Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Nowa perspektywa finansowa – wyzwania i szanse dla wzmocnienia ochrony zdrowia w latach 2014-2020 Michał Rynkiewicz Ministerstwo Zdrowia 29 października.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Nowa perspektywa finansowa – wyzwania i szanse dla wzmocnienia ochrony zdrowia w latach 2014-2020 Michał Rynkiewicz Ministerstwo Zdrowia 29 października."— Zapis prezentacji:

1 Nowa perspektywa finansowa – wyzwania i szanse dla wzmocnienia ochrony zdrowia w latach 2014-2020 Michał Rynkiewicz Ministerstwo Zdrowia 29 października 2015 r.

2 PLAN PREZENTACJI 1.Krajowe ramy strategiczne. Policy Paper dla ochrony zdrowia na lata 2014-2020 – dokument kierunkowy dla wykorzystania środków z FE. 2.Wyzwania i szanse - obszary wsparcia w ochronie zdrowia uzgodnione z Komisją Europejską. 3. Jak sięgnąć po środki z Funduszy Europejskich?

3 Krajowe ramy strategiczne. Policy Paper dla ochrony zdrowia na lata 2014-2020 Krajowe ramy strategiczne Rozdział 6.2. Narzędzia implementacji celów operacyjnych na lata 2014-2020

4 Wyzwania i szanse - obszary wsparcia 1.Wsparcie infrastruktury ochrony zdrowia 2.Rozwój programów polityki zdrowotnej 3.Wsparcie deinstytucjonalizacji w ochronie zdrowia 4.Wsparcie kształcenia kadr medycznych 5.Wsparcie informatyzacji w ochronie zdrowia 6.Wsparcie badań i innowacji w ochronie zdrowia 7.Wsparcie poprawy jakości i efektywności w ochronie zdrowia

5 Fundusze UE dla ochrony zdrowia w latach 2014-2020 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 16 Regionalnych Programów Operacyjnych Program Operacyjny Polska Cyfrowa Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Gdzie szukać środków z FE na ochronę zdrowia ?

6 Fundusze strukturalne na rzecz ochrony zdrowia w latach 2014-2020 Europejski Fundusz Społeczny (EFS) Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) PO WER Instytucja Zarządzająca – MIiR Instytucja Pośrednicząca – MZ EUR 4 690 000 000, z czego na obszar zdrowia ok EUR 357 354 115 RPO Instytucja Zarządzająca – UM EUR 31 276 897 550, z czego na obszar zdrowia ok EUR 2 000 000 000 PO IŚ Instytucja Zarządzająca – MIiR Instytucja Pośrednicząca – MZ EUR 32 266 939 058 EUR, z czego na obszar zdrowia ok EUR 555 888 252

7 Rozwój infrastruktury systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego (PO IŚ) utworzenie nowych SOR, wsparcie istniejących SOR, utworzenie nowych Centrów Urazowych, modernizacja istniejących CU, budowa lub remont całodobowych lotnisk lub lądowisk dla śmigłowców, wsparcie baz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego Wyzwania i szanse - obszary wsparcia

8 Rozwój infrastruktury ponadregionalnej (PO IŚ) wsparcie ponadregionalnych podmiotów leczniczych udzielających świadczeń zdrowotnych stacjonarnych i całodobowych: na rzecz osób dorosłych, dedykowanych chorobom układu krążenia, nowotworowym, zaburzeniom psychicznym i zaburzeniom zachowania, chorobom układu kostno-stawowo- mięśniowego, chorobom układu oddechowego; w zakresie ginekologii, położnictwa, neonatologii, pediatrii oraz innych oddziałów zajmujących się leczeniem dzieci Wyzwania i szanse - obszary wsparcia

9 Rozwój infrastruktury regionalnej (RP0) Wsparcie regionalnych podmiotów leczniczych udzielających świadczeń zdrowotnych stacjonarnych i całodobowych: na rzecz osób dorosłych, dedykowanych chorobom, układu krążenia, nowotworowym, zaburzeniom psychicznym i zaburzeniom zachowania, chorobom układu kostno-stawowo-mięśniowego, chorobom układu oddechowego ukierunkowanych na specyficzne dla regionu grupy chorób, które są istotną przyczyną dezaktywizacji zawodowej w zakresie ginekologii, położnictwa, neonatologii, pediatrii oraz innych oddziałów zajmujących się leczeniem dzieci Wsparcie podmiotów leczniczych udzielających świadczeń zdrowotnych w zakresie geriatrii, opieki długoterminowej oraz opieki paliatywnej i hospicyjnej Wyzwania i szanse - obszary wsparcia

