Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ANALIZA WSKAŹNIKOWA Dr Magdalena Mikołajek-Gocejna Wyższa Szkoła Promocji Wykorzystanie sprawozdań finansowych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ANALIZA WSKAŹNIKOWA Dr Magdalena Mikołajek-Gocejna Wyższa Szkoła Promocji Wykorzystanie sprawozdań finansowych."— Zapis prezentacji:

1 ANALIZA WSKAŹNIKOWA Dr Magdalena Mikołajek-Gocejna Wyższa Szkoła Promocji Wykorzystanie sprawozdań finansowych

2 Analiza wskaźnikowa (ang. ratio analysis) Metoda oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa na podstawie wskaźników finansowych charakteryzujących różne aspekty jego działalności. Polega ona zatem na badaniu relacji między poszczególnymi pozycjami bilansu, rachunku zysków i strat i rachunku przepływów pieniężnych oraz porównywaniu ich z: poziomami wskaźników przyjętych powszechnie za pożądane lub graniczne, poziomami zaplanowanymi wartościami wskaźników z lat poprzednich (badania trendu) poziomem wskaźników w firmach prowadzących podobną działalność, wielkościami średnimi w branży wielkościami przeciętnymi w całej gospodarce Analiza wskaźnikowa Dr Magdalena Mikołajek-Gocejna Wyższa Szkoła Promocji

3 Zalety analizy wskaźnikowej: prostota pomiaru możliwość porównywania efektów przedsiębiorstw, grup, sektorów możliwość analizy występujących w danym przedsiębiorstwie zmian w dłuższym okresie możliwość identyfikacji krytycznych obszarów działania i poznanie zaznaczających się trendów Ograniczenia analizy wskaźnikowej: oparcie wyłącznie na danych z przeszłości (danych historycznych), nie uwzględnianie warunków działania przedsiębiorstwa w przyszłości dość pobieżna ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstwa bardzo szeroki zestaw wskaźników, w związku z tym obliczenie i interpretacja większości z nich może zaciemniać obraz kondycji przedsiębiorstwa Analiza wskaźnikowa Dr Magdalena Mikołajek-Gocejna Wyższa Szkoła Promocji

4 Wskaźniki grupuje się według kryterium zbliżonej treści ekonomicznej. Najczęściej wyróżnia się cztery obszary analizy wskaźnikowej: wskaźniki płynności wskaźniki sprawności działania (nazywane także wskaźnikami sprawności wykorzystania aktywów lub obrotowości) wskaźniki zadłużenia wskaźniki zyskowności i rentowności W spółkach akcyjnych wykorzystuje się dodatkowo wskaźniki oceny firmy przez rynek kapitałowy Analiza wskaźnikowa Dr Magdalena Mikołajek-Gocejna Wyższa Szkoła Promocji

5 Płynność finansowa (ang. financial liquidity) oznacza zdolność przedsiębiorstwa do terminowego regulowania bieżących (krótkoterminowych) zobowiązań. Regulowanie zobowiązań bieżących zależy od stanu środków pieniężnych oraz możliwości zamiany innych składników majątku obrotowego na gotówkę Wskaźniki płynności finansowej (ang. Liquidity ratios) pokazują zatem relację środków pieniężnych i innych aktywów obrotowych przedsiębiorstwa do zobowiązań bieżących Pozwalają uzyskać odpowiedź na następujące pytania: Czy przedsiębiorstwo jest w stanie spłacać bieżące zobowiązania z najbardziej płynnej części majątku? Czy przedsiębiorstwo ma płynność finansową, a zatem czy ma gwarancję dalszej bezpiecznej egzystencji? Analiza wskaźnikowa – wskaźniki płynności Dr Magdalena Mikołajek-Gocejna Wyższa Szkoła Promocji

6 Płynność finansowa może być oceniana przy pomocy następujących wskaźników: Wskaźnika bieżącej płynności (wskaźnik III stopnia płynności) Wskaźnika szybkiej (przyspieszonej) płynności (wskaźnik II stopnia płynności) Wskaźnika płynności gotówkowej (wskaźnik I stopnia płynności) Analiza wskaźnikowa – wskaźniki płynności Dr Magdalena Mikołajek-Gocejna Wyższa Szkoła Promocji

