Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Pomoc materialna dla studentów” V warsztaty dla samorządów „Nowa ustawa – nowe zadania” Łódź, 14 listopada 2015 roku opracował Jakub Jasiński.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Pomoc materialna dla studentów” V warsztaty dla samorządów „Nowa ustawa – nowe zadania” Łódź, 14 listopada 2015 roku opracował Jakub Jasiński."— Zapis prezentacji:

1 „Pomoc materialna dla studentów” V warsztaty dla samorządów „Nowa ustawa – nowe zadania” Łódź, 14 listopada 2015 roku opracował Jakub Jasiński

2 Jakub Jasiński Absolwent WPiA UJ, a obecnie doktorant UJ; Od 2003 r. zajmuje się materią prawa szkolnictwa wyższego; Od 2003r. – 2005 Przewodniczący Wydziałowej Komisji Stypendialnej WPiA UJ; 2005 – 2006 Przewodniczący Odwoławczej Komisji Stypendialnej UJ W latach 2006 – 2009 Przewodniczący Uczelnianej Komisji Ekonomicznej UJ 2011 r. – 2012 r. Członek Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego; Wykładowca na wielu szkoleniach dla pracowników uczelni wyższych Kontakt jakub.jasinski@outlook.com 2

3 Przewidywany sposób prowadzenia warsztatów: Teoria – trochę zagadnień z PSW i KPA; Pakiet ćwiczeń z procedury administracyjnej w I i II instancji i z działalności Komisji Stypendialnych. Jakub Jasiński3 WITAM W PRACACH KOMISJI STYPENDIALNEJ !

4 Etapy szkolenia: Budowa Funduszu Pomocy Materialnej Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym; Dokumentacja i zasady liczenia dochodu w rodzinie studenta; Zapomoga losowa; Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych Podstawowe zasady ustalania dochodu w rodzinie studenta; Stypendium rektora dla najlepszych studentów; Ćwiczenia praktyczne. 4

5 MaTeRiaŁy PReZeNToWaNe Na SZKoLeNiu Są AuToRSTWa WyKŁaDoWCy. AuToR MaTeRiaŁóW BaZoWaŁ Na oBoWIąZuJąCyCH PRZePiSaCH PRaWNyCH i WŁaSNyM DośWiaDCZeNiu Jakub Jasiński5

6 Akty prawne regulujące pomoc materialną w Uczelni: PSW – ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm); ŚR – ustawa z dnia 28 listopada o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139 poz. 992 z późn zm.); KPA – ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.); WSA – ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnym (Dz. U. Nr 153 poz. 1270 z późn. zm.); Jakub Jasiński6

7 Akty prawne regulujące pomoc materialną w Uczelni: Rozporządzenie MP – Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 stycznia 2013 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. 2013 r. poz.3 ); Regulamin FPM – Regulamin przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów. Jakub Jasiński 7

8 Część I Budowa Funduszu Pomocy Materialnej dla Studentów i Doktorantów Jakub Jasiński8

9 REGULACJA PRAWNA ustawa z dnia 27 lipca 2005 „Prawo o szkolnictwie wyższym” (Dz. U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 z późn zm.) Art. 94 ust. 1 Z budżetu państwa uczelnia publiczna otrzymuje dotacje na: 1) – 6) (…..); 7)zadania związane z bezzwrotną pomocą materialną dla studentów w zakresie kreślonym w art. 173 ust. 1 oraz dla doktorantów w zakresie określonym w art. 199 ust. 1; Art. 94 ust. 2 Uczelnia publiczna w ramach dotacji na pomoc materialną dla studentów i doktorantów może dofinansować remonty domów oraz stołówek studenckich Art., 94 ust. 4 Uczelnia niepubliczna otrzymuje dotację na zadania związane z bezzwrotną pomocą materialną dla studentów, w zakresie określonym w art. 173 ust. 1 oraz dla doktorantów, w zakresie określonym w art. 199 ust. 1.

