Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

XVIII Ogólnopolska Konferencja Stowarzyszenia Samorządowych Ośrodków Pomocy Społecznej FORUM System wsparcia osób w podeszłym wieku- rozwiązania polskie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "XVIII Ogólnopolska Konferencja Stowarzyszenia Samorządowych Ośrodków Pomocy Społecznej FORUM System wsparcia osób w podeszłym wieku- rozwiązania polskie."— Zapis prezentacji:

1 XVIII Ogólnopolska Konferencja Stowarzyszenia Samorządowych Ośrodków Pomocy Społecznej FORUM System wsparcia osób w podeszłym wieku- rozwiązania polskie i w wybranych krajach Unii Europejskiej Szczecin - Międzyzdroje, 7-9 września 2009r.

2 Starość jest wartością. Każdy z nas doświadczył obecności bliskiej osoby starszej, wymagającej opieki. Szacunek oraz miłość do niej zobowiązuje nas do zapewnienia konsekwentnej i dobrej opieki oraz przede wszystkim bycia tuż obok.

3 SZCZECIŃSKI SYSTEM WSPARCIA OSÓB W PODESZŁYM WIEKU,,Dom Kombatanta" im. gen. Mieczysława Boruty Spiechowicza ul. Krucza 17 71-747 Szczecin Dzienny Dom Pomocy Społecznej Nr 2 ul. Potulicka 40 70-234 Szczecin Dzienny Dom Pomocy Społecznej Nr 1 ul. Łukasiewicza 6 71-317 Szczecin Dom Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej" ul. Eugeniusza Romera 21-29 71-246 Szczecin Usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania Dom Pomocy Społecznej ul. Wł. Broniewskiego 4/6 71- 460 Szczecin Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Gen. Sikorskiego 3 70-323 Szczecin Organizacje pozarządowe prowadzące kluby seniora

4 STRUKTURA DEMOGRAFICZNA W MIEŚCIE SZCZECINROK2001200720082009 Ogółem liczba ludności 414,7411,9407,8406,9 Liczba ludności w wieku poprodukcyjnym 66,568,371,172,7 % osób w wieku poprodukcyjnym do ogólnej liczby ludzności 16,016,617,417,9

5 Dynamika wzrostu liczby miejsc w dps oraz zapotrzebowanie na tę formę pomocyROK200720082009 Liczba miejsc w dps 533535541 Liczba osób umieszczonych w dps na terenie innych powiatów 123163180 Liczba osób oczekujących na dps 203349411 Liczba osób objętych dotacją wojewody 271 (50,8 %) 226 (42,2 %) 216 (39,9 %)

6 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Szczecinie na lata 2009 – 2015 Kluczowe problemy miasta 1. Osłabiona, często bez dostatecznego wsparcia rodzina oraz znaczna liczba pozbawionych wsparcia rodziny - osób wykluczonych społecznie ze względu na niepełnosprawność, wiek, zaburzenia psychiczne, uzależnienia, nie dających się łatwo zintegrować bez specjalistycznych kompleksowych uwzględniających źródła tego wykluczenia programów.

7 2. Niekorzystna struktura demograficzna, generująca nasilające się zagrożenie demograficzne i nasilenie obciążeń generacji aktywnej zawodowo na rzecz dorastających i osób trzeciego wieku, rodząca dodatkowe zapotrzebowanie na rozbudowę sektora szeroko rozumianych usług opiekuńczo-wspierających oraz stanowiąca zagrożenie dla przyszłej bazy podatkowej i planów rozwojowych Miasta.

8 3. Relatywnie niski poziom aktywności społeczno- obywatelskiej, rzutujący na rozbudowane oczekiwania opiekuńczo-wspierające, przy małym udziale w rozwiązywaniu trudności i problemów, aktywności własnej, form samopomocowych oraz niewielkim, mimo potencjalnych możliwości, udziale sektora pozarządowego w realizacji zadań społecznych Miasta.

