Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt realizowany przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL Krajowe i unijne źródła finansowania.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt realizowany przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL Krajowe i unijne źródła finansowania."— Zapis prezentacji:

1 Projekt realizowany przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL Krajowe i unijne źródła finansowania przedsięwzięć ekonomii społecznej w okresie 2007-2013

2 Projekt realizowany przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL Źródła finansowania przedsięwzięć ekonomii społecznej w okresie 2007-2013 Źródła finansowania: Unijne Krajowe Pożyczki i poręczenia

3 Projekt realizowany przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL Unijne źródła finansowania Unijne: PO KL Regionalne Programy Operacyjne Fundusze pomocowe( Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweski Mechanizm Finansowy ) Granty Komisji Europejskiej ( Dyrekcja Generalna ds.. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Równości Szans )

4 Projekt realizowany przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet I: Zatrudnienie i integracja społeczna Priorytet II: Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących Priorytet III: Wysoka jakość systemu oświaty Priorytet IV: Szkolnictwo wyższe i nauka Priorytet V: Dobre rządzenie Priorytet VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich Priorytet VII: Promocja integracji społecznej Priorytet VIII: Regionalne kadry gospodarki Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Priorytet X: Pomoc techniczna

5 Projekt realizowany przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL Działanie 1.1 WSPARCIE SYSTEMOWE INSTYTUCJI RYNKU PRACY Działanie 1.2 WSPARCIE SYSTEMOWE INSTYTUCJI POMOCY I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ Działanie 1.3 OGÓLNOPOLSKIE PROGRAMY INTEGRACJI I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ Poddziałanie 1.3.1 Projekty na rzecz społeczności romskiej- projekty konkursowe Poddziałanie 1.3.2 Projekty na rzecz promocji równych szans kobiet i mężczyzn oraz godzenia życia zawodowego i i rodzinnego - projekty konkursowe Priorytet I: Zatrudnienie i integracja społeczna

6 Projekt realizowany przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL Priorytet V: Dobre rządzenie Działanie 5.3 WSPARCIE NA RZECZ REALIZACJI STRATEGII LIZBOŃSKIEJ- systemowe Działanie 5.4 ROZWÓJ POTENCJAŁU TRZECIEGO SEKTORA Poddziałanie 5.4.1 Wsparcie systemowe dla trzeciego sektora - systemowe Poddziałanie 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego - konkursowe Działanie 5.5 ROZWÓJ DIALOGU SPOŁECZNEGO Poddziałanie 5.5.1 Wsparcie systemowe dla dialogu społecznego - systemowe Poddziałanie 5.5.2 Wzmocnienie uczestników dialogu społecznego - konkursowe

7 Projekt realizowany przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL Priorytet V: Dobre rządzenie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora Cel Działania: Wspieranie potencjału organizacji trzeciego sektora w celu ich efektywnego i profesjonalnego uczestnictwa w mechanizmach partnerstwa, szczególnie w obszarach istotnych dla realizacji Strategii Lizbońskiej i Krajowego Programu Reform.

8 Projekt realizowany przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL Priorytet V: Dobre rządzenie Działanie 5.4.1 Wsparcie systemowe trzeciego sektora - systemowe beneficjent Departament Pożytku Publicznego w MPiPS Typy projektów: Badania, studia, analizy, ekspertyzy na temat dialogu obywatelskiego, jego kondycji, funkcjonowania, perspektyw i barier w rozwoju oraz potrzeb uczestników dialogu Monitorowanie i ewaluacja współpracy pomiędzy administracją publiczną a organizacjami pozarządowymi Upowszechnianie współpracy w zakresie uzgadniania polityk publicznych pomiędzy administracją publiczną i ngo Wypracowanie i upowszechnianie standardów współpracy administracji publicznej z ngo Wzmocnienie szeroko rozumianych konsultacji społecznych, dotyczących regulacji prawnych i uzgadniania polityk publicznych, w tym konsultacji dokonywanych drogą elektroniczną Wzmocnienie kompetencji kadr administracji publicznej mających na celu usprawnienie współpracy z partnerami społecznymi i ngo

9 Projekt realizowany przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL Priorytet V: Dobre rządzenie Działanie 5.4.1 Wsparcie systemowe trzeciego sektora - systemowe beneficjent Departament Pożytku Publicznego w MPiPS Grupy docelowe: Organizacje pozarządowe Administracja publiczna Uczelnie Jednostki naukowo-badawcze

