Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sądecko – Gorlicko – Limanowskie Grupy Wsparcia dla Bezrobotnych Kobiet Projekt realizowany w ramach Działania 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sądecko – Gorlicko – Limanowskie Grupy Wsparcia dla Bezrobotnych Kobiet Projekt realizowany w ramach Działania 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój."— Zapis prezentacji:

1 Sądecko – Gorlicko – Limanowskie Grupy Wsparcia dla Bezrobotnych Kobiet Projekt realizowany w ramach Działania 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

2 Pierwszy etap realizacji Rekrutacja Wybór 144 d ł ugotrwale bezrobotnych kobiet, w przedziale wiekowym lat, wykszta ł cenie podstawowe lub zasadnicze zawodowe. Rekrutacja prowadzona na terenie powiatów: limanowskiego, gorlickiego, nowos ą deckiego i Miasta Nowy S ą cz Liczba potencjalnych Beneficjentek, które bra ł y udzia ł w rekrutacji: 4,5 ty ś kobiet z terenu trzech powiatów

3 Drugi etap realizacji Przydzielenie wybranych Beneficjentek do grup szkoleniowych, tj. 1.Grupa Opiekunek do dzieci – 12 osób w grupie/ powiat 2.Grupa Opiekunek do osób starszych – 12 osób w grupie/powiat 3.Grupa Organizacja przyj ęć – 12 osób w grupie/powiat 4.Grupa Komputerowe przepisywanie tekstów – 12 osób w grupie/powiat

4 SZKOLENIA

5 Opieka nad dzie ć mi Zakres tematyczny jaki obejmowa ł zaj ę cia: Rozwój dziecka Jak przebiega proces uczenia si ę ma ł ego dziecka Jak by ć dobr ą opiekunk ą – wyznaczanie granic Jak ma ł e dziecko tworzy swoje JA Gry i zabawy edukacyjne dla dzieci Rozwijanie i pog łę bianie wra ż liwo ś ci i wyobra ź ni dziecka Kszta ł towanie cech charakteru Ż ywienie dzieci

6 Opieka nad osoba starsz ą Zakres tematyczny jaki obejmowa ł zaj ę cia Teoria starzenia si ę Piel ę gnacja osoby w podesz ł ym wieku Proces starzenia si ę Elementy pierwszej pomocy Nauka pomiaru ci ś nienia t ę tniczego Post ę powanie przy opatrywaniu ran, krwotokach, krwawieniach z nosa, omdleniach Opieka nad osobami w podesz ł ym wieku z ograniczona sprawno ś ci ą fizyczn ą Istotne problemy osób w podesz ł ym wieku Klasyfikacja i charakterystyka diet Dieta ludzi starszych Choroby metaboliczne, neurologiczne

7 Organizacja przyj ęć Zakres tematyczny jaki obejmowa ł zaj ę cia Uk ł ady kompozycyjne Reklama, marketing Specjalne efekty dekoratorskie Projektowanie form graficznych Materia ł y stosowane w dekoratorstwie Sztuka dekorowania wn ę trz Rodzaje przyj ęć i ich organizacja Wizerunek ekipy obs ł uguj ą cej Sposoby dekorowania

8 Komputerowe przepisywanie tekstów Zakres tematyczny jaki obejmowa ł zaj ę cia: 1.Praca wielozadaniowa z systemie Windows 2.G ł ówne rodzaje plików i ich rozpoznanie, foldery 3.System operacyjny MC Windows, Explorator Windows 4.Przechowywanie informacji – pliki, foldery, jednostki informacji 5.Pakiet Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) 6.Internet, poczta elektroniczna 7.Kompresja danych na przyk ł adzie programu WinRAR 8.Obs ł uga programu Acrobate Reader 9.Program magazynowo – fakturowy FPP 10.Elementy pisania bezwzrokowego

9 PRAKTYKI

10 Opiekunki do dzieci Program praktyk: Zaj ę cia z dzie ć mi, tj. czytanie dzieciom, nauka wierszy na pami ęć, nauka poprzez ś piew, techniki plastyczne dla ma ł ych dzieci, ta ń ce integracyjne dla ma ł ych dzieci Organizowanie czasu wolnego na ś wie ż ym powietrzu Opieka nad dzie ć mi

