Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zainwestujmy razem w środowisko FUNDUSZ WSPÓŁPRACY BILATERALNEJ MECHANIZMU FINANSOWEGO EOG 2009-2014 DLA PROGRAMU OPERACYJNEGO PL02 PN.: „OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zainwestujmy razem w środowisko FUNDUSZ WSPÓŁPRACY BILATERALNEJ MECHANIZMU FINANSOWEGO EOG 2009-2014 DLA PROGRAMU OPERACYJNEGO PL02 PN.: „OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI."— Zapis prezentacji:

1 Zainwestujmy razem w środowisko FUNDUSZ WSPÓŁPRACY BILATERALNEJ MECHANIZMU FINANSOWEGO EOG 2009-2014 DLA PROGRAMU OPERACYJNEGO PL02 PN.: „OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ I EKOSYSTEMÓW” Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Z a i n w e s t u j m y r a z e m w ś r o d o w i s k o

2 Fundusz Współpracy Dwustronnej Cel Funduszu Współpracy Dwustronnej na poziomie Programu PL02:  ułatwienie wymiany doświadczeń, wiedzy, technologii oraz najlepszych praktyk pomiędzy beneficjentami i organizacjami z Państw-Darczyńców  wsparcie dla tworzenia partnerstw i sieci współpracy pomiędzy beneficjentami i organizacjami z Państw-Darczyńców  realizacja założeń tematycznych zdefiniowanych w strategii bilateralnej Partner Programu PL02:  Norweskie Ministerstwo Klimatu i Środowiska (partner wskazany w Umowie ws. Programu). Alokacja Funduszu Współpracy Dwustronnej  1,5% kwalifikowanych wydatków Programu tj. 372 071 euro (316 260 euro z MF EOG tj. 85% a 55 811 euro Operator Programu tj. 15%).

3 Zainwestujmy razem w środowisko Informacje dotyczące naboru wniosków  ogłoszenie naboru: 16 lutego 2015 r.  rozpoczęcie przyjmowania wniosków: 3 marca 2015 r.  zakończenie przyjmowania wniosków: 30 września 2015 r.  dofinansowanie przyznawane według kolejności wpływania wniosków, pod warunkiem pozytywnej oceny i dostępności środków  zainteresowanie naborem bardzo słabe, zmiany w strategii skonsultowane i zaakceptowane przez KPK, przesłane do Partnera Programu do Norwegii, czekamy na odpowiedź  ogłoszenie kolejnego naboru na zmienionych warunkach w przypadku niewyczerpania środków

4 Zainwestujmy razem w środowisko Podmioty mogące ubiegać się o dofinansowanie  DOTYCHCZAS KWALIFIKOWALI SIĘ WNIOSKODAWCY: Beneficjenci z naboru głównego i naboru do Funduszu Małych Grantów, zakończonego w czerwcu 2013 r. którzy otrzymali dofinansowanie i realizują aktualnie umowy ws. projektu  PROPONOWANE ZMIANY W ZAKRESIE KWALIFIKUJĄCYCH SIĘ WNIOSKODAWCÓW: Wnioskodawcami byłyby wszystkie podmioty, które kwalifikowały się do złożenia wniosku w naborach do Programu PL02 zakończonych w czerwcu 2013 r. pod warunkiem, że zgłoszone projekty wpisują się w obszary tematyczne zdefiniowane w strategii bilateralnej.

5 Zainwestujmy razem w środowisko Kwalifikujące się projekty  przyczynią się do wymiany doświadczeń, wiedzy, technologii i najlepszych praktyk pomiędzy beneficjentami i organizacjami z Państw- Darczyńców  wpisują się w obszary tematyczne współpracy dwustronnej zdefiniowane w strategii bilateralnej  zostały złożone w partnerstwie z podmiotem z Państw-Darczyńców i służą nawiązaniu współpracy bilateralnej (proponowane zmiany do strategii bilateralnej dopuszczają wnioski złożone bez partnera tj. aktywny udział w konferencjach, warsztatach, seminariach połączony z wygłoszeniem prezentacji)

6 Zainwestujmy razem w środowisko Projekty partnerskie  Wyłącznie wnioski bilateralne-partnerskie tj. przygotowane i składane wspólnie z partnerem pochodzącym z Państw- Darczyńców (Islandia, Liechtenstein lub Norwegia).  Partnerstwa z podmiotem innym, niż z Państw Darczyńców (Islandia, Liechtenstein lub Norwegia) nie są kwalifikowane.  Wymagany jest list intencyjny lub umowa partnerska (proponowane zmiany do strategii bilateralnej dopuszczają wnioski złożone bez partnera tj. udział w konferencjach, list i umowa nie będą tu wymagane).  Możliwy jest kontakt z MŚ, NFOŚiGW lub ambasadą NOR w PL w celu ułatwienia poszukiwania partnera.  Partnerzy norwescy: http://www.ngonorway.org/http://www.ngonorway.org/  Partnerzy islandzcy: Kjartan.Ingvarsson@environment.isKjartan.Ingvarsson@environment.is  Partnerzy z Liechtensteinu: Panagiotis.Potolidis-Beck@llv.liPanagiotis.Potolidis-Beck@llv.li

