Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SPOTKANIE INFORMACYJNE F UNDUSZE E UROPEJSKIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Sanok, 27.10.2015 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SPOTKANIE INFORMACYJNE F UNDUSZE E UROPEJSKIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Sanok, 27.10.2015 r."— Zapis prezentacji:

1 SPOTKANIE INFORMACYJNE F UNDUSZE E UROPEJSKIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Sanok, 27.10.2015 r.

2 WPROWADZENIE DO FUNDUSZY EUROPEJSKICH: P OLITYKA SPÓJNOŚCI : P OLITYKA SPÓJNOŚCI : W SPÓLNA POLITYKA ROLNA I W SPÓLNA POLITYKA RYBACKA : W SPÓLNA POLITYKA ROLNA I W SPÓLNA POLITYKA RYBACKA : Infrastruktura i ŚrodowiskoEFRR,FS Inteligentny RozwójEFRR Wiedza, Edukacja, RozwójEFS Polska CyfrowaEFRR Polska Wschodnia EFRR Pomoc Techniczna FS Europejska Współpraca TerytorialnaEFRR Regionalne Programy OperacyjneEFRR, EFS Infrastruktura i ŚrodowiskoEFRR,FS Inteligentny RozwójEFRR Wiedza, Edukacja, RozwójEFS Polska CyfrowaEFRR Polska Wschodnia EFRR Pomoc Techniczna FS Europejska Współpraca TerytorialnaEFRR Regionalne Programy OperacyjneEFRR, EFS Program Rozwoju Obszarów Wiejskich EFRRW Program Operacyjny Rybactwo i Morze EFMR Instytucja Zarządzająca: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Zarządy województw Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

3 WPROWADZENIE DO FUNDUSZY EUROPEJSKICH 2014-2020 P ODZIAŁ ŚRODKÓW W PROGRAMACH KRAJOWYCH : P ODZIAŁ ŚRODKÓW W PROGRAMACH KRAJOWYCH : Infrastruktura i Środowisko 27 513, 9 mln € Inteligentny Rozwój 8 614,1 mln € Wiedza, Edukacja, Rozwój 4 419,3 mln € Polska Cyfrowa 2 255,6 mln € Polska Wschodnia 2 117,2 mln € Pomoc Techniczna 700,1 mln € Europejska Współpraca Terytorialna 700,0 mln € Infrastruktura i Środowisko 27 513, 9 mln € Inteligentny Rozwój 8 614,1 mln € Wiedza, Edukacja, Rozwój 4 419,3 mln € Polska Cyfrowa 2 255,6 mln € Polska Wschodnia 2 117,2 mln € Pomoc Techniczna 700,1 mln € Europejska Współpraca Terytorialna 700,0 mln €

4 WPROWADZENIE DO FUNDUSZY EUROPEJSKICH 2014-2020 P ODZIAŁ ŚRODKÓW W PROGRAMACH REGIONALNYCH : P ODZIAŁ ŚRODKÓW W PROGRAMACH REGIONALNYCH : 31,28 mld € EFRR + EFS

5 ZASADY FINANSOWANIA PROJEKTÓW PRZEDSIĘBIORSTW W LATACH 2014-2020 C HARAKTER PLANOWANEGO WSPARCIA : C HARAKTER PLANOWANEGO WSPARCIA : INSTRUMENTY ZWROTNE- preferencyjne poręczenia i gwarancje kredytowe, pożyczki, mikropożyczki, połączenia dotacji z kredytem itp. Dzięki formie zwrotnej pieniądze trafiają z powrotem do puli i mogą pomóc kolejnej firmie. Rozdysponowują je pośrednicy finansowi, do których należą najczęściej banki albo lokalne fundusze pożyczkowe czy poręczeniowe. DOTACJE- wybrane branże lub obszary geograficzne. Branże o wysokim potencjale rozwoju, innowacyjne. Obszary geograficzne, na których występuje deficyt przedsiębiorczości.