11 Opieka nad osobami starszymi Program praktyk: Opieka medyczna nad osob ą starsz ą – pomiar ci ś nienia i t ę tna Aspekty piel ę gnacyjne rehabilitacji – ć wiczenia rehabilitacyjne z wykorzystaniem dost ę pnego sprz ę tu rehabilitacyjnego oraz gimnastyka rehabilitacyjna Zapewnienie bezpiecze ń stwa i pomoc w poruszaniu si ę osoby w podesz ł ym wieku Aktywizacja i organizowanie wolnego czasu – terapia zaj ę ciowa, spacery z podopiecznymi Zapoznanie si ę z diet ą i jad ł ospisem osób w podesz ł ym wieku

12 Organizacja przyj ęć Organizacja przyj ęć Program praktyki: Specjalne efekty dekoratorskie Dekoracje sto ł u na ka ż da okazj ę Rodzaje potraw, sposób ich uk ł adania Ilo ść nakry ć na stole, sposób uk ł adania napojów Uk ł adanie jad ł ospisu Zaznajomienie si ę z obs ł ug ą urz ą dze ń kuchennych Zasady BHP

13 AKTYWNE POSZUKIWANIE ZATRUDNIENIA

14 1.Promocja: Zaprojektowanie materia ł ów promocyjnych przez Beneficjentki Projekt strony internetowej 2. Poszukiwanie zatrudnienia: Przygotowanie listu motywacyjnego i CV Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej Konferencja dotycz ą ca wprowadzenia na rynek pracy

15 Poszukiwanie zatrudnienia Punkty z dost ę pem do Internetu, telefonu w celu u ł atwienia poszukiwa ń Zamieszczanie og ł osze ń w gazecie

16 OTWARCIE W Ł ASNEJ DZIA Ł ALNO Ś CI GOSPODARCZEJ

17 W ł asna Firma Dla 6 najbardziej aktywnych uczestniczek z terenu powiatów: nowos ą deckiego i Miasta Nowy S ą cz, limanowskiego i gorlickiego przewidziana jest dotacja na otwarcie w ł asnej dzia ł alno ś ci gospodarczej w wysoko ś ci 11 tys. z ł

18 W ł asna firma Wsparcie jakie Beneficjentki otrzymaj ą przy otwarciu w ł asnej dzia ł alno ś ci: Konsultacje z ekonomist ą – tworzenie biznesplanu Konsultacje z radc ą prawnym Konsultacje z zakresu rynku pracy i sposobu uzyskiwania dotacji dla bezrobotnych

19 W ł asna firma Materia ł y promocyjne (ulotki, plakaty, foldery) Og ł oszenia w prasie Stworzenie strony internetowej

20 DODATKOWE WSPARCIE

21 Zapewnienie opieki Beneficjentkom samotnie wychowuj ą cym dziecko do lat 7 Zwrot kosztów dojazdu dla Beneficjentek, które mieszkaj ą poza miejscem szkolenia

22 ZAK Ł ADANE REZULTATY PROJEKTU

23 Twarde rezultaty Pozytywne wyniki testów przeprowadzonych na zako ń czenie zaj ęć szkoleniowych teoretycznych i praktycznych Znalezienie zatrudnienia Otwarcie w ł asnej dzia ł alno ś ci przez najbardziej aktywne uczestniczki

24 Mi ę kkie rezultaty projektu Zdobycie umiej ę tno ś ci pracowniczych, czyli umiej ę tno ść kontaktowania si ę zarówno z wspó ł pracownikami jak i potencjalnymi pracodawcami Zdobycie umiej ę tno ś ci pracowniczych, czyli umiej ę tno ść kontaktowania si ę zarówno z wspó ł pracownikami jak i potencjalnymi pracodawcami Zdobycie zdolno ś ci motywacyjnych, czyli odzyskanie wiary we w ł asne si ł y, wzbudzenie poczucia odpowiedzialno ś ci, zwi ę kszenie aspiracji Odkrycie w ł asnych predyspozycji, czyli podniesienie prezencji, pokonanie barier psychicznych powsta ł ych w wyniku d ł ugotrwa ł ego pozostawania bez pracy Zdobycie umiej ę tno ś ci praktycznego radzenia sobie w trudnych sytuacjach ż yciowych.

25 Termin zako ń czenia realizacji projektu 28 luty 2007 roku


Pobierz ppt "Sądecko – Gorlicko – Limanowskie Grupy Wsparcia dla Bezrobotnych Kobiet Projekt realizowany w ramach Działania 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój."

Podobne prezentacje


Reklamy Google