7 Wskaźnik bieżącej płynności (ang. Current liquidity ratio) informuje o stopniu pokrycia zobowiązań krótkoterminowych aktywami obrotowymi. Zachowanie równowagi finansowej przedsiębiorstwa wymaga, aby wielkość aktywów obrotowych była dwa razy większa niż kwota zobowiązań bieżących Wskaźnik ten powinien zatem oscylować w przedziale 1,5-2,0. Zbyt niska wartość tego wskaźnika (poniżej 1,5) może być zapowiedzią pojawienia się trudności płatniczych Z kolei wskaźnik przewyższający znacznie górny poziom przyjętego przedziału (>2,0) wskazuje na niesprawności w gospodarce finansowej przedsiębiorstwa, związanej z wysokimi stanami zapasów, nieskutecznym odzyskiwaniem należności, czy wysokim stanem środków pieniężnych w kasie bądź na rachunku bankowym Analiza wskaźnikowa Dr Magdalena Mikołajek-Gocejna Wyższa Szkoła Promocji wskaźnik bieżącej płynności = aktywa obrotowe zobowiązania bieżące

8 Wskaźnik szybkiej (przyspieszonej) płynności (ang. quick liquidity ratio) pokazuje stopień pokrycia zobowiązań bieżących płynnymi aktywami Przyjmuje się, że wartość tego wskaźnika powinna być zawarta w przedziale 1,0- 1,2. Im wskaźnik jest bliższy jedności tym przedsiębiorstwo ma lepszą zdolność do regulowania krótkoterminowych zobowiązań Niski poziom wskaźnika szybkiej płynności przy wysokim wskaźniku bieżącej płynności świadczy o znacznym zamrożeniu środków w zapasach. Analiza wskaźnikowa – wskaźniki płynności Dr Magdalena Mikołajek-Gocejna Wyższa Szkoła Promocji wskaźnik szybkiej płynności = aktywa obrotowe – zapasy – rozliczenia międzyokresowe zobowiązania bieżące

9 Wskaźnik płynności gotówkowej (ang. super quick liquidity ratio) określa jaka część zobowiązań bieżących może być uregulowana bez zwłoki, gdyby stały się one wymagalne w danym momencie Wskaźnik ten przedstawia natychmiastową zdolność płatniczą. W literaturze przedmiotu podaje się, że wartość wzorcowa tego wskaźnika powinna mieścić się w przedziale 0,16-0,20 Analiza wskaźnikowa – wskaźniki płynności Dr Magdalena Mikołajek-Gocejna Wyższa Szkoła Promocji wskaźnik płynności gotówkowej = środki pieniężne + papiery wartościowe do obrotu zobowiązania bieżące

10 Dr Magdalena Mikołajek-Gocejna Wyższa Szkoła Promocji wskaźniki płynności200520042003 wskaźnik bieżącej płynności1,080,830,60 wskaźnik szybkiej płynności0,860,650,43 wskaźnik płynności gotówkowej0,020,040,02 Mieszko S.A. – wskaźniki płynności

11 W ocenie sprawności działania (obrotowości, aktywności) najczęściej wykorzystywane są: wskaźniki rotacji aktywów wskaźnik rotacji zapasów wskaźnik rotacji należności Wskaźnik rotacji aktywów (ang, total assets turnover) określa efektywność wykorzystania majątku przedsiębiorstwa i informuje jaka wartość sprzedaży przypada na jednostkę zaangażowanego w przedsiębiorstwo majątku (ile złotówek przychodów generuje 1 złotówka majątku) Rosnąca wartość wskaźnika jest tendencją pozytywną Analiza wskaźnikowa – wskaźniki sprawności działania Dr Magdalena Mikołajek-Gocejna Wyższa Szkoła Promocji wskaźnik rotacji aktywów = wskaźnik rotacji aktywów = przychody netto ze sprzedaży aktywa ogółem