7 Zainwestujmy razem w środowisko Alokacja i poziom dofinansowania  Alokacja na nabór: 258 150 euro, tj. 1 086 630,80 zł (1 euro = 4,2093 zł).  Dostępne: środki z Funduszu Współpracy Dwustronnej Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 oraz środki z budżetu państwa w proporcjach 85% i 15%.  Maksymalny poziom wnioskowanego dofinansowania wynosi 100% kosztów kwalifikowanych projektu.  Minimalna kwota dofinansowania to 2 tys. euro tj. 8 418,60 zł. (1 tys. euro po zmianach strategii)  Maksymalna kwota dofinansowania to 10 tys. euro, tj. 42 093,00 zł. (20 tys. euro po zmianach strategii)

8 Zainwestujmy razem w środowisko Kategorie wydatków kwalifikowalnych w zakończonym naborze  opłaty i koszty podróży związane z udziałem w konferencjach, seminariach, kursach, spotkaniach i warsztatach;  koszty podróży podczas wizyt studyjnych;  koszty podróży i wynagrodzenia związane z wizytami ekspertów;  koszty konferencji, seminariów, kursów, spotkań i warsztatów;  koszty podróży zawierają diety zgodnie z par. 1(b) Artykułu 7.3. Regulacji;  partnerzy z Państw-Darczyńców umieszczają swoje wydatki we wniosku o płatność składanym przez beneficjenta projektu.

9 Zainwestujmy razem w środowisko Kategorie wydatków kwalifikowalnych w nowym naborze Koszty związane ze wzmocnieniem stosunków bilateralnych pomiędzy krajami Darczyńcami a Polską w obszarach tematycznych wskazanych w punkcie III.2 strategii, przy założeniu, że koszty te są proporcjonalne i bezpośrednio związane ze stosunkami bilateralnymi. Koszty związane z budową kontaktów sieciowych, wymianą doświadczeń, dzieleniem się i transferem wiedzy, technologii, doświadczeń i najlepszych praktyk pomiędzy organizacjami w Polsce i w krajach Darczyńców oraz organizacjami międzynarodowymi, w obszarach tematycznych wskazanych w punkcie III.2 strategii. Koszty związane z poszukiwaniem partnerów dla celów projektów partnerskich, rozwój partnerstw i przygotowanie wniosku aplikacyjnego w obszarach tematycznych wskazanych w punkcie III.2 strategii.

10 Zainwestujmy razem w środowisko Daty kwalifikowalności wydatków  Początek okresu kwalifikowalności projektu:  od dnia podjęcia decyzji o dofinansowaniu projektu przez Operatora Programu.  Koniec okresu kwalifikowalności projektu:  30 kwietnia 2017 r. (możliwość wydłużenia do 31 grudnia 2017 r.).

11 Zainwestujmy razem w środowisko Proponowane zmiany zasad konkursu W przypadku niewykorzystania alokacji ogłoszenie naboru na zmienionych warunkach:  propozycja poszerzenia katalogu wnioskodawców  propozycja projektów grupowych z liderem projektu  propozycja zmiany dolnej i górnej granicy dofinansowania  propozycja włączenia projektów bez partnera tj. udział w konferencjach (list intencyjny ani umowa partnerska nie będą tu wymagane)  propozycja działań match-makingowych, networkingowych dla beneficjentów  propozycja dopuszczenia projektów predefiniowanych

12 Zainwestujmy razem w środowisko Zainteresowanie ofertą współpracy dwustronnej Podsumowanie naboru oraz dyskusja dotycząca atrakcyjności oferty w zakresie finansowania projektów współpracy dwustronnej  dlaczego wnioskodawcy nie sięgają po środki?  jakie trudności identyfikują?  jakie modyfikacje proponują?

13 Zainwestujmy razem w środowisko Dziękuję za uwagę www.nfosigw.gov.pl Edyta Kuźmińska Wydział Środków Zagranicznych Departament Ochrony Klimatu tel. 22 45 90 819 e-mail: Edyta.Kuźmińska@nfosigw.gov.pl


Pobierz ppt "Zainwestujmy razem w środowisko FUNDUSZ WSPÓŁPRACY BILATERALNEJ MECHANIZMU FINANSOWEGO EOG 2009-2014 DLA PROGRAMU OPERACYJNEGO PL02 PN.: „OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI."

Podobne prezentacje


Reklamy Google