Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Międzynarodowe Prawo Podatkowe. Struktura UM-OECD rozdział I – zakres stosowania umowy; rozdział II – definicje; rozdział III – opodatkowanie dochodu;

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Międzynarodowe Prawo Podatkowe. Struktura UM-OECD rozdział I – zakres stosowania umowy; rozdział II – definicje; rozdział III – opodatkowanie dochodu;"— Zapis prezentacji:

1 Międzynarodowe Prawo Podatkowe

2 Struktura UM-OECD rozdział I – zakres stosowania umowy; rozdział II – definicje; rozdział III – opodatkowanie dochodu; rozdział IV – opodatkowanie majątku; rozdział V – metody unikania podwójnego opodatkowania; rozdział VI – postanowienia szczególne; rozdział VII – postanowienia końcowe.

3 Struktura UM-OECD rozdział I – zakres stosowania umowy Zakres podmiotowy Zakres przedmiotowy

4 Zakres podmiotowy Art.1 OECD-Model This Convention shall apply to persons who are residents of one or both of the Contracting States Niniejsza konwencja dotyczy osób mających miejsce zamieszkania lub siedzibę w jednym lub w obu umawiających się państwach

5 Struktura UM-OECD Rozdział II – definicje

6 Definicje ogólne art.3 osoba (person) spółka (company) przedsiębiorstwo (enterprise)

7 Definicje ogólne art.3 przedsiębiorstwo Umawiającego się Państwa ( enterprise of a Contracting State) transport międzynarodowy (international traffic) właściwa władza (competent authority ) obywatel (national) Działalność zarobkowa (business)

8 Definicje szczególne art.4 i art.5 Art. 4 miejsce zamieszkania lub siedziba (resident) Art.5 Zakład ( Permanent Establishment)

9 Rezydent Art.4 Miejsce zamieszkania lub siedziba W rozumieniu niniejszej konwencji, określenie „ osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w umawiającym się państwie„ oznacza każdą osobę, która zgodnie z prawem tego państwa podlega tam opodatkowaniu ze względu na jej miejsce zamieszkania, miejsce stałego pobytu, siedzibę zarządu albo inne kryterium o podobnym charakterze i obejmuje również to państwo, jego jednostki terytorialne i władze lokalne. Określenie to nie obejmuje osób, które podlegają opodatkowaniu w tym państwie, tylko w zakresie dochodu osiąganego w tym państwie lub położonego w nim majątku. Art.4 Resident For the purposes of this Convention, the term”resident of a Contracting State”……

10 Rezydent Kryteria rezydencji : miejsce zamieszkania, miejsce stałego pobytu, siedziba zarządu Kryteria rozstrzygające konflikt rezydencji dla osób fizycznych : stałe ognisko domowe ( permanent home ) ; ściślejsze powiązania osobiste i gospodarcze (ośrodek interesów życiowych – center of vital interests); miejsce, gdzie osoba zazwyczaj przebywa (habitual abode); Obywatelstwo (nationality); Jeśli nie dają rozstrzygnięcia : wzajemne porozumienie Umawiających się Państw

11 Case Orzeczenie Francuskiego Administracyjnego Sądu Apelacyjnego: Podatnik przebywał stale na terytorium Wybrzeża Kości Słoniowej, gdzie pracował. Jego żona i dzieci mieszkały we Francji i podatnik przebywał we Francji przez dwa miesiące w roku. Umowa France-Ivory Cost przewidywała, że „ podatnik jest rezydentem tego państwa gdzie ma permanent home”, rozumiany jednak jako center of vital interests. Francuski Sąd uznał, że nie można ustalić gdzie podatnik ma center of vital interests i ustalił rezydencję w oparciu o kryterium zwykłego pobytu i uznał go za rezydenta Wybrzeża Kości Słoniowej.

12 Case Wyrok Francuskiego Conseil d’Etat : Podatnik ma permanent home we Francji i w Niemczech. Pracuje w Niemczech a weekendy i wakacje spędza z rodziną we Francji. Center of vital interets jest również dzielony pomiędzy te dwa państwa i miejsce zwykłego pobytu także nie może być ustalone z uwagi na częste podróże pomiędzy Francją a Niemcami. Sąd przyjął kryterium obywatelstwa dla ustalenia rezydencji podatnika.