9 zmiany struktury demograficznej polegające na wzroście osób po 65 roku życia w stosunku do ogólnej liczby mieszkańców Szczecina, osłabienie funkcji opiekuńczych rodziny wobec osób starszych, znaczące zmniejszenie się liczby rodzin wielopokoleniowych, niski udział osób starszych w życiu społecznym Szczecina, niewystarczające zasoby mieszkaniowe dostosowane (wraz z otoczeniem) do samodzielnego funkcjonowania osób starszych, brak mieszkań chronionych przeznaczonych dla seniorów, brak możliwości okresowego wyręczenia tzw. opiekunów rodzinnych w sprawowaniu opieki nad osobami starszymi, niewystarczająca liczba miejsc w całodobowych domach pomocy społecznej, niewystarczająca oferta środowiska lokalnego skierowana do osób starszych, umożliwiająca im udział w życiu społecznym i aktywną organizację czasu wolnego. Wybrane deficyty i niezaspokojone potrzeby w zakresie sprawnego systemu wsparcia osób w podeszłym wieku

10 Dom Pomocy Społecznej,,Dom Kombatanta" im. gen. Mieczysława Boruty- Spiechowicza ul. Krucza 17 71-747 Szczecin

11 Dom Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" jest placówką zapewniającą całodobową opiekę i pielęgnację osobom w wieku podeszłym oraz przewlekle somatycznie chorym. Przeznaczony jest dla 235. osób. Dom spełnia standardy, posiada decyzję Wojewody na bezterminowe funkcjonowanie. Dom otoczony jest pięknym ogrodem, w którym mieszkańcy bardzo chętnie spędzają czas. W dniu 25 sierpnia br. Spełniło się marzenie Kombatantów – otwarta zastała Sala Tradycji Domu. Niezależnie od podstawowej działalności, w Domu funkcjonuje: - Specjalistyczny oddział dla osób z chorobą Alzheimera, - 2 miejsca czasowego, całodobowego pobytu, - Dział Środowiskowych Form Pomocy Półstacjonarnej dla osób z chorobą Alzheimera "Jaskółka, - Osiedlowy Klub Seniora z ofertą kulturalno- oświatową dla mieszkańców dzielnicy - Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego (prowadzona przez MOPR ).

12

13

14

15

16 Dom Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej" ul. Eugeniusza Romera 21-29 71-246 Szczecin

17 Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ulicy Eugeniusza Romera 21-29 w Szczecinie jest placówką stałego pobytu dla 238. osób w podeszłym wieku oraz przewlekle somatycznie chorych. Dom świadczy na rzecz mieszkańców usługi w zakresie potrzeb bytowych, opiekuńczych i wspomagających. Na terenie Domu znajduje się czytelnia i biblioteka oraz świetlica z bogatym programem kulturalnym dla wszystkich zainteresowanych. W Domu działa pracownia krawiecka, punkt fryzjerski oraz kiosk z artykułami gospodarczymi. Niezależnie od podstawowej działalności, w Domu funkcjonuje: - Specjalistyczny oddział dla osób z chorobą Alzheimera, - 3 miejsca czasowego, całodobowego pobytu. Ponadto, Dom realizuje program Ciepły posiłek dla seniora – we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Szczecinie. Zakłada się że tą formą pomocy zostanie objętych 60 osób, przy czym 30 będzie mogło skorzystać z posiłku w siedzibie DPS, pozostałym 30. osobom posiłki będą dostarczane przez opiekunkę.

18

19

20

21

22

23

24 Dom Pomocy Społecznej ul. Wł. Broniewskiego 4/6 71-460 Szczecin

25 Dom mieści się w neorenesansowym domu przy ul. Wł. Broniewskiego 4/6. Jest jednostką stałego pobytu, przeznaczoną dla 68. osób przewlekle psychicznie chorych. Podstawowym celem działalności Domu jest zapewnienie całodobowej opieki nad ludźmi przewlekle psychicznie chorymi, zapewnienie im podstawowych potrzeb bytowych, opiekuńczych, wspomagających i religijnych, jednakże Dom postawił najmocniejszy akcent na terapię, aktywizację i rehabilitację, co zaowocowało odrzuceniem wózka inwalidzkiego przez jednego z mieszkańców, założeniem zespołu estradowego, teatralnego i kabaretu Wesoły Bronek. W Domu realizowany jest moduł projektu systemowego pn. Aktywna Integracja w Szczecinie skierowany do osób niepełnosprawnych dla 39. beneficjentów chorych psychicznie i niepełnosprawnych intelektualnie, w ramach POKL.

