Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

EFRR na rzecz ochrony zdrowia w ramach WRF (CT 9)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "EFRR na rzecz ochrony zdrowia w ramach WRF (CT 9)"— Zapis prezentacji:

1 EFRR na rzecz ochrony zdrowia w ramach WRF 2014 -2020 (CT 9)
Agnieszka Kister Zastępca Dyrektora Departament Funduszy Europejskich Ministerstwo Zdrowia

2 Plan prezentacji I. Zdrowie a ubóstwo
II. Dostępność do świadczeń zdrowotnych III. Diagnoza IV. Wymiar terytorialny V. Warunkowość ex-ante VI. Propozycje obszarów wsparcia z EFRR na rzeczy ochrony zdrowia VII. Komplementarność VIII. Linia demarkacyjna

3 I. Zdrowie a ubóstwo CT 9. Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem PI 9.1. Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, które przyczyniają się do rozwoju krajowego, regionalnego i lokalnego, zmniejszania nierówności w zakresie stanu zdrowia oraz przejścia z usług instytucjonalnych na poziomie społeczności lokalnych EUROPA 2020 Investing in Health, accompanying the Communication "Towards social investment for growth and cohesion" (2013) 1. Aktywne włączenie jest według strategii Europa 2020 kluczowym czynnikiem prowadzącym do osiągnięcia unijnego celu w zakresie zmniejszenia ubóstwa i zapewnienia sprawiedliwego udziału w korzyściach ze wzrostu i zatrudnienia. Polegać ono powinno na zastosowaniu strategii łączących odpowiednie wsparcie finansowe dla rodzin o niskich dochodach, dostęp do rynku pracy, zwłaszcza dla osób żyjących na marginesie społeczeństwa oraz wysokiej jakości usług, w tym usług zdrowotnych 2. Investing in reducing health inequalities contributes to social cohesion and breaks the vicious spiral of poor health contributing to, and resulting from, poverty and exclusion More generally available statistical data60 seem to show that chronic conditions have an important impact on several dimensions of social inclusion. Comparing to a healthy individual, the impact of diabetes type 2 for a 50-year old single man is significant. It represents almost 3 % of career lost (in terms of years of working life). It also has significant individual consequences, as it shortens the lifespan by 2.3 % and increases the chance of being at risk of poverty by more than 5%. As stated in the 2013 AGS, ‘additional efforts are needed to ensure the effectiveness of social protection systems in countering the effects of the crisis, to promote social inclusion and to prevent poverty’, including by providing broad access to affordable, high-quality health services. Investments to reduce inequalities in health should therefore also make a positive contribution towards reaching the Europe 2020 poverty and social exclusion target. Data on the effects of social transfers on the at-risk-of-poverty rate suggests that healthcare plays a significant role in reducing the at-risk-of-poverty rate. 3. Zdrowie zaliczane jest do podstawowych wskaźników wspólnych dla krajów członkowskich służących do pomiaru ubóstwa i wykluczenia

4 II. Dostępność do świadczeń zdrowotnych
Polacy dobrze oceniają dostępność do podstawowej opieki zdrowotnej Znacznie gorzej wypada ocena dostępności usług specjalistycznych i szpitalnych, a jako największe bariery wskazywane są długie listy oczekujących, ograniczony czas wizyt, a w przypadku mieszkańców terenów wiejskich – odległość terytorialna i braki informacyjne Jak podkreśla WHO, powszechny i równy dostęp do usług medycznych jest jednym z ważniejszych elementów zapewnienia zdrowia i warunków rozwoju społeczeństw . Natomiast nierówności społeczno-ekonomiczne w dostępie do ochrony zdrowia są jednym z przejawów wykluczenia społecznego i mogą istotnie przyczyniać się do kumulacji niekorzystnych czynników życiowych. Także raport OECD nt. usług publicznych podkreśla, że lepszy dostęp do specyficznych usług takich jak opieka zdrowotna, opieka nad dziećmi oraz nad osobami starszymi może przyczynić się do redukcji nierówności społecznych i tym samym zmniejszenia poziomu ubóstwa w różnych grupach społecznych . Według badania Eurostatu na temat wykluczenia społecznego w UE wykluczenie społeczne może być wynikiem złego stanu zdrowia zarówno w obszarze ochrony zdrowia fizycznego, jak i psychicznego, nie pozwalając na pełne i aktywne uczestnictwo w życiu społecznym. Unia Europejska, dążąc do eliminacji ubóstwa i wykluczenia społecznego, zachęca państwa członkowskie do stosowania aktywnej polityki integracyjnej. Poprawa dostępu do dobrej jakości usług zdrowotnych stanowi jeden z trzech najważniejszych elementów tej strategii. Pozostałe elementy aktywnej integracji przewidują zagwarantowanie odpowiedniego wsparcia finansowego dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, pomoc osobom zdolnym do pracy w zdobyciu i utrzymaniu zatrudnienia poprzez rynki pracy wspierające integrację społeczną, poprawa dostępu do dobrej jakości usług socjalnych, takich jak pomoc mieszkaniowa oraz opieka nad dziećmi.

