Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Źródła finansowania NGO

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Źródła finansowania NGO"— Zapis prezentacji:

1 Źródła finansowania NGO
Fundusze krajowe i europejskie Projekt współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

2 Źródła finansowania NGO
Składki członkowskie Datki od osób prywatnych (także 1%) Zbiórki, aukcje, loterie Działalność odpłatna i gospodarcza Sponsoring Dotacje (publiczne/prywatne – polskie/zagraniczne)

3 Źródła publiczne - Programy współpracy z NGO
Jednostki samorządu terytorialnego: - Programy współpracy z NGO - Zadania powierzone lub dofinansowane: * samorząd lokalny (Gmina, OPS) * samorząd powiatowy (Starostwo, PUP, PCPR) * samorząd województwa (Urząd Marszałkowski)

4 Źródła publiczne - Urząd Wojewódzki Administracja rządowa:
- Ministerstwa - Fundusze celowe (PFRON, PARP, NFOŚiGW) - Rezerwy celowe budżetu państwa (FIO)

5 Źródła publiczne - fundusze europejskie Środki zagraniczne:
- inna pomoc zagraniczna (ambasady, Fundusz Wyszehradzki)

6 Urząd Marszałkowski Programy współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

7 Obszar: Polityka społeczna
Zadanie Przeciwdziałanie społecznemu wykluczaniu osób starszych. Wspierane będą działania polegające w szczególności na: • organizacji działań edukacyjnych i informacyjnych skierowanych do środowiska osób starszych, • organizacji czasu wolnego seniorów, ze szczególnym uwzględnieniem aktywizacji i uczestnictwa w życiu lokalnym, • budowaniu pozytywnego społecznego wizerunku osób starszych.

8 Obszar: Polityka społeczna
Zadanie Wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych. Wspierane będą działania polegające w szczególności na: • kształtowaniu właściwych postaw wobec niepełnosprawności, w tym promocja sztuki osób niepełnosprawnych, • rozwoju oferty wsparcia środowiskowego dla osób i rodzin z osobą niepełnosprawną, • organizacji szkoleń dla kadr realizujących zadania na rzecz osób niepełnosprawnych, • upowszechnianiu informacji na temat rodzajów i dostępności pomocy oraz praw osób niepełnosprawnych.

9 Obszar: Polityka społeczna
Zadanie Polityka prorodzinna i przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Wspierane będą działania polegające w szczególności na: • organizacji kampanii promującej mediacje rodzinne (w tym szkolenia z zakresu mediacji), • wspieraniu rodzicielstwa zastępczego, • przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie poprzez edukację społeczną i promocję postaw społecznych oraz działań wolnych od przemocy, realizacja programów ochrony ofiar przemocy oraz pracę ze sprawcami przemocy w rodzinie. Realizacja zadań publicznych zlecanych w trybie konkursowym

10 Obszar: Profilaktyka i przeciwdziałanie uzależnieniom
Zadanie Ograniczenie używania alkoholu, narkotyków i nikotyny oraz związanych z tym problemów, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży. Wspierane będą działania polegające w szczególności na: • wspieraniu programów profilaktyki uzależnień w środowiskach akademickich, • realizacji programów wsparcia dla osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków i nikotyny utrzymujących abstynencję, • ograniczaniu ryzyka szkód zdrowotnych

11 Obszar: Profilaktyka i przeciwdziałanie uzależnieniom
Zadanie Zwiększenie dostępności i skuteczności zorganizowanych form pomocy psychologicznej i socjoterapeutycznej w szczególności dla dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi Wspierane będą działania polegające w szczególności na: • podnoszeniu kompetencji zawodowych wśród pracowników świetlic socjoterapeutycznych i opiekuńczo-wychowawczych.

12 Obszar: Profilaktyka i przeciwdziałanie uzależnieniom
Zadanie Rozwój edukacji publicznej w zakresie problematyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy. Wspierane będą działania polegające w szczególności na: • rozwijaniu profilaktyki rodzinnej i środowiskowej w zakresie problemów uzależnień, • promowaniu pozytywnych postaw społecznych w profilaktyce dotyczącej problemu uzależnień, • wspieraniu działań szkoleniowych podnoszących kwalifikacje i umiejętności grup zawodowych w obszarze przeciwdziałania przemocy.