10 Art. 103. USTAWY: 1.Uczelnia tworzy fundusz pomocy materialnej dla studentów i doktorantów. 2.Fundusz Pomocy Materialnej tworzy się: 1)dotacji otrzymywanej z budżetu państwa z wyłączeniem środków na stypendia ministra, za wybitne osiągnięcia naukowe; 2)opłat za korzystanie z domu studenckiego; 3)opłat za korzystanie ze stołówki studenckiej; 4)innych przychodów, w tym z opłat za wynajem pomieszczeń w domach i stołówkach studenckich 3.Fundusz pomocy materialnej dla studentów i doktorantów w części, której źródłem jest dotacja z budżetu państwa, przeznacza się na wypłaty stypendiów i zapomóg, a w przypadku uczelni publicznej także na remonty domów oraz stołówek studenckich. 4.Dotacja przeznaczona na pomoc materialną dla doktorantów nie może być mniejsza niż wynika to z proporcji liczby doktorantów do liczby studentów oraz nie większa niż 6% wysokości dotacji otrzymanej z budżetu państwa.

11 INNE WYDATKI Z FPM: Wpływy z FPM z tytułu: –opłat za korzystanie z domu studenckiego; –opłat za korzystanie ze stołówki studenckiej; –innych przychodów, w tym z opłat za wynajem pomieszczeń w domach i stołówkach studenckich przeznacza się na –pokrycie kosztów utrzymania domów i stołówek studenckich, –na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w tych domach i stołówkach studenckich, –na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla tych pracowników.

12 INNE WYDATKI Z FPM: Wpływy z FPM z tytułu: –opłat za korzystanie z domu studenckiego; –opłat za korzystanie ze stołówki studenckiej; –innych przychodów, w tym z opłat za wynajem pomieszczeń w domach i stołówkach studenckich można przeznaczyć na: –wypłatę stypendiów i zapomóg –oraz na remonty i modernizację domów i stołówek studenckich, –narzut kosztów obsługi Funduszu w wysokości 0,2 % kwoty dotacji otrzymanej z budżetu państwa

13 Zasady wydatkowania z FPM: Narzut kosztów obsługi funduszu w wysokości 0,2% dotacji z budżetu państwa – na pokrywanie ponoszonych przez uczelnię kosztów realizacji zadań związanych z przyznawaniem i wypłacaniem świadczeń pomocy materialnej; Niewykorzystane w danym roku budżetowym środki funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów pochodzące z dotacji oraz z „innych wpływów” przechodzą na rok następny do ponownego ich wykorzystania; Środki funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów wydatkowane z naruszeniem przepisów ustawy podlegają zwrotowi do funduszu; Ograniczenia rezerwowe. Jakub Jasiński 13

14 Budowa FPM – źródła finansowania: Jakub Jasiński14 Stan Funduszu na Koniec roku kalendarzowego poprzedzającego rok, na który Fundusz zostaje tworzony Dotacja z budżetu Państwa na pomoc materialną w roku kalendarzowym, w którym tworzony jest tworzony Wpływy z opłat za korzystanie z domów studenckich, ze stołówki studenckiej oraz za zajmowane miejsce w domu studenckim

15 Wydatki z Funduszu Pomocy Materialnej: Jakub Jasiński15 Stypendia Socjalne + zapomogi Stypendium Rektora dla najlepszych studentów Remonty domów i stołówek studenckich Stypendia specjalne dla osób niepełnospra wnych Narzut kosztów obsługi funduszu – 0,2%

16 Zachowany Parytet: Jakub Jasiński16 Stypendia Socjalne + zapomogi Nie mniej niż 60% Stypendium Rektora dla najlepszych studentów 40% Suma Środków przekazanych łącznie na stypendia socjalne i zapomogi oraz stypendia rektora dla najlepszych studentów

17 Dodatkowe informacje: Środki z dotacji, przeznaczone na stypendia rektora dla najlepszych studentów przyznawane w liczbie nie większej niż 10% liczby studentów każdego kierunku studiów prowadzonego w uczelni stanowią nie więcej niż 40% środków przeznaczonych łącznie na stypendia rektora dla najlepszych studentów, stypendia socjalne oraz zapomogi. Jeżeli liczba studentów na kierunku studiów jest mniejsza niż dziesięć, stypendium rektora dla najlepszych studentów może być przyznane jednemu studentowi. Rektor w porozumieniu z uczelnianym organem samorządu studenckiego i uczelnianym organem samorządu doktorantów dokonuje podziału dotacji na FPM. Jakub Jasiński17

18 Zasady rozliczania rezerwy: W przypadku gdy w uczelni niepublicznej lub w jednostce naukowej przewidywany stan funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów w części pochodzącej z dotacji, na koniec roku poprzedzającego rok przyznania dotacji jest wyższy niż 10% kwoty dotacji z roku poprzedniego, kwota dotacji dla tej uczelni lub jednostki, obliczona zgodnie z § 2 ust. 4, ulega zmniejszeniu o kwotę stanowiącą różnicę między przewidywanym stanem tego funduszu w części pochodzącej z dotacji a kwotą stanowiącą 10% kwoty dotacji z roku poprzedniego. Jakub Jasiński18