5 III. Diagnoza - trendy demograficzne w Polsce
Przyrost urodzeń nie wystarczający do tzw. zastępowalności pokoleń (w 2020 r. liczba ludności w wieku 0-17 l. będzie stanowić 18,4% prognozowanej liczby ludności ogółem) Systematyczne zmniejszanie się zasobów pracy (liczebność ludzi w wieku produkcyjnym do 2035 r. zmniejszy się o 16% w stosunku do 2010 r.) Systematyczny wzrost liczby osób w wieku 85+ (w 2035 r. grupa ta będzie większa o 158,3% niż w 2007 r.) W najbliższych latach będziemy mieć do czynienia ze zjawiskiem starości demograficznej społeczeństwa (wg Organizacji Narodów Zjednoczonych występuje ona, gdy liczba osób powyżej 65 roku życia przekracza 7% populacji). Zmiany w liczbie i strukturze ludności Polski spowodowane są spadkiem współczynnika dzietności oraz zwiększaniem się długości trwania życia. W roku 1989 współczynnik dzietności spadł poniżej poziomu zastępowalności pokoleń tj. 2,1. Od roku 2003 obserwuje się umiarkowany wzrost współczynnika. Aktualne prognozy zmian demograficznych w Polsce zakładają wzrost współczynnika dzietności ogólnej od wartości 1,28 w roku 2010, do 1,36 w 2015 r. oraz 1,45 w 2035 r. – tj. około 272 tys. urodzeń żywych. Jednak będzie to i tak zbyt mały wzrost, aby nastąpiła poprawa w zakresie zastępowalności pokoleń. Analiza wskaźnika oczekiwanej długości życia LE (life expectancy) w ostatnich latach wykazała, iż przeciętne trwanie życia w Polsce sukcesywnie wzrasta. W roku 2001 wskaźnik ten wyniósł 78,4 lat dla kobiet, a 70 lat dla mężczyzn. Natomiast w roku 2010 odpowiednio 80,7 lat i 72,1 lat. Szczególnie niepokojący jest trend zmniejszania się liczby lat przeżytych w zdrowiu (na podstawie współczynnika Healthy Life Years-HLY). W Polsce w 2002 r. kobiety przeżywały w zdrowiu 68,9 lat, a w 2009 r. wskaźnik ten zmniejszył się do 62,1. Podobną tendencję zaobserwowano w grupie mężczyzn - w roku 2002 r. w zdrowiu przeżywali oni 62,5 lat, a w 2009 r. już tylko 58,1 lat. W związku z prognozowanymi trendami osoby aktywne zawodowo będą w najbliższej przyszłości stanowić grupę mniej liczną i bardziej zaawansowaną wiekowo. Doprowadzi to do znaczących zmian na rynku pracy tj. wzrośnie liczba starszych pracowników, a zmniejszy się liczba osób wchodzących na rynek pracy.