13 Obszar: Kultura fizyczna i sport
Zadanie Upowszechnianie kultury fizycznej. Wspierane będą działania polegające w szczególności na: • aktywizacji wszystkich środowisk, bez względu na płeć, wiek i stopień zaawansowania, w uprawianiu sportu i rekreacji ruchowej.

14 Obszar: Kultura fizyczna i sport
Wspieranie współzawodnictwa i szkolenia sportowego dzieci i młodzieży Wspierane będą działania polegające w szczególności na: • uzyskiwaniu najwyższych lokat przez reprezentantów Województwa we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży w skali krajowej.

15 Obszar: Edukacja Zadanie „Regionalny Program Stypendialny”
W szczególności wspierane będą następujące działania: W ramach projektu przewiduje się ufundowanie stypendiów: • Stypendium – udzielanie stypendiów uczniom gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych za szczególne osiągnięcia artystyczne i sportowe, a także studentom za szczególne osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe, • Mobilna młodzież– udzielanie stypendiów umożliwiających dofinansowanie kursów językowych oraz staży i praktyk studenckich zarówno krajowych, jak i zagranicznych, • Studiuję w Małopolsce – udzielanie stypendiów dla osób podejmujących studia na uczelniach wyższych, pochodzących z regionów partnerskich Województwa oraz Polaków i osób innej narodowości pochodzących ze Wschodu

16 Obszar: Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego
Zadanie „Mecenat Kulturalny” – mecenat Województwa w dziedzinie kultury Wspierane będą projekty wpisujące się w szczególności w następujące priorytety: 1. Twórczość profesjonalna 2. Regionalizm – wartości – tradycja 3. Edukacja dla kultury – „Percepcja sztuki” 4. Kultura nowoczesna – „Wizja” 5. Kultura bez granic – „Bliscy a dalecy” 6. Kapitał myśli – „Wartość wiedzy” 7. Atrakcyjna przestrzeń – „Ekspozycja – odbiorca” 8. Zapis – literatura, wydawnictwa, media

17 Obszar: Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego
Zadanie Upowszechnianie sztuki współczesnej Wspierane będą projekty wpisujące się w szczególności w następujące priorytety: • tworzenie interdyscyplinarnej kolekcji i zbiorów sztuki współczesnej, • promocja i popularyzacja polskiej sztuki współczesnej, • prezentacja dzieł sztuki współczesnej w regionie i poza jego granicami, • inicjowanie, wspieranie i koordynacja badań z dziedziny sztuki współczesnej oraz upowszechniania i promowanie kultury i dziedzictwa kulturowego, • tworzy oraz wspiera programy stwarzające warunki dla rozwoju sztuki oraz jej prezentacji, • gromadzenie informacji, tworzenie katalogów, baz danych dokumentujących sztukę współczesną, • kreowanie programów edukacyjnych oraz projektów promocyjnych w celu upowszechniania wiedzy oraz pobudzania zainteresowania sztuką współczesną, w tym poprzez angażowanie twórców i artystów do działań edukacyjnych w społecznościach lokalnych.

18 Obszar: Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego
Zadanie Wsparcie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robot budowlanych przy zabytkach. 1) ZABYTEK RUCHOMY ZR 1 - prowadzenie prac konserwatorskich zabytkowego wyposażenia i wystroju zabytków nieruchomych posiadających najwyższą wartość historyczną, artystyczną lub naukową. ZR 2 - podejmowanie prac konserwatorskich kolekcji stanowiących zbiory zabytkowych przedmiotów i dzieł zgromadzonych i uporządkowanych oraz opracowanych i udostępnianych publicznie. 2) ZABYTEK NIERUCHOMY ZN – układ, obiekt, dzieło – podejmowanie prac konserwatorskich lub restauratorskich przy substancji zabytku nieruchomego wraz z jego otoczeniem oraz w historycznych układach urbanistycznych, ruralistycznych i w historycznych zespołach budowlanych. 3) DOKUMENTOWANIE ZASOBOW DZ – diagnozowanie, programowanie i dokumentowanie prac konserwatorskich i restauratorskich.

19 Obszar: Turystyka Zadanie Rozwój turystyki w Województwie:
A. „Otwarty Szlak Architektury Drewnianej” B. „Rozwój agroturystyki w Województwie” C. „Rozwój turystyczny doliny rzeki” D. Rozwój produktów turystycznych A. „Otwarty Szlak Architektury Drewnianej”. W ramach realizacji zadania powierzone będą działania polegające w szczególności na: • udostępnieniu obiektów turystycznych na Szlaku Architektury Drewnianej, • zarządzaniu infrastrukturą turystyczną Szlaku Architektury Drewnianej, • stworzeniu sieci partnerów lokalnych celem zarządzania Szlakiem Architektury Drewnianej, • promocji i aktywizacji Szlaku Architektury Drewnianej.

