Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SPOTKANIE W SPRAWIE PRAKTYK 09-11-2015, sala NT321 dr inż. Adam Zalewski Pełnomocnik Dziekana WIP ds. praktyk zawodowych pok. ST402.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SPOTKANIE W SPRAWIE PRAKTYK 09-11-2015, sala NT321 dr inż. Adam Zalewski Pełnomocnik Dziekana WIP ds. praktyk zawodowych pok. ST402."— Zapis prezentacji:

1 SPOTKANIE W SPRAWIE PRAKTYK 09-11-2015, sala NT321 dr inż. Adam Zalewski Pełnomocnik Dziekana WIP ds. praktyk zawodowych praktyki_wip@wp.pl, pok. ST402 1

2 Praktyki – plan spotkania Cel praktyk Wymagania merytoryczne Wymagania formalne Opiekunowie praktyk Oferta praktyk – jak wybrać firmę Obieg dokumentów i formalności – krok po kroku Praktyki zagraniczne Prezentacja firmy ASTOR Pytania 2

3 Praktyki – cel (ISOD) Celem praktyki jest zapoznanie dyplomanta z przemysłowym rozwiązaniem zagadnień zbliżonych do tematu wykonywanej przez niego pracy. Student poznaje także organizację pracy przedsiębiorstwa, systemy zapewnienia jakości, stosowane technologie i systemy informatyczne oraz park maszynowy. Treści kształcenia: Zapoznanie się z realizacją zadań wykonywanych w zakładzie przemysłowym i weryfikacja swojego przygotowania do pracy zawodowej oraz zebranie materiałów do pracy dyplomowej. Metody oceny: Student przedstawia sprawozdanie z praktyki oraz zaświadczenie z podmiotu zewnętrznego o jej odbyciu z opinią i określonym terminem. Opiekun praktyk z zakładu/instytutu dyplomującego lub Pełnomocnik ocenia merytorycznie praktykę. 3

4 Praktyki – cel Sprawdzenie umiejętności w praktyce, rozwiązanie praktycznego zadania; Wstęp do firm i zakładów produkcyjnych na specjalnych zasadach – reprezentacja jednej z największych uczelni technicznych w Polsce o uznanej pozycji na świecie; Poznanie nowego środowiska, ludzi, kontaktów zawodowych, możliwości pracy… 4

5 Warto pamiętać Politechnika Warszawska jest na pierwszym miejscu w rankingu szkół wyższych najbardziej cenionych przez pracodawców (wg kierunku Mechanika, budowa maszyn, automatyka, robotyka). [Wprost, Dodatek specjalny: Ranking szkół wyższych, 18-24.03.2013, nr 12] Politechnika Warszawska najpopularniejszą uczelnią w Polsce W zestawieniu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, podsumowującym dane z rekrutacji na studia, Politechnika Warszawska stanęła na podium z pierwszą lokatą! [http://www.biuletyn.pw.edu.pl/Przeglad-prasowy/Politechnika- Warszawska-najpopularniejsza-uczelnia-w-Polsce[http://www.biuletyn.pw.edu.pl/Przeglad-prasowy/Politechnika- Warszawska-najpopularniejsza-uczelnia-w-Polsce, Opublikowano 20.11.2014 11:20] 5

6 Praktyki – wymagania merytoryczne Praktyki powinny być zgodne ze studiami, sylwetką absolwenta, specjalnością lub tematyką pracy dyplomowej. Student może ubiegać się o zaliczenie praktyki zawodowej na podstawie umowy o pracę oraz umowy cywilnoprawnej, odbytego stażu lub na podstawie działalności gospodarczej, jeżeli wykonuje w niej pracę związaną z realizowanym kierunkiem studiów, specjalnością lub tematyką pracy dyplomowej. 6

7 Praktyki – wymagania formalne Praktyki studenckie są obsługiwane w systemie ISOD podobnie jak inne przedmioty, ale ze względu na współpracę z firmami (podmiotami zewnętrznymi) wymagają dodatkowych formalności. Zgodnie z programem studiów student na swoim profilu w ISOD będzie miał widoczny przedmiot PRAKTYKA ZAWODOWA (lub PRAKTYKA DYPLOMOWA) w zakładce MOJE ZAJĘCIA (po złożeniu odpowiedniej deklaracji przedmiotu). Jeżeli student nie ma widocznego przedmiotu (a powinien lub chciałby), to należy to wyjaśnić w Dziekanacie ds. Nauczania (NT116). 7

