Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Specjalista do spraw odnawialnych źródeł energii Robert Szlęzak Podsumowanie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Specjalista do spraw odnawialnych źródeł energii Robert Szlęzak Podsumowanie."— Zapis prezentacji:

1 Specjalista do spraw odnawialnych źródeł energii Robert Szlęzak Podsumowanie

2 SPOŁECZEŃSTWO EKONOMIAŚRODOWISKO ZNOŚNY WYKONALNY SPRAWIEDLIWY ZRÓWNO- WAŻONY

3 Zrównoważony rozwój (inaczej ekorozwój) Na obecnym poziomie cywilizacyjnym możliwy jest rozwój zrównoważony, to jest taki rozwój, w którym potrzeby obecnego pokolenia mogą być zaspokojone bez umniejszania szans przyszłych pokoleń na ich zaspokojenie."

4 Prawo na Świecie i w UE IPPC (Międzynarodowa Konwencja dotycząca Ochrony Roślin) Konwencja Berneńska Konwencja Wiedeńska Konwencja z Aarhus Protokół Montrealski Protokół z Kioto Ramowa konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu Konwencja Ramsarska Dyrektywa Siedliskowa Dyrektywa Ptasia Ramowa Dyrektywa Wodna Dyrektywa Azotanowa …

5 DYREKTYWA 2004/8/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie wspierania kogeneracji w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe na rynku wewnętrznym energii oraz zmieniająca dyrektywę 92/42/EWG DYREKTYWA 2006/32/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 5 kwietnia 2006 r. w sprawie efektywności końcowego wykorzystania energii i usług energetycznych oraz uchylająca dyrektywę Rady 93/76/EWG DYREKTYWA 2001/80/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 23 października 2001 r. w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza z dużych obiektów energetycznego spalania DYREKTYWA 2001/77/Ec PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 27 września w sprawie promocji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych na wewnętrznym rynku energii DYREKTYWA 2003/30/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 8 maja 2003 roku w sprawie wspierania użycia w transporcie biopaliw lub innych paliw odnawialnych DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE

6 ProcesKompetencjeNarzędzia 6 Pomiar

7

8 PRoject IN Controlled Environments Projekty w sterowanych środowiskach

9 Definicja projektu Środowisko zarządcze stworzone w celu dostarczenia jednego lub większej liczby produktów biznesowych zgodnie z określonym Uzasadnienie Biznesowym

10 PRINCE2 życie projektu na tle życia produktu Pomysł Studium Zlecenie przygotowania projektu Specyfikacja Konstruowanie Wykonanie Testowanie Przekazanie Ocena wartości Eksploatacja Złomowanie

11 Foresight Strategia SC/SWProjekt SC/SWProjekt SC/SWProjekt SC/SWProjekt Program / Portfel

12 Studium wykonalności (ang. feasibility study) – kluczowe obszary: –analiza rynku, –analiza ekonomiczna, –analiza techniczna, –analiza strategiczna Jaki problem ma rozwiązać analizowany projekt? Jakie są możliwe warianty rozwiązania problemu i który z nich jest najkorzystniejszy? Czy projekt jest racjonalny finansowo i społecznie? Czy istnieją ograniczenia finansowe, techniczne, organizacyjne, i inne, uniemożliwiające realizację projektu? Czy są przesłanki do uznania, że projekt będzie miał charakter trwały - skąd będą pochodzić środki na zapewnienie funkcjonowania projektu w okresie referencyjnym? Jakie są wskaźniki charakteryzujące projekt? Studium Wykonalności (SW) - Definicja

13 Kto potrzebuje Studium Wykonalności? Inwestor – Aby dokonać selekcji projektów i wyboru tych najkorzystniejszych, inwestor oczekuje analizy wskazującej najefektywniejszy sposób realizacji inwestycji oraz wykazania wykonalności/opłacalności projektu Instytucja oceniająca – ze względu na obowiązki statutowe, przyznając dofinansowanie ma obowiązek zweryfikować, czy beneficjent nie wykazuje ryzyka utraty płynności finansowej, czy projekt jest wykonalny. Jeżeli zgłoszonych projektów jest więcej niż dostępnych środków musi dysponować narzędziem pozwalającym na ocenę merytoryczną projektu aby w trybie konkursowym wyłonić te najefektywniejsze. Ze względu na społeczny charakter funduszy pomocowych optymalizacja wysokości dotacji jest obowiązkiem (moralnym i statutowym)