20 Obszar: Turystyka B. „Rozwój agroturystyki w Województwie.
W ramach realizacji zadania powierzone będzie działanie polegające w szczególności na: • kategoryzacji i oznakowaniu gospodarstw agroturystycznych. C. „Rozwój turystyczny doliny rzeki”. W ramach realizacji zadania wspierane będą działania polegające w szczególności na: • rozwoju produktów turystyki sezonowej w Województwie – wytyczanie, znakowanie oraz renowacja tras do narciarstwa biegowego, • rozwoju produktu turystyki zimowej w Województwie – rozwój i promocja turystyki na „rakietach śnieżnych”, • stworzeniu markowego produktu turystycznego „Szlakiem bobrów i wydr”, • promocji i aktywizacji produktów turystycznych doliny rzeki.

21 Obszar: Turystyka D. Rozwój produktów turystycznych.
W ramach realizacji zadania wspierane będą działania polegające w szczególności na: • utrzymaniu, renowacji i tworzeniu infrastruktury szlaków turystycznych w regionie, • oznakowaniu dróg dojazdowych do atrakcji i infrastruktury turystycznej regionu, • tworzenie nowych produktów turystycznych..

22 Obszar: Ekologia i ochrona dziedzictwa przyrodniczego
Zadanie Aktywizacja gospodarcza i ochrona dziedzictwa obszarów wiejskich w regionie. W ramach realizacji zadania wspierane będą działania polegające między innymi na: • organizowaniu szkoleń dla rolników (m.in. wytwórców produktów pochodzenia owczego) mających na celu zachęcenie do zakładania grup producentów rolnych oraz uzyskania i podnoszenia kwalifikacji w zakresie prowadzenia zrównoważonej gospodarki rolnej, • zorganizowaniu wypasu kulturowego ras regionalnych.

23 Obszar: Ekologia i ochrona dziedzictwa przyrodniczego
Zadanie Wspomaganie wytwórców produktów tradycyjnych i regionalnych oraz produktów rolnictwa zrównoważonego. W ramach realizacji zadania wspierane będą działania polegające między innymi na: • zorganizowaniu szkoleń dla producentów w zakresie wymogów weterynaryjnych, higienicznych, sanitarnych, które muszą być spełnione przy produkcji produktów tradycyjnych i regionalnych, • wsparciu przedsięwzięć prezentujących i popularyzujących na terenie województwa produkty tradycyjne i regionalne, • opracowaniu materiałów etnograficznych potwierdzających wykorzystywanie tradycyjnych metod produkcji od co najmniej 25 lat na potrzeby rejestracji produktów jako tradycyjne i regionalne.

24 Obszar: Ekologia i ochrona dziedzictwa przyrodniczego
Zadanie „Doposażenie organizacji działających na rzecz bezpieczeństwa publicznego i ochrony środowiska w sprzęt do ratownictwa techniczno-chemiczno-ekologicznego” W ramach realizacji zadania wspierane będą działania polegające w szczególności na: • poprawie bezpieczeństwa mieszkańców • szybkim i skutecznym usunięciu skażeń chemiczno-ekologicznych.

25 Obszar: Rozwój gospodarczy i rynek pracy
Zadanie Program czasowego zatrudnienia osób długotrwale bezrobotnych zagrożonych wykluczeniem społecznym przy pracach związanych z zachowaniem i rewitalizacją substancji zabytkowej oraz ochroną krajobrazu kulturowego na terenie województwa Konkurs będzie polegał na dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy projektów w ramach Programu czasowego zatrudnienia osób długotrwale bezrobotnych zagrożonych wykluczeniem społecznym przy pracach związanych z zachowaniem i rewitalizacją substancji zabytkowej oraz ochroną krajobrazu kulturowego na terenie województwa.