8 Praktyki – wymagania formalne Praktyki można wykonać tylko wtedy, kiedy jest się studentem. Można odbyć (w różnych firmach) więcej niż jedną praktykę, ale tylko jedna będzie zaliczona. Praktyki można realizować od pierwszego, do ostatniego semestru studiów, ale zalecane jest odbywanie praktyki pod koniec studiów. 8

9 Praktyki – wymagania formalne Praktyki trwają minimum 20 dni roboczych po przynajmniej 6 godzin dziennie (co daje w sumie 20x6=120 godzin). Jeśli w firmie wykonywane prace trwają dłużej niż 6 godzin dziennie, to jednak liczba dni praktyk nie powinna być mniejsza (zwiększy się liczba godzin – nie ma to wpływu na zaliczenie). 9

10 Praktyki – do kiedy? „Zgodnie z regulaminem studiów, punktów za praktykę nie dopisuje się do bieżącego stanu punktów ECTS.” Praktyki dostarczają punkty ECTS zależnie od realizowanego programu studiów (2 lub 4). Punkty ECTS za praktykę dodaje się do bilansu studenta dopiero po zaliczeniu wszystkich innych przedmiotów przewidzianych planem studiów. Inaczej mówiąc: praktyka ani nie pozwala poprawić sytuacji studenta (np. poprzez osiągnięcie limitu gwarantującego rejestrację), nie jest też w stanie pogorszyć jego sytuacji (brak zaliczenia praktyki nie jest przyczyną skreślenia, studenta nie obciąża się też opłatami za niezrealizowanie praktyki. Uwaga na ostatni semestr !!! 10

11 Praktyki – wymagania formalne Student powinien się zapoznać z regulaminem praktyk m.in. zwrócić uwagę na: ◦ Jeśli są wymagane badania lekarskie na potrzeby praktyk, to student może użyć aktualnych badań ze swoich akt osobowych z Dziekanatu ds. Studenckich (NT127) lub wykonuje je na własną rękę, po otrzymaniu stosownego skierowania przez firmę. ◦ Obowiązkowe ubezpieczenie NNW na okres praktyk (np. opłata 32zł na konto w banku Pekao SA nr: 71-1240-1053-5111-8100-0010-0091, adres Politechniki Warszawskiej, tytuł: NNW, imię i nazwisko, student dostaje pokwitowanie i zgłasza się do Kwestury (Noakowskiego 18/20, pok. 325), gdzie wystawiane jest dla niego imienne zaświadczenie z nr polisy). 11

12 Opiekunowie praktyk 12

13 Praktyki – dwa przypadki 1) Praktyki odbywają się na podstawie porozumienia PW z podmiotem zewnętrznym (Firmą) – większość przypadków. 2) Student może ubiegać się o zaliczenie praktyki studenckiej na podstawie umowy o pracę oraz umowy cywilnoprawnej, odbytego stażu lub na podstawie działalności gospodarczej. Zasady zaliczeń dla studentów studiów niestacjonarnych są ogólnie takie same. W przypadku wątpliwości, istotna może okazać się opinia Promotora czy pomoc Opiekuna praktyk. 13

14 14 Papiernictwo i Poligrafia zalicza u Opiekuna praktyk tego kierunku

15 Oferty praktyk – jak wybrać firmę? Doświadczenia i kontakty Promotora pracy dyplomowej i Opiekunów praktyk Samodzielny wybór firmy (z formalnym wsparciem Opiekunów, Pełnomocnika…) Pomoc Biura Karier Wydziału Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej: http://bk.wip.pw.edu.pl Informacje na stronie Biura Karier PW: http://www.bk.pw.edu.pl Targi pracy, praktyk i staży, konkursy np.: www.dnikariery.pl, www.dnipracy.pl, www.grasz.plwww.dnikariery.plwww.dnipracy.plwww.grasz.pl 15

16 Biuro Karier Wydziału Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej 16 Elżbieta Kuźba

17 O Biurze Biuro Karier Wydziału Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej powstało w 2014 roku. Jest to pierwsze wydziałowe Biuro Karier działające na tej prestiżowej Uczelni. Głównym celem Biura Karier WIP jest pomoc studentom Wydziału w znalezieniu firm, w których studenci mogliby odbywać wartościowe praktyki, tzn. takie które będą uzupełnieniem wiedzy teoretycznej, zdobytej podczas studiów. W bazie pracodawców mamy ponad 250 firm! 17