19 Dane do obliczenia dotacji: Dane niezbędne do obliczenia dotacji na dany rok budżetowy są przekazywane przez uczelnie i jednostki naukowe w terminie do dnia 15 stycznia według stanu: 1)na dzień 30 listopada roku poprzedzającego rok przyznania dotacji - w zakresie liczby studentów, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt1 i (studenci w akademikach) ust. 2, liczby doktorantów, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 2, oraz kwoty dochodu na osobę w rodzinie uprawniającej do ubiegania się o stypendium socjalne; 2)na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok przyznania dotacji - w zakresie liczby doktorantów, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 1 i 3, oraz przewidywanego stanu funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów na koniec roku poprzedzającego rok przyznania dotacji, w części pochodzącej z dotacji. Jakub Jasiński19

20 Przykładowy rozkład wydatków: Uczelnia liczy 40 000 studentów; Uzyskała dotację w kwocie 35 mln złotych; Posiada 8 domów studenckich, w których łącznie może mieszkać 4 000 osób; 4 000 osób otrzymuje stypendia rektora dla najlepszych studentów; 4300 osób otrzymuje stypendia socjalne; 1200 osób to studenci niepełnosprawni. Jakub Jasiński20

21 Dzielenie dotacji – kwota 35 mln zł. 35 mln zł Stypendia Rektora 12,8 mln zł Stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych 1 mln zł Remonty w akademikach 5 mln zł Świadczenia socjalne 19,2 mln zł Stan funduszu na koniec roku 5 mln zł wraz z wpływami z opłat + Łączna kwota - 40 mln zł Narzut kosztów Obsługi funduszu 0,2% = 70 tyś Rezerwa 880 tyś zł Doktoranci 1 mln 50 tyś zł

22 Część II Świadczenia Pomocy Materialnej w uczelni wyższej Jakub Jasiński22

23 Art. 173 Student może ubiegać się o pomoc materialną ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa w formie: 1.stypendium socjalnego; 2.stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych; 3.Stypendium rektora dla najlepszych studentów; 4.stypendium ministra za wybitne osiągnięcia 5.zapomogi Jakub Jasiński23

24 Inne świadczenia pomocy materialnej – o char. niepieniężnym: Student może ubiegać się o:  zakwaterowanie w domu studenckim uczelni;  wyżywienie w stołówce studenckiej uczelni;  zakwaterowanie w domu studenckim uczelni małżonka i dziecka; Jakub Jasiński24

25 Art. 182: 1.Student studiów stacjonarnych znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki, jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie. 2.Student studiów stacjonarnych w przypadku, o którym mowa w ust. 1, może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości również z tytułu zamieszkania z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem studenta w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki. 25

26 Art. 184 ust. 1-3: 1.Student może otrzymywać stypendia, o których mowa w art. 173 ust. 1 pkt 1–3, w danym roku akademickim przez okres do dziesięciu miesięcy, a gdy rok studiów trwa jeden semestr – przez okres do pięciu miesięcy. 2.Stypendia, o których mowa w art. 173 ust. 1 pkt 1–3, są przyznawane na semestr lub na rok akademicki, a stypendium, o którym mowa w art. 173 ust. 1 pkt 4 – na rok akademicki. 3.Stypendia, o których mowa w art. 173 ust. 1 pkt 1–3, są wypłacane co miesiąc, a stypendium, o którym mowa w art. 173 ust. 1 pkt 4 – jednorazowo (stypendium ministra). 26

27 Art. 184 ust. 4-5: 4.Student studiujący równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymywać stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, zapomogę, stypendium rektora dla najlepszych studentów i stypendium ministra za wybitne osiągnięcia tylko na jednym, wskazanym przez studenta kierunku studiów. 5.Studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuuje naukę na drugim kierunku studiów, nie przysługują świadczenia o których mowa w art. 173, chyba że kontynuuje on studia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego, jednakże nie dłużej niż przez okres trzech lat. 27