26

27

28

29

30

31 Dzienny Dom Pomocy Społecznej Nr 1 ul. Łukasiewicza 6 71-317 Szczecin

32 DDPS nr 1 jest palcówką wsparcia dziennego dla 40. osób, średnia wieku uczestników ok. 80 lat, ponad połowa osób posiada orzeczony znaczny stopień niepełnosprawności. Dom poza wyżywieniem zapewnia zajęcia terapeutyczne w tym terapię społeczną, pomoc pielęgniarską, badania profilaktyczne. Pomoc w rozwiązywaniu trudnych spraw. Nawiązanie kontaktów koleżeńskich i poczucie bezpieczeństwa, bycia użytecznym pozwala na pełne i godne życie samotnych seniorów.

33 Dzienny Dom Pomocy Społecznej Nr 2 ul. Potulicka 40 70-234 Szczecin

34 DDPS nr 2 funkcjonuje jako ośrodek wsparcia. Oferuje środowiskową pomoc i opiekę mieszkańcom Szczecina, którzy wyniku podeszłego wieku i nękających ich chorób, niepełnosprawności i zdarzeń losowych nie mogą samodzielnie sprostać zadaniom stawianym przez codzienne życie. Dom przeznaczony jest dla 65 osób, które mogą spędzać tu czas w godzinach od 8.00 do 16.00 w dni powszednie. Dom włączył się do program Ciepły posiłek dla seniora – we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Szczecinie. Posiłki 10. osobom dostarczane będą do miejsca zamieszkania przez opiekunki. W najbliższych planach Dziennych Domów jest rozszerzenie oferty o zajęcia popołudniowe, dla kolejnych grup uczestników.

35 Usługi opiekuńcze 20072008 2009 I półr. Liczba osób1 2211 4611 112 Liczba godzin289 309351 007180 000 Cena za 1 godz.7,95 11,72

36 Wydatki na świadczenia opiekuńcze w mieście Szczecin 20082009 2010 DPS17 049 32617 447 63119 000 000 Dopłata do pobytu w dps poza powiatem 2 306 8792 914 8003 301 664 Usługi opiekuńcze 2 591 9024 269 5005 000 000 OGÓŁEM21 993 10724 631 93127 301 664

37 Działania o charakterze uzupełniającym: - dofinansowanie do zakupu leków (MOPR) - w wyniku połączenia Szpitala Miejskiego ze Szpitalem w Zdrojach nastąpiło zwiększenie liczby miejsc na oddziale opieki długoterminowej o 100 % (z 40 do 80 miejsc) -Prowadzenie badań przesiewowych (przerost gruczołu krokowego, pulmonologiczne, osteoporoza, mammografia, okulistycze, badanie słuchu itp.) -Miejski Program Wczesnego Wykrywania Raka Płuc skierowany do osób w wieku 55 – 65 lat (w szczególności palaczy tytoniu), -szczepienia ochronne przeciw grypie dla osób po 65. roku życia, -dodatki mieszkaniowe, -świadczenia pielęgnacyjne.

38 JAKIE MAMY PLANY ? -utworzenie kolejnego domu pomocy społecznej przeznaczonego dla osób z chorobą Alzheimera (placówka będzie posiadała miejsca całodobowego pobytu ok. 40 oraz ośrodek dziennego wsparcia z miejscami tzw. hotelowymi przeznaczonymi na 25 miejsc). Planowany termin uruchomienia 2011 r. -uruchomienie kolejnych miejsc czasowego pobytu, -podjęcie działań propagujących tworzenie rodzinnych domów pomocy społecznej i stopniowy rozwój tej formy opieki nad seniorami, -dalszy rozwój programu Posiłek dla Seniora, -rozszerzenie oferty Klubów Seniora, -podjęcie współpracy z instytucjami spoza systemu pomocy społecznej (placówki kultury, kawiarnie, placówki sportowo-rekreacyjne), -utworzenie całodobowej placówki opiekuńczej dla osób z chorobą alkoholową. -aktywizacja seniorów poprzez stworzenie programu Fajnie mieć babcię, fajnie mieć dziadka.

39 Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "XVIII Ogólnopolska Konferencja Stowarzyszenia Samorządowych Ośrodków Pomocy Społecznej FORUM System wsparcia osób w podeszłym wieku- rozwiązania polskie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google