14 Struktura Studium Wykonalności na przykładzie I. Podsumowanie II. Podstawowe informacje o projekcie III. Charakterystyka podmiotów odpowiedzialnych za realizację przedsięwzięcia IV. Analiza otoczenia projektu V. Logika interwencji - uzasadnienie dofinansowania VI. Trwałość techniczna projektu VII. Wykonalność i trwałość instytucjonalna przedsięwzięcia VIII. Finansowa trwałość projektu IX. Analiza kosztów i korzyści społecznych

15 W przypadkach szczególnych gdy rozpatrywana inicjatywa jest obarczona dużym ryzykiem i/lub będzie stanowić dużą inwestycję, analizę wykonalności realizuje się dwuetapowo Projekty o dużym ryzyku inwestycyjnym Studium Celowości Studium Wykonalności

16 Po co nam dwa etapy analizy? Szczegółowa analiza dużego projektu wiąże się z najczęściej z dużym kosztem, w przypadku Studium Celowości wiele obszarów (w tym analizę finansową można pominąć lub wykonać skrótowo) Posiadając wiele interesujących inicjatyw musimy dokonać wyboru którym chcemy się lepiej przyjrzeć Wykonując Studium Celowości zawierające analizę wariantów unikamy w późniejszym etapie konieczności analizowania wszystkich wariantów pod względem ekonomicznym

17 Treść SC jest esencją najistotniejszych czynników stanowiącym o dalszych losach inicjatywy – Go - Not Go Jej zawartość powinna sprowadzać się do: – Definicji celów biznesowych – Uzasadnienia biznesowego – Szacunku kosztów realizacji – Szacunku czasu realizacji – Analizy wariantów realizacji – Wskazania najlepszego wariantu oraz uzasadnienia wyboru Studium Celowości - rekomendacje

18 Skąd się biorą Pomysły/ Inicjatywy/Projekty? Strategia Każda organizacja ma potrzebę posiadania dobrze zdefiniowanego kierunku rozwoju i celu działania Każda ambitna organizacja chce wiedzieć czy obecnie podejmowane działania powodują progres czy regres jej rozwoju Wszelkie działania organizacji powinny być pochodną jej strategii Każda organizacja potrzebuje ogólnego spojrzenia pozwalającego wytyczyć plany długoterminowe działania

19 W którą stronę podąża rozwój rynku? - Foresight Foresight (ang. przewidywanie) – metoda prognozowania polegająca na dyskusji nad przyszłością w gronie przedstawicieli decydentów (władzy publicznej), środowisk naukowych, przemysłu, mediów, organizacji pozarządowych i opinii publicznej, przy czym nie chodzi o dokładność prognozy, lecz o uświadomienie perspektyw i przygotowanie do zmian. Żródło: Wikipedia

20

21 Turbina wodna (turbina hydrauliczna) Turbina wodna (hydrauliczna), silnik wodny przetwarzający energię mechaniczną wody na ruch obrotowy za pomocą wirnika z łopatkami. Peltona – dla dużych spadów - wirnik z wklęsłymi łopatkami zasilany stycznie strumieniem wody z dyszy Francisa - dla średnich spadków, Kaplana - dla małych spadków Banki-Michella Tesli (turbina talerzowa) Śruba Archimedesa Turbiny VLH Poprzednikiem i wzorem dla turbin wodnych było koło wodne. Pierwszą turbinę skonstruował B. Fourneyron w 1827, jednak dopiero późniejsze udoskonalenia pozwoliły na jej przemysłowe wykorzystanie. W 1849 powstała turbina Francisa, w 1880 turbina Peltona, a w 1912 turbina Kaplana.