28 Art. 184 ust. 6-7: 6.Łączna miesięczna wysokość stypendiów, o których mowa w art. 173 ust. 1 pkt 1,i 3, nie może być większa niż 90% najniższego wynagrodzenia zasadniczego asystenta ustalonego w przepisach o wynagradzaniu nauczycieli akademickich (2450 zł). 7.Student jest obowiązany do złożenia oświadczenia o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku. Jakub Jasiński28

29 Art. 184 ust. 8-9: 8.Decyzja o przyznaniu świadczenia pomocy materialnej, o którym mowa w art. 173 ust. 1 pkt 1–3 i 8, wygasa z ostatnim dniem miesiąca, w którym student został skreślony z listy studentów albo ukończył studia na kierunku, na którym pobierał świadczenie, lub utracił prawo do świadczenia na podstawie ust. 5. 9.Student otrzymujący świadczenie pomocy materialnej jest obowiązany niezwłocznie powiadomić uczelnię o wystąpieniu okoliczności, o której mowa w ust. 5 (ukończenie kierunku studiów), mającej wpływ na prawo do świadczeń pomocy materialnej. 29

30 Art. 186 ust. 1: Szczegółowy regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów, o których mowa w art. 173 ust. 1 pkt 1–3 i 8, w tym szczegółowe kryteria i tryb udzielania świadczeń pomocy materialnej dla studentów, sposób wyłaniania studentów mogących otrzymać stypendium rektora dla najlepszych studentów, wzory wniosków o przyznanie świadczeń, wzór oświadczenia o niepobieraniu świadczeń na innym kierunku studiów oraz sposób udokumentowania sytuacji materialnej studenta ustala rektor w porozumieniu z uczelnianym organem samorządu studenckiego.; 30

31 Studia doktoranckie: Doktorant może otrzymać pomoc materialną w formie: 1)stypendium socjalnego; 2)zapomogi; 3)stypendium dla najlepszych doktorantów; 4)stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych; 5)stypendium ministra za wybitne osiągnięcia. Jakub Jasiński31

32 Inne świadczenia pomocy materialnej dla doktorantów: Doktorant może ubiegać się o: –zakwaterowanie w domu studenckim uczelni –wyżywienie w stołówce studenckiej uczelni. –zakwaterowanie małżonka i dziecka w domu studenckim uczelni. Jakub Jasiński32

33 Zasady przyznawania świadczeń: Świadczenia, o których mowa w ust. 1 pkt 1-4, przyznaje się ze środków funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów, o którym mowa w art. 103, na zasadach określonych przez rektora w uzgodnieniu z uczelnianym organem samorządu doktorantów. Do przyznawania świadczeń, o których mowa w ust. 1 pkt 1-5, stosuje się odpowiednio przepisy o pomocy materialnej dla studentów, z wyłączeniem art. 174 ust. 4. Jakub Jasiński33

34 Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych: Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności; Orzeczenie równoznaczne: –Dokumenty wydane przez zespoły orzekające i lekarza orzecznika ZUS; –Orzeczenie o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów –Orzeczenie o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy; Jeżeli nie straciły ważności autor: Jakub Jasiński mail:jakub.jasinski@outlook.com 34

35 Zapomoga losowa: Zapomoga może być przyznana studentowi, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej. Student może otrzymać zapomogę, o której mowa w ust. 1, dwa razy w roku akademickim. autor: Jakub Jasiński mail:jakub.jasinski@outlook.com 35

36 Część III Dokumentacja i zasady liczenia dochodu

37 Zasady liczenia dochodu i dokumentacja: art. 179 ust. 1 PSW; art. 179 ust. 2 PSW; art. 179 ust. 3 PSW; art. 179 ust. 4 PSW; art. 179 ust. 5 PSW; art. 179 ust. 6 PSW; art. 179 ust. 7 PSW; art.179 ust. 8 PSW; art.179 ust. 9 PSW. Jakub Jasiński37

38 Wysokość dochodu do 31 X 2015 r.: Do 668,20 zł – wszyscy wnioskodawcy powinni otrzymać stypendium; Od 668,20 zł do 895,70 zł – Rektor w porozumieniu z Samorządem Studenckim ustala wysokość dochodu uprawniającą do ubiegania się o pomoc materialną; Dochód z gospodarstwa rolnego: 2506 zł z 1 ha przeliczeniowego w ujęciu rocznym (Obwieszczenie Prezesa GUS – z dnia 23 IX 2015 r.). autor: Jakub Jasiński mail:jakub.jasinski@outlook.com 38