6 III. Diagnoza - trendy epidemiologiczne w Polsce
Podstawowymi przyczynami orzekania o niezdolności do pracy w 2011 roku były choroby układu krążenia - 22,2%, nowotwory - 21,4%, zaburzenia psychiczne - 11,9%, choroby układu kostno-stawowego, mięśniowego - 10,6%, urazy – 7,9% oraz układu nerwowego - 7,7% głównymi przyczynami zgonów w grupie osób w wieku produkcyjnym są choroby układu krążenia, nowotwory, urazy, zatrucia i inne zewnętrzne przyczyny umieralność dzieci i młodzieży utrzymuje się w Polsce na poziomie wyższym od obserwowanego w większości krajów Unii Europejskiej. najczęstszymi przyczynami zgonów dzieci i młodzieży są przyczyny zewnętrzne: urazy i zatrucia, wypadki drogowe, nowotwory, wady rozwojowe wrodzone, choroby układu nerwowego oraz choroby układu krążenia

7 III. Diagnoza – stan infrastruktury ochrony zdrowia w Polsce (1)
Większość budynków szpitali ponadregionalnych powstała w latach XX wieku lub wcześniej, a przeprowadzane prace remontowe pozwalały jedynie na fragmentaryczne odtwarzanie infrastruktury Infrastruktura w większości przypadków nie spełnia standardów europejskich i wymaga remontów, w tym także dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych i niesamodzielnych obniżenie o 1% częstości występowania zakażeń szpitalnych powoduje zmniejszenie kosztów lecznictwa szpitalnego o 7-10%

8 III. Diagnoza – stan infrastruktury ochrony zdrowia w Polsce (2)
Niewystarczające wyposażenie szpitali w nowoczesną aparaturę medyczną - liczba rezonansów magnetycznych (MRI) na 1 mln mieszkańców wynosi w Polsce 4,7 (średnia w UE to 10,3) - liczba tomografów komputerowych (CT) na 1 mln mieszkańców wynosi w Polsce 14,3 (średnia w UE to 20,4) Zgodnie z kryterium 1 SOR na 150 tys. ludności – w Polsce brakuje 49 SOR Konieczna jest budowa lub remont ok. 150 lotnisk/lądowisk (w tym 110 przy SOR i 40 przy jednostkach organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego)

9 IV. Wymiar terytorialny
Potrzebę utworzenia nowych SOR zidentyfikowano w województwach (w liczbie): dolnośląskie (6), kujawsko-pomorskie (5), małopolskie(2), mazowieckie (5), podkarpackie (3), pomorskie (3), śląskie (20), zachodniopomorskie (5) Ok. 75% istniejących SOR, zlokalizowanych jest na terenie miast powiatowych Większość SOR będzie wymagało nie tylko prac remontowo-budowlanych oraz doposażenia samych oddziałów, ale także budowy lub remontu lądowisk, w związku z czym skala interwencji w subregionach będzie znacząca PO IiŚ

10 V. Warunkowość ex-ante Dla CT 9, PI 9.1 spełniony musi zostać warunek ex-ante 9.3. W odniesieniu do zdrowia: Istnienie krajowych lub regionalnych strategicznych ram polityki zdrowotnej w zakresie określonym w art. 168 TFUE, gwarantujących stabilność ekonomiczną „Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020” - dokument wykonawczy do Strategii Kapitału Ludzkiego Warunek ex-ante (9.3) może zostać spełniony poprzez istnienie krajowych lub regionalnych strategicznych ram polityki zdrowotnej w zakresie określonym w art. 168 TFUE, gwarantujących stabilność ekonomiczną według następujących kryteriów. Gotowe są krajowe lub regionalne strategiczne ramy polityki zdrowotnej, które: 1. zawierają skoordynowane środki poprawiające dostęp do świadczeń zdrowotnych; 2. zawierają środki mające na celu stymulowanie efektywności w sektorze opieki zdrowotnej poprzez wprowadzanie modeli świadczenia usług i infrastruktury; 3. obejmują system monitorowania i przeglądu; państwo członkowskie lub region przyjęły na zasadach orientacyjnych ramy określające środki budżetowe dostępne na opiekę zdrowotną oraz efektywną pod względem kosztów koncentrację środków przeznaczonych na priorytetowe potrzeby opieki zdrowotnej. Zagadnienia dotyczące zdrowia zostały ujęte w Długookresowej Strategii Rozwoju Kraju Polska Trzecia fala nowoczesności oraz Śśredniookresowej Strategii Rozwoju Kraju Polska 2020 (ŚSRK), dokumentach o charakterze kompleksowym i horyzontalnym określających podstawowe uwarunkowania, cele i kierunki rozwoju kraju w wymiarze społeczno-gospodarczym oraz w poszczególnych strategiach zintegrowanych, które mają charakter problemowy i służyć będą realizacji celów rozwojowych określonych w ŚSRK. Ogólne ramy strategiczne dotyczące zagadnienia zdrowia zostały zawarte w dwóch strategiach zintegrowanych tj. Strategii Rozwoju Kapitału Ludzkiego (SRKL) i Strategii Sprawne Państwo (SSP).

