego (roboty mogą obejmować pewne elementy robót projektowanych przez Wykonawcę); Warunki Kontraktowe dla Urządzeń oraz Projektowania i Budowy (Żółta Książka) - wzorzec zalecany dla dostarczania urządzeń elektrycznych, mechanicznych oraz dla projektowania i wykonywania robót budowlanych lub inżynieryjnych. Zazwyczaj w tego rodzaju kontraktach Wykonawca projektuje i dostarcza urządzenia czy też inne roboty, które mogą obejmować wszelkie roboty inżynieryjne, mechaniczne, elektryczne, budowlane, sporządzone zgodnie z wymaganiami Zamawiającego;

4 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI 4 Rodzaje wzorców umownych - c.d. Krótka Forma Umowy (Zielona Książka) – wzorzec zalecany dla robót budowlanych i inżynieryjnych o niewielkiej wartości pieniężnej (do ok. 500.000 EURO). Uważany za najbardziej przydatny dla prostych lub powtarzalnych inwestycji o krótkim czasie realizacji, przy których realizacji nie są konieczne żadne specjalistyczne podzlecenia; Warunki Kontraktowe na realizację EPC / Pod Klucz (Srebrna Książka) - właściwy dla dostarczenia zakładu przetwórczego lub elektrowni, lub podobnego zakładu, lub zadań z dziedziny infrastruktury, lub innych zamierzeń rozwojowych, gdzie wymagany jest wyższy stopień pewności co do ostatecznej ceny i terminu. Wykonawca bierze na siebie całkowitą odpowiedzialność za projektowanie i wykonawstwo, przy niewielkim udziale Zamawiającego; Podzlecenie dla Robót Dostaw i Usług – wzór kontraktu podwykonawczego.

5 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI 5 Budowa umowy na r.b. wg wzorów FIDIC Czerwona Książka: Akt Umowy List Zatwierdzający Oferta Szczególne Warunki Kontraktu Ogólne Warunki Kontraktu Specyfikacja Techniczna Dokumentacja Projektowa i Rysunki Wykazy i inne dokumenty, stanowiące części Kontraktu Żółta Książka: Akt Umowy List Zatwierdzający Oferta Szczególne Warunki Kontraktu Ogólne Warunki Kontraktu Wymagania Zamawiającego Wykazy Propozycja Wykonawcy i wszelkie inne dokumenty stanowiące część Kontraktu

6 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI 6 Spis Klauzul 1.Klauzula 1 – Postanowienia ogólne 2.Klauzula 2 – Zamawiający 3.Klauzula 3 – Inżynier 4.Klauzula 4 - Wykonawca 5.Klauzula 5 – Wyznaczeni Podwykonawcy (Czerwony) / Projektowanie (Żółty) 6.Klauzula 6 – Kadra i robotnicy 7.Klauzula 7 – Urządzenia, materiały i wykonawstwo 8.Klauzula 8 – Rozpoczęcie, opóźnienia i zawieszenie 9.Klauzula 9 – Próby końcowe 10.Klauzula 10 – Przejecie przez Zamawiającego

7 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI 7 Spis Klauzul - c.d. 11.Klauzula 11 – Odpowiedzialność za wady 12.Klauzula 12 – Obmiary i wycena / Próby eksploatacyjne (Żółty) 13.Klauzula 13 – Zmiany i korekty 14.Klauzula 14 – Cena kontraktowa i zapłata 15.Klauzula 15 – Rozwiązanie kontraktu przez Zamawiającego 16.Klauzula 16 – Zawieszenie i wypowiedzenie kontraktu przez Wykonawcę 17.Klauzula 17 – Ryzyko i odpowiedzialność 18.Klauzula 18 - Ubezpieczenie 19.Klauzula 19 – Siła wyższa 20.Klauzula 20 – Roszczenia, Spory i Arbitraż

8 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI 8 Wybrane definicje 1. Kontrakt – oznacza Akt Umowy, List Zatwierdzający, Ofertę, Ogólne Warunki FIDIC, Specyfikacje, Rysunki, Wykazy (w Żółtej książce – Propozycję Wykonawcy) oraz inne dokumenty wyliczone w Akcie Umowy lub Liście Zatwierdzającym; 2. Akt Umowy - oznacza akt umowy, do którego odnosi się klauzula 1.6 (określa ona termin zawarcia Aktu Umowy oraz że będzie on oparty na wzorze załączonym do Warunków Szczególnych); 3. List Zatwierdzający - oznacza list, którym Zamawiający formalnie zatwierdza Ofertę, włącznie z dołączonymi do niej protokołami uzgodnień zawierającymi uzgodnienia i podpisanymi przez obie strony. W przypadku, kiedy nie ma takiego listu zatwierdzającego, postanowienia odnoszące się do Listu Zatwierdzającego" odnoszą się do Aktu Umowy a daty związane z Listem Zatwierdzającym będą wiązane z datą podpisania Aktu Umowy; 4. Oferta - oznacza dokument tak zatytułowany, przedłożony przez Wykonawcę, obejmujący podpisaną ofertę Wykonawcy na Roboty;