39 Wysokość dochodu w rodzinie studenta: Do 668,20 zł – wszyscy wnioskodawcy powinni otrzymać stypendium; Od 668,20 zł do 1043,90 zł – Rektor w porozumieniu z Samorządem Studenckim ustala wysokość dochodu uprawniającą do ubiegania się o pomoc materialną; Dochód z gospodarstwa rolnego: 2506 zł z 1 ha przeliczeniowego w ujęciu rocznym (Obwieszczenie Prezesa GUS – z dnia 23 IX 2015 r.). autor: Jakub Jasiński mail:jakub.jasinski@outlook.com 39

40 Wątpliwości co do sytuacji materialnej: Art. 179 ust. 8 PSW: W uzasadnionych przypadkach rektor, kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej albo komisja stypendialna lub odwoławcza komisja stypendialna, o których mowa w art. 175 ust. 4 i art. 176 ust. 3, mogą zażądać doręczenia zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i rodziny studenta i uwzględnić tę sytuację przy ocenie spełnienia przez studenta kryterium, o którym mowa w ust. 1. autor: Jakub Jasiński mail:jakub.jasinski@outlook.com 40

41 Wątpliwości co do sytuacji materialnej: Art. 179 ust. 9 PSW: W przypadku niedostarczenia przez studenta zaświadczenia, o którym mowa w ust. 8, rektor, kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej albo komisja stypendialna lub odwoławcza komisja stypendialna, o których mowa w art. 175 ust. 4 i art. 176 ust. 3, może wezwać studenta do przedstawienia wyjaśnień. Niezłożenie wyjaśnień w wyznaczonym terminie skutkuje odmową przyznania stypendium socjalnego. autor: Jakub Jasiński mail:jakub.jasinski@outlook.com 41

42 Rodzina Studenta: art. 179 ust. 4 PSW: –Student; –Małżonek studenta –Dzieci będące na utrzymaniu studenta lub jego małżonka – niepełnoletnie lub pobierające naukę do 26 roku życia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek; –Rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych studenta i będących na jego utrzymaniu dzieci. Jakub Jasiński42

43 „Samodzielność finansowa”: art. 179 ust. 6 PSW: Student może ubiegać się o stypendium socjalne bez wykazywania dochodów osiąganych przez członków swojej rodziny: w przypadku gdy nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdził ten fakt w złożonym oświadczeniu oraz spełnia jedną z następujących przesłanek: –ukończył 26. rok życia, –pozostaje w związku małżeńskim, –ma na utrzymaniu dzieci własne lub przysposobione, lub: Jakub Jasiński43

44 „Samodzielność finansowa”: jeżeli spełnia łącznie następujące warunki: –posiadał stałe źródło dochodów w ostatnim roku podatkowym, –posiada stałe źródło dochodów w roku bieżącym, –jego miesięczny dochód w okresach, o których mowa w lit. a i b, jest wyższy lub równy 1,15 sumy kwoty określonej w art. 5 ust. 1 i kwoty określonej w art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych: do 31 października 2015 roku – 792,35 złotych, od 1 listopada 2015 roku 1015,45 złotych, –nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdził ten fakt w złożonym oświadczeniu. Jakub Jasiński44

45 Opiekun faktyczny a opiekun prawny: art. 3 pkt 14 ustawy ŚR: Opiekun faktyczny dziecka – osoba, która faktycznie opiekuje się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka Jakub Jasiński45

46 Dokumentacja podstawowa: Zaświadczenia z Urzędu Skarbowego; Oświadczenia osób rozliczających się na zasadzie ryczałtu; Oświadczenia o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu; Zaświadczenia o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku kalendarzowym; Jakub Jasiński46

47 Inne dokumenty: Zaświadczenie/nakaz płatniczy – o wysokości gospodarstwa rolnego – ha przeliczeniowe Odpis wyroku sądu podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu – alimenty Dokument określający datę utraty/datę uzyskania dochodu; Zaświadczenia o uczęszczaniu do szkoły lub do szkoły wyższej rodzeństwa lub dzieci studenta; Jakub Jasiński47

48 Do dochodu nie wlicza się: art. 179 ust. 5 PSW: –świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów, otrzymywanych na podstawie przepisów ustawy; –świadczeń pomocy materialnej dla uczniów otrzymywanych na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty; –świadczeń pomocy materialnej przyznanych przez jednostki samorządu terytorialnego na zasadach określonych w art. 173a, i 199a; Jakub Jasiński48

