Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt,,Kurs na siebie'' realizowany w latach 2008 – 2014 współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt,,Kurs na siebie'' realizowany w latach 2008 – 2014 współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny."— Zapis prezentacji:

1 Projekt,,Kurs na siebie'' realizowany w latach 2008 – 2014 współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki (Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej) przez MGOPS w Chodczu skierowany był do osób zamieszkałych w gminie Chodecz, będące w wieku aktywności zawodowej i pozostające bez zatrudnienia, w tym długotrwale bezrobotnych, osób nieaktywnych zawodowo, uczących się lub kształcących. Były to m.in. osoby długotrwale korzystające z pomocy społecznej, które wykazywały bezradność w sprawach prowadzenia gospodarstwa domowego, dotknięte problemem bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych.

2 W projekcie wzięło udział 185 osób, charakteryzujących się; - brakiem odpowiednich kwalifikacji zawodowych, - złą sytuacją finansową, przy jednoczesnym zainteresowaniu zdobycia zawodu, - intensywnością i mnogością problemów związanych z życiem rodzinnym, - problemami psychologiczno – pedagogicznymi, - niedostatkiem materialnym, - problemami zdrowotnymi związanymi z nadużywanie alkoholu lub współuzależnieniem od alkoholu, - doświadczaniem przemocy w rodzinie, - złą kondycją psychiczną po stracie bliskiej osoby.

3 REZULTATY PROJEKTU 2008 TWARDE ● kontrakty socjalne, ● zdobycie kwalifikacji zawodowych, ● zrealizowanie warsztatów kompetencji społecznych, ● zwiększona dostępność do usług w zakresie pracy socjalnej, ● zatrudnienie pracownika socjalnego zgodnie z wymogami ustawy o pomocy społecznej, ● udzielenie wsparcia uczestnikom projektu w postaci zasiłków. MIĘKKIE ● podniesienie aktywności zawodowej uczestników, ● podniesienie samooceny uczestników, ● zwiększenie wiary we własne siły i możliwości uczestników, ● poprawa samopoczucia uczestników.

4 W 2009 roku działaniami projektu,,Kurs na siebie'' zostało objętych 17 osób. Wszyscy uczestnicy projektu zostali objęci dwoma instrumentami aktywności społecznej, tj. - poradnictwa grupowego w zakresie podniesienia kompetencji życiowych - umiejętności społecznych oraz treningów umiejętności i kompetencji społecznych. Również dla tych osób został skierowany instrument aktywności zdrowotnej tj. indywidualna terapia psychospołeczna – motywowanie do podjęcia walki z uzależnieniem od alkoholu i współuzależnieniem od alkoholu. Cele projektu były następujące: - poprawa relacji partnerskich (komunikacja werbalna, wyrażanie uczuć), - kształcenie umiejętności pielęgnacji dziecka (zasady higieny i zaspokajania potrzeb), - kształcenie umiejętności wychowawczych (potrzeby emocjonalne, autorytet), - rozwijanie umiejętności w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego (planowanie wydatków, hierarchia potrzeb, czystość i estetyka w domu), - terapia psychospołeczna dla zmotywowania do zmiany życia w tym podjęcia leczenia odwykowego (uzależnienie od alkoholu), - upowszechnianie pracy socjalnej. W ramach projektu systemowego zorganizowano wyjazd do Teatru Nowego w Łodzi, na spektakl,,Aj! Waj! Czyli historie z cynamonem, a także wyjazd do Częstochowy na Jasną Górę.

5 W 2010 roku w projekcie,, Kurs na siebie'' wzięły udział 23 osoby, które miały przypisane następujące działania: ➔ trening kompetencji i umiejętności społecznych, ➔ poradnictwo w zakresie podniesienia kompetencji i umiejętności społeczno – zawodowych, ➔ zajęcia z samoobrony przed przemocą fizyczną (którym towarzyszyły duże emocje ze strony ofiar przemocy domowej), ➔ program dla rodziców,,szkoła rodzica'', ➔ psychoterapia (osoby uzależnione i współuzależnione od alkoholu, ➔ program dla ofiar przemocy domowej

