Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości www.mcp.malopolska.pl.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości www.mcp.malopolska.pl."— Zapis prezentacji:

1 Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości www.mcp.malopolska.pl

2 W wyniku naboru wniosków w konkursie dla małych przedsiębiorstw w ramach Działania 2.1 A Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007- 2013 w dniach od 9 czerwca do 8 lipca do Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości wpłynęło 200 wniosków

3

4 PRZYZNANE DOTACJE: stan na 28.01.2009r. STATYSTYKA POWIATAMI LICZBA WNIOSKÓ W (szt.) % (w odniesieni u do całego regionu) WARTOŚĆ DOFINANSOWA NIA (PLN) % (w odniesieniu do całego regionu) LICZBA ZŁOŻONY CH WNIOSKÓ W % ZE ZŁOŻONYCH m. Kraków2626,5%13 141 728,0027,31%5646,43% krakowski1111,2%4 040 475,008,40%2055,00% wadowicki98,2%4 664 468,009,69%1844,44% tarnowski88,2%3 905 424,008,12%1172,73% wielicki88,2%4 975 237,0010,34%1172,73% limanowski55,1%4 121 459,008,57%683,33% nowosądecki44,1%2 536 515,005,27%1040,00% oświęcimski44,1%1 262 347,002,62%850,00% myślenicki33,1%1 281 175,002,66%837,50% bocheński33,1%794 428,001,65%475,00% gorlicki33,1%1 150 650,002,39%475,00% m. Nowy Sącz42,0%650 759,001,35%1020,00% m. Tarnów22,0%316 800,000,66%633,33% chrzanowski22,0%861 880,001,79%633,33% olkuski22,0%1 419 108,002,95%633,33% suski32,0%1 300 000,002,70%540,00% brzeski22,0%379 368,000,79%366,67% nowotarski11,0%660 000,001,37%425,00% dąbrowski11,0%418 075,000,87%333,33% proszowicki11,0%239 760,000,50%1100,00% miechowski00,0%0,000,00%0 tatrzański00,0%0,000,00%0 razem102100%48 119 656,00100%200

5 *stan na dzień 13 lutego 2009

6 W wyniku naboru wniosków w konkursie dla mikroprzedsiębiorstw w ramach Działania 2.1 A Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007- 2013 w dniach od 18 września do 24 października do Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości wpłynęło 348 wniosków

7

8 Aktualne nabory wniosków w Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości Nabór wniosków o dofinansowanie projektów inwestycyjnych małych przedsiębiorstw w ramach działania 2.1. A Termin składania wniosków: od 5 marca 2009 do 3 kwietnia 2009 Alokacja na konkurs (EFRR +Budżet Państwa): 43 840 000 PLN Nabór wniosków o dofinansowanie projektów inwestycyjnych małych przedsiębiorstw w ramach działania 2.1. A Termin składania wniosków: od 5 marca 2009 do 3 kwietnia 2009 Alokacja na konkurs (EFRR +Budżet Państwa): 43 840 000 PLN

9 *dodatkowe 5 punktów procentowych dla obszaru o wskaźniku przedsiębiorczości mniejszym niż 75 % średniej wojewódzkiej WYSOKOŚĆ WSPARCIA Dofinansowanie do 40% wydatków kwalifikowanych*

10 HARMONOGRAM NABORU WNIOSKÓW W ROKU 2009

11 Kryteria wyboru projektów w ramach SCHEMATU 2.1.A BEZPOŚREDNIE WSPARCIE INWESTYCJI W MŚP MRPO 2007-2013

12 1. Warunki wstępne Czy wniosek został złożony w odpowiedzi na właściwy konkurs? Czy wniosek został złożony w liczbie egzemplarzy wskazanej w Regulaminie konkursu ? Czy wniosek został wypełniony w j. polskim? Czy wniosek został złożony w terminie wyznaczonym w Regulaminie konkursu? Czy wniosek został złożony na formularzu wskazanym w Regulaminie konkursu? Kryteria oceny formalnej – JEDNAKOWE DLA SCHEMATU 2.1.A ocena logiczna (0/1) dokonywana przez pracowników MCP

13 2. Kwalifikowalność Beneficjenta Czy Wnioskodawca kwalifikuje się do realizacji projektu zgodnie z listą typów Beneficjentów z Uszczegółowienia MRPO dla danego Schematu? Czy Wnioskodawca nie widnieje w rejestrze podmiotów wykluczonych z możliwości ubiegania się o dofinansowanie projektu (w tym czy nie ciąży na nim obowiązek zwrotu pomocy wynikający z decyzji KE)? Czy Wnioskodawca nie jest przedsiębiorcą znajdującym się w trