Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Propozycja powo ł ania Grupy obejmuj Ą cej swoim zasi Ę giem trzy Lokalne Grupy Rybackie z woj. Lubuskiego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Propozycja powo ł ania Grupy obejmuj Ą cej swoim zasi Ę giem trzy Lokalne Grupy Rybackie z woj. Lubuskiego."— Zapis prezentacji:

1 Propozycja powo ł ania Grupy obejmuj Ą cej swoim zasi Ę giem trzy Lokalne Grupy Rybackie z woj. Lubuskiego.

2 Program przewiduje realizację 7 Priorytetów: Priorytet 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy – ok. 24,5% całości alokacji Priorytet 2 – wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo, zasobooszczędnej, innowacyjnej, konkurencyjnej i opartej na wiedzy – ok. 38% całości alokacji Priorytet 3 – Wspieranie wdrażania Wspólnej Polityki Rybołówstwa – ok. 4,5% całości alokacji Priorytet 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej – ok 15% całości alokacji Priorytet 5 – Wspieranie obrotu i przetwarzania – ok. 11,6 % całości alokacji Priorytet 6 – Wspieranie wdrażania zintegrowanej polityki morskiej – ok. 0,5% całości alokacji Priorytet 7 – Pomoc techniczna – 6% całości alokacji

3 W zakresie Priorytetu 4 w ramach instrumentu RLKS będą wdrażane 3 środki: 1.Wsparcie przygotowawcze (ok. 1 500 000 euro) 2.Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność (ok. 90 300 000 euro) 3.Działania z zakresu współpracy (ok. 1 875 000 euro) Całkowita kwota przeznaczona dla Priorytetu 4 to ponad 93 mln euro (15% całości alokacji). Całkowita kwota na PO RYBY wynosi 710 mln euro (poprzednia kwota 1 mld euro).

4 WSPIERANE OPERACJE W RAMACH PRIORYTET 4 PO RYBY 2014 – 2020 W ramach celu tematycznego 8 oraz priorytetu Unii 4 wspierane będą operacje mające na celu: a) Podnoszenie wartości produktów, tworzenie miejsc pracy, zachęcanie młodych ludzi i propagowanie innowacji na wszystkich etapach łańcucha dostaw produktów w sektorze rybołówstwa i akwakultury, b) Wspieranie zróżnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim, wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenia miejsc pracy na obszarach rybackich, c) Wspieranie i wykorzystywanie atutów środowiska na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym działania na rzecz łagodzenia zmiany klimatu, d) Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego, e) Powierzenie społecznościom rybackim ważniejszej roli w rozwoju lokalnym oraz zarządzaniu lokalnymi zasobami rybołówstwa i działalnością morską.

5 Szczegółowe informacje o pomocy Pomoc na operacje w zakresie realizacji LSR będzie miała charakter pomocy de minimis, Pomoc finansowa będzie przyznawana: 1)Na realizację operacji, która: a)Jest zgodna z lokalną strategią rozwoju, b)Będzie realizowana na obszarze gmin objętych LSR, za wyjątkiem tzw. „projektów miękkich” c)Została wybrana przez RLGD, za wyjątkiem operacji własnych RLGD i projektów grantowych, d)Spełni inne warunki, które zostaną określone w rozporządzeniu MRiRW w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy na realizację w ramach priorytetu 4 e)Do wysokości limitu dostępnych środków finansowych wskazanego w ogłoszeniu o naborze.

6 Propozycja katalogu działań I. Podnoszenie wartości produktów, tworzenie miejsc pracy, zachęcanie młodych ludzi i propagowanie innowacji na wszystkich etapach łańcucha dostaw produktów w sektorze rybołówstwa i akwakultury obejmować będzie: 1)Podnoszenie wartości produktów rybactwa poprzez tworzenie lub rozwijanie łańcucha dostaw produktów sektora rybołówstwa, rybactwa śródlądowego i akwakultury, lub 2)Wspieranie przedsiębiorczości lub innowacji młodych ludzi w łańcuchu dostaw produktów sektora rybołówstwa, rybactwa śródlądowego i akwakultury. Pomoc na realizację powyższych operacji będzie przyznawana w formie zwrotu kosztów kwalifikowalnych w wysokości do 50% tych kosztów i limicie finansowym do 200 000 zł na jednego beneficjenta w okresie realizacji programu.

7 II. Wspieranie zróżnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim, wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenia miejsc pracy na obszarach rybackich obejmować będzie: 1)Różnicowanie działalności lub dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa w drodze tworzenia lub utrzymania miejsc pracy, nie związanych z podstawową działalnością rybacką, lub 2)Podejmowanie lub rozwój działalności gospodarczej wykorzystującej wodny potencjał obszaru rybackiego, lub 3)Wspieranie uczenia się osób z sektora rybackiego, wymiana doświadczeń i dobrych praktyk. Pomoc na realizację powyższych operacji będzie przyznawana w formie zwrotu kosztów kwalifikowalnych w wysokości do 50% tych kosztów i limicie finansowym do 200 000 zł na jednego beneficjenta w okresie realizacji programu.