26 Obszar: Działania na rzecz rozwoju trzeciego sektora
Zadanie Wsparcie rozwoju infrastruktury społecznej „trzeciego sektora”. W ramach realizacji zadania wspierane będą działania polegające w szczególności na: • tworzeniu profesjonalnych punktów informacyjno-doradczych dla organizacji pozarządowych, • wsparciu fachowego poradnictwa, doradztwa dla organizacji pozarządowych, • organizacji szkoleń, warsztatów dla organizacji pozarządowych.

27 Obszar: Działania na rzecz rozwoju trzeciego sektora
Zadanie Promocja i organizacja wolontariatu. W ramach realizacji zadania wspierane będą działania polegające w szczególności na upowszechnianiu postaw związanych z wolontariatem wśród mieszkańców Województwa poprzez następujące działania: • tworzenie centrów wolontariatu, • organizowanie akcji i imprez popularyzujących i upowszechniających wolontariat (konkursy, kampanie społeczne, koncerty, targi itp.), • podnoszenie kwalifikacji wolontariuszy, organizowanie szkoleń, konferencji, warsztatów dla przyszłych wolontariuszy, • opracowania i publikacje dotyczące wolontariatu w Małopolsce, • wolontariat studencki, • wolontariat w szkole.

28 Terminy ogłaszania konkursów
grudzień 2011– marzec 2012 roku Konkursy mogą być także ogłaszane w innych terminach w trakcie całego roku budżetowego. Do konkursu mogą być składane oferty zadań, które realizowane będą w terminie od r. do r. • Oferent zobowiązany jest do wykazania się wkładem własnym finansowym.

29 Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

30 Cel strategiczny Zwiększenie udziału sektora organizacji pozarządowych w realizacji zadań publicznych, w ramach kształtowanych i prowadzonych na zasadach partnerstwa i pomocniczości polityk publicznych.

31 Cele podstawowe • indywidualnych działań inicjowanych przez organizacje pozarządowe w zakresie realizacji zadań publicznych , • wspólnych inicjatyw obywatelskich w ramach partnerstwa publiczno – społecznego, • wspólnych działań podejmowanych w ramach partnerstw wewnątrz sektora pozarządowego, • promocji dobrych praktyk, modelowych rozwiązań w zakresie funkcjonowania zasady pomocniczości, standardów współpracy, kształtowania demokratycznego ładu społecznego,

32 Działania FIO Priorytet I. Aktywni, świadomi obywatele, aktywne wspólnoty lokalne Priorytet II. Sprawne organizacje pozarządowe w sprawnym państwie Priorytet III. Integracja i aktywizacja społeczna. Zabezpieczenie społeczne Priorytet IV. Rozwój przedsiębiorczości społecznej Priorytet V. Pomoc techniczna

33 Europejski Fundusz Społeczny
Program Operacyjny Kapitał Ludzki

34 Europejski Fundusz Społeczny
PO Kapitał Ludzki: Zatrudnienie Edukacja Integracja społeczna Rozwój zasobów ludzkich na terenach wiejskich Administracja publiczna Podstawy zdrowotne pracowników Adaptacyjność przedsiębiorstw

35 PO Kapitał Ludzki Alokacja finansowa Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki wynosi euro – środki EFS stanowią 85% tj euro – środki krajowe stanowią 15 % tj euro

36 Struktura PO KL PO KL składa się z: - osi priorytetowych (priorytetów)
działań i poddziałań PO KL składa się z dwóch komponentów: • Komponentu centralnego • Komponentu regionalnego • Każdy komponent składa się z priorytetów i działań Łącznie PO KL liczy 10 priorytetów

37 Struktura PO KL Komponent centralny
• Priorytety realizowane centralnie – zasadniczo wsparcie dla struktur i systemów • Ok. 40% środków Komponent regionalny • Priorytety realizowane na szczeblu regionalnym – zasadniczo wsparcie dla osób i grup społecznych • Ok. 60% środków

38 Pojęcia PO KL • PO KL => Szczegółowy Opis Priorytetów
• Priorytet => działanie, podziałanie • Projekt (operacja) • Projektodawca/ beneficjent • Beneficjent ostateczny • Plan działania (odrębny dla każdego priorytetu)

39 Tryby projektów PO KL – Tryb konkursowy – otwarty nabór
– Tryb systemowy (projekty systemowe): Polegające na dofinansowaniu realizacji przez poszczególne organy administracji publicznej i inne jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych, zadań publicznych określonych w odrębnych przepisach dotyczących tych organów i jednostek.