12 Wskaźnik rotacji zapasów (ang. Inventory turnover ratio) informuje ile razy w ciągu roku następuje rotacja zapasów lub ile trwa jeden cykl obrotu w zależności od formuły obliczeniowej wskaźnika Im wyższa wartość wskaźnika tym przedsiębiorstwo więcej razy odnawia swoje zapasy i tym korzystniejsza sytuacja Im niższa wartość wskaźnika tym korzystniejsza sytuacja przedsiębiorstwa, gdyż szybciej odnawia swoje zapasy Analiza wskaźnikowa – wskaźniki sprawności działania Dr Magdalena Mikołajek-Gocejna Wyższa Szkoła Promocji wskaźnik rotacji zapasów w razach = wskaźnik rotacji zapasów w razach = przychody netto ze sprzedaży średni stan zapasów wskaźnik rotacji zapasów w dniach = * 365 dni wskaźnik rotacji zapasów w dniach = * 365 dni średni stan zapasów przychody netto ze sprzedaży

13 Wskaźnik rotacji należności (ang. account receivable ratio) informuje o liczbie obrotów należności w ciągu okresu sprawozdawczego lub o czasie trwania jednego obrotu. Przyjmuje się, że przedsiębiorstwo powinno odtwarzać należności 7-10 razy w ciągu roku. Wskaźnik mniejszy niż 7 informuje o tym, że przedsiębiorstwo ma kłopoty ze ściąganiem należności od swoich klientów Wskaźnik informuje, jak długo środki pieniężne ze sprzedaży są zamrożone w należnościach. Im niższa wartość tego wskaźnika tym lepiej, ponieważ oznacza to szybki spływ należności. Analiza wskaźnikowa – wskaźniki sprawności działania Dr Magdalena Mikołajek-Gocejna Wyższa Szkoła Promocji wskaźnik rotacji należności w razach = wskaźnik rotacji należności w razach = przychody netto ze sprzedaży średni stan należności wskaźnik rotacji należności w dniach = * 365 dni wskaźnik rotacji należności w dniach = * 365 dni średni stan należności przychody netto ze sprzedaży

14 Dr Magdalena Mikołajek-Gocejna Wyższa Szkoła Promocji Mieszko S.A. – wskaźniki sprawności działania wskaźniki sprawności działania200520042003 wskaźnik rotacji aktywów0,870,900,81 wskaźnik rotacji zapasów w razach11,8313,2410,65 wskaźnik rotacji zapasów w dniach30,8627,5634,27 wskaźnik rotacji należności w razach3,103,744,36 wskaźnik rotacji należności w dniach117,7697,6983,65 wskaźnik obrotu zobowiązań273,26253,92363,42

15 Do wskaźników zadłużenia najczęściej wykorzystywanych w analizie finansowej zaliczamy: wskaźnik zadłużenia ogólnego wskaźnik zadłużenia kapitału własnego wskaźnik pokrycia odsetek zyskiem wskaźnik pokrycia zobowiązań nadwyżką finansową Analiza wskaźnikowa – wskaźniki zadłużenia Dr Magdalena Mikołajek-Gocejna Wyższa Szkoła Promocji

16 Wskaźnik zadłużenia całkowitego (ang. debt ratio) określa udział kapitałów obcych w finansowaniu majątku przedsiębiorstwa. Im niższy poziom tego wskaźnika, tym mniejsze ryzyko finansowe kredytodawców przedsiębiorstwa. Jednak minimalizacja wskaźnika może ograniczać możliwości rozwoju firmy i powiększania rentowności kapitału własnego. Przyjmuje się, zę wskaźnik ten powinien przybierać wartości z przedziału 0,57-0,67 Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego (ang. equity to debt ratio) określa możliwość pokrycia zobowiązań z kapitałów własnych Wskaźnik ten może osiągać różne wartości, ale banki najchętniej udzielają przedsiębiorstwu kredytu, gdy wskaźnik ten nie jest większy od 1. Analiza wskaźnikowa – wskaźniki zadłużenia Dr Magdalena Mikołajek-Gocejna Wyższa Szkoła Promocji wskaźnik zadłużenia całkowitego = wskaźnik zadłużenia całkowitego = zobowiązania ogółem aktywa ogółem wskaźnik zadłużenia kapitału własnego = wskaźnik zadłużenia kapitału własnego = kapitał własny zobowiązania ogółem

