Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Konflikty.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Konflikty."— Zapis prezentacji:

1 Konflikty

2 Nie przezwycięży się trudności, gdy się je przemilcza.
Bertold Brecht

3 Konflikt To proces, w którym jednostka lub grupa dąży do osiągnięcia własnych celów przez wyeliminowanie, podporządkowanie sobie bądź zniszczenie jednostki lub grupy dążącej do celów podobnych lub identycznych. Występująca sprzeczność interesów powoduje walkę i starcie przeciwstawnych sobie sił. Korzenie konfliktu tkwią najczęściej w sferze uczuciowo - emocjonalnej.

4 Uczestnicy konfliktu są nieprzejednani (zwykle),
niezdolni do innego punktu widzenia, argumentują niezrozumiale, angażują się emocjonalnie i ostro reagują.

5 Konflikt (do pewnych granic) powinien być tolerowany,
Trzeba dać szansę rozwiązania go przez zwaśnione strony. Panowanie nad sytuacjami konfliktowymi zwykle sprowadza się do umożliwienia znalezienia płaszczyzny porozumienia dla poróżnionych strony konfliktu, Płaszczyzną porozumienia może być dobro grupy lub jakiś inny nadrzędny cel lub wartość.

6 Nie można oczekiwać, że „człowiek okrągły” będzie pasował do prostokątnego otworu. Trzeba dać mu czas na dopasowanie. Mark Twain

7 Konflikty mogą być: Destrukcyjne Konstruktywne - „motor postępu”,
wrogość nienawiść frustracje lęk Objawiają się one najczęściej poprzez różne formy walki otwartej (wyzwiska, przemoc) oraz ukrytej (szykany, robienie „złej prasy” itp.). Konstruktywne - „motor postępu”, aktywizują integrują Stwarzają się warunki do zdobywania umiejętności takich, jak: tolerancja i dochodzenie do kompromisu.

8 Rodzaje konfliktów konflikt intrapersonalny (wewnętrzny) - przeżywają wszyscy, kiedy ich przekonania i wartości są sprzeczne ze sobą, lub gdy nadmiar informacji utrudnia im podjęcie decyzji. konflikty interpersonalne - dotyczą dwóch lub większej ilości osób lub grup o różnych celach. Takie konflikty powstają z powodu różnic w wartościach cenionych przez strony.

9 Konflikt interpersonalny może być wynikiem:
składu grupy, systemu komunikacji wewnątrz grupy, różnic zainteresowań, kultury, odmiennego systemu wartości, sprzeczności celów i interesów, zbiegu okoliczności i powiązania między epizodami, różnic ekonomicznych

10 Postawy wobec konfliktów
Wyłączenie Poddanie Wymuszenie ustępstw Kompromis Współpraca

11 ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTU
jest to zespół działań polegających na: rozpoznaniu rodzaju konfliktu i przyczyn jego powstania, podjęciu próby jego zażegnania nim się rozszerzy i zanim stanowiska zwaśnionych stron ulegną polaryzacji, doprowadzeniu do kompromisu.

12 Konflikty rozwiązuje się przez:
Negocjacje (łac. negotiatio - interes) Mediacje (łac. medius – bezstronny) Arbitraż (fr. arbitrage – sąd rozjemczy) Treningi interpersonalne

13 Kompromis jest sztuką dzielenia tortu w taki sposób, aby każdy sądził, że dostał największy kawałek.
Paul-Henri Spaak

14 Etapy likwidowania konfliktów :
rozpoznanie wstępne, ocena sytuacji, diagnoza, określenie sposobu reakcji, zakończenie konfliktu

15 Rozpoznanie wstępne Zebranie dostępnych i ogólnie znanych informacji o przejawach konfliktu, stronach w nim zaangażowanych i przedmiocie sporu. Wstępne rozpoznanie pozwala ustalić, czy jest potrzebna natychmiastowa interwencja czy też nie. Wszelkie przedsięwzięcia prewencyjne muszą być prowadzone rzeczowo, taktownie i spokojnie. Konieczne jest ciągłe rozpoznawanie natury konfliktu, ukrytych przyczyn itp.

16 Ocena sytuacji Obejmuje ustalenie zasięgu istniejących sprzeczności, rzeczywistych przyczyn (przedmiotu) konfliktu, (kto? o co?) Powinna dać odpowiedzi na pytania: jakie są faktyczne, jawne i ukryte motywy? czy spór dotyczy poszczególnych osób, czy całego zespołu? czy nie jest to ujawnienie się zadawnionego problemu? jak układały się dotychczasowe stosunki? czy odwoływać się do presji środowiska? jakie przyjąć kryteria i priorytety działania?

17 Diagnoza polega na określeniu:
na czym polega problem konfliktu? co stanowi o jego istocie? jakie cele chcemy osiągnąć przez nasze działanie? Diagnoza powinna pomóc określić zaangażowanie emocjonalne stron konfliktu oraz stopień wzajemnego zrozumienia i gotowości do współpracy.

18 Określenie sposobu reakcji
???

19 Rozwiązanie konfliktu
???

20 Życie trzeba wyrzeźbić z materiału, który ma się do dyspozycji.
Theodor Storm

21 Warto pamiętać, że: Sposób potraktowania konfliktu na początku przesądza o jego dobrych i złych skutkach. Działanie nieprzemyślane może potęgować ujemne konsekwencje i utrwalać skłóconych w uporze. Angażowanie się już na początku po którejkolwiek stronie bez należytego rozeznania sytuacji jest błędem i powoduje zwykle dalsze komplikacje. „Przeczekać to też sztuka”. Lepiej wstrzymać się z pochopną interwencją. Czasem uregulowanie spraw powinno się pozostawić samym zainteresowanym. Oczywiście, że nie wolno sprawy odwlekać i spóźniać się doprowadzając do sytuacji ostatecznej. Czasami strony zmęczone konfliktem same mogą szukać wyjścia z sytuacji i mogą iść na wzajemne ustępstwa.

22 Więcej informacji w: „Konflikt w pracy” Robert J. Edelman
„Konflikty w życiu zawodowym” Udo Haeske „Siedem nawyków skutecznego działania” Stephen R. Covey „NLP w ćwiczeniach” Susanne Haag „Jak ludzie porozumiewają się?” Lidia Grzesiuk, Ewa Trzebińska

23 KONIEC Opr. Marek Kujawiński


Pobierz ppt "Konflikty."

Podobne prezentacje


Reklamy Google