40 Finansowanie PO KL • Minimalna wartość projektu PO KL – 50 tys.
zł (może zostać podwyższona na wniosek IP) • Maksymalna wartość projektu PO KL – 50 tys. zł tylko w ramach „małych grantów” – 6.3,7.3, 9.5 (w przypadku innych priorytetów decyduje IP – zapis w Planie Działania) • Wielkość wkładu własnego zależna od rodzaju projektodawcy

41 Informacje PO KL www.efs.gov.pl Europejski Fundusz Społeczny
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

42 Komponent centralny PO KL
Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna 1.3.1 Projekty na rzecz społeczności romskiej : - Integracja społeczna, zatrudnienie, edukacja - Beneficjenci- Romowie i instytucje/organizacje działające na ich rzecz, - Władza Wdrażająca Programy Europejskie MSWiA - konkurs otwarty - 12 mln PLN/2008r. - minimalna wartość projektu 30 tys. PLN

43 Komponent centralny PO KL
1.3.2 Projekty na rzecz promocji równych szans kobiet i mężczyzn oraz godzenia życia zawodowego i rodzinnego : Wdrażanie i upowszechnianie rozwiązań służących godzeniu życia zawodowego i rodzinnego, w tym m.in. poprzez: - pilotażową realizację kompleksowych programów powrotu do pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci, sprzyjających godzeniu życia zawodowego i rodzinnego - tworzenie ośrodków opieki nad dziećmi w miejscu pracy oraz rozwijanie alternatywnych form opieki na dziećmi (w tym m.in. usług opiekuńczych świadczonych w warunkach domowych) Upowszechnianie i promocja alternatywnych i elastycznych form zatrudnienia i metod organizacji pracy oraz uelastycznianie czasu pracy pracownika (m.in. telepraca, praca w niepełnym wymiarze czasu pracy, praca rotacyjna, podział pracy w ramach jednego stanowiska [job sharing]) - Departament Wdrażania EFS w MPiPS - Konkurs otwarty – 4 mln PLN/2008r.

44 Komponent centralny PO KL
Priorytet V Dobre rządzenie 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego: – Tworzenie, upowszechnianie i wdrażania standardów funkcjonowania III Sektora – Tworzenie i wspieranie porozumień wewnątrzsektorowych – Wsparcie informacyjne i szkoleniowo-doradcze dla organizacji pozarządowych (lokalne/regionalne ośrodki wsparcia) – Poradnictwo prawne i obywatelskie – Społeczny nadzór nad działaniami administracji publicznej - Departament Wdrażania EFS MPiPS: - Konkurs zamknięty

45 Komponent regionalny PO KL
Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich 6.1.1 Wsparcie os. pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy m. in.: – Identyfikacja potrzeb – Uzyskiwanie /podnoszenie/zmiana kwalifikacji zawodowych (warsztaty, szkolenia, staże, przygotowanie zawodowe, subsydiowane zatrudnienie, wolontariat, doradztwo zawodowe …) – Umiejętności aktywnego poszukiwania pracy, informacja i doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy, – Wsparcie pszchologiczno-doradcze (w tym instytucje rynku pracy) – Wspieranie elastyczności zatrudnienia, mobilności geograficznej i zawodowej – Rozwój dialogu i partnerstwa publiczno-społecznego, akcje promocyjne

46 Komponent regionalny PO KL
Beneficjenci Ostateczni: - Osoby pozostające bez zatrudnienia - Instytucje rynku pracy - Podmioty działające na rzecz rozwoju zasobów ludzkich, upowszechniania dialogu oraz partnerstwa publiczno-społecznego na poziomie regionalnym i lokalnym

47 Komponent centralny PO KL
6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia – Szkolenia, doradztwo, wsparcie pomostowe dla osób zamierzających założyć działalność gospodarczą bądź spółdzielnie, w tym spółdzielnię socjalną poprzez: • Doradztwo i szkolenia • Bezzwrotne dotacje inwestycyjne • Wsparcie pomostowe – Promocja przedsiębiorczości – Upowszechnianie dobrych praktyk Beneficjenci ostateczni- osoby fizyczne zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej (z wyłączeniem osób, które posiadały zarejestrowaną działalność gospodarczą w okresie 1 roku przed złożeniem wniosku o uzyskanie wsparcia w ramach projektu),