6 ZASADY FINANSOWANIA PROJEKTÓW PRZEDSIĘBIORSTW W LATACH 2014-2020 M APA POMOCY REGIONALNEJ : M APA POMOCY REGIONALNEJ : Mapa pomocy regionalnej - regiony kwalifikujące się do krajowej regionalnej pomocy inwestycyjnej na mocy unijnych zasad pomocy państwa oraz maksymalne poziomy pomocy dla przedsiębiorstw w kwalifikujących się regionach. Obowiązuje : 1 lipca 2014 r. - 31 grudnia 2020 r. Obszary, których PKB na mieszkańca jest niższe niż 75 proc. średniej unijnej – zamieszkałe przez 86,3 proc. ludności Polski – nadal będą kwalifikować się do regionalnej pomocy inwestycyjnej o maksymalnej intensywności pomocy w granicach od 25 proc. do 50 proc. kwalifikowanych kosztów odpowiednich projektów inwestycyjnych. Maksymalne intensywności pomocy stosują się do inwestycji dużych przedsiębiorstw. Można je zwiększyć o 10 %w przypadku inwestycji średnich przedsiębiorstw i o 20 %w przypadku inwestycji małych przedsiębiorstw.

7 ZASADY FINANSOWANIA PROJEKTÓW PRZEDSIĘBIORSTW W LATACH 2014-2020 R EGIONALNE S PECJALIZACJE : R EGIONALNE S PECJALIZACJE : Inteligentna specjalizacja wiodąca Lotnictwo i kosmonautyka Inteligentna specjalizacja wiodąca Jakość życia Inteligentna specjalizacja wspomagająca Informacja i telekomunikacja

8 FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020

9 PODZIAŁ ALOKACJI W RAMACH RPO WP 2014-2020 Lp.Nazwa osi priorytetowej Fundusz Alokacja (mln w euro) Indykatywny % całkowitej alokacji 1 Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka EFRR 374,4 17,71% 2 Cyfrowe PodkarpackieEFRR 81,0 3,83% 3 Czysta energia EFRR 253,7 12,00% 4 Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego EFRR 186,2 8,81% 5 Infrastruktura komunikacyjna EFRR 406,4 19,22% 6 Spójność przestrzenna i społeczna EFRR 217,8 10,30% 7 Regionalny rynek pracy EFS 227,4 10,76% 8 Integracja społeczna EFS 169,1 8,00% 9 Jakość edukacji i kompetencji w regionie EFS 128,5 6,08% 10 Pomoc techniczna EFS 69,7 3,30% RAZEM 2 114,2100,0%

10 DZIAŁANIE 1.4. Wsparcie MŚP Poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie

11 TYPY PROJEKTÓW 1.ROZWÓJ MŚP 2.TIK (technologie informacyjno – komunikacyjne)

12 TYPY PROJEKTÓW Wsparcie obejmowało będzie rozwój MŚP poprzez inwestycje niezbędne do wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów albo usług. Uprawnione do ubiegania się o wsparcie będą MŚP prowadzące działalność na rynku powyżej 12 miesięcy. Przez 12 miesięcy należy rozumieć faktyczne prowadzenie działalności gospodarczej rozumianej jako uzyskiwanie przychodów z ww. działalności. Wsparcia nie otrzymają przedsiębiorstwa realizujące przedsięwzięcie prowadzące wyłącznie do zwiększenia mocy produkcyjnych. Wsparcie obejmowało będzie rozwój/rozbudowę MŚP, w szczególności poprzez inwestycje w nowoczesne maszyny i urządzenia oraz sprzęt produkcyjny, w celu wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług. Preferencje zostaną przyznane dla MŚP wdrażających rozwiązania będące wynikiem prowadzonych własnych prac B+R, w tym współfinansowanych w ramach RPO WP 2014-2020. ROZWÓJ MŚP

13 OGRANICZENIA

14 TYPY PROJEKTÓW

15 Wsparcie skierowane będzie do nowo powstałych mikro i małych przedsiębiorstw we wczesnej fazie rozwoju funkcjonujących na rynku nie dłużej aniżeli 24 miesiące od daty ich utworzenia wskazanej w dokumentach rejestrowych. Inwestycje objęte projektem winny w rezultacie jego zrealizowania umożliwiać prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na oferowaniu na rynku usług drogą elektroniczną. Projekt może obejmować zakup produktów cyfrowych niezbędnych do świadczenia tych usług. ). TIK (Technologie informacyjno-komunikacyjne)

16 TYPY PROJEKTÓW Dofinansowanie przeznaczone zostanie na wykorzystanie TIK w modelach: B2B (Business to Business) - model uwzględniający współpracę przedsiębiorstw opierającą się na wykorzystaniu TIK prowadzących w efekcie do automatyzacji procesów biznesowych. Model przewiduje m.in. stworzenie opartego o TIK kanału współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami, B2C (Business to Consumer) - model, w którym relacje Przedsiębiorstwo – Konsument (odbiorca produktów lub usług) są oparte o TIK. W model ten wpisują się świadczenie e-usług, sprzedaż on-line produktów lub usług, C2C (Consumer to Consumer) - model zakładający interakcję biznesową pomiędzy konsumentami przy wykorzystaniu TIK (np. portale sprzedażowe ).