13 Rezydent Osoba prawna – konflikt rezydencji Jeżeli zgodnie z prawem Umawiających się Państw osoba prawna ma siedzibę w obu państwach rozstrzyga miejsce faktycznego zarządu

14 Rezydent Tie-breaker rules – zasady w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania, które rozstrzygają konflikt rezydencji dla celów umowy, inaczej : określają rezydencję podatnika na gruncie umowy w przypadku podwójnej rezydencji

15 Case Osoba fizyczna jest rezydentem Szwajcarii. Otrzymuje dywidendy od spółki z siedzibą we Francji, która ma miejsce faktycznego zarządu w Holandii. Podatek u źródła od dywidend pobierany jest w obu państwach. Umowa podatkowa francusko-holenderska nie ma zastosowania, bo osoba fizyczna nie jest rezydentem żadnego z tych państw ( w obu jest objęta ograniczonym obowiązkiem podatkowym). Podwójne opodatkowanie może być wyeliminowane tylko przy zastosowaniu umowy podatkowej francusko-szwajcarskiej i holendersko-szwajcarskiej.

16 Struktura UM-OECD rozdział III – opodatkowanie dochodu art.6-21 dochód z majątku nieruchomego, zyski przedsiębiorstw, zyski z żeglugi i transportu lotniczego, dywidendy, odsetki, należności licencyjne, zyski kapitałowe, dochód z pracy, wynagrodzenia dyrektorów, dochody artystów i sportowców, emerytury, wynagrodzenia pracowników państwowych, świadczenia otrzymywane przez studentów rozdział IV – opodatkowanie majątku art.22

17 Normy rozgraniczające Rozdziały III i IV obejmują normy rozgraniczające (allocation rules), które stanowią istotę umów o unikaniu podwójnego opodatkowania

18 Rodzaje norm rozgraniczających Normy nakazujące opodatkowanie określonych rodzajów dochodów tylko w jednym umawiającym się państwie Przykłady : art.13 ust.5; art.12 ust.1, art.18

19 Rodzaje norm rozgraniczających normy przyzwalające na opodatkowanie określonych rodzajów dochodów w obu umawiających się państwach, czyli żadnemu z nich nie przyznają wyłączności art. 6, art.10, art.11

20 Rodzaje norm rozgraniczających specyficzna redakcja językowa. określone dochody,,mogą być opodatkowane w” (may be taxed in) określone dochody,,podlegają opodatkowaniu tylko w” (shall be taxable only in)

21 Normy rozgraniczające Norma blankietowa – art.21

22 Struktura UM-OECD rozdział V – metody unikania podwójnego opodatkowania; Metoda wyłączenia ( exemption method) Metoda kredytu podatkowego (Tax credit method)

23 Metody Unikania Podwójnego Opodatkowania Metoda wyłączenia – państwo rezydencji podatnika zwalnia od opodatkowania dochody, które uzyskał on w państwie źródła

24 Metody Unikania Podwójnego Opodatkowania Metoda kredytu podatkowego – państwo rezydencji opodatkowuje dochody uzyskane przez podatnika w państwie źródła, ale zezwala na odliczenie podatku zapłaconego w państwie źródła do wysokości podatku krajowego

25 Przykład stosowania metod unikania podwójnego opodatkowania- art.24 umowy polsko-austriackiej 1. W przypadku osoby mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce, podwójnego opodatkowania będzie się unikać w następujący sposób: a) jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce osiąga dochód lub posiada majątek, który zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy może podlegać opodatkowaniu w Austrii, wówczas Polska zwolni taki dochód lub majątek od opodatkowania, z uwzględnieniem postanowień litery b) niniejszego ustępu, b) jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce osiąga części dochodu, które zgodnie z postanowieniami artykułów 10, 11, 12 lub 13 niniejszej Umowy mogą być opodatkowane w Austrii, wówczas Polska zezwoli na odliczenie od podatku od dochodu tej osoby kwoty równej podatkowi od dochodu zapłaconemu w Austrii…… 2. W przypadku osoby mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w Austrii podwójnego opodatkowania unika się w następujący sposób: a) jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Austrii osiąga dochód lub posiada majątek, który zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy podlega opodatkowaniu w Polsce, to z zastrzeżeniem postanowień punktów b) i c) oraz ustępu 3 Austria zwolni od opodatkowania taki dochód lub majątek. b) jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Austrii osiąga części dochodu, które zgodnie z postanowieniami artykułów 10, 11, 12 oraz ustępu 2 artykułu 13 mogą być opodatkowane w Polsce, to Austria zezwoli na odliczenie od podatku od dochodu tej osoby kwoty równej kwocie podatku zapłaconego w Polsce…….

26 Struktura UM-OECD rozdział VI – przepisy szczególne Równe traktowanie Procedury wzajemnego porozumiewania się Wymiana informacji Pomoc w poborze podatków ( fakult.) Członkowie misji dyplomatycznych lub stałych przedstawicielstw i urzędów konsularnych

27 Struktura UM-OECD rozdział VII – postanowienia końcowe Wejście w życie Wypowiedzenie


Pobierz ppt "Międzynarodowe Prawo Podatkowe. Struktura UM-OECD rozdział I – zakres stosowania umowy; rozdział II – definicje; rozdział III – opodatkowanie dochodu;"

Podobne prezentacje


Reklamy Google