Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

EFRR na rzecz ochrony zdrowia w ramach WRF 2014 -2020 (CT 9) Agnieszka Kister Zastępca Dyrektora Departament Funduszy Europejskich Ministerstwo Zdrowia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "EFRR na rzecz ochrony zdrowia w ramach WRF 2014 -2020 (CT 9) Agnieszka Kister Zastępca Dyrektora Departament Funduszy Europejskich Ministerstwo Zdrowia."— Zapis prezentacji:

1 EFRR na rzecz ochrony zdrowia w ramach WRF (CT 9) Agnieszka Kister Zastępca Dyrektora Departament Funduszy Europejskich Ministerstwo Zdrowia 1

2 Plan prezentacji I. Zdrowie a ubóstwo II. Dostępność do świadczeń zdrowotnych III. Diagnoza IV. Wymiar terytorialny V. Warunkowość ex-ante VI. Propozycje obszarów wsparcia z EFRR na rzeczy ochrony zdrowia VII. Komplementarność VIII. Linia demarkacyjna 2

3 I. Zdrowie a ubóstwo CT 9. Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem PI 9.1. Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, które przyczyniają się do rozwoju krajowego, regionalnego i lokalnego, zmniejszania nierówności w zakresie stanu zdrowia oraz przejścia z usług instytucjonalnych na poziomie społeczności lokalnych EUROPA 2020 Investing in Health, accompanying the Communication "Towards social investment for growth and cohesion" (2013) 3

4 II. Dostępność do świadczeń zdrowotnych Polacy dobrze oceniają dostępność do podstawowej opieki zdrowotnej Znacznie gorzej wypada ocena dostępności usług specjalistycznych i szpitalnych, a jako największe bariery wskazywane są długie listy oczekujących, ograniczony czas wizyt, a w przypadku mieszkańców terenów wiejskich – odległość terytorialna i braki informacyjne 4

5 III. Diagnoza - trendy demograficzne w Polsce 5 Przyrost urodzeń nie wystarczający do tzw. zastępowalności pokoleń (w 2020 r. liczba ludności w wieku 0-17 l. będzie stanowić 18,4% prognozowanej liczby ludności ogółem) Systematyczne zmniejszanie się zasobów pracy (liczebność ludzi w wieku produkcyjnym do 2035 r. zmniejszy się o 16% w stosunku do 2010 r.) Systematyczny wzrost liczby osób w wieku 85+ (w 2035 r. grupa ta będzie większa o 158,3% niż w 2007 r.)

6 III. Diagnoza - trendy epidemiologiczne w Polsce Podstawowymi przyczynami orzekania o niezdolności do pracy w 2011 roku były choroby układu krążenia - 22,2%, nowotwory - 21,4%, zaburzenia psychiczne - 11,9%, choroby układu kostno-stawowego, mięśniowego - 10,6%, urazy – 7,9% oraz układu nerwowego - 7,7% głównymi przyczynami zgonów w grupie osób w wieku produkcyjnym są choroby układu krążenia, nowotwory, urazy, zatrucia i inne zewnętrzne przyczyny umieralność dzieci i młodzieży utrzymuje się w Polsce na poziomie wyższym od obserwowanego w większości krajów Unii Europejskiej. najczęstszymi przyczynami zgonów dzieci i młodzieży są przyczyny zewnętrzne: urazy i zatrucia, wypadki drogowe, nowotwory, wady rozwojowe wrodzone, choroby układu nerwowego oraz choroby układu krążenia 6

7 III. Diagnoza – stan infrastruktury ochrony zdrowia w Polsce (1) Większość budynków szpitali ponadregionalnych powstała w latach XX wieku lub wcześniej, a przeprowadzane prace remontowe pozwalały jedynie na fragmentaryczne odtwarzanie infrastruktury Infrastruktura w większości przypadków nie spełnia standardów europejskich i wymaga remontów, w tym także dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych i niesamodzielnych obniżenie o 1% częstości występowania zakażeń szpitalnych powoduje zmniejszenie kosztów lecznictwa szpitalnego o 7-10% 7

8 III. Diagnoza – stan infrastruktury ochrony zdrowia w Polsce (2) Niewystarczające wyposażenie szpitali w nowoczesną aparaturę medyczną - liczba rezonansów magnetycznych (MRI) na 1 mln mieszkańców wynosi w Polsce 4,7 (średnia w UE to 10,3) - liczba tomografów komputerowych (CT) na 1 mln mieszkańców wynosi w Polsce 14,3 (średnia w UE to 20,4) Zgodnie z kryterium 1 SOR na 150 tys. ludności – w Polsce brakuje 49 SOR Konieczna jest budowa lub remont ok. 150 lotnisk/lądowisk (w tym 110 przy SOR i 40 przy jednostkach organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego) 8