17 Analiza wskaźnikowa – wskaźniki zadłużenia Dr Magdalena Mikołajek-Gocejna Wyższa Szkoła Promocji Wskaźnik pokrycia odsetek zyskiem (ang. interest cover) informuje, ile razy wielkość zysku (przed spłatą odsetek i opodatkowaniem) przewyższa wartość płaconych odsetek Im wyższy wskaźnik, tym mniej uciążliwe są koszty obsługi zadłużenia dla przedsiębiorstwa. Wielu kredytodawców oczekuje wartości wskaźnika w przedziale 4-5 Wskaźnik pokrycia zobowiązań nadwyżką finansową informuje o możliwości sfinansowania zadłużenia z nadwyżki finansowej, a zatem sumy zysku netto i amortyzacji. Jednocześnie pozwala odpowiedzieć na pytanie, ile lat potrzeba, aby przedsiębiorstwo było w stanie spłacić całe zadłużenia z zysku netto i amortyzacji wskaźnik pokrycia odsetek zyskiem = wskaźnik pokrycia odsetek zyskiem = zysk brutto + odsetki odsetki wskaźnik pokrycia zobowiązań nadwyżką finansową = zysk netto + amortyzacja zobowiązania ogółem

18 Dr Magdalena Mikołajek-Gocejna Wyższa Szkoła Promocji Mieszko S.A. – wskaźniki zadłużenia wskaźniki zadłużenia200520042003 wskaźnik zadłużenia całkowitego0,650,630,81 wskaźnik zadłużenia kapitału własnego0,540,590,24 wskaźnik pokrycia odsetek zyskiem9,655,60-209,86 wskaźnik pokrycia zobowiązań nadwyżką finansową0,080,11-0,02

19 Wskaźniki zyskowności i rentowności odzwierciedlają łączny wpływ zarządzania płynnością, aktywami i źródłami finansowania na wyniki finansowe. Do podstawowych wskaźników rentowności należą: zyskowność sprzedaży określana też jako rentowność handlowa (ang. return on sales – ROS) rentowność majątku zwana rentownością ekonomiczną (ang. return on assetes – ROA) rentowność kapitałów własnych zwana rentownością finansową (ang. return on equity) Analiza wskaźnikowa – wskaźniki rentowności Dr Magdalena Mikołajek-Gocejna Wyższa Szkoła Promocji

20 Wskaźnik zyskowności sprzedaży informuje o tym, ile 1 zł sprzedaży przyniesie: zysku ze sprzedaży zysku operacyjnego zysku netto Wzrost wartości tych wskaźników oznacza poprawę sytuacji przedsiębiorstwa, gdyż dla wygenerowania określonego zysku potrzebna jest mniejsza wartość sprzedaży Dr Magdalena Mikołajek-Gocejna Wyższa Szkoła Promocji Analiza wskaźnikowa – wskaźniki rentowności rentowność zysku ze sprzedaży = *100% rentowność zysku ze sprzedaży = *100% zysk ze sprzedaży przychody netto ze sprzedaży rentowność zysku operacyjnego = *100% rentowność zysku operacyjnego = *100% zysk operacyjny przychody netto ze sprzedaży rentowność zysku ze sprzedaży = *100% rentowność zysku ze sprzedaży = *100% zysk netto przychody netto ze sprzedaży

21 Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) informuje o wielkości zysku netto przypadającego na jednostkę wartości zaangażowanego w przedsiębiorstwo majątku Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) informuje o wielkości zysku netto przypadającego na jednostkę zaangażowanego kapitału własnego. Im wyższy wskaźnik zwrotu z kapitału własnego, tym korzystniejsza sytuacja finansowa przedsiębiorstwa i większe możliwości dalszego rozwoju. Analiza wskaźnikowa – wskaźniki rentowności Dr Magdalena Mikołajek-Gocejna Wyższa Szkoła Promocji rentowność aktywów (ROA) = *100% rentowność aktywów (ROA) = *100% zysk netto aktywa ogółem rentowność aktywów (ROA) = *100% rentowność aktywów (ROA) = *100% zysk netto kapitał własny