9 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI 9 Wybrane definicje – c.d. 5. Wymagania Zamawiającego (Żółta) - oznaczają dokument tak zatytułowany, włączony do Kontraktu, oraz wszelkie dodatki i zmiany tego dokumentu dokonane zgodnie z Kontraktem. Taki dokument ustala cel, zakres, projekt czy też inne kryteria techniczne dla Robót; 6. Wykazy - oznaczają dokumenty tak zatytułowane, wypełnione przez Wykonawcę i dostarczone wraz z Ofertą i włączone do Kontraktu. Dokumenty te mogą zawierać dane, spisy, oraz plany płatności czy też cen; 7. Propozycja Wykonawcy (Żółta) - oznacza dokument, zatytułowany propozycja, wypełniony przez Wykonawcę i dostarczony wraz z Ofertą, włączony do Kontraktu. Taki dokument może zawierać dane, spisy i plany płatności czy też ceny; 8. Specyfikacja (Czerwony ) – oznacza dokument tak zatytułowany, włączony do Kontraktu oraz wszelkie dodatki i zmiany specyfikacji dokonane zgodnie z Kontraktem. Dokument ten specyfikuje Roboty; 9. Rysunki (Czerwony) – oznaczają rysunki Robót, włączone do Kontraktu oraz wszelkie rysunki dodatkowe i zmienione, wydane przez, lub w imieniu, Zamawiającego zgodnie z Kontraktem;

10 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI 10 Wybrane definicje – c.d. 10. Zamawiający - oznacza osobę wymienioną w Załączniku do Oferty jako Zamawiający oraz jej prawnych następców; 11. Wykonawca - oznacza osobę, wymienioną w Ofercie zatwierdzonej przez Zamawiającego, jako wykonawca oraz jej prawnych następców; 12. Inżynier - oznacza osobę wyznaczoną przez Zamawiającego i wymienioną w Załączniku do Oferty do pełnienia funkcji Inżyniera dla potrzeb Kontraktu, lub inną osobę, wyznaczoną przez Zamawiającego za powiadomieniem Wykonawcy na mocy klauzuli 3.4;

11 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI 11 Wybrane definicje – c.d. 13. Przedstawiciel Wykonawcy - oznacza osobę, wymienioną przez Wykonawcę w Kontrakcie lub wyznaczoną przez Wykonawcę zgodnie z klauzulą 4.3 działającą w imieniu Wykonawcy; 14. Personel Zamawiającego - oznacza Inżyniera, jego asystentów do których odnosi się klauzula 3.2, całą kadrę oraz innych pracowników, robotników i osoby zatrudnione przez Inżyniera lub Zamawiającego, oraz wszelkie inne osoby, o których Inżynier lub Zamawiający powiadomią Wykonawcę, że mają być traktowane jako Personel Zamawiającego; 15. Personel Wykonawcy - oznacza Przedstawiciela Wykonawcy, oraz cały personel zatrudniony przez Wykonawcę na Terenie Budowy, który może składać się z kadry, robotników, oraz innych pracowników Wykonawcy oraz każdego Podwykonawcy, a także wszelkie inne osoby pomagające Wykonawcy w wykonywaniu Robót;

12 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI 12 Wybrane definicje – c.d. 16. Zabezpieczenie Wykonania - oznacza zabezpieczenie lub zabezpieczenia, jeśli jest więcej niż jedno, objęte klauzulą 4.2; 17. Nieprzewidywalne - oznacza nie dające się w racjonalny sposób przewidzieć przez doświadczonego Wykonawcę przed dniem złożenia Oferty; 18. Zmiana - oznacza każdą zmianę w Robotach, poleconą lub zatwierdzoną jako zmiana na mocy rozdziału 13; 19. Kwota Warunkowa - oznacza kwotę, jeśli jest określona w Kontrakcie jako kwota tymczasowa, przeznaczoną dla opłacenia części Robót lub dostarczenia Urządzeń, Materiałów lub usług na mocy klauzuli 13.5; 20. Kwota Zatrzymana - oznacza zakumulowana sumę kwot zatrzymanych przez Zamawiającego na mocy klauzuli 14.3 wypłacaną na mocy klauzuli 14.9; 21. Podwykonawca - oznacza każdą osobę wymienioną w Kontrakcie jako podwykonawca lub wyznaczoną jako podwykonawca dla wykonywania części Robót, oraz prawnych następców każdej z tych osób;

13 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI 13 Powiązanie FIDIC z obowiązującym prawem 1.Prawem zamówień publicznych 2.Kodeksem cywilnym 3.Prawem Budowlanym

14 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI 14 Powiązanie FIDIC z Prawem zamówień publicznych – przykłady 1.FIDIC jako wzór umowy - Art. 36 ust. 1 pkt) 16 Pzp; 2.Zabezpieczenie należytego wykonania umowy – art. 147- 151 Pzp oraz Subklauzula 4.2 Zabezpieczenie Wykonania; 3.Podwykonawstwo - art. 36 ust. 4-5 Pzp oraz Subklauzula 4.4. Podwykonawcy; 4.Kwoty Warunkowe – Subklauzula 13.5 oraz orzeczenie Zespołu Arbitrów, sygn. akt wyrok UZP/ZO/0-2269/04.

15 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI 15 Powiązanie FIDIC z kodeksem cywilnym – przykład Podwykonawstwo art. 647(1) k.c oraz Subklauzula 4.4. Podwykonawcy

16 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI 16 Powiązanie FIDIC z Prawem budowlanym – przykłady Prawa i obowiązki stron procesu budowlanego (art. 17-27 prawa budowlanego); Rozpoczęcie budowy – art. 41 -42; Dziennik budowy – art. 45

17 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI 17 Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI 1 Procedury FIDIC – wykorzystanie w realizacji projektów POIiŚ Hubert Nowak, radca prawny Warszawa, dnia 24.09.2009."

Podobne prezentacje


Reklamy Google