9 IV. Wymiar terytorialny Potrzebę utworzenia nowych SOR zidentyfikowano w województwach (w liczbie): dolnośląskie (6), kujawsko-pomorskie (5), małopolskie(2), mazowieckie (5), podkarpackie (3), pomorskie (3), śląskie (20), zachodniopomorskie (5) Ok. 75% istniejących SOR, zlokalizowanych jest na terenie miast powiatowych Większość SOR będzie wymagało nie tylko prac remontowo-budowlanych oraz doposażenia samych oddziałów, ale także budowy lub remontu lądowisk, w związku z czym skala interwencji w subregionach będzie znacząca PO IiŚ 9

10 V. Warunkowość ex-ante Dla CT 9, PI 9.1 spełniony musi zostać warunek ex-ante 9.3. W odniesieniu do zdrowia: Istnienie krajowych lub regionalnych strategicznych ram polityki zdrowotnej w zakresie określonym w art. 168 TFUE, gwarantujących stabilność ekonomiczną Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu dokument wykonawczy do Strategii Kapitału Ludzkiego 10

11 VI. Propozycje obszarów wsparcia z EFRR na rzecz ochrony zdrowia (1) Ratownictwo Medyczne Ponadregionalna infrastruktura ochrony zdrowia STRATEGICZNA INFRASTRUKTURA OCHRONY ZDROWIA 11

12 Utworzenie nowych szpitalnych oddziałów ratunkowych (roboty budowlane, wyposażenie) Wsparcie istniejących szpitalnych oddziałów ratunkowych, ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk wstępnej intensywnej terapii (remont, doposażenie) Wsparcie istniejących centrów urazowych (remont, doposażenie) Utworzenie nowych centrów urazowych (roboty budowlane, wyposażenie) Wsparcie przyszpitalnych całodobowych lotnisk lub lądowisk dla śmigłowców przy SOR oraz jednostkach organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego Wsparcie baz lotniczego pogotowia ratunkowego oraz wyposażenie śmigłowców ratowniczych w sprzęt umożliwiający loty w trudnych warunkach atmosferycznych i w nocy Działanie 1 - Wzmocnienie infrastruktury ratownictwa medycznego SOR Centrum Urazowe Lądowiska/ Lotniska Bazy lotniczego pogotowia/ wyposażenie śmigłowców VI. Propozycje obszarów wsparcia z EFRR na rzecz ochrony zdrowia (2) 12

13 Wsparcie oddziałów oraz innych jednostek organizacyjnych szpitali ponadregionalnych udzielających świadczeń zdrowotnych stacjonarnych i całodobowych na rzecz osób dorosłych, dedykowanych chorobom układu krążenia, nowotworowym, układu kostno – stawowo – mięśniowego, układu oddechowego, psychicznym (roboty budowlane, doposażenie) Wsparcie oddziałów oraz innych jednostek organizacyjnych szpitali ponadregionalnych udzielających świadczeń zdrowotnych stacjonarnych i całodobowych w zakresie ginekologii, położnictwa, neonatologii, pediatrii oraz innych oddziałów zajmujących się leczeniem dzieci (roboty budowlane, doposażenie) Wsparcie pracowni diagnostycznych oraz innych jednostek zajmujących się diagnostyką współpracujących z jednostkami wymienionymi w tiret 1 i 2 Działanie 2 – Wzmocnienie ponadregionalnej ochrony zdrowia Szpitale ponadregionalne OSOBY DOROSŁE MATKA I DZIECKO Choroby krążenia Choroby nowotworowe Choroby układu kostno – stawowo – mięśniowego Choroby układu oddechowego Choroby psychiczne Ginekologia Położnictwo Neonatologia PediatriaInne… VI. Propozycje obszarów wsparcia z EFRR na rzecz ochrony zdrowia (3) 13

