Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

 Konwencja o prawach dziecka to międzynarodowa konwencja przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 20 listopada 1989 r. Jest to dokument obowiązujący w.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: " Konwencja o prawach dziecka to międzynarodowa konwencja przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 20 listopada 1989 r. Jest to dokument obowiązujący w."— Zapis prezentacji:

1

2  Konwencja o prawach dziecka to międzynarodowa konwencja przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 20 listopada 1989 r. Jest to dokument obowiązujący w niemal wszystkich państwach świata. W konwencji o prawach dziecka zostały spisane wszystkie prawa dziecka. Uchwalenie Konwencji jest jednym z ważniejszych osiągnięć Polski w dziedzinie ochrony praw dziecka. W roku 1978 Polska zaproponowała Komisji Praw Człowieka ONZ jej uchwalenie i przedstawiła projekt, który był później dwukrotnie modyfikowany. Na podstawie Konwencji powołano do życia organ nadzorujący jej realizację przez państwa, które ją ratyfikowały - Komitet Praw Dziecka.

3  prawo do życia w rodzinie  prawo do tożsamości,  prawo do wolności, godności, szacunku, nietykalności osobistej  prawo do swobody myśli, sumienia i wyznania,  prawo do wyrażania własnych poglądów i występowania w sprawach dziecka dotyczących, w postępowaniu administracyjnym i sądowym,  prawo do wolności od przemocy fizycznej i psychicznej

4  prawo nierekrutowania do wojska poniżej 15. roku życia.  prawo do odpowiedniego standardu życia,  prawo do ochrony zdrowia  prawo do zabezpieczenia socjalnego,  prawo do wypoczynku i czasu wolnego.  prawo do nauki (bezpłatnej i obowiązkowej w zakresie szkoły podstawowej),  prawo do korzystania z dóbr kultury,  prawo do informacji,  prawo do znajomości swoich praw.  prawo stowarzyszania się i zgromadzeń w celach pokojowych

5

6  Każde dziecko ma prawo do życia w rodzinnym domu. Rodzice powinni zapewnić swojemu potomstwu jak najlepsze warunki wychowywania. Dzieci muszą być otoczone miłością i mieć prawo do kontaktu z obydwojgiem rodziców.

7  Każde dziecko ma prawo do ochrony zdrowia. Niezależnie od sytuacji materialnej jest równy dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej. Władze publiczne popierają rozwój kultury fizycznej, wśród dzieci i młodzieży.

8  Wszystkie dzieci mają prawo do swobodnego zrzeszania się oraz wolności pokojowych zgromadzeń. Na wykonywanie tych praw nie mogą być nakładane ograniczenia, z wyjątkiem tych, które są do zapewnienia interesów bezpieczeństwa narodowego.

9  Dzieci mają prawo do wypoczynku i czasu wolnego, do uczestniczenia w zabawach i zajęciach rekreacyjnych, stosownych do wieku dziecka, oraz do nieskrępowanego uczestniczenia w życiu kulturalnym i artystycznym.

10  Każdy ma prawo do nauki i nie może jej przerwać do 18 roku życia. Ma prawo do nauki w szkołach publicznych, która jest bezpłatna. Nikt nie może dziecku zabronić się uczyć, nawet rodzice.

11  Każdy ma prawo do posiadania nazwiska, imienia i obywatelstwa. Dziecko prawo do zdobywania wiedzy na temat swojego pochodzenia. Nikt nie może zabronić poznania wiedzy o sobie.

12  Każde dziecko ma prawo do nierekrutowania czyli nie przyjmowania do wojska w obliczu wojny, do 15 roku życia. Natomiast po 15 roku życia rekrutacja do wojska w obliczu wojny jest naszym obowiązkiem wobec ojczyzny.

13  Na żadnym dziecku nie może być stosowana przemoc fizyczna i psychiczna, czyli dziecko nie może być bite czy torturowane lub nikt nie może się nad nim znęcać psychicznie. Taka osoba nie może sprawować opieki nad dzieckiem oraz powinna ponieść odpowiedzialność karną.

14  Prawo to obejmuje wolność poglądów oraz otrzymywania i przekazywania informacji i idei bez ingerencji władz publicznych bez względu na granice państw. Gwarantuje ono również prawo do dostępu i sprostowań odnośnie do dokumentów administracyjnych i danych, które ich dotyczą.

15  Wiadomość należy przede wszystkim do adresata, a także w naturalny sposób do nadawcy. Obaj mogą ujawnić jego treść, choć w wypadku adresata istnieją przeciwwskazania moralne (np. list zawiera intymne zwierzenia nadawcy).

16  Każdy ma prawo do godności i szacunku, nikt nie może nikogo poniżać czy wyśmiewać.


Pobierz ppt " Konwencja o prawach dziecka to międzynarodowa konwencja przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 20 listopada 1989 r. Jest to dokument obowiązujący w."

Podobne prezentacje


Reklamy Google