18 Konsultacje BK WIP PW Podczas trwania konsultacji, staramy się znaleźć i zaproponować takie firmy, które pozwolą realizować i rozwijać zainteresowania studentów, zaś same praktyki pozwolą na bardziej świadomy wybór kierunku ścieżki zawodowej w przyszłości. 18

19 Termin konsultacji Konsultacje Biura Karier Wydziału Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej odbywają się w środy w godzinach 17.15-18.00 w pokoju ST402 (Gmach Stary Technologiczny, IV piętro). 19

20 Dane kontaktowe E-mail: bk@wip.pw.edu.plbk@wip.pw.edu.pl Strona internetowa: http://bk.wip.pw.edu.plhttp://bk.wip.pw.edu.pl Facebook: https://www.facebook.com/BiuroKarierWIPPW 20

21 Oferty praktyk http://www.wip.pw.edu.pl/studenci/aktualnosci http://www.wip.pw.edu.pl/wydzial/oferty-pracy-i-praktyk/ 21

22 Oferty praktyk http://ip.hoff.pl/content/view/254/216/http://ip.hoff.pl/content/view/254/216/ (Poligrafia) 22

23 SCHEMAT OBIEGU DOKUMENTÓW ORAZ OPIS FORMALNOŚCI DOTYCZĄCY ODBYWANIA OBOWIĄZKOWEJ PRAKTYKI ZAWODOWEJ / DYPLOMOWEJ 23

24 Praktyki – dokumenty Wniosek – elektroniczny w ISOD (Ważne: Zakres obowiązków: w przypadku skierowania, zaświadczenia jest to plan praktyki, program praktyk, planowany zakres wykonywanych czynności) Porozumienie (w dwóch egzemplarzach) o organizacji praktyk (między Uczelnią a Firmą) wraz ze Skierowaniem należy złożyć do podpisu Prodziekanowi ds. Studenckich. W uzasadnionych przypadkach Porozumienie może być podpisane przez Dyrektora Instytutu. [Studenci kierunku Papiernictwo i Poligrafia muszą mieć pisemną akceptację na Porozumieniu opiekuna praktyk tego kierunku] Porozumienie Skierowaniem Zaświadczenie (!)  Potrzebne jest do suplementu Zaświadczenie Sprawozdanie (wykonane zadania, opinia na temat przebiegu praktyki – wypełnia przedstawiciel firmy!) Zawiera również część dotyczącą opinii PRACODAWCY na temat przebiegu praktyki – mile widziany dokument – nie ma wpływu na zaliczenie praktyk, ale będzie miał w przyszłości wpływ na jakość kształcenia na WIP PW. 24

25 Praktyki – dokumenty Deklaracja firmy Nieobowiązkowa, ale mile widziana Podanie Indywidualnie opisuje zgromadzone dokumenty, jednolity wzór Ankieta studenta (opinia o firmie) Nieobowiązkowa, ale mile widziana Program praktyk Powinien pojawić się we wniosku w ISOD. Wypełniany w porozumieniu z firmą, opiekunem pracy dyplomowej (Promotorem) lub samodzielnie (do weryfikacji przez opiekuna praktyk lub Pełnomocnika ds. praktyk) 25

26 1 KROK Otwierając zakładkę PRAKTYKA ZAWODOWA student powinien złożyć w ISOD wniosek o skierowanie na praktyki wypełniając stosowne pola, m.in. ◦ Zaświadczenie (jeśli dopiero będzie wykonywał praktyki na podstawie porozumienia PW z podmiotem zewnętrznym (Firmą) – większość przypadków) lub umowa cywilnoprawna (gdy chce zaliczyć praktyki na podstawie wykonanej już pracy). ◦ Informacje o Firmie, w której odbędą się praktyki, zakresie przewidywanych obowiązków studenta (program praktyk), terminie praktyk, uwagi (należy podać informacje o osobie kontaktowej w firmie) Złożony wniosek czeka na akceptację Pełnomocnika Dziekana WIP ds. praktyk zawodowych. 26