17 TYPY BENEFICJENTA mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Typ 1 - Rozwój MŚP: mikro i małe przedsiębiorstwa. Typ 2 - TIK:

18 LIMITY I OGRANICZENIA Wsparcia nie otrzymają następujące typy przedsięwzięć: 1. wytwarzanie energii pochodzącej z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem do sieci elektroenergetycznej (wsparcie udzielane będzie w ramach osi III - działanie 3.1.), 2. gospodarka odpadami (wsparcie udzielane będzie w ramach osi IV - działanie 4.2), 3. infrastruktura uzdrowiskowa, turystyczno-rekreacyjna realizowana przez przedsiębiorców świadczących kompleksowe usługi sanatoryjne/uzdrowiskowe (wsparcie udzielane będzie w ramach Osi VI - działanie 6.1),

19 LIMITY I OGRANICZENIA 4. projekty w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 realizowane przez podmioty o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2003 nr 96 poz. 873) (np. żłobki, żłobki przyzakładowe, kluby dziecięce, oddziały żłobkowe)-wsparcie udzielane będzie w ramach osi VI - poddziałania 6.2.2, 5. wsparcia nie uzyskają projekty, które zostały fizycznie ukończone lub w pełni zrealizowane przed złożeniem wniosku o dofinansowanie. W zakresie w jakim przewidziano wsparcie w osiach priorytetowych III-VI, nie będzie ono realizowane w I osi priorytetowej.

20 FINANSOWANIE Typ 1 - Rozwój MŚP: pomoc de minimis - 70%, regionalna pomoc inwestycyjna - zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami tj.: mikro i małe przedsiębiorstwo – 70%, średnie przedsiębiorstwo – 60%. Typ 2 – TIK – 80% Maksymalny % poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu

21 FINANSOWANIE Typ 1 - Rozwój MŚP: regionalna pomoc inwestycyjna - zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami tj.: mikro i małe przedsiębiorstwo – 30%, średnie przedsiębiorstwo –40%, pomoc de minimis - 30%. Typ 2 - TIK: pomoc de minimis - 20%. Minimalny wkład własny beneficjenta jako % wydatków kwalifikowalnych

22 FINANSOWANIE Typ 1 - Rozwój MŚP: dla projektów w których przewiduje się wprowadzenie nowego lub ulepszonego produktu/usługi: minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 100 000 PLN, maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 4 000 000 PLN, dla projektów wdrażających rozwiązania będące wynikiem prowadzonych własnych prac B+R : minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projekt: 100 000 PLN, maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 10 000 000 PLN. Typ 2 - TIK: Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projekt: 50 000 PLN. Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 500 000 PLN

23 Kryteria wyboru projektów Kryteria formalne dopuszczające: -Dopuszczające standardowe -Administracyjne -Dopuszczające specyficzne Kryteria merytoryczne -Dopuszczające standardowe -Jakościowe

24 Kryteria formalne – dopuszczające standardowe -Terminowość i prawidłowość dostarczenia wniosku -Kwalifikowalność wnioskodawcy / partnera -Kwalifikowalność zakresu rzeczowego projektu -Kwalifikowalność zakresu finansowego projektu -Zgodność z art. 65 ust. 6 i art. 125 ust. 3 lit. e) i f) Rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. - Zgodność z ograniczeniem dotyczącym maksymalnej ilości złożonych wniosków (jeśli dotyczy*)

25 Kryteria formalne - administracyjne -Okres realizacji projektu -Kwalifikowalność wydatków -Poprawność wyboru wskaźników -Kompletność i prawidłowość sporządzenia wniosku -Kompletność i prawidłowość załączników do wniosku