10 Rozwój Programów Polityki Zdrowotnej Programy polityki zdrowotnej o charakterze ponadregionalnym (PO WER) 1.nowotwory płuc 2.nowotwory skóry 3.nowotwory głowy i szyi 4.nowotwory - programy badań genetycznych 5.przewlekła obturacyjna choroba płuc 6.choroby układu sercowo- naczyniowego 7.choroby naczyń mózgowych 8.nadciśnienie tętnicze 9. miażdżyca tętnic 10.reumatoidalne zapalenie stawów 11.choroby kręgosłupa 12.osteoporoza 13. psychozy 14.zaburzenia depresyjne 15.zaburzenia odżywiania na podłożu psychicznym Wyzwania i szanse - obszary wsparcia

11 2.2. Programy polityki zdrowotnej o charakterze regionalnym (RPO) wdrożenie projektów profilaktycznych dotyczących chorób będących istotnym problemem zdrowotnym regionu wdrożenie programów rehabilitacji medycznej ułatwiających powroty do pracy wdrożenie programów ukierunkowanych na eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy rozwój profilaktyki nowotworowej w kierunku wykrywania raka jelita grubego, szyjki macicy i raka piersi programy wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci zagrożonych niepełnosprawnością i niepełnosprawnych

12 3. Wsparcie deinstytucjonalizacji w ochronie zdrowia (PO WER i RPO) Projekty dedykowane deinstytucjonalizacji opieki nad osobami zależnymi, w szczególności poprzez rozwój alternatywnych form opieki nad osobami niesamodzielnymi (w tym osobami starszymi) np. Dzienne domy opieki medycznej Wyzwania i szanse - obszary wsparcia

13 4. Wsparcie kształcenia kadr medycznych (PO WER) 4.1. Wsparcie kształcenia lekarzy i lekarzy dentystów: Realizacja programów rozwojowych dla uczelni medycznych uczestniczących w procesie praktycznego kształcenia studentów, w tym tworzenie centrów symulacji medycznej, kształcenie specjalizacyjne lekarzy w dziedzinach istotnych z punktu widzenia potrzeb epidemiologiczno- demograficznych kraju Wyzwania i szanse - obszary wsparcia

14 4.2. Wsparcie kształcenia pielęgniarek i położnych: Realizacja programów rozwojowych dla uczelni medycznych uczestniczących w procesie kształcenia pielęgniarek i położnych ukierunkowanych na zwiększenie liczby absolwentów ww. kierunków Kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych w obszarach związanych z potrzebami epidemiologiczno- demograficznymi Wyzwania i szanse - obszary wsparcia

15 4.3. Wsparcie kształcenia w innych zawodach mających zastosowanie w ochronie zdrowia: doskonalenie zawodowe pracowników innych zawodów istotnych z punktu widzenia funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w obszarach ważnych dla zaspokojenia potrzeb epidemiologiczno – demograficznych, szkolenia pracowników administracyjnych i zarządzających podmiotami leczniczymi, jak również przedstawicieli płatnika i podmiotów tworzących, służące poprawie efektywności funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju zdolności analitycznych i audytu wewnętrznego w jednostkach systemu ochrony zdrowia Wyzwania i szanse - obszary wsparcia

16 5. Wsparcie informatyzacji w ochronie zdrowia (PO PC i RPO) upowszechnienie wymiany elektronicznej dokumentacji medycznej, upowszechnienie wykorzystania telemedycyny, upowszechnienie wykorzystania systemów rejestrowych i systemów klasyfikacji medycznych, udostępnianie informatycznych narzędzi wsparcia efektywnego zarządzania systemem ochrony zdrowia, poprawa kompetencji cyfrowych świadczeniodawców i świadczeniobiorców Wyzwania i szanse - obszary wsparcia

17 6. Wsparcie badań i innowacji w ochronie zdrowia (PO IR i RPO) wsparcie przedsiębiorstw rozpoczynających lub rozwijających działalność B+R w obszarze medycyny i farmacji, które planują realizację projektów badawczo-rozwojowych samodzielnie bądź we współpracy z zewnętrznymi podmiotami, w tym z innymi przedsiębiorstwami oraz jednostkami naukowymi wsparcie przedsiębiorstw z sektora małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie prowadzenia procesu komercjalizacji wyników prac B+R z obszaru medycyny i farmacji wsparcie dla tworzenia i rozwoju infrastruktury B+R przedsiębiorstw działających w obszarze innowacji medycznych i farmaceutycznych, poprzez inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę, która służy tworzeniu innowacyjnych produktów i usług wsparcie przedsiębiorstw i jednostek naukowych w udziale w programach międzynarodowych, takich jak Horyzont 2020 czy COSME Wsparcie inwestycji w nowoczesną infrastrukturę badawczą m.in. poprzez wsparcie powstawania międzynarodowych agend badawczych, rozwój kadr sektora B+R Wyzwania i szanse - obszary wsparcia

18 7. Wsparcie poprawy jakości i efektywności w ochronie zdrowia (PO WER) działania projakościowe dedykowane szpitalom i POZ, przygotowanie, przetestowanie i wdrożenie do sytemu opieki zdrowotnej organizacji opieki koordynowanej (OOK), wsparcie tworzenia map potrzeb zdrowotnych, działania na rzecz rozwoju dialogu społecznego poprzez m.in. wsparcie współpracy administracji systemu ochrony zdrowia z organizacjami pacjenckimi. Wyzwania i szanse - obszary wsparcia