27 2 KROK Po uzyskaniu akceptacji (pojawi się informacja w ISOD, student otrzymuje stosowną wiadomość oraz pojawiają się w zakładce PRAKTYKA ZAWODOWA dokumenty w formacie PDF (!). Należy je wydrukować i następnie: ◦ Porozumienie [1] w dwóch egzemplarzach wraz ze Skierowaniem [2] należy złożyć do podpisu Prodziekanowi ds. Studenckich (NT128). W wyjątkowych sytuacjach te dokumenty mogą być podpisane przez Dyrektora Instytutu. ◦ [Studenci kierunku Papiernictwo i Poligrafia muszą mieć pisemną akceptację na Porozumieniu opiekuna praktyk tego kierunku] 27

28 2 KROK ciąg dalszy – zależy od wymagań firmy Obowiązkowe ubezpieczenie NNW – w przypadku posiadania NNW wykupionego na PW, student zgłasza się do Kwestury – Sekcja Stypendialna w Budynku Administracji, ul. Noakowskiego 18/20, pok. 325, w celu otrzymania stosownego zaświadczenia, które potwierdza fakt posiadania ubezpieczenia NNW. Jeśli Firma, w której student odbywa praktyki wymaga badań lekarskich, to student może użyć aktualnych badań ze swoich akt osobowych z Dziekanatu ds. Studenckich (NT127) lub wykonuje je na własną rękę, po otrzymaniu stosowanego skierowania przez firmę Jeżeli Firma wymaga przedstawienia dokumentu Program praktyk [7], należy pobrać dokument PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ.docx [http://www.wip.pw.edu.pl/studenci/praktyki] i wypełnić go w porozumieniu z Firmą (biorąc pod uwagę jej możliwości techniczne), Promotorem pracy dyplomowej, Opiekunem praktyk lub samodzielnie. Program praktyk powinien być zatwierdzony przez Pełnomocnika Dziekana WIP ds. praktyk zawodowych. 28

29 3 KROK Student dostarcza do firmy następujące dokumenty: ◦ Porozumienie [1], w 2 egzemplarzach podpisanych z ramienia PW, jeden egzemplarz podpisany przez firmę student odbiera przed realizacją praktyk i dostarcza na PW przy zaliczaniu praktyk. ◦ Skierowania [2] wraz z Zaświadczeniem [3], ◦ zaświadczenie o ubezpieczeniu NNW (lub kopię polisy, w przypadku wykupienia ubezpieczenia we własnym zakresie) – na życzenie firmy. ◦ Sprawozdanie [4] z przebiegu praktyk, z opinią PRACODAWCY na temat przebiegu praktyki ◦ Deklarację Firmy [5] w sprawie umieszczenia jej danych w uczelnianej bazie pracodawców, ◦ zaświadczenie o braku przeciwwskazań medycznych do uczestniczenia w praktykach (jeżeli wymagane przez Firmę) Dodatkowo: ◦ Program praktyk [7] – jeżeli Firma wymaga tego dokumentu. 29

30 4 KROK Student odbywa praktyki 30

31 5 KROK - Student Student zgłasza się do Opiekuna praktyk lub Pełnomocnika ds. praktyk z INDEKSEM (jeśli dotyczy) i KARTĄ OCEN oraz dostarcza następujące dokumenty: 1.Porozumienie [1], 1 egzemplarz; 2.Zaświadczenie [3], 1 oryginał + 2 kopie (należy przed złożeniem dokumentów skserować ten dokument 2 razy – 1 kopia do zaliczenia praktyki, 2 kopię należy zachować, może się przydać do obrony dyplomu) 3.Sprawozdanie [4] z przebiegu praktyk, z opinią PRACODAWCY na temat przebiegu praktyki, 4.Deklarację Firmy [5] – z decyzją o umieszczeniu lub nie jej danych w Uczelnianej Bazie Pracodawców, 5.Podanie o zaliczenie praktyk [6] – może być zaopiniowane przez Promotora pracy dyplomowej, 6.Ankietę studenta o praktyce [8]. Papiernictwo i Poligrafia zalicza u Opiekuna praktyk tego kierunku (!) 31

32 5 KROK – Opiekun praktyk Opiekun lub Pełnomocnik praktyk wpisuje do INDEKSU (jeśli dotyczy, 82 strona) i KARTY OCEN zaliczenie wraz z datą oraz podpisem. Dodatkowo na Podaniu o zaliczenie praktyk [6] wpisuje „Praktyki zaliczam”, data, podpis. Opiekun dostarcza komplet dokumentów do Pełnomocnika ds. praktyk. Po zgromadzeniu kompletu dokumentów Pełnomocnik ds. praktyk wpisuje do ISOD zaliczenie przedmiotu PRAKTYKA ZAWODOWA/DYPLOMOWA 32

