Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Doświadczenia wynikające z realizacji projektów współfinansowanych w ramach funduszy norweskich Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Doświadczenia wynikające z realizacji projektów współfinansowanych w ramach funduszy norweskich Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej."— Zapis prezentacji:

1 Doświadczenia wynikające z realizacji projektów współfinansowanych w ramach funduszy norweskich Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

2 Mechanizmy Finansowe EOG i Norweski 1.Norweski Mechanizm Finansowy (Darczyńca: Norwegia) 2.Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Darczyńcy: Islandia, Norwegia, Lichtenstein)

3 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Beneficjenci 15 krajów UE: Polska, Węgry, Rumunia, Czechy, Hiszpania, Grecja, Litwa, Bułgaria, Słowacja, Portugalia, Łotwa, Estonia, Słowenia, Malta, Cypr. Mechanizmy Finansowe

4 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Forma pomocy: bezzwrotna pomoc finansowa Cel: wsparcie najmniej zamożnych członków UE Korzyści: Państwa - beneficjenci: Zmniejszenie różnic ekonomicznych i społecznych w ramach EOG Państwa - darczyńcy: Dostęp do rynku wewnętrznego UE, nie będąc jej członkami Mechanizmy Finansowe

5 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Polska największym beneficjentem Mechanizmów Finansowych. Otrzymana kwota 533,51 mln EUR to 48% wszystkich środków w ramach obydwu instrumentów finansowych, dostępnych w perspektywie na lata 2004-2009. Przyznane środki finansowe przeznaczono na projekty w ramach 10 ściśle zdefiniowanych obszarów priorytetowych. Perspektywa Finansowa 2004 - 2009

6 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej NFOŚiGW został ustanowiony Instytucją Wspomagającą odpowiedzialną za wykorzystanie dwóch Mechanizmów Finansowych: Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego (tzw. funduszy norweskich) w 3 środowiskowych obszarach priorytetowych, na podstawie porozumienia zawartego w dniu 07.07.2006 r. pomiędzy Ministrem Środowiska a Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Perspektywa Finansowa 2004 - 2009

7 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Trzy priorytety środowiskowe 2.1. Ochrona środowiska, w tym środowiska ludzkiego, poprzez m.in. redukcję zanieczyszczeń i promowanie odnawialnych źródeł energii (projekty inwestycyjne) 2.2Promowanie zrównoważonego rozwoju poprzez lepsze wykorzystanie i zarządzanie zasobami (projekty inwestycyjne i nieinwestycyjne) 2.8Ochrona środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem wzmocnienia zdolności administracyjnych do wprowadzania w życie odpowiednich przepisów istotnych do realizacji projektów inwestycyjnych (projekty nieinwestycyjne) Perspektywa Finansowa 2004 - 2009

8 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 3 nabory wniosków: I nabór - 2005 r. II nabór - 2007 r. III nabór - 2008 r. 1094 złożone wnioski pierwotna alokacja ok. 133 mln EUR Perspektywa Finansowa 2004 - 2009

9 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej O jaki poziom dofinansowania* projektu mogli ubiegać się beneficjenci? do 60% - wszyscy beneficjenci do 85% - jeśli min. 15% całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu jest współfinansowane z budżetu państwa lub JST do 90% w przypadku NGO * poziom dofinansowania odnosi się do całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu Perspektywa Finansowa 2004 - 2009

10 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Zainteresowanie Funduszami Norweskimi… ogromne

11 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Główni beneficjenci SAMORZĄD TERYTORIALNY JEDNOSTKI BUDŻETOWE NGOJEDNOSTKI BADAWCZO- ROZWOJOWE UCZELNIE FIRMY PRYWATNE

12 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Realizacja 158 projektów: 78,5 % tj. 124 projekty – priorytet 2.1 14,5 % tj. 23 projekty – priorytet 2.2 7.0 % tj. 11 projektów – priorytet 2.8 Perspektywa Finansowa 2004 - 2009