26 Kryteria formalne – dopuszczające specyficzne -Status przedsiębiorstwa -Pomoc publiczna/pomoc de minimis -Wprowadzenie nowego/ulepszonego produktu/usługi -Zachowanie demarkacji między typami projektów

27 Kryteria merytoryczne – dopuszczające standardowe -Zasada zapobiegania dyskryminacji i równość szans kobiet i mężczyzn -Zasada zrównoważonego rozwoju -Prawidłowość metodologiczna i rachunkowa biznesplanu -Spełnienie kryteriów wynikających ze stosownych rozporządzeń pomocy publicznej/ pomocy de minimis. -Zapewnienie trwałości rezultatów projektu (zdolność do utrzymania rezultatów przez minimum 5 lat lub 3 lata (w przypadku MŚP) od zakończenia jego realizacji. -Wykonalność instytucjonalna oraz finansowa projektu. -Wykonalność techniczna i technologiczna projektu. (jeśli dotyczy) -Zasadność oraz racjonalność zaplanowanych wydatków -Realność wskaźników

28 Kryteria merytoryczne – jakościowe Lp. Nazwa kryterium Opis kryteriumSposób oceny / punktowania Maks. liczb a pkt. 1. Projekt jest wynikiem prac B+R prowadzonych przez wnioskodawcę Warunkiem przyznania punktów jest potwierdzenie, że planowana inwestycja w ramach projektu jest w całości bezpośrednio powiązana z pracami B+R, realizowanymi i zakończonymi przez wnioskodawcę lub na jego zlecenie, w okresie ostatnich trzech lat, licząc do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie. Punkty przyznawane będą na podstawie opisu w dokumentacji aplikacyjnej, tj. biznesplanie oraz dodatkowych dokumentach, gdzie Wnioskodawca określa zakres wykorzystania wyników przeprowadzonych prac B+R. Punktacja: Czy projekt dotyczy wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych przeprowadzonych przez wnioskodawcę samodzielnie lub na jego zlecenie?  tak - 15 punktów,  nie - 0 punktów. 15

29 Kryteria merytoryczne – jakościowe Lp. Nazwa kryterium Opis kryteriumSposób oceny / punktowania Maks. liczb a pkt. 2. Stopień innowacyjności produktu/ usługi W ramach kryterium premiowane będą projekty, w wyniku których zostanie wprowadzona innowacja produktowa, o poziomie innowacyjności wykraczającym poza skalę firmy, tj. projekty innowacyjne w skali regionu, kraju (Polski) oraz dotyczące innowacji na skalę europejską tzn. produkt bądź usługa będące wynikiem realizacji projektu charakteryzują się nowością w odniesieniu do posiadanych przez nie nowych cech i funkcjonalności w porównaniu do rozwiązań już dostępnych na rynku odpowiednio regionalnym, krajowym lub europejskim. Ocena dokonywana będzie w oparciu o informacje przedstawione przez Wnioskodawcę w dokumentacji aplikacyjnej. Punktacja: Produkt lub usługa charakteryzuje się nowością ze względu na posiadane przez nie nowe cechy i funkcjonalności w porównaniu do rozwiązań dostępnych:  na rynku regionalnym - 5 punktów,  na rynku krajowym - 10 punktów,  na rynku europejskim - 15 punktów. 15

30 Kryteria merytoryczne – jakościowe Lp. Nazwa kryterium Opis kryteriumSposób oceny / punktowania Maks. liczb a pkt. 3. Zgodność z regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami Regionalne inteligentne specjalizacje zostały wskazane w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na rzecz inteligentnej specjalizacji (RIS3), która została przyjęta przez Sejmik Województwa Podkarpackiego w dniu 25 maja 2015 r. Uchwałą nr IX/167/15. W Strategii tej wyznaczone zostały trzy inteligentne specjalizacje województwa: inteligentne specjalizacje wiodące – lotnictwo i kosmonautyka oraz jakość życia, inteligentna specjalizacja wspomagająca – informacja i telekomunikacja (ICT). W ramach kryterium ocenie podlegać będzie przynależność przedmiotu przedsięwzięcia do regionalnych inteligentnych specjalizacji (RIS) wymienionych ww. Strategii. Weryfikacja, czy projekt wpisuje się w inteligentne specjalizacje regionu, będzie przeprowadzona na podstawie opisanego przez wnioskodawcę w dokumentacji aplikacyjnej rodzaju działalności gospodarczej, której dotyczy projekt. Punktacja uzależniona jest od tego czy projekt wpisuje się w inteligentne specjalizacje wskazane w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na rzecz inteligentnej specjalizacji. Punktacja:  tak – 15 punktów,  nie – 0 punktów. 15