14 DZIAŁANIE 1.: podmioty lecznicze udzielające świadczeń zdrowotnych w zakresie ratownictwa medycznego (SOR), SPZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe oraz podmioty lecznicze posiadające jednostki organizacyjne wyspecjalizowane w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego (w tym CU), posiadające umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartą z odziałem wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia albo udzielające świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych na podstawie innych tytułów DZIAŁANIE 2.: podmioty lecznicze wymienione w pkt 1-3, udzielające świadczeń zdrowotnych ze środków publicznych, z wyłączeniem podmiotów prowadzących lecznictwo uzdrowiskowe: 1. szpitale ogólnodostępne utworzone przez ministra lub centralny organ administracji rządowej, publiczną uczelnię medyczną lub publiczną uczelnię prowadzącą działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych 2. instytuty badawcze prowadzące badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk medycznych, uczestniczące w systemie ochrony zdrowia 3. przedsiębiorcy powstali z przekształcenia podmiotów leczniczych, o których mowa w pkt 1 i 2 BENEFICJENCI VI. Propozycje obszarów wsparcia z EFRR na rzecz ochrony zdrowia (4) 14

15 VII. Komplementarność – ratownictwo medyczne Poziom krajowy: Dotacje od władz lokalnych i regionalnych na remonty i doposażenie lokalnej i regionalnej infrastruktury ochrony zdrowia w zakresie ratownictwa medycznego Dotacje z budżetu państwa na remonty i doposażenie szpitali klinicznych oraz prowadzonych przez instytuty badawcze w zakresie ratownictwa medycznego Środki UE POWER – wsparcie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych i dyspozytorów medycznych 15

16 VII. Komplementarność – infrastruktura ponadregionalna (1) Poziom krajowy: Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych Narodowy Program Przeciwdziałania Chorobom Cywilizacyjnym Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej na lata Narodowy Program Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata POLKARD Program Ochrony Zdrowia Psychicznego Program badań przesiewowych noworodków w Polsce Program kompleksowej diagnostyki i terapii wewnątrzmacicznej w profilaktyce następstw i powikłań i wad rozwojowych i chorób płodu jako element poprawy stanu zdrowia płodów i noworodków 16

17 VII. Komplementarność – infrastruktura ponadregionalna (2) Środki UE POWER - projekty profilaktyczne ukierunkowane na przeciwdziałanie chorobom o najwyższym współczynniku zapadalności/hospitalizacji i umieralności (choroby układu krążenia, nowotworowe, urazy i zatrucia, choroby układu kostno – stawowego) oraz najwyższym współczynniku absencji chorobowej (urazy i zatrucia i inne przyczyny zewnętrzne, choroby układu oddechowego, choroby układu kostno - stawowego) - programy wczesnego wykrywania wad rozwojowych u noworodków - tworzenie i rozwój alternatywnych form opieki nad osobami starszymi poprzez pilotażowe, w tym m.in. wsparcie działalności dziennych domów opieki nad osobami starszymi, szkolenia dla opiekunów (członków rodzin) w zakresie opieki nad osobami starszymi, przygotowanie i tworzenie wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego - poprawa efektywności działania podmiotów leczniczych i wyeliminowanie problemów zarządczych, poprzez m.in. wdrożenie systemu akredytacji RPO – wsparcie lokalnej i regionalnej infrastruktury ochrony zdrowia PO Polska Cyfrowa – e-zdrowie PO Innowacyjny Rozwój - projektów z zakresu B+R w oparciu m.in. o Krajowy Program Badań, który określa strategiczne dla państwa kierunki badań naukowych i prac rozwojowych, w tym w zakresie chorób cywilizacyjnych (m.in. układu krążenia, nowotworów złośliwych, cukrzycy, otyłości, chorób psychicznych) 17

18 VII. Komplementarność – infrastruktura ponadregionalna (3) Inne środki zagraniczne NMF oraz MF EOG - profilaktyka chorób nowotworowych mająca na celu zmniejszenie wskaźnika zachorowalności i śmiertelności z powodu nowotworów w Polsce - lepsze dostosowanie opieki zdrowotnej w celu sprostania potrzebom szybko rosnącej populacji osób przewlekle chorych i niesamodzielnych oraz osób starszych - poprawa opieki perinatalnej - świadczenia z zakresu profilaktyki, diagnostyka i leczenie w celu zwiększenia liczby urodzeń 18

19 VIII. Linia demarkacyjna Wsparcie infrastruktury ponadregionalnych podmiotów leczniczych Wsparcie infrastruktury ratownictwa medycznego Poziom centralny Wsparcie infrastruktury lokalnych i regionalnych podmiotów leczniczych Poziom regionalny 19

20 XII. Linia demarkacyjna DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ MINISTERSTWO ZDROWIA Departament Funduszy Europejskich ul. Miodowa 15 tel fax


Pobierz ppt "EFRR na rzecz ochrony zdrowia w ramach WRF 2014 -2020 (CT 9) Agnieszka Kister Zastępca Dyrektora Departament Funduszy Europejskich Ministerstwo Zdrowia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google