48 Komponent centralny PO KL
6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich – projekty przyczyniające się do aktywizacji zawodowej mieszkańców obszarów wiejskich, rozwój usług aktywizacyjnych – wsparcie lokalnych inicjatyw informacyjnych, szkoleniowych i doradczych, promujących aktywizację zawodową na poziomie lokalnym – rozwój dialogu, partnerstwa publiczno-społecznego i współpracy na rzecz rozwoju zasobów ludzkich na poziomie lokalnym – Beneficjenci ostateczni mieszkańcy/ społeczności lokalne/instytucje z terenów wiejskich, z gmin wiejskich, miejsko – wiejskich oraz miast do 25 tys. mieszkańców – Granty do 50 tys. zł

49 Komponent regionalny PO KL
Priorytet VI Promocja integracji społecznej 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna os. zagrożonych wykluczeniem: - Wsparcie dla tworzenia i działalności podmiotów integracji społecznej (ZAZow, CISow, KISow…), - kursy i szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji – Poradnictwo psychologiczne, psychospołeczne, zawodowe i inne – Subsydiowane zatrudnienie i zajęcia reintegracji zawodowej u pracodawcy – Rozwój nowych form i metod wsparcia środowiskowego (środowiskowa praca socjalna, streetworking, centra aktywności lokalnej) – Wsparcie mobilności na rynku pracy,

50 Komponent regionalny PO KL
Priorytet VII Promocja integracji społecznej 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna os. zagrożonych wykluczeniem: – Rozwój form wsparcia indywidualnego i środowiskowego (grupy samopomocowe, samoorganizacji, Środowiskowe domy samopomocy) – Wsparcie dla tworzenia i funkcjonowania pozaszkolnych form integracji społecznej (świetlice socjoterapeutyczne, kluby środowiskowe) – Promocja równych szans, mobilności, elastyczności zawodowej – Rozwój partnerstwa i dialogu społecznego Beneficjenci ostateczni- osoby (zagrożone) wykluczone społecznie i ich otoczenie, instytucje integracji społecznej

51 Komponent centralny PO KL
7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej . Wsparcie funkcjonowania instytucji otoczenia sektora ekonomii społecznej świadczących następujące usługi: – Szkolenia i doradztwo w zakresie zakładania i prowadzenia podmiotów e.s. – Świadczenie usług prawnych, marketingowych, finansowych – Partnerstwo lokalne na rzecz rozwoju ekonomii społecznej; – Promocja e.s. Beneficjenci ostateczni: – podmioty ekonomii społecznej – instytucje rynku pracy oraz integracji społecznej (w zakresie projektow promocyjnych) – osoby fizyczne (doradztwo i szkolenia w zakresie e.s.)

52 Komponent centralny PO KL
7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji – projekty przyczyniające się do integracji społecznej mieszkańców obszarów wiejskich – wsparcie lokalnych inicjatyw informacyjnych, szkoleniowych i promocyjnych, mających na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu – rozwój dialogu, partnerstwa publiczno-społecznego i współpracy na rzecz rozwoju zasobów ludzkich na poziomie lokalnym Beneficjenci ostateczni mieszkańcy/ społeczności lokalne/instytucje z terenów wiejskich, z gmin wiejskich, miejsko– wiejskich oraz miast do 25 tys. mieszkańcow; – Granty do 50 tys. zł

53 Komponent regionalny PO KL
Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych pracowników i doradztwo dla przedsiębiorstw – Szkolenia i doradztwo dla kadr zarządzających i pracowników przedsiębiorstw – Doradztwo dla MMŚP – Szkolenia w zakresie podniesienia/zmiany /uzupełnienia kwalifikacji i umiejętności dla osób pracujących Beneficjenci ostateczni – Przedsiębiorcy i ich pracownicy – regionalne grupy przedsiębiorstw (i ich pracownicy) – pracujące osoby dorosłe (powyżej 18. roku życia) wykonujące pracę na podstawie umowy o pracę lub na podstawie umów cywilno-prawnych

54 Komponent regionalny PO KL
Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej: • tworzenie przedszkoli (w tym również uruchamianie innych form wychowania przedszkolnego) na obszarach i w środowiskach o niskim stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej (w szczególności na obszarach wiejskich) • wsparcie istniejących przedszkoli przyczyniające się do zwiększonego uczestnictwa dzieci w wychowaniu przedszkolnym np. dłuższe godziny pracy przedszkoli, uruchomienie dodatkowego naboru dzieci, zatrudnienie personelu • opracowanie i realizacja kampanii informacyjnych promujących edukację przedszkolną