31 Kryteria merytoryczne – jakościowe Lp. Nazwa kryterium Opis kryteriumSposób oceny / punktowania Maks. liczb a pkt. 4. Realizacja projektu na obszarach o niskim poziomie aktywności gospodarczej Obszarem do wyliczenia kryterium będzie obszar powiatu na podstawie liczby podmiotów gospodarki narodowej na 1000 mieszkańców. Ocena kryterium oparta będzie na najbardziej aktualnych danych statystycznych Urzędu Statystycznego w Rzeszowie, dostępnych na dzień ogłaszania konkursu. Punktacja uzależniona jest od liczby podmiotów gospodarczych na obszarze powiatu, w którym realizowany jest projekt. Punktacja:  lokalizacja projektu na obszarze powyżej 100 podmiotów gospodarki narodowej - 5 punktów,  lokalizacja projektu na obszarze od 60 do 100 podmiotów gospodarki narodowej - 10 punktów,  lokalizacja projektu na obszarze poniżej 60 podmiotów gospodarki narodowej - 15 punktów. 15

32 Kryteria merytoryczne – jakościowe

33 Lp. Nazwa kryterium Opis kryteriumSposób oceny / punktowania Maks. liczb a pkt. 5. Przyrost zatrudnienia w wyniku realizacji projektu Warunkiem uzyskania punktów w ramach kryterium będzie zwiększenie zatrudnienia w przedsiębiorstwie wnioskodawcy, będące wynikiem realizacji projektu, bezpośrednio po jego zakończeniu i utrzymane w okresie trwałości projektu. Kryterium oceniane będzie na podstawie informacji zawartych w dokumentacji projektowej. Wnioskodawca uzyska punkty w zależności od wzrostu zatrudnienia i wielkości przedsiębiorstwa. Punktacja: mikroprzedsiębiorca  wzrost zatrudnienia o 1 pełny etat - 5 punktów  wzrost o 2 pełne etaty – 7 punktów  wzrost zatrudnienia o 3 i więcej pełnych etatów - 10 punktów mały przedsiębiorca  wzrost zatrudnienia o 2 pełne etaty - 5 punktów  wzrost zatrudnienia o 3 pełne etaty – 7 punktów  wzrost zatrudnienia o 4 i więcej pełnych etatów - 10 punktów średni przedsiębiorca  wzrost zatrudnienia o 3 pełne etaty - 5 punktów  wzrost zatrudnienia o 4 pełne etaty - 7 punktów  wzrost zatrudnienia o 5 i więcej pełnych etatów - 10 punktów 10

34 Kryteria merytoryczne – jakościowe Lp. Nazwa kryterium Opis kryteriumSposób oceny / punktowania Maks. liczb a pkt. 6. Udział w klastrach, stowarzyszeniac h branżowych, izbie gospodarczej Kryterium preferować będzie przedsiębiorstwa prowadzące udokumentowaną współpracę w ramach klastra, stowarzyszenia branżowego, izby gospodarczej. Wnioskodawca musi prowadzić, udokumentowaną współpracę w ramach klastra, izby gospodarczej, stowarzyszenia branżowego związanego z działalnością gospodarczą, której dotyczy projekt. Punktacja:  w przypadku posiadania udokumentowanej współpracy w podanym zakresie, przez min. 2 lata, licząc do dnia ogłoszenia konkursu - 15 punktów,  w przypadku posiadania udokumentowanej współpracy w podanym zakresie, przez min. 12 miesiące, licząc do dnia ogłoszenia konkursu - 10 punktów. 15