6 W 2011 roku projekt,,Kurs na siebie '' objął swoimi działaniami 32 osoby, które uczestniczyły w następujących działaniach: ✔ trening kompetencji i umiejętności społecznych, ✔ poradnictwo i wsparcie indywidualne i grupowe w zakresie podnoszenia kompetencji społecznych i umiejętności społeczno – zawodowych w tym zajęcia z samoobrony przed przemocą fizyczną, zakup odzieży ✔ poradnictwo specjalistyczne służące przywróceniu do samodzielności życiowej i na rynek pracy, w tym szkoła rodzica, ✔ terapia psychospołeczna dla osób współuzależnionych od alkoholu i dla osób w kryzysie po stracie bliskiej osoby, ✔ działania o charakterze środowiskowym tj. debata społeczna i wyjazd integracyjny. Debata społeczna,,Zatrzymaj przemoc” odbyła się w październiku 2011r. I miała na celu: ✔ uwrażliwienie uczestników debaty na zjawisko przemocy w rodzinie, ✔ naświetlenie głębokiego wpływu przemocy na wszystkich członków rodziny, ✔ poszerzenie myślenia o moralnych aspektach reagowania na przemoc, ✔ pobudzenie dyskusji lokalnej dotyczącej zjawiska przemocy.

7 Zdjęcia z rozdania zaświadczeń o ukończeniu,,Kursu na siebie ''

8 W latach 2012 – 2013 w projekcie,, Kurs na siebie'' wzięło udział odpowiednio 23 osoby, i 25 osób w wieku aktywności zawodowej. W ramach Programu Aktywności Lokalnej w 2012 roku udział wzięło 13 osób i 18 w 2013r. Otoczenie uczestników PAL objęło obszar całej gminy, dlatego, że gmina Chodecz należy do małych społeczności, gdzie bliskie relacje i więzi sąsiedzkie i rodzinne w mniejszym lub większym stopniu łączą wszystkich mieszkańców. Jednak w pierwszej kolejności były uwzględniane osoby, które mają podobne cechy charakteru i problemy, czyli niedostosowanie społeczne oraz brak wiary i siły we własne możliwości. Grupa docelowa miała do pokonania również bariery psychologiczne i finansowe, które wynikały z ich własnych ograniczeń oraz z wpływów środowiska. M.in. kobiety i mężczyźni obawiali się stygmatyzacji: kobieta – ofiara, mężczyzna – sprawca. Obydwie grupy obawiały się identyfikowania ich, jako osób nadużywających alkoholu. W ramach wsparcia zostały udostępnione usługi psychologiczne, trenersko – terapeutyczne, doradztwo zawodowe i działania środowiskowe.

9 W ramach projektu podopieczni uczestniczyli w następujących zajęciach: ➢ Treningu kompetencji i umiejętności społecznych, ➢ Programu dla ofiar przemocy domowej, ➢ Psychoterapii dla współuzależnionych od alkoholu, ➢ Psychoterapii dla osób będących w kryzysie po stracie bliskiej osoby, ➢ Poradnictwie zawodowym.

10 W ramach PAL w latach 2012 – 2013 przeprowadzono: Trening zastępowania agresji, Program Szkoła Rodzica, Dofinansowanie kosztów nauki w szkole średniej, Szkolenia zawodowe, Poradnictwo zawodowe, Warsztaty asertywności, Warsztaty komunikacji interpersonalnej, Zajęcia z umiejętności i kompetencji społecznych

11 II Wielki Piknik Rodzinny w Zalesiu 26.05.2013 roku odbył się „II WIELKI PIKNIK RODZINNY” w Zalesiu. Piknik był spotkaniem integracyjnym mieszkańców Zalesia z pozostałymi mieszkańcami Miasta i Gminy Chodecz, w którym wzięło udział ok.200 osób. Imprezę uświetniła integrująca uczestników lambada, występy artystyczne dzieci ze SP, pokaz break dance'a i niezliczona liczba konkursów (np. kubeczek do połowy pusty, picie napoju przez słomkę na czas, wyścig Czyściochów, zaplatanie warkoczy, przeciąganie liny itp.). Piknik uświetniły dmuchane zjeżdżalnie dla dzieci, „szalony byk”, malowanie twarzy dzieciom.

12 Uczestnicy mogli skorzystać z poczęstunku przygotowanego przez Panie z Koła Gospodyń.

13 W sierpniu 2013 roku w stanicy myśliwskiej w Kubłowie odbyło się ognisko dla beneficjentów, podczas którego podopieczni wraz z rodzinami wzięli udział w grach i zabawach.

14 C.D

15 ,,Kurs na siebie '' w 2014 roku wzięło udział 25 osób. Uczestniczyli oni w następujących działaniach: trening kompetencji i umiejętności społecznych, poradnictwie zawodowym, programie Szkoła Rodzica, szkoleniach zawodowych: spawacz metodą TIG i elektroda, kurs rachunkowości I stopnia, prawo jazdy kat. B, B i E, staże zawodowe.


Pobierz ppt "Projekt,,Kurs na siebie'' realizowany w latach 2008 – 2014 współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny."

Podobne prezentacje


Reklamy Google