55 Komponent regionalny PO KL
Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej: Beneficjenci ostateczni • dzieci w wieku przedszkolnym (3-5 lat) • rodzice dzieci w wieku przedszkolnym (3-5 lat) • istniejące przedszkola • funkcjonujące inne formy wychowania przedszkolnego

56 Komponent centralny PO KL
9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich – działania na rzecz rozwoju edukacji na terenach wiejskich i podnoszenia poziomu wykształcenia mieszkańców obszarów wiejskich (pobudzanie świadomości środowisk lokalnych- kampanie informacyjno-promocyjne) – działania na rzecz podniesienia poziomu wykształcenia i kwalifikacji mieszkańców obszarów wiejskich oraz rozwoju usług edukacyjnych na tych obszarach działania informacyjno-promocyjne, szkoleniowe, doradcze podnoszące świadomość mieszkańców obszarów wiejskich w zakresie korzyści płynących z edukacji Beneficjenci ostateczni mieszkańcy/ społeczności lokalne/instytucje z terenów wiejskich, z gmin wiejskich, miejsko – wiejskich oraz miast do 25 tys. mieszkańców; Granty do 50 tys. zł

57 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Oś 3. Odnowa i rozwój wsi- kryteria dostępu: Beneficjent – (m.in.) organizacja pozarządowa posiadająca status OPP 1) projekt realizowany jest w miejscowości należącej do: – gminy wiejskiej lub gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców, lub gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców, 2) projekt wpisuje się w zakres Planu Odnowy Miejscowości; 3) projekt nie ma charakteru komercyjnego; 4) w przypadku, gdy projekt realizowany będzie na nieruchomości nie należącej do beneficjenta, beneficjent posiada prawo do dysponowania tą nieruchomością na cele określone w projekcie przez okres 7 lat po realizacji projektu; 5) organizacja pozarządowa działa w obszarze zbieżnym z celami działania „Odnowa i rozwój wsi” w szczególności na rzecz aktywizacji ludności, rozwoju oraz zachowania dziedzictwa kulturowego lub przyrodniczego; Dotacje- 75% całkowitych kosztów projektu (refundacja)

58 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Oś 4. Leader • Wsparcie Lokalnych Grup Działania -partnerstw 3 sektorów: publicznego, gospodarczego i społecznego tworzonych w gminach wiejskich, wiejsko-miejskich (z wyłączeniem miast powyżej 20 tyś.mieszk.) i miejskich do 5 tyś mieszkańców (stowarzyszenia os.fizycznych, prawnych). LGD może objąć spójny obszar liczący od 10 tyś- 150 tyś mieszkańców. • Dofinansowanie realizacji Lokalnych Strategii Rozwoju (LSR) opracowanych przez LGD, wybranych i zatwierdzonych przez samorząd wojewodztwa: – LGD przekazują dotacje podmiotom (w tym NGOs) mającym siedzibę na ich obszarze i osobom fizycznym

59 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Oś 4. Leader – Projekty realizowane w ramach LSR mogą dot. : • Podnoszenie jakości życia i różnicowania działalności na obszarach wiejskich – przedsiębiorczość i odnowa wsi (oś 3) • Podnoszenia świadomości społ. lok., dziedzictwa kulturowego, historycznego (kultywowanie tradycji, renowacja małych obiektów…), rozwój (agro)turystyki (mała infrastruktura turystyczna), zachowanie dziedzictwa przyrodniczego, remont/wyposażenie świetlic wiejskich itp.- małe projekty Pierwszy nabór „małych projektów” – grudzień 2009r.

60 Inne źródła finansowania
• Fundacja im. Stefana Batorego • Fundacja Edukacja dla Demokracji • Fundacja dla Polski • Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży • Fundacja Rozwoju Dzieci • Fundacja Wspólna Droga • Polsko – Amerykańska Fundacja Wolności • Fundacja im. L.Kronenberga • Fundacja Wspomagania Wsi • Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej • Fundacja Fundusz Współpracy

61 Inne źródła finansowania
• Fundacja J&S Pro Bono Poloniae • Akademia Rozwoju Filantropii • Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości • Fundacja PZU • Fundacja WBK • Fundacja Danone • Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży • Fundacja Krzyżowa Porozumienia Europejskiego


Pobierz ppt "Źródła finansowania NGO"

Podobne prezentacje


Reklamy Google