11 VI. Propozycje obszarów wsparcia z EFRR na rzecz ochrony zdrowia (1)
Ratownictwo Medyczne Ponadregionalna infrastruktura ochrony zdrowia STRATEGICZNA INFRASTRUKTURA OCHRONY ZDROWIA

12 VI. Propozycje obszarów wsparcia z EFRR na rzecz ochrony zdrowia (2)
Utworzenie nowych szpitalnych oddziałów ratunkowych (roboty budowlane, wyposażenie) Wsparcie istniejących szpitalnych oddziałów ratunkowych, ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk wstępnej intensywnej terapii (remont, doposażenie) Wsparcie istniejących centrów urazowych (remont, doposażenie) Utworzenie nowych centrów urazowych (roboty budowlane, wyposażenie) Wsparcie przyszpitalnych całodobowych lotnisk lub lądowisk dla śmigłowców przy SOR oraz jednostkach organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego Wsparcie baz lotniczego pogotowia ratunkowego oraz wyposażenie śmigłowców ratowniczych w sprzęt umożliwiający loty w trudnych warunkach atmosferycznych i w nocy Działanie 1 - Wzmocnienie infrastruktury ratownictwa medycznego SOR Centrum Urazowe Lądowiska/ Lotniska Bazy lotniczego pogotowia/wyposażenie śmigłowców

13 VI. Propozycje obszarów wsparcia z EFRR na rzecz ochrony zdrowia (3)
Wsparcie oddziałów oraz innych jednostek organizacyjnych szpitali ponadregionalnych udzielających świadczeń zdrowotnych stacjonarnych i całodobowych na rzecz osób dorosłych, dedykowanych chorobom układu krążenia, nowotworowym, układu kostno – stawowo – mięśniowego, układu oddechowego, psychicznym (roboty budowlane, doposażenie) Wsparcie oddziałów oraz innych jednostek organizacyjnych szpitali ponadregionalnych udzielających świadczeń zdrowotnych stacjonarnych i całodobowych w zakresie ginekologii, położnictwa, neonatologii, pediatrii oraz innych oddziałów zajmujących się leczeniem dzieci (roboty budowlane, doposażenie) Wsparcie pracowni diagnostycznych oraz innych jednostek zajmujących się diagnostyką współpracujących z jednostkami wymienionymi w tiret 1 i 2 Działanie 2 – Wzmocnienie ponadregionalnej ochrony zdrowia OSOBY DOROSŁE Choroby krążenia Choroby nowotworowe Choroby układu kostno – stawowo – mięśniowego Choroby układu oddechowego Choroby psychiczne Szpitale ponadregionalne MATKA I DZIECKO Ginekologia Położnictwo Neonatologia Pediatria Inne…

14 VI. Propozycje obszarów wsparcia z EFRR na rzecz ochrony zdrowia (4)
DZIAŁANIE 1.: podmioty lecznicze udzielające świadczeń zdrowotnych w zakresie ratownictwa medycznego (SOR), SPZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe oraz podmioty lecznicze posiadające jednostki organizacyjne wyspecjalizowane w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego (w tym CU), posiadające umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartą z odziałem wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia albo udzielające świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych na podstawie innych tytułów DZIAŁANIE 2.: podmioty lecznicze wymienione w pkt 1-3, udzielające świadczeń zdrowotnych ze środków publicznych, z wyłączeniem podmiotów prowadzących lecznictwo uzdrowiskowe: 1. szpitale ogólnodostępne utworzone przez ministra lub centralny organ administracji rządowej, publiczną uczelnię medyczną lub publiczną uczelnię prowadzącą działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych 2. instytuty badawcze prowadzące badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk medycznych, uczestniczące w systemie ochrony zdrowia 3. przedsiębiorcy powstali z przekształcenia podmiotów leczniczych, o których mowa w pkt 1 i 2 BENEFICJENCI