35 Kryteria merytoryczne – jakościowe Lp. Nazwa kryterium Opis kryteriumSposób oceny / punktowania Maks. liczb a pkt. 7. Lokalizacja na obszarach wiejskich w powiatach gdzie stopa bezrobocia jest wyższa od stopy bezrobocia dla województwa Kryterium preferować będzie projekty zlokalizowane na obszarach wiejskich w powiatach, gdzie stopa bezrobocia jest wyższa od średniej stopy bezrobocia dla województwa. Ocena kryterium oparta będzie na najbardziej aktualnych danych statystycznych Urzędu Statystycznego w Rzeszowie, dostępnych na dzień ogłaszania konkursu. Punktacja: Czy projekt jest zlokalizowany na obszarze wiejskim w powiecie gdzie stopa bezrobocia jest wyższa od średniej stopy bezrobocia dla województwa?  tak – 10 punktów,  nie – 0 punktów. 10

36 Kryteria merytoryczne – jakościowe

37 Lp. Nazwa kryterium Opis kryteriumSposób oceny / punktowania Maks. liczb a pkt. 8. Wkład własny wyższy od wymaganego Kryterium oceniane będzie na podstawie poziomu [%] wkładu własnego Wnioskodawcy w projekcie liczonego jako udział w kosztach kwalifikowanych. Punktacja: Za każde 1 % obniżenie wartości wnioskowanego dofinansowania, skutkujące kwotowym podwyższeniem wkładu własnego, wyższego od wymaganego minimum przyznawany będzie 1 punkt. Suma uzyskanych punktów dzięki zwiększeniu wkładu własnego nie może przekroczyć 5 punktów. W przypadku obniżenia procentowego poziomu dofinansowania przy równoczesnym ubieganiu się przez Wnioskodawcę o maksymalną kwotę dofinansowania, punkty nie będą przyznawane. Aby uzyskać punkty, Wnioskodawca musi obniżyć wartość wnioskowanej kwoty dofinansowania względem poziomu wydatków kwalifikowanych. 5

38 Katalog wydatków kwalifikowanych Kwalifikowalne są wydatki mające charakter inwestycyjny poniesione na: roboty budowlane – wyłącznie pod warunkiem, że są niezbędne do prawidłowej realizacji i osiągnięcia celu projektu oraz mają charakter inwestycyjny i są realizowane w oparciu o umowę na roboty budowlane; nabycie nowych środków trwałych na stałe zainstalowanych w projekcie i ściśle związanych z realizacją projektu pod warunkiem, że środki te będą włączone w rejestr środków trwałych Beneficjenta oraz wydatki te będą traktowane jako wydatek inwestycyjny zgodnie z zasadami rachunkowości. spłatę rat kapitałowych z tytułu leasingu finansowego nowych środków trwałych do wysokości wartości początkowej środka trwałego z dnia zawarcia umowy leasingu; nabycie wartości niematerialnych i prawnych m.in. w formie patentów, licencji oraz praw autorskich, nabycie środków transportu z grupy KŚT nr 743 i 76.

39 Katalog wydatków kwalifikowanych Wydatki niekwalifikowalne stanowią wydatki niewyszczególnione w wydatkach kwalifikowanych. Poniżej wskazano przykłady wydatków niekwalifikowanych: roboty budowlane wykonywane systemem gospodarczym; roboty budowlane dodatkowe i uzupełniające; nabycie używanych środków trwałych; nabycie nieruchomości (zabudowanej i niezabudowanej, w tym grunty); roboty budowlane związane z remontem budynków; nabycie środków transportu z wyjątkiem grupy KŚT nr 743 i 76; wydatki poniesione na dokumentację niezbędną do przygotowania projektu (m.in.: biznesplan, raport oddziaływania na środowisko, operat szacunkowy); zakup usług szkoleniowych z wyłączeniem instruktażu związanego z obsługą zakupionych maszyn; wydatki poniesione na działania informacyjno – promocyjne; wydatki poniesione w formie leasingu operacyjnego i zwrotnego; faktoring; wydatki rozliczane w drodze kompensaty; wydatki zgodnie z zapisami porozdziału 6.3 niniejszych Wytycznych.

40 Działanie 1.4.1. Rozwój MŚP Nabór wniosków: Zasady wyboru projektów: IV kwartał 2015 – Rozwój MŚP Tryb konkursowy Alokacja 200 mln zł – RPI Instytucja zarządzająca: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego Nabór i ocena wniosków: Departament Wspierania Przedsiębiorczości Terytorialny obszar realizacji: Województwo Podkarpackie


Pobierz ppt "SPOTKANIE INFORMACYJNE F UNDUSZE E UROPEJSKIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Sanok, 27.10.2015 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google