22 Uzupełnieniem analizy wskaźnikowej może być tzw. analiza du Ponta, zwana także analizą piramidalną. Stosowana jest ona do oceny sprawozdań finansowych w celu ustalenia kondycji finansowej przedsiębiorstwa. Polega ona rozdzieleniu wskaźnika ROE (stanowiącego wierzchołek piramidy) na czynniki cząstkowe. Analiza wskaźnikowa Dr Magdalena Mikołajek-Gocejna Wyższa Szkoła Promocji ROE= = * * ROA – rentowność aktywów struktura ROA – rentowność aktywów struktura finansowania finansowania zysk netto Kapitał własny zysk netto przychody netto ze sprzedaży przychody netto ze sprzedaży aktywa ogółem kapitał własny

23 Dr Magdalena Mikołajek-Gocejna Wyższa Szkoła Promocji Mieszko S.A. – wskaźniki rentowności wskaźniki rentowności200520042003 rentowność zysku ze sprzedaży2,441,57-2,95 rentowność zysku operacyjnego4,212,72-2,65 rentowność zysku netto0,820,10-8,53 rentowność aktywów0,710,09-6,93 rentowność kapitału własnego2,040,23-36,23

24 MODELE OCENY ZAGROŻENIA NIEWYPŁACALNOŚCIĄ Dr Magdalena Mikołajek-Gocejna Wyższa Szkoła Promocji Wykorzystanie sprawozdań finansowych

25 W badaniach nad oceną niewypłacalności przedsiębiorstw i symptomów bankructwa stosuje się modele ekonometryczne, które identyfikują najbardziej istotne wskaźniki określające sytuację finansową przedsiębiorstw. Model D. Hadasik gdzie: W 1 – wskaźnik płynności bieżącej W 2 – wskaźnik płynności szybkiej W 3 – wskaźnik ogólnego zadłużenia W 4 – rotacja należności W 5 - cykl odnawiania zapasów Wartość rozdzielająca 0,374345 Modele oceny zagrożenia niewypłacalnością Dr Magdalena Mikołajek-Gocejna Wyższa Szkoła Promocji D = 0,365425*W 1 -0,765526*W 2 - 2,40435 *W 3 + 1,59079*W 4 + D = 0,365425*W 1 -0,765526*W 2 - 2,40435 *W 3 + 1,59079*W 4 + + 0,00230258 *W 5 +2,36261 + 0,00230258 *W 5 +2,36261

26 Model A. Hołdy Gdzie: W 1 – wskaźnik płynności bieżącej W 2 – wskaźnik zadłużenia ogólnego W 3 – wskaźnik rotacji majątku W 4 – wskaźnik rentowności majątku W 5 – wskaźnik obrotu zobowiązań ((zobowiązania ogółem/przychody ze sprzedaży)*365) Podmioty, dla których wartość Z<0 są potencjalnymi bankrutami, natomiast firmy, dla których funkcja ta prowadzi do uzyskania wartości większych od zera nie są bankrutami Modele oceny zagrożenia niewypłacalnością Dr Magdalena Mikołajek-Gocejna Wyższa Szkoła Promocji Z= 0,605+ 0,681*W 1 - 0,0196*W 2 + 0,157*W 3 + 0,000969*W 4 + + 0,000672*W 5 + 0,000672*W 5

27 Dr Magdalena Mikołajek-Gocejna Wyższa Szkoła Promocji Mieszko S.A. – modele oceny zagrożenia upałością 200520042003 model Hadasik5,54243636,65956597,3289278 model Hołdy1,65131761,47190011,36416


Pobierz ppt "ANALIZA WSKAŹNIKOWA Dr Magdalena Mikołajek-Gocejna Wyższa Szkoła Promocji Wykorzystanie sprawozdań finansowych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google