8 III. Wspieranie i wykorzystywanie atutów środowiska na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym działania na rzecz łagodzenia zmiany klimatu obejmować będzie: 1)Wspieranie atutów środowiska wodnego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury poprzez działania na rzecz przeciwdziałania kłusownictwu, lub 2)Przywracanie lub zabezpieczanie potencjału produkcyjnego sektora rybactwa lub odtwarzanie pierwotnego stanu środowiska obszarów rybackich w przypadku jego zniszczenia w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej lub szkody spowodowanej działalnością chronionych gatunków zwierząt, lub 3)Odtwarzanie pierwotnego stanu środowiska wodnego poprzez renaturyzację zbiorników wodnych i terenów przyległych w przypadku jego zniszczenia w wyniku procesu eutrofizacji wód publicznych. Pomoc na realizację powyższych operacji będzie przyznawana w formie zwrotu kosztów kwalifikowalnych w wysokości do 50% tych kosztów i limicie finansowym do 200 000 zł na jednego beneficjenta w okresie realizacji programu.

9 IV. Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego obejmować będzie: 1)tworzenie, rozwój, wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, przeznaczonej na użytek publiczny historycznie lub terytorialnie związanych z działalnością rybacką, lub 2)Promowanie, zachowanie lub upowszechnianie rybackiego dziedzictwa kulturowego. Pomoc na realizację powyższych operacji będzie przyznawana w formie zwrotu kosztów kwalifikowalnych w wysokości do 75% tych kosztów i limicie finansowym do 300 000 zł na jednego beneficjenta w okresie realizacji programu. Dofinansowanie przyznaje się podmiotom reprezentującym sektor publiczny.

10 V. Powierzenie społecznościom rybackim ważniejszej roli w rozwoju lokalnym oraz zarządzaniu lokalnymi zasobami rybołówstwa i działalnością morską obejmować będzie: … wspieranie dialogu społecznego i udziału lokalnych społeczności w badaniu i zarządzaniu zasobami rybołówstwa. Pomoc na realizację powyższych operacji będzie przyznawana w formie zwrotu kosztów kwalifikowalnych w wysokości do 75% tych kosztów i limicie finansowym do 200 000 zł na jednego beneficjenta w okresie realizacji programu.

11 PROGI Wysokość zatrudnienia w sektorze rybackim (liczba osób) Wartość całkowitej rocznej produkcji połowów ryb, w tym wartość zarybień w publicznych śródlądowych powierzchniowych wodach płynących (w PLN) Maksymalna kwota środków na realizację LSR w ramach EFMR (w EURO) 1Co najmniej 50Co najmniej 1 300 0002 000 000 2Co najmniej 70Co najmniej 2 600 0003 000 000 3Co najmniej 150Co najmniej 5 200 0004 000 000 4Co najmniej 300Co najmniej 10 400 0005 000 000 Aby zakwalifikować się do wyższego progu należy spełnić obydwa parametry

12 Obszar działania nowej RLGD

13 1.Obszar „rybacki” będzie obejmował teren, gdzie zamieszkuje ok. 100 tys. mieszkańców z pięciu powiatów (słubicki, sulęciński, świebodziński, krośnieński, żarski oraz żagański), 2.Wstępnie zakwalifikowano spójny społeczno, gospodarczo i terytorialnie obszar kilkunastu Gminy, 3.Współczynnik „rybackości” został wyliczony na 80 „rybaków” wg kwestionariuszy RRW – 22. 4.Produkcja została oszacowana na 4 mln złotych.

14 1.Gmina będąca członkiem RLGD będzie mogła bezpośrednio pozyskiwać środki z EFMR w ramach ogłaszanych konkursów na działania, które zostaną przytoczone w rozporządzeniu w sprawie warunków przyznawania pomocy w zakresie Priorytetu 4, 2.Gmina będąca członkiem RLGD umożliwi korzystanie z dofinansowania dla podmiotów reprezentujących sektor społeczny oraz gospodarczy (rybacy), 3. Nowa koncepcja funkcjonowania RLGD zakłada wprowadzenie minimalnych składek członkowskich dla podmiotów reprezentujących sektor publiczny. Propozycja wprowadzenia składek dla podmiotów sektora publicznego w wysokości 15 gr/na mieszkańca.

15 Zakres działań zmierzających do złożenia wniosku o wybór LSR 1)Wstępna deklaracja wójtów/burmistrzów dotycząca przystąpienia do nowej RLGD budowanej na fundamencie „ŁLGR” w celu określenia obszaru działania, 2)Zmiana Statutu Stowarzyszenia „ŁLGR” o treści zgodnej z propozycją członków, 3)Przekazanie wszystkim wójtom/burmistrzom projektu Statutu w celu podjęcia uchwały przez Rady Gmin/Miast o przystąpienie do RLGD w perspektywie finansowej 2014 – 2020, 4)Po formalnym przystąpieniu nowych członków do RLGD zwołanie WZ w celu wyboru nowych władz, powołaniu Rady, ustaleniu wysokości składki członkowskiej oraz pozostałych spraw formalnych, 5)Opracowanie LSR oraz złożenie wniosku o wybór LSR w perspektywie finansowej 2014 – 2020 do 30.12.2015 roku.

16


Pobierz ppt "Propozycja powo ł ania Grupy obejmuj Ą cej swoim zasi Ę giem trzy Lokalne Grupy Rybackie z woj. Lubuskiego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google