22 Średnie sumy napromieniowania wg. IMiGW ( ) 1 MWh/m 2 = 3,6 GJ/m 2 Dane na podstawie: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej za W.M.Lewandowski Proekologiczne odnawialne źródła energii WNT 2007

23 Receptor słoneczny wychwytuje energię słoneczną i ogrzewa znajdujący się w nim gaz (wodór). Ogrzany gaz napędza silnik Stirlinga i produkuje elektryczność. Zdjęcie powyżej przedstawia wizualizację elektrowni w Południowej Kalifornii. Będzie ona wytwarzać więcej prądu, niż wszystkie elektrownie słoneczne w Stanach Zjednoczonych razem wzięte. Wybudowana zostanie 120 kilometrów na północny-wschód od Los Angeles z zastosowaniem najnowocześniejszej technologii talerzowej będzie wytwarzać 860MW mocy. To więcej, niż planowana przez Izrael słoneczna elektrownia o mocy 500MW i ponad dwa razy więcej niż system SEGS: więcej. W chwili obecnej instalację testową stworzy 40 talerzy o rozmiarze 11 metrów. Docelowo powstanie 20 tysięcy talerzy.

24

25 hydrat gazowy Hydraty gazowe to klatraty, substancje zbudowane ze specyficznych klatek cząsteczek wody w których wolnych przestrzeniach znajduje się metan (lub inny gaz). Gazohydrat to związek wody i metanu, występujący w stanie stałym w warunkach i stabilne w niskich temperaturach, pod wysokim ciśnieniem (optymalnymi parametrami ich trwałego istnienia to 5 st. C i 50 barów, co odpowiada głębokości 500 metrów w morzach oraz oceanach) 1 m 3 gazohydratu zawiera 164 m 3 metanu i 0,8 m 3 wody. Szacuje się, że zasoby metanu zawartego w gazohydratach mogą być od 2,5 do 10 razy większe niż wszystkie znane i rozpoznane złoża gazu ziemnego na świecie.

26 Dane z Towarowej Giełdy Energii

27

28 Kilka słów o prezenterze Robert Szlęzak Ideopolis / 3W-STUDIO (Prezes Zarządu) Wschodni Klaster ICT (Prezes Inicjatywy) Towarzystwo Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych (Członek Zarządu) Polska Rada Koordynacyjna OZE (Przedstawiciel TRMEW)

29 Ocena istotności tematu NRTEMAT ZAJĘĆ bardzo ważny ważnymało ważnynie ważny nie mam zdania IDoktryna Zrównoważonego Rozwoju - historia i teraźniejszość, wpływ doktryny na branżę OZE IIWstęp do prowadzenia projektów na przykładzie PRINCE 2 IIIForesight, Strategia, Studium Celowości, Studium Wykonalności IV Odnawialne źródła energii (OZE), wysokosprawna kogeneracja (CHP) - wprowadzenie. Podstawowe pojęcia i definicje. VOZE i CHP w polityce energetycznej Unii Europejskiej VIOZE i CHP w polityce energetycznej Polski VIIPrawo energetyczne VIII Źródła energii odnawialnej w Polsce - dostępność, rozwiązania techniczne, wady i zalety, efekty ekonomiczne zastosowania. energia wiatru energia wody energia słońca geotermalna biomasa, biogaz inne technologie OZE IXOZE i CHP w polityce energetycznej gminy XOZE w firmie/urzędzie XIOZE w gospodarstwie domowym XII Uwarunkowania formalno - prawne związane z prowadzeniem działalności gospodarczej polegającej na wytwarzaniu energii elektrycznej oraz ciepła w OZE, CHP XIIISystem wsparcia rozwoju OZE XIVŹródła finansowania inwestycji OZE - możliwości i warunki wykorzystania XV Studium przypadku - uwarunkowania praktyczne inwestycji OZE, CHP: od pomysłu do realizacji - w firmie/urzędzie, w gospodarstwie domowym XVI Studium przypadku - uwarunkowania praktyczne inwestycji OZE, CHP: od pomysłu do realizacji - działalność gospodarcza polegająca na wytwarzaniu energii elektrycznej oraz ciepła w OZE, CHP Uwagi i propozycje tematów ze strony uczestników szkolenia

30 Ostrzeżenie! Informacja zawarta w niniejszej prezentacji może być poufna lub podlegać innym ograniczeniom formalno prawnym. Rozpowszechnianie, kopiowanie, ujawnianie lub przekazywanie osobom trzecim w jakiejkolwiek formie informacji zawartych w niniejszym dokumencie w całości lub w części bez zgody autora może stanowić naruszenie praw autorskich.


Pobierz ppt "Specjalista do spraw odnawialnych źródeł energii Robert Szlęzak Podsumowanie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google