Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Specjalista do spraw odnawialnych źródeł energii

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Specjalista do spraw odnawialnych źródeł energii"— Zapis prezentacji:

1 Specjalista do spraw odnawialnych źródeł energii
OZE w firmie/urzędzie/gospodarstwie domowym możliwości wykorzystania, efekty ekonomiczne zastosowania Robert Szlęzak

2 Cel i zakres Celem zajęć jest przeprowadzenie analizy celowości i wykonalności stosowania wybranych technologii OZE w różnych warunkach ekonomiczno, społecznych (firma, urząd, gospodarstwo domowe).

3 Założenia Wybór punktu odniesienia (pryncypiów)
Opracowanie wstępnej strategii postępowania Przeprowadzenie studium celowości Analiza wykonalności Przygotowanie założeń projektowych

4 Podział na grupy GRUPA 1 GRUPA 2 GRUPA 3 1. Nazwisko i Imię 2. 3. 4.
5. uczestnicy zajęć zostają podzieleni na trzy w miarę równe zespoły zadaniowe.

5 Lista pytań Projekt URZĄD Projekt FIRMA Projekt DOM 1. Treść pytania
2. 3. 4. 5. 1. Treść pytania Uczestnicy w trakcie zajęć będą zapisywali wątpliwości jakie pojawiły się w trakcie pracy nad poszczególnymi zadaniami. Lista ta będzie przekazywana wraz z innymi wynikami prac zespołowych.

6 Dokument sterujący Zadanie nr Opis zadania F U D 1
Wybór założeń wstępnych 2 3 Definicja Pryncypiów Analiza Stanu Obecnego 4 Definicja Stanu Oczekiwanego 5 Analiza Luk i Cele Projektu 6 Identyfikacja i rekomendacja rozwiązań 7 Analiza SWOT 8 Szacunek kosztów realizacji projektu 9 Odpowiedzi na pytania 10 Założenia projektu OZE 11 Prezentacja projektu

7 Pryncypia

8 SPOŁECZEŃSTWO ZRÓWNO- WAŻONY ŚRODOWISKO EKONOMIA ZNOŚNY SPRAWIEDLIWY
WYKONALNY ŚRODOWISKO EKONOMIA

9 W zależności od tego w jakich znajdujemy się warunkach (firma, urząd, gospodarstwo domowe), musimy ustalić model wartości, który stanie się podstawą naszego działania. Model ten może opierać się zarówno na każdym z komponentów doktryny ZR, na każdej z trzech par lub przyjąć za podstawę doktrynę jako całość. Możemy wypracować indywidualny model. Możemy przyjąć model istniejący (często korporacje posiadają wypracowane pryncypia bazujące na koncepcji CSR, corporate social responsybility).

10 Istnienie pryncypiów pozwala nam na ocenę sytuacji i wybór drogi realizacji projektu nawet w sytuacji w której zmiana warunków zewnętrznych spowoduje, że wyznaczone cele i zaplanowane działania stają się nieaktualne.

11 1. Założenia wstępne (przykłady)
Przykład nr Opis założeń 1 Młyn wiejski, kiedyś zasilany energią wodną, dziś zasilany energią z sieci NN (moc 35kW) 2 Dom jednorodzinny na działce 1,2ha 3 Urząd gminy miejsko-wiejskiej, park lub plac wymagający oświetlenia (25 punktów oświetleniowych) 4 Hurtownia budowlana z placem magazynowym o powierzchni 9ha 5 Mieszkanie w bloku na poddaszu inwestora zaangażowanego politycznie współpracującego z międzynarodowymi partiami „zielonych” 6 Techniczna Instytucja Edukacyjna

12 2. Pryncypia FIRMA URZĄD GOSPOD. DOMOWE
Grupa 1 Grupa 2 Grupa 3 Praca w trzech grupach zadaniowych. Celem zadania jest zdefiniowanie pryncypiów u trzech hipotetycznych inwestorów OZE. Należy wskazać dla którego z przykładowych inwestorów opracowano pryncypia a jeżeli założenia nie pochodzą z zaproponowanych przykładów należy je zdefiniować. Wyniki prac zostaną wykorzystane w tej samej grupie w jednym z kolejnych zadań.