19 Jak sięgnąć po środki z Funduszy Europejskich Identyfikacja potrzeb beneficjenta Wybranie źródła finansowania projektu Zapoznanie się z Policy Paper i dokumentami programowymi, wytycznymi, szczegółowym opisem osi priorytetowych Zapoznanie się z harmonogramem ogłaszania konkursów Zapoznanie się z dokumentacją konkursową i złożenie wniosków

20 Komitet Sterujący - Plan działań w sektorze zdrowia konkursy projekty pozakonkursowe konkursy POWER POIŚ RPO

21 Konkursy PO WER ROK 2015 Dotychczas ogłoszone konkursy w 2015 r.: 23 lipca konkurs na wsparcie tworzenia i funkcjonowania Dziennych Domów Opieki Medycznej (30 października). 30 lipca konkurs na rzecz rozwoju kształcenia praktycznego studentów nauk medycznych z wykorzystaniem technik symulacji medycznej (9 listopada). 8 października konkurs dot. rozwoju kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych w obszarach związanych z potrzebami epidemiologiczno-demograficznymi. Konkurs przeznaczony jest dla organizatorów kursów kwalifikacyjnych dla pielęgniarek i położnych (10 grudnia 2015 r.). Kolejne konkursy przewidziane na 2015 r.: listopad konkurs dot. realizacji programów rozwojowych dla uczelni medycznych uczestniczących w procesie kształcenia pielęgniarek i położnych, ukierunkowany na zwiększenie liczby absolwentów ww. kierunków – tzw. pielęgniarstwo zamawiane Harmonogram konkursów

22 Konkursy PO IŚ ROK 2015 październik 2015 r. Konkurs dotyczący wsparcia istniejących szpitalnych oddziałów ratunkowych, ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk wstępnej intensywnej terapii (roboty budowlane, doposażenie) nabór wniosków od dnia 2 listopada 2015 r. do dnia 31 marca 2016 r. Udostępnienie map potrzeb zdrowotnych warunkiem dla uruchomienia inwestycji w zakresie lecznictwa szpitalnego Harmonogram konkursów

23 Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie: podmioty lecznicze udzielające świadczeń zdrowotnych w zakresie ratownictwa medycznego (udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie leczenia szpitalnego - świadczenia w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym), posiadające umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartą z odziałem wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia do Konkursu nie mogą przystąpić podmioty lecznicze, w strukturach których funkcjonuje lub planowane jest do utworzenia Centrum Urazowe, o którym mowa w ustawie z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. 2006 Nr 191 poz. 1410, z późn. zm.). Wsparcie istniejących szpitalnych oddziałów ratunkowych

24 Budżet i poziom dofinansowania 1. Kwota środków przewidzianych na dofinansowanie projektów w Konkursie nr 9.1/1/2015 wynosi 160 mln zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 2. Maksymalny udział dofinansowania w wydatkach kwalifikowanych a) 100 % - dla jednostek zapewniających wkład własny ze środków budżetu państwa; b) 85 % - dla jednostek zapewniających wkład własny ze środków innych niż budżet państwa (np. inne środki publiczne, środki prywatne). 3. Maksymalna wartość projektu wynosi: 50 mln euro. 4. Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi: a) 4 mln zł w przypadku projektów nie obejmujących budowy/remontu lądowiska; b) 6 mln zł w przypadku projektów obejmujących również budowę/remont lądowiska naziemnego (z czego wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na roboty budowlane i/lub doposażenie SOR nie może przekroczyć 4 mln zł); c) 8 mln zł w przypadku projektów obejmujących również budowę/remont lądowiska wyniesionego (z czego wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na roboty budowlane i/lub doposażenie SOR nie może przekroczyć 4 mln zł); d) 2 mln zł w przypadku projektów dotyczących wyłącznie budowy/remontu lądowiska naziemnego; e) 4 mln zł w przypadku projektów dotyczących wyłącznie budowy/remontu lądowiska wyniesionego. Wsparcie istniejących szpitalnych oddziałów ratunkowych

25 Informacja o funduszach strukturalnychhttp://www.funduszeeuropejskie.gov.pl

26 http://www.zdrowie.gov.pl/strona-227- Perspektywa_2014_2020.html

27 Dziękuję za uwagę KONTAKT: Michał Rynkiewicz Ministerstwo Zdrowia Departament Funduszy Europejskich m.rynkiewicz@mz.gov.pl tel. (22) 530 02 26


Pobierz ppt "Nowa perspektywa finansowa – wyzwania i szanse dla wzmocnienia ochrony zdrowia w latach 2014-2020 Michał Rynkiewicz Ministerstwo Zdrowia 29 października."

Podobne prezentacje


Reklamy Google