13 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Główne kierunki wsparcia: termomodernizacja budynków użyteczności publicznej komunalne oczyszczalnie ścieków i kanalizacja zbiorcza edukacja ekologiczna Perspektywa Finansowa 2004 - 2009

14 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Pomoc z Mechanizmów Finansowych ważnym instrumentem wzmacniającym stosunki dwustronne Polski z Norwegią, Islandią i Lichtensteinem. Polska państwem o największej liczbie projektów realizowanych w partnerstwie z państwami –darczyńcami. W ramach priorytetów środowiskowych, w partnerstwie realizowanych jest 11 projektów. Partnerstwo

15 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Nowa perspektywa finansowa 2009- 2014 Nowe Porozumienie UE - EOG

16 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 28 lipca 2010 podpisanie porozumienia pomiędzy Darczyńcami i Unią Europejską 578 mln EUR dla Polski II połowa 2011 roku uruchomienie Mechanizmów Finansowych Nowa perspektywa finansowa 2009 - 2014

17 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Wsparcie finansowe szczególnie na projekty z zakresu: technologii wychwytywania CO 2 innowacyjnego przemysłu przyjaznego środowisku ochrony środowiska badań naukowych i stypendiów rozwoju zasobów ludzkich, wymiaru sprawiedliwości, społeczeństwa obywatelskiego, i ochrony dziedzictwa kulturowego Nowa perspektywa finansowa 2009 - 2014

18 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Błędy formalne: termin - liczy się data wpływu wniosku wersje: elektroniczna i papierowa muszą być identyczne brak daty, podpisów, upoważnienia do składania podpisów nieprzestrzeganie pułapów dofinansowania wprowadzanie zmian do oryginalnej wersji elektronicznej formularza aplikacyjnego niedostarczenie brakującej dokumentacji w wymaganym terminie pozostawienie niewypełnionych części formularza Lista najczęściej popełnianych błędów przez Wnioskodawców

19 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Błędy przy wypełnianiu w formularza aplikacyjnego np. w punktach: opis wnioskodawcy opis projektu cele i wskaźniki struktura zarządzania partnerstwo budżet i środki finansowe wydatki zgodność z krajową lub regionalną strategią rozwoju informacja i promocja ryzyko i zarządzanie ryzykiem zagadnienia przekrojowe Lista najczęściej popełnianych błędów przez Wnioskodawców

20 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Załączniki: nieaktualne informacje brak numeracji zgodnie z listą załączników brak potwierdzenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osoby do tego upoważnione nieudokumentowane oświadczenia o posiadaniu środków na współfinansowanie projektu analizy: finansowa i ekonomiczna nie poparte stosownymi wyliczeniami Lista najczęściej popełnianych błędów przez Wnioskodawców

21 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Braki w załącznikach: brak aktualnego dokumentu potwierdzającego kwalifikowalność wnioskodawcy brak dokumentów potwierdzających sytuację finansową Wnioskodawcy brak oświadczenia o posiadaniu środków niezbędnych do zapewnienia wymaganego współfinansowania projektu brak studium wykonalności (tam gdzie jest ono wymagane) brak stosownych pozwoleń (tam gdzie są one wymagane) Lista najczęściej popełnianych błędów przez Wnioskodawców

22 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej I. Zapoznanie się dokładne z: treścią ogłoszenia o naborze wniosków Programem Operacyjnym aktualną listą załączników dla danego obszaru priorytetowego instrukcją wypełniania formularza aplikacyjnego informacjami zamieszczanymi na stronach internetowych Instytucji Pośredniczącej (MŚ) i Instytucji Wspomagającej (NFOŚiGW) II. Udział w szkoleniach dla Beneficjentów Jak uniknąć błędów przy składaniu wniosków w nowej perspektywie finansowej?

23 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Dziękuję za uwagę Anna Przeniosło Dyrektor Departamentu Funduszy Norweskich tel. (22) 45 90 430 a.przenioslo@nfosigw.gov.pl ul. Konstruktorska 3a 02-673 Warszawa www.nfosigw.gov.pl


Pobierz ppt "Doświadczenia wynikające z realizacji projektów współfinansowanych w ramach funduszy norweskich Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google