13 Strategia identyfikacja celów

14 Przystępując do działania możemy mieć zdefiniowane cele własne lub narzucone przez Klienta (w przypadku gdy jesteśmy w roli doradcy). W przypadku w którym nie istnieją wyraźnie zdefiniowane cele działania musimy doprowadzić do ich identyfikacji! Brak jasno sformułowanego celu działania może spowodować, że nasza praca zostanie źle oceniona (obiektywizacja oceny jakości). Przystępując do działania pamiętamy, że projekty OZE to projekty innowacyjne (zmieniające się otoczenie, weryfikacja celów po każdym z etapów).

15 3. Analiza Stanu Obecnego
FIRMA URZĄD GOSPOD. DOMOWE Grupa 1 Grupa 2 Grupa 3 Praca w trzech grupach zadaniowych. Celem zadania jest opisanie aktualnej sytuacji u trzech hipotetycznych inwestorów OZE. Wyniki prac zostaną przekazane do kolejnej grupy celem przeprowadzenia kolejnego zadania.

16 Zawartość analizy stanu obecnego
Sposób i wielkość wykorzystywania energii Metody i koszty pozyskiwania energii Potencjał OZE i inne zasoby inwestora (w tym ludzkie i finansowe a także materialne) Aspekty Społeczne Aspekty Środowiskowe Aspekty Ekonomiczne

17 4. Definicja Stanu Oczekiwanego
FIRMA URZĄD GOSPOD. DOMOWE Grupa 1 Grupa 2 Grupa 3 Praca w trzech grupach zadaniowych. Celem zadania jest opisanie definicji stanu oczekiwanego u trzech hipotetycznych inwestorów OZE. Przy pracach należy uwzględniać założenia (analiza stanu obecnego) otrzymane z poprzedniej grupy. Wyniki prac zostaną przekazane do kolejnej grupy celem przeprowadzenia kolejnego zadania.

18 Zawartość definicji stanu oczekiwanego
Sposób i wielkość wykorzystywania energii Metody i koszty pozyskiwania energii Aspekty Społeczne Aspekty Środowiskowe Aspekty Ekonomiczne Definicja metod i sposobów przeprowadzenia poszczególnych procesów (np. zasoby własne, zakup usług)

19 5. Analiza Luk i Cele Projektu OZE
FIRMA URZĄD GOSPOD. DOMOWE Praca w trzech grupach zadaniowych. Celem zadania jest przeprowadzenie na podstawie posiadanego opisu stanu aktualnego oraz definicji stanu oczekiwanego u trzech hipotetycznych inwestorów OZE analizy luk oraz zdefiniowanie celów projektu OZE. Przy definiowaniu celów należy uwzględnić pryncypia opracowane w pierwszym zadaniu. Wyniki prac zostaną przekazane do kolejnej grupy celem przeprowadzenia kolejnego zadania. Grupa 1 Grupa 2 Grupa 3

20 Zasada SMART Skonkretyzowane Mierzalne Akceptowalne Realne Terminowe
Cele należy opisać konkretnie i przejrzyście, Mierzalne Każdy cel musi mieć swój wskaźnik, na podstawie którego będzie oceniana jego realizacja, Akceptowalne Klienci i Wykonawcy, Pracownicy, którzy będą realizować cel, muszą go akceptować, inaczej nie zechcą go realizować, Realne Posiadane zasoby muszą być wystarczające dla realizacji celu, Terminowe Cele powinny posiadać termin wykonania Wyznaczanie celów tylko wtedy będzie skuteczną metodą, jeśli spełni kilka podstawowych warunków. Warunki te nazwano od pierwszych liter zasadą SMART. Cele muszą być:

21 Koncepcje identyfikacja i ocena metod

22 6. Identyfikacja potencjalnych rozwiązań OZE
FIRMA URZĄD GOSPOD. DOMOWE Praca w trzech grupach zadaniowych. Celem zadania jest na podstawie posiadanego opisu zaproponowanie trzech koncepcji osiągnięcia celów inwestora z zastosowaniem różnych technologii i modeli funkcjonowania rozwiązania OZE. Jedna z koncepcji powinna być wskazana jako rekomendowana, pozostałe dwie jako alternatywne. Wyniki prac zostaną przekazane do kolejnej grupy celem przeprowadzenia kolejnego zadania. Grupa 1 Grupa 2 Grupa 3

23 7. Analiza SWOT FIRMA URZĄD GOSPOD. DOMOWE
Szanse Silne strony Zagrożenia Słabe strony Grupa 1 Grupa 2 Grupa 3 Praca w trzech grupach zadaniowych. Celem zadania jest opracowanie analizy SWOT w ujęciu Ekonomia, Środowisko, Aspekt Społeczny (doktryna ZR) dla rekomendowanego dla danego inwestora rozwiązania OZE. Wyniki prac zostaną przekazane do kolejnej grupy celem przeprowadzenia kolejnego zadania.

24 8. Szacunek kosztów i definicja budżetów
FIRMA URZĄD GOSPOD. DOMOWE Kapitały własne Kredyty Dotacje Grupa 1 Grupa 2 Grupa 3 Praca w trzech grupach zadaniowych. Celem zadania jest zdefiniowanie strategicznych założeń budżetowych dla projektu OZE. Wyniki prac zostaną przekazane do kolejnej grupy celem przeprowadzenia kolejnego zadania.

25 9. Odpowiedzi na pytania, weryfikacja celów
FIRMA URZĄD GOSPOD. DOMOWE Grupa 1 Grupa 2 Grupa 3 Arkusze z pytaniami trafiają do grupy, która opracowywała założenia do projektu, grupa odpowiada na pytania. Odpowiedzi wpisuje sekretarz grupy. Wynik przekazywany jest do następnej grupy celem wykonania kolejnego zadania.

26 PROJEKT

27 10. Założenia projektu OZE
FIRMA URZĄD GOSPOD. DOMOWE Zakres (lista produktów, efektów, działań, oczekiwania jakościowe) Budżet (koszt i pracochłonność) Harmonogram (etapy) Ryzyka Organizacja i Komunikacja Grupa 1 Grupa 2 Grupa 3 Praca w trzech grupach zadaniowych. Celem zadania jest opracowanie wstępnych założeń projektowych dla każdego z projektów w oparciu o wcześniej wypracowane założenia.

28 11. Prezentacja wyników FIRMA URZĄD GOSPOD. DOMOWE
Grupa 1 Grupa 2 Grupa 3 Każda z grup wskazuje leadera, który prezentuje założenia i wyniki prac.

29 Efekty ekonomiczne inwestycji OZE

30 Efekt ekonomiczny inwestycji OZE zależy od wielu czynników, do głównych należą:
Status inwestora (firma, urząd, osoba fizyczna), Wybrana technologia OZE Warunki naturalne w aspekcie OZE Wybrany model wykorzystania źródła OZE Źródła finansowania inwestycji Potencjał inwestora w aspekcie OZE Metoda realizacji inwestycji Sposób eksploatacji instalacji inne

31 Pytania i podsumowanie zajęć

32 ŹRÓDŁA Materiały 3W-Studio (http://www.3w-studio.pl)
Materiały Ideopolis (

33 Ostrzeżenie! Informacja zawarta w niniejszej prezentacji może być poufna lub podlegać innym ograniczeniom formalno prawnym. Rozpowszechnianie, kopiowanie, ujawnianie lub przekazywanie osobom trzecim w jakiejkolwiek formie informacji zawartych w niniejszym dokumencie w całości lub w części bez zgody autora może stanowić naruszenie praw autorskich.


Pobierz ppt "Specjalista do spraw odnawialnych źródeł energii"

Podobne prezentacje


Reklamy Google