10 Projekt realizowany przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL Priorytet V: Dobre rządzenie Działanie 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego - konkursowe Typy projektów: Wypracowanie, upowszechnianie i wdrażanie standardów działania trzeciego sektora, zapewniających wysoką jakość realizacji zadań publicznych oraz uzgadniania polityk publicznych we współpracy z administracją publiczną Tworzenie regionalnych i lokalnych centrów informacji i wspomagania ngo oraz wsparcie działalności nowoutworzonych oraz już istniejących centrów w zakresie pomocy doradczo – szkoleniowej dla ngo Tworzenie i wspieranie porozumień (sieci) ngo o charakterze terytorialnym i branżowym Tworzenie i wspieranie programów z zakresu poradnictwa prawnego i obywatelskiego Tworzenie i wdrażanie programów z zakresu społecznego nadzoru nad funkcjonowaniem administracji publicznej

11 Projekt realizowany przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL Priorytet V: Dobre rządzenie Działanie 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego - konkursowe Grupy docelowe: Organizacje pozarządowe Związki i porozumienia organizacji pozarządowych Osoby poszukujące porady prawnej Administracja publiczna

12 Projekt realizowany przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL Priorytet V: Dobre rządzenie Działanie 5.5.2 Wzmocnienie uczestników dialogu społecznego – konkursowe Typy projektów: Studia, analizy, ekspertyzy na temat dialogu społecznego, jego kondycji, perspektyw i barier w rozwoju oraz potrzeb uczestników dialogu Wsparcie udziału partnerów społecznych w pracach europejskich struktur dialogu społecznego Tworzenie i wdrażanie programów ukierunkowanych na rozwój dialogu społecznego Tworzenie i wdrażanie programów rozwoju organizacji ukierunkowanych na poprawę efektywności procesów zarządczych i komunikacyjnych, usprawnienie funkcjonowania systemów informacyjnych Tworzenie i wdrażanie programów podnoszących kwalifikacje eksperckie Wspieranie współpracy pomiędzy organizacjami partnerów społecznych na poziomie terytorialnym i branżowym

13 Projekt realizowany przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL Priorytet V: Dobre rządzenie Działanie 5.5.2 Wzmocnienie uczestników dialogu społecznego – konkursowe Grupy docelowe: instytucje dialogu społecznego organizacje pracodawców i pracowników, członkowie Trójstronnej Komisji ds.. Społeczno Gospodarczych oraz Wojewódzkich Komisji Dialogu Społecznego, członkowie związków zawodowych i organizacji pracodawców

14 Projekt realizowany przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL Komponent Regionalny PO KL

15 Projekt realizowany przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL Priorytet VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 POPRAWA DOSTĘPU DO ZATRUDNIENIA ORAZ WSPIERANIE AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ W REGIONIE Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy - konkursowe Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie – konkursowe dla PUP i WUP Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych - systemowe Działanie 6.2 WSPARCIE ORAZ PROMOCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SAMOZATRUDNIENIA - konkursowe Działanie 6.3 INICJATYWY LOKALNE NA RZECZ PODNOSZENIA POZIOMU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ NA OBSZRACH WIEJSKICH - konkursowe

16 Projekt realizowany przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy - konkursowe Typy projektów: Identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia, poprzez Indywidualne Plany Działania, diagnozowanie potrzeb szkoleniowych oraz możliwości doskonalenia zawodowego w regionie Organizacja warsztatów oraz szkoleń z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy oraz nabywania kompetencji kluczowych Wsparcie psychologiczno- doradcze osób wchodzących i powracających na rynek pracy Realizacja programów aktywizacji zawodowej obejmujących )wraz z możliwością zapewnienia opieki nad dziećmi lub osobami zależnymi): -pośrednictwo pracy i/ lub poradnictwo zawodowe, - staże/ praktyki zawodowe - szkolenia prowadzące do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowej - subsydiowanie zatrudnienia Wspieranie wolontariatu jako etapu przygotowującego do podjęcia zatrudnienia m.in. Poprzez zapewnienie wsparcia szkoleniowego i doradczego dla wolontariusza Wspieranie inicjatyw na rzecz podnoszenia mobilności geograficznej osób pozostających bez zatrudnienia poprzez dofinansowanie przejazdów, zwrot kosztów zakwaterowania