49 Do dochodu nie wlicza się: stypendiów o charakterze socjalnym przyznawanych przez inne podmioty, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 40b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. z zm.) Jakub Jasiński49

50 5.stypendiów przyznawanych uczniom, studentom i doktorantom w ramach: 1.funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, 2.niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), 3.umów międzynarodowych lub programów wykonawczych, sporządzanych do tych umów albo międzynarodowych programów stypendialnych. Jakub Jasiński50 Do dochodów nie wlicza się – c.d.:

51 Ponadto nie wlicza się: –świadczeń rodzinnych (zasiłek rodzinny, dodatki do zasiłku rodzinnego), –świadczenia opiekuńcze (zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne); –świadczeń z pomocy społecznej (przyznawane na podstawie ustawy o pomocy społecznej); –dopłat bezpośrednich dla rolników w ramach Wspólnej Polityki Rolnej. Jakub Jasiński51

52 Alimenty: Wlicza się do dochodu: 1.Zasądzone dla studenta lub członka jego rodziny alimenty; 2.Jeżeli otrzymuje niższe niż ustalone – do dochodu studenta wlicza się faktyczną kwotę uzyskiwanych alimentów; 3.Świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Odlicza się od dochodu kwoty alimentów świadczone przez jednego z członków rodziny studenta na rzecz innych osób Jakub Jasiński52

53 Utrata dochodu: 1.uzyskania prawa do urlopu wychowawczego; 2.utraty prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych; 3.utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej; 4.utratą zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej; Jakub Jasiński53

54 5.wyrejestrowaniem pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawieszeniem jej wykonywania w rozumieniu art. 14a ust. 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 672, z późn. zm.); 6.utratą zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej; 7.utratą zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych świadczeń lub utratą świadczeń pieniężnych wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do świadczeń alimentacyjnych. Jakub Jasiński54

55 Zawieszenie działalności gospodarczej jako przesłanka utraty dochodu: Przedsiębiorca niezatrudniający pracowników prowadzący działalność gospodarczą przez okres co najmniej 6 miesięcy może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na okres do 3 lat w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez nie 5 roku życia, a w przypadku dziecka, które z powodu stanu zdrowia potwierdzonego orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności wymaga osobistej opieki osoby prowadzącej działalność gospodarczą, na okres do 6 lat, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia. autor: Jakub Jasiński mail:jakub.jasinski@outlook.com 55

56 Dochód utracony: W przypadku utraty dochodu przez członka rodziny, osobę uczącą się lub dziecko pozostające pod opieką opiekuna prawnego w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym składany jest wniosek o stypendium socjalne lub w roku składania wniosku, ustalając ich dochód, nie uwzględnia się dochodu utraconego. Jakub Jasiński56

57 Dochód uzyskany 1.zakończenia urlopu wychowawczego; 2.uzyskania prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych; 3.uzyskania zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, 4.uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej Jakub Jasiński 57

58 5.rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowieniem jej wykonywania po okresie zawieszenia w rozumieniu art. 14a ust. 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarcze; 6.uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. Jakub Jasiński58

59 Zawieszenie działalności gospodarczej jako przesłanka utraty dochodu: Przedsiębiorca niezatrudniający pracowników prowadzący działalność gospodarczą przez okres co najmniej 6 miesięcy może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na okres do 3 lat w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez nie 5 roku życia, a w przypadku dziecka, które z powodu stanu zdrowia potwierdzonego orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności wymaga osobistej opieki osoby prowadzącej działalność gospodarczą, na okres do 6 lat, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia. autor: Jakub Jasiński mail:jakub.jasinski@outlook.com 59

60 Dochód uzyskany: W przypadku uzyskania dochodu przez członka rodziny, w roku kalendarzowym poprzedzającym okres stypendialny (2014), ustalając dochód przypadający na jednego członka rodziny, dzieli się przez liczbę miesięcy, w których dochód ten został osiągnięty, jeżeli dochód ten jest uzyskiwany w dniu ustalania prawa do świadczeń rodzinnych. W przypadku uzyskania dochodu przez członka rodziny, po w roku składania wniosku o stypendium socjalne (2015) dochód przypadający na jednego członka rodziny ustala się na podstawie dochodu członka rodziny, powiększonego o kwotę uzyskanego dochodu z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty, jeżeli dochód ten jest uzyskiwany w dniu ustalania prawa do świadczeń rodzinnych. Jakub Jasiński60