15 VII. Komplementarność – ratownictwo medyczne
Poziom krajowy: Dotacje od władz lokalnych i regionalnych na remonty i doposażenie lokalnej i regionalnej infrastruktury ochrony zdrowia w zakresie ratownictwa medycznego Dotacje z budżetu państwa na remonty i doposażenie szpitali klinicznych oraz prowadzonych przez instytuty badawcze w zakresie ratownictwa medycznego Środki UE POWER – wsparcie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych i dyspozytorów medycznych

16 VII. Komplementarność – infrastruktura ponadregionalna (1)
Poziom krajowy: Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych Narodowy Program Przeciwdziałania Chorobom Cywilizacyjnym Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej na lata Narodowy Program Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata POLKARD Program Ochrony Zdrowia Psychicznego Program badań przesiewowych noworodków w Polsce Program kompleksowej diagnostyki i terapii wewnątrzmacicznej w profilaktyce następstw i powikłań i wad rozwojowych i chorób płodu jako element poprawy stanu zdrowia płodów i noworodków Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych- program wieloletni w rozumieniu art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Ustawa z dnia 1 lipca 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych" (Dz. U Nr 43, poz. 1200, z późn. zm.)). Celem programu jest zahamowanie wzrostu zachorowań na nowotwory złośliwe, osiągnięcie średnich europejskich wskaźników w zakresie wczesnego wykrywania nowotworów, osiągniecie średnich europejskich wskaźników skuteczności leczenia, stworzenie warunków do wykorzystania w praktyce onkologicznej postępu wiedzy o przyczynach i mechanizmach rozwoju nowotworów złośliwych, utworzenie systemu ciągłego monitorowania skuteczności zwalczania nowotworów w skali kraju i poszczególnych regionach kraju. Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego - rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 24, poz. 128). Program jest realizowany w latach 2011– 2015 Celem głównym Programu jest promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym; zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi wielostronnej i powszechnie dostępnej opieki zdrowotnej oraz innych form opieki i pomocy niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym i społecznym; rozwój badań naukowych i systemu informacji z zakresu zdrowia psychicznego. Narodowy Program Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata POLKARD program zdrowotny w rozumieniu art. 48 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Celem programu jest wsparcie działań na rzecz ograniczenia umieralności powodu chorób układu sercowo-naczyniowego w Polsce poprzez działania na rzecz wyrównywania dysproporcji w dostępie do wysokospecjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie kardiologii, kardiologii dziecięcej, kardiochirurgii i neurologii, rehabilitacji neurologicznej, chirurgii naczyniowej, uwarunkowanych bazą sprzętową. Efektem działań programu jest doposażenie i wymiana wyeksploatowanego sprzętu w jednostkach zajmujących się diagnostyką i leczeniem chorób układu krążenia oraz zwiększenie świadomości społeczeństwa o roli zdrowego trybu życia, dokonywane w szczególności poprzez działania charakterze informacyjno – edukacyjnym. Narodowy Program Przeciwdziałania Chorobom Cywilizacyjnym: Moduł I Program zapobiegania nadwadze i otyłości oraz przewlekłym chorobom niezakaźnym poprzez poprawę żywienia i aktywności fizycznej na lata : program zdrowotny w rozumieniu art. 48 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Celem programu jest poprawa stanu odżywienia, sposobu żywienia, aktywności fizycznej oraz poziomu wiedzy o żywieniu i zdrowym stylu życia. Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej na lata –program wieloletni w rozumieniu art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Celem programu jest zwiększenie w okresie realizacji Programu dostępności do leczenia przeszczepieniem narządu przez wzrost liczby przeszczepień narządów od zmarłych dawców o conajmniej 100 % do zakończenia Programu w stosunku do liczby tych przeszczepień w2009 r. zwiększenie w okresie realizacji Programu liczby potencjalnych niespokrewnionychdawców szpiku o co najmniej 300 % do zakończenia Programu w stosunku do liczby potencjalnych niespokrewnionych dawców szpiku w polskich rejestrach na koniec 2009 r. oraz rozwój publicznych i niepublicznych rejestrów niespokrewnionychdawców krwi pępowinowej; zwiększenie w okresie realizacji Programu liczby przeszczepień nerki od żywego dawcy o co najmniej 500 % do zakończenia Programu w stosunku do liczby tych przeszczepień w 2009 r., budowa systemu organizacyjnego koordynatorów pobierania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów we wszystkich zakładach opieki zdrowotnej spełniających warunki do pobierania narządów od zmarłych dawców; poprawa infrastruktury i unowocześnienie zakładów opieki zdrowotnej przeszczepiających narządy, komórki i tkanki, banków tkanek i komórek oraz medycznych laboratoriów diagnostycznych testujących komórki, tkanki lub narządy;