33 Plany dotyczące praktyk Tworzenie bazy firm i ofert praktyk Przetwarzanie informacji zwrotnej z firm (niezależnie od mechanizmu zaliczania praktyk), w celu poprawy jakości kształcenia Przetwarzanie informacji zwrotnej od studentów w celu poprawy jakości ofert praktyk i kształcenia 33

34 PRAKTYKI ZAGRANICZNE Koordynator Programu Erasmus: mgr Klaudia Jabłońska kontakt: k.jablonska@wip.pw.edu.pl Pokój 125NT 34

35 JAK ZNALEŹĆ FIRMĘ? WYSZUKUJEMY WE WŁASNYM ZAKRESIE! W programie Erasmus na praktykę studencką można wyjechać do: zagranicznego przedsiębiorstwa/firmy, placówki naukowo-badawczej, organizacji non-profit, do innych instytucji (jednostki administracji państwowej, muzea, biblioteki, szpitale itp.). ZASTRZEŻENIA: Nie można odbyć praktyk Erasmusa w instytucjach unijnych, w instytucjach odpowiedzialnych za zarządzanie unijnymi programami, ani w polskich placówkach dyplomatycznych za granicą. Lista placówek, w których nie można odbywać praktyk znajduje się na stronie internetowej: http://www.erasmus.org.pl 35

36 JAKIE SĄ WARUNKI WYJAZDU? Student zakwalifikowany na wyjazd na praktyki w ramach programu ERASMUS+ musi spełniać następujące kryteria formalne: posiadać ukończony bezwarunkowo pierwszy rok studiów pierwszego stopnia; mieć aktualną rejestracja przez cały okres wyjazdu; nie może przebywać na urlopie dziekańskim, ani w żaden inny sposób być urlopowanym. 36

37 REKRUTACJA 1. Rekrutacja przeprowadzana przez Koordynatora Programu Erasmus (na rok akademicki 2016/2017 będzie to marzec/ kwiecień 2016 2. KRYTERIA: a)średnia arytmetyczna ocen z całego okresu studiów. b)znajomość języka obcego. c)właściwa motywacja wyjazdu na praktykę. 3. Ostateczna decyzja należy do pracodawcy! 4. Zakwalifikowanie się do programu na wydziale, nie jest jednoznaczne z wyjazdem na praktykę. 37

38 DOKUMENTY www.cwm.pw.edu.pl Termin składania dokumentów rekrutacyjnych (formularz aplikacyjny, CV, list motywacyjny) upływa zwykle 31 lipca. W październiku należy dostarczyć zaświadczenie o znajomości języka obcego oraz zaświadczenie z dziekanatu o statusie studenta. Jeżeli kandydat zamierza wyjechać jako absolwent, to zamiast zaświadczenia z dziekanatu, należy dostarczyć po obronie pracy dyplomowej zaświadczenie o ukończeniu studiów, wystawione przez Dział Ewidencji Studentów. Minimalny okres pobytu na praktyce wynosi 2 miesiące. 38

39 O kolejności przyznania dofinansowania decyduje kolejność złożenia wypełnionego i podpisanego przez pracodawcę oraz przez wydziałowego pełnomocnika ds. programu Erasmus+ dokumentu „Learning Agreement for Traineeships” w wersji oryginalnej. SKANY NIE SĄ PRZYJMOWANE. Dokumenty wyjazdowe, tj. wniosek wyjazdowy, wniosek o przekazanie grantu oraz polisę ubezpieczeniową i bilety (do wglądu), należy złożyć nie później niż na miesiąc przed planowanym wyjazdem. 39

40 UBEZPIECZENIE Każdy wyjeżdżający powinien: Posiadać ważną Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego Ubezpieczenie od Odpowiedzialności Cywilnej oraz Następstw Nieszczęśliwych Wypadków 40

41 PREZENTACJA FIRMY ASTOR 41

42 Praktyki Pytania, dyskusja 42


Pobierz ppt "SPOTKANIE W SPRAWIE PRAKTYK 09-11-2015, sala NT321 dr inż. Adam Zalewski Pełnomocnik Dziekana WIP ds. praktyk zawodowych pok. ST402."

Podobne prezentacje


Reklamy Google