61 Dochody z urzędu skarbowego: Dochody wyliczone na podstawie zaświadczenia z urzędu skarbowego należy pomniejszyć o: –podatek dochodowy z urzędu skarbowego, –składki na ubezpieczenie społeczne, niezaliczone do kosztów uzyskania dochodu –składki na ubezpieczenie zdrowotne Jakub Jasiński61

62 „Ryczałt” Oświadczenia o wysokości dochodu z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, pomniejszony o: –należny zryczałtowany podatek dochodowy; –składki na ubezpieczenie społeczne; –składki na ubezpieczenie zdrowotne. Jakub Jasiński62

63 Jakub Jasiński63 DOCHÓD PODATEK SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE DOCHÓD NETTO - - - =

64 Wyłączenie członka rodziny studenta: W przypadku gdy członek rodziny przebywa w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie, ustalając dochód rodziny w przeliczeniu na osobę, nie uwzględnia się osoby przebywającej w tej instytucji. Jakub Jasiński64

65 Wątpliwości co do sytuacji materialnej: Art. 179 ust. 8 PSW: W uzasadnionych przypadkach rektor, kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej albo komisja stypendialna lub odwoławcza komisja stypendialna, o których mowa w art. 175 ust. 4 i art. 176 ust. 3, mogą zażądać doręczenia zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i rodziny studenta i uwzględnić tę sytuację przy ocenie spełnienia przez studenta kryterium, o którym mowa w ust. 1. Jakub Jasiński 65

66 Wątpliwości co do sytuacji materialnej: Art. 179 ust. 9 PSW: W przypadku niedostarczenia przez studenta zaświadczenia, o którym mowa w ust. 8, rektor, kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej albo komisja stypendialna lub odwoławcza komisja stypendialna, o których mowa w art. 175 ust. 4 i art. 176 ust. 3, może wezwać studenta do przedstawienia wyjaśnień. Niezłożenie wyjaśnień w wyznaczonym terminie skutkuje odmową przyznania stypendium socjalnego. Jakub Jasiński 66

67 STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW CZĘŚĆ IV Jakub Jasiński67

68 Stypendium Rektora: wysoka średnią ocen lub osiągnięcia naukowe, osiągnięcia artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym. Spełnienie wszystkich przesłanek lub jednej z powyższych jest podstawą do przyznania stypendium Rektora. Jakub Jasiński68

69 Wyrażenie „lub” logika: W ujęciu matematycznym: –Działanie dwuargumentowe określone w dowolnym zbiorze zdań bądź w zbiorze funkcji zdaniowych, które zdaniom (funkcjom zdaniowym) p i q przypisuje zdanie (funkcję zdaniową) prawdziwe wtedy i tylko wtedy gdy prawdziwe jest przynajmniej jedno ze zdań (funkcji) p i q. W ujęciu prawnym: –Alternatywa zwykła (nierozłączna) warunkiem wystarczającym prawdziwości alternatywy zwykłej jest prawdziwość choćby jednego argumentu zdaniowego. Natomiast warunkiem wystarczającym fałszywości alternatywy zwykłej jest fałszywość obu zdań składowych. 69

70 Modele przyznawania stypendium rektora dla najlepszych studentów Model „łączonych przesłanek” - punktacja: –Sumowanie punktów ze wszystkich przesłanek – ustalenie kryteriów punktowych dla średniej ocen i każdego osiągnięcia; –Studenci na każdym roku studiów dostają punkty; –Można łączyć studentów stacjonarnych i niestacjonarnych ; Stypendium rektora = średnia + nauka + osiągnięcia artystyczne + sport Jakub Jasiński70

71 Art. 181 c.d. 4.O przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów lub stypendium ministra za wybitne osiągnięcia może ubiegać się również student pierwszego roku studiów drugiego stopnia rozpoczętych w terminie roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia, który spełnił kryteria określone odpowiednio w ust. 1 lub 2 na ostatnim roku studiów pierwszego stopnia. 5.Student może równocześnie otrzymywać stypendium rektora dla najlepszych i stypendium ministra, za wybitne osiągnięcia. Otrzymanie tych stypendiów nie wyklucza prawa studenta do świadczeń pomocy materialnej oraz prawa do otrzymywania stypendium przyznawanego przez organy samorządu terytorialnego oraz pracodawców, a także pochodzących ze środków strukturalnych Unii Europejskiej. Jakub Jasiński 71