17 VII. Komplementarność – infrastruktura ponadregionalna (2)
Środki UE POWER - projekty profilaktyczne ukierunkowane na przeciwdziałanie chorobom o najwyższym współczynniku zapadalności/hospitalizacji i umieralności (choroby układu krążenia, nowotworowe, urazy i zatrucia, choroby układu kostno – stawowego) oraz najwyższym współczynniku absencji chorobowej (urazy i zatrucia i inne przyczyny zewnętrzne, choroby układu oddechowego, choroby układu kostno - stawowego) - programy wczesnego wykrywania wad rozwojowych u noworodków - tworzenie i rozwój alternatywnych form opieki nad osobami starszymi poprzez pilotażowe, w tym m.in. wsparcie działalności dziennych domów opieki nad osobami starszymi, szkolenia dla opiekunów (członków rodzin) w zakresie opieki nad osobami starszymi, przygotowanie i tworzenie wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego - poprawa efektywności działania podmiotów leczniczych i wyeliminowanie problemów zarządczych, poprzez m.in. wdrożenie systemu akredytacji RPO – wsparcie lokalnej i regionalnej infrastruktury ochrony zdrowia PO Polska Cyfrowa – e-zdrowie PO Innowacyjny Rozwój - projektów z zakresu B+R w oparciu m.in. o Krajowy Program Badań, który określa strategiczne dla państwa kierunki badań naukowych i prac rozwojowych, w tym w zakresie chorób cywilizacyjnych (m.in. układu krążenia, nowotworów złośliwych, cukrzycy, otyłości, chorób psychicznych)

18 VII. Komplementarność – infrastruktura ponadregionalna (3)
Inne środki zagraniczne NMF oraz MF EOG - profilaktyka chorób nowotworowych mająca na celu zmniejszenie wskaźnika zachorowalności i śmiertelności z powodu nowotworów w Polsce - lepsze dostosowanie opieki zdrowotnej w celu sprostania potrzebom szybko rosnącej populacji osób przewlekle chorych i niesamodzielnych oraz osób starszych - poprawa opieki perinatalnej - świadczenia z zakresu profilaktyki, diagnostyka i leczenie w celu zwiększenia liczby urodzeń

19 VIII. Linia demarkacyjna
Poziom centralny Wsparcie infrastruktury ponadregionalnych podmiotów leczniczych Wsparcie infrastruktury ratownictwa medycznego Poziom regionalny Wsparcie infrastruktury lokalnych i regionalnych podmiotów leczniczych Wsparcie ponadregionalnych podmiotów leczniczych udzielających świadczeń zdrowotnych ze środków publicznych, z wyłączeniem podmiotów prowadzących lecznictwo uzdrowiskowe: 1. szpitale ogólnodostępne utworzone przez ministra lub centralny organ administracji rządowej, publiczną uczelnię medyczną lub publiczną uczelnię prowadzącą działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych 2. instytuty badawcze prowadzące badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk medycznych, uczestniczące w systemie ochrony zdrowia 3. przedsiębiorcy powstali z przekształcenia podmiotów leczniczych, o których mowa w pkt 1 i 2

20 XII. Linia demarkacyjna
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ MINISTERSTWO ZDROWIA Departament Funduszy Europejskich ul. Miodowa 15 tel fax


Pobierz ppt "EFRR na rzecz ochrony zdrowia w ramach WRF (CT 9)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google