17 Projekt realizowany przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy - konkursowe Beneficjenci (projektodawcy): wszystkie podmioty (w tym PUP, WUP w zakresie zadań nie objętych przepisami ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy) Grupy docelowe: Osoby pozostające bez zatrudnienia (w tym zarejestrowane jako bezrobotne lub poszukujące pracy), w szczególności osoby z poniższych grup docelowych: - pozostające bez zatrudnienia przez okres co najmniej 12 kolejnych m-ce w ciągu ostatnich 2 lat -kobiety (w tym powracające oraz wchodzące na rynek pracy po raz pierwszy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci) - osoby do 25 roku życia, osoby niepełnosprawne, osoby po 45 roku życia - osoby pozostające bez zatrudnienia zamieszkujące w gminach wiejskich i miejsko – wiejskich oraz mieszkańcy miast do 25 tys. Zamierzające podając zatrudnienie w zawodach pozarolniczych (niezwiązane z produkcją rolną i zwierzęcą) Instytucje rynku pracy i ich pracownicy Podmioty działające na rzecz rozwoju zasobów ludzkich oraz upowszechniania dialogu oraz partnerstwa publiczno – społecznego na poziomie regionalnym i lokalnym

18 Projekt realizowany przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie – konkursowe dla PUP i WUP Typy projektów: Projekty służące wzmocnieniu i rozwojowi publicznych służb zatrudnienia w regionie poprzez szkolenia, doradztwo, badania rynku pracy, w tym: - upowszechnianie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego w regionie poprzez dofinansowanie zatrudnienia doradców zawodowych i pośredników pracy - szkolenie oraz specjalistyczne doradztwo dla kadr publicznych służb zatrudnienia działających na terenie regionu, powiązane bezpośrednio z potrzebami oraz specyfiką realizowanych przez nie zadań Prowadzenie publikowanie i upowszechnianie badań, analiz sytuacji na regionalnym i lokalnym rynku pracy, w zakresie: - przewidywanej sytuacji na rynku pracy wybranych zawodów, sektorów, branż - przewidywanych oczekiwań pracodawców odnośnie pożądanych kwalifikacji i usług szkoleniowych - migracji zarobkowej na terenie regionu

19 Projekt realizowany przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych - systemowe beneficjent powiatowe urzędy pracy Typy projektów: Instrumenty i usługi wymienione w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy związane z realizacją następujących form wsparcia: -Szkoleń prowadzących do podniesienia, uzupełnienia bądź zmiany kwalifikacji zawodowych -Staży/ przygotowania zawodowego w miejscu pracy -Prac interwencyjnych -Przyznania jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, w tym pomocy prawnej, konsultacji doradztwa związanego z podjęciem działalności gospodarczej -Doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w ramach prac interwencyjnych

20 Projekt realizowany przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia- konkursowe Typ projektów: wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą (w tym na założenie spółdzielni lub spółdzielni socjalnej) poprzez zastosowanie następujących instrumentów (jednego lub kilku): doradztwo (indywidualne i grupowe) oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości (w tym w formie spółdzielni lub spółdzielni socjalnej – o ile wszyscy udziałowcy są osobami, które rozpoczęły prowadzenie działalności w wyniku uczestnictwa w projekcie realizowanym w ramach przedmiotowego Działania), do wysokości stanowiącej równowartość 40 tys. zł (lub 20 tys. na osobę w przypadku spółdzielni lub spółdzielni socjalnej) wsparcie pomostowe w okresie od 6 do 12 miesięcy od dnia zarejestrowania działalności gospodarczej, obejmujące m.in. doradztwo oraz pomoc w efektywnym wykorzystaniu dotacji (wyłącznie dla osób, które rozpoczęły działalność w ramach danego projektu) promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia poprzez kampanie promocyjno- informacyjne upowszechnianie dobrych praktyk z zakresu rozwoju przedsiębiorczości

21 Projekt realizowany przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia- konkursowe Grupy docelowe: Osoby fizyczne zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą (z wyłączeniem osób, które posiadały zarejestrowaną działalność w okresie 1 roku przed złożeniem wniosku) w tym w szczególności: - osoby pozostające bez zatrudnienia przez okres co najmniej 12 kolejnych m-cy w ciągu ostatnich 2 lat -kobiety (w tym powracające oraz wchodzące na rynek pracy po raz pierwszy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci) - osoby do 25 roku życia, osoby niepełnosprawne, osoby po 45 roku życia - osoby pozostające bez zatrudnienia zamieszkujące w gminach wiejskich i miejsko – wiejskich oraz mieszkańcy miast do 25 tys. Zamierzające podając zatrudnienie w zawodach pozarolniczych (niezwiązane z produkcją rolną i zwierzęcą)

22 Projekt realizowany przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL Działanie 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich - konkursowe Typy projektów: Projekty przyczyniające się do aktywizacji zawodowej mieszkańców obszarów wiejskich, poprawy zdolności do zatrudnienia oraz rozwoju usług aktywizacyjnych (z wyłączeniem instrumentów objętych zasadami pomocy publicznej) Wsparcie lokalnych inicjatyw informacyjnych, szkoleniowych i doradczych, promujących aktywizację zawodową na poziomie lokalnym Rozwój dialogu, partnerstwa publiczno – społecznego i współpracy na rzecz rozwoju zasobów ludzkich na poziomie lokalnym Grupy docelowe: Mieszkańcy gmin wiejskich, miejsko- wiejskich oraz miast do 25 tys. Społeczności lokalne aktywnie działające na obszarach wiejskich na rzecz aktywizacji zawodowej mieszkańców obszarów wiejskich Podmioty działające na obszarach wiejskich na rzecz aktywizacji zawodowej mieszkańców tych obszarów

23 Projekt realizowany przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 ROZWÓJ I UPOWSZECHNIENIE AKTYWNEJ INTEGRACJI Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej - systemowe Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie - systemowe Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej - systemowe Działanie 7.2 PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU I WZMOCNIENIE SEKTORA EKONOMII SPOŁECZNEJ Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - konkursowe Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej - konkursowe Działanie 7.3 INICJATYWY LOKALNE NA RZECZ AKTYWNEJ INTEGRACJI - konkursowe

24 Projekt realizowany przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.2 PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU I WZMOCNIENIE SEKTORA EKONOMII SPOŁECZNEJ Cel Działania: Poprawa dostępu do zatrudnienia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i rozwijanie sektora ekonomii społecznej

25 Projekt realizowany przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL Priorytet VII Promocja integracji społecznej 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – konkursowe Typy projektów Wsparcie dla tworzenia i działania podmiotów integracji społecznej, w tym CIS, KIS, zakładów aktywności zawodowej oraz podmiotów działających na rzecz aktywizacji społeczno – zawodowej Kursy i szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Staże i zatrudnienie subsydiowane osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w ngo oraz spółdzielniach socjalnych połączone z zajęciami reintegracji zawodowej i społecznej Poradnictwo psychologiczne, psychospołeczne, zawodowe i inne, prowadzące do integracji społecznej i zawodowej, skierowane do osób zagrożonych wykluczeniem i ich otoczenia Rozwój nowych form i metod wsparcia indywidualnego i środowiskowego na rzecz integracji zawodowej i społecznej (w tym środowiskowej pomocy socjalnej, centrów aktywizacji lokalnej, animacji lokalnej, streetworkingu, couchingu, treningu pracy) Rozwój usług społecznych przezwyciężających indywidualne bariery w integracji społecznej w tym w powrocie na rynek pracy

26 Projekt realizowany przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL Priorytet VII Promocja integracji społecznej 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – konkursowe Typy projektów Rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych, niezbędnych na rynku pracy Wsparcie tworzenia i działalności środowiskowych instytucji aktywizujących osoby niepełnosprawne w tym zaburzone psychicznie Promocja i wsparcie wolontariatu, w zakresie integracji osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym Wsparcie dla tworzenie i funkcjonowania pozaszkolnych form integracji społecznej młodzieży (świetlice środowiskowe w tym z programem socjoterapeutycznym, kluby środowiskowe) połączone z realizacją działań w zakresie reintegracji zawodowej i społecznej Organizacja akcji i kampanii promocyjno- informacyjnych z zakresu równości szans, mobilności i elastyczności zawodowej, promowania postaw aktywnych oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu Rozwój dialogu, partnerstwa publiczno- społecznego i współpracy na rzecz rozwoju zasobów ludzkich na poziomie regionalnym i lokalnym Prowadzenie, publikowanie i upowszechnianie badań i analiz z zakresu polityki społecznej w regionie (w tym działań mających na celu przygotowanie i wdrażanie gminnych lub powiatowych strategii rozwiązywania problemów społecznych)

27 Projekt realizowany przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL Priorytet VII Promocja integracji społecznej 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – konkursowe Grupy docelowe: -Osoby długotrwale bezrobotne -Osoby bezdomne -Osoby niezatrudnione, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej -Osoby niepełnosprawne, w tym z zaburzeniami psychicznymi -Osoby powracające na rynek pracy po urlopach wychowawczych i macierzyńskich -Osoby po pięćdziesiątym roku życia (50+) -Młodzież w wieku 15- 25 lat zagrożona wykluczeniem społecznym (z wyjątkiem osób objętych wsparciem przez OHP) -Uchodźcy, osoby z pobytem tolerowanym, osoby nie będące obywatelem RP posiadające zezwolenie na osiedlanie się lub na zamieszkanie na czas oznaczony mające trudności z integracją zawodową i społeczną

28 Projekt realizowany przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL Priorytet VII Promocja integracji społecznej 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – konkursowe Grupy docelowe: -Członkowie mniejszości etnicznych i narodowych (z wyłączeniem Romów) -Osoby opuszczające rodziny zastępcze, placówki opiekuńczo – wychowawcze mające trudności z integracją zawodową i społeczną -Osoby po zwolnieniu z zakładu karnego lub innej jednostki penitencjarnej -Osoby uzależnione od alkoholu lub innych środków odurzających, poddające się procesowi leczenia lub po jego ukończeniu -Otoczenie osób wykluczonych społecznie -Partnerzy społeczni i gospodarczy -Instytucje pomocy i integracji społecznej i ich pracownicy

29 Projekt realizowany przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL Priorytet VII Promocja integracji społecznej 7.2.2 wsparcie ekonomii społecznej – konkursowe Typy projektów Wsparcie finansowe dla funkcjonowania instytucji otoczenia sektora ekonomii społecznej, świadczących następujące usługi: - usługi prawne, finansowe, marketingowe - doradztwo (indywidualne i grupowe) oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia działalności w sektorze ekonomii społecznej - rozwój partnerstwa lokalnego na rzecz rozwoju ekonomii społecznej - promocję ekonomii społecznej i zatrudnienia w sektorze ekonomii społecznej

30 Projekt realizowany przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL Priorytet VII Promocja integracji społecznej 7.2.2 wsparcie ekonomii społecznej – konkursowe Grupy docelowe: -Podmioty ekonomii społecznej -Instytucje rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej ( w zakresie projektów promocyjnych)

31 Projekt realizowany przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.3 INICJATYWY LOKALNE NA RZECZ AKTYWNEJ INTEGRACJI Typy projektów: Projekty przyczyniające się do integracji społecznej mieszkańców obszarów wiejskich oraz rozwoju usług społecznych na tych obszarach Wsparcie inicjatyw lokalnych o charakterze informacyjnym, szkoleniowym i promocyjnym mających na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców obszarów wiejskich Rozwój dialogu, partnerstwa publiczno – społecznego i współpracy na rzecz rozwoju zasobów na poziomie lokalnym

32 Projekt realizowany przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.3 INICJATYWY LOKALNE NA RZECZ AKTYWNEJ INTEGRACJI Grupy docelowe: -Mieszkańcy gmin wiejskich, miejsko – wiejskich oraz miast do 25 tys. mieszkańców -Społeczności lokalne aktywnie działające na obszarach wiejskich na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu mieszkańców tych obszarów -Podmioty działające na obszarach wiejskich na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu mieszkańców tych obszarów

33 Projekt realizowany przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL Priorytet VII Promocja integracji społecznej Dotacje krajowe FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH

34 Projekt realizowany przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL Pożyczki Poręczenia kredytowe Fundusze Pożyczkowe PAF PIO Fundusz Mikro

35 Projekt realizowany przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL INNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PROJEKTÓW WIEJSKICH FUNDACJA WSPOMAGANIA WSI FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH POLSKA FUNDACJA DZIECI I MŁODZIEŻY NIDZICKA FUNDACJA ROZWOJU NIDA


Pobierz ppt "Projekt realizowany przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL Krajowe i unijne źródła finansowania."

Podobne prezentacje


Reklamy Google