72 Art.. 184 ust. 4 i 5 4. Student studiujący równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymywać stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, zapomogę, stypendium rektora dla najlepszych studentów i stypendium ministra za wybitne osiągnięcia. tylko na jednym, wskazanym przez studenta kierunku studiów Studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuuje naukę na drugim kierunku studiów, nie przysługują świadczenia o których mowa w art. 173, chyba że kontynuuje on studia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego, jednakże nie dłużej niż przez okres trzech lat. 72

73 Stypendium dla studenta I roku: Student I roku może uzyskać stypendium jeżeli: 1.został przyjęty na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, 2.jest laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim, o których mowa w przepisach o systemie oświaty: jeżeli profil olimpiady jest zgodny z obszarem wiedzy, do którego jest przyporządkowany kierunek studiów. Jakub Jasiński73

74 Warunki przyznania stypendium rektora: O przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów lub stypendium ministra za wybitne osiągnięcia może ubiegać się: –student może ubiegać się nie wcześniej niż po zaliczeniu I. roku studiów. –student I. roku studiów drugiego stopnia rozpoczętych w terminie roku od ukończenia studiów I. stopnia, który spełnił kryteria określone odpowiednio dla każdego z rodzajów stypendium na ostatnim roku studiów pierwszego stopnia. Jakub Jasiński74

75 Łączne otrzymywanie stypendiów: Student może równocześnie otrzymywać stypendium rektora dla najlepszych i stypendium ministra, za wybitne osiągnięcia. Otrzymanie tych stypendiów nie wyklucza prawa studenta do świadczeń pomocy materialnej oraz prawa do otrzymywania stypendium przyznawanego przez organy samorządu terytorialnego oraz pracodawców, a także pochodzących ze środków strukturalnych Unii Europejskiej. Jakub Jasiński75

76 Art.. 184 ust. 4 i 5 4. Student studiujący równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymywać stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, zapomogę, stypendium rektora dla najlepszych studentów i stypendium ministra za wybitne osiągnięcia. tylko na jednym, wskazanym przez studenta kierunku studiów Studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuuje naukę na drugim kierunku studiów, nie przysługują świadczenia o których mowa w art. 173, chyba że kontynuuje on studia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego, jednakże nie dłużej niż przez okres trzech lat. 76

77 Dodatkowe informacje: Środki z dotacji, przeznaczone na stypendia rektora dla najlepszych studentów przyznawane w liczbie nie większej niż 10% liczby studentów każdego kierunku studiów prowadzonego w uczelni stanowią nie więcej niż 40% środków przeznaczonych łącznie na stypendia rektora dla najlepszych studentów, stypendia socjalne oraz zapomogi. Jeżeli liczba studentów na kierunku studiów jest mniejsza niż dziesięć, stypendium rektora dla najlepszych studentów może być przyznane jednemu studentowi. Rektor w porozumieniu z uczelnianym organem samorządu studenckiego i uczelnianym organem samorządu doktorantów dokonuje podziału dotacji na FPM. autor: Jakub Jasiński mail:jakub.jasinski@outlook.com 77

78 Zachowany Parytet: autor: Jakub Jasiński mail:jakub.jasinski@outlook.com 78 Stypendia Socjalne + zapomogi Nie mniej niż 60% Stypendium Rektora dla najlepszych studentów 40% Suma Środków przekazanych łącznie na stypendia socjalne i zapomogi oraz stypendia rektora dla najlepszych studentów

79 Nadzór nad świadczeniami pomocy materialnej: Nadzór, sprawują odpowiednio kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej lub rektor, W ramach nadzoru, kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej lub rektor może uchylić decyzję komisji stypendialnej lub odwoławczej komisji stypendialnej niezgodną z przepisami ustawy lub regulaminem ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów. Odpowiedzialność materialna za przyznane świadczenia spoczywa na Kierownikowi Podstawowej Jednostki Organizacyjnej/ Rektorze Jakub Jasiński79

80 Dziękuje za uwagę Kontakt: jakub.jasinski@outlook.com


Pobierz ppt "„Pomoc materialna dla studentów” V warsztaty dla samorządów „Nowa ustawa – nowe zadania” Łódź, 14 listopada 2015 roku opracował Jakub Jasiński."

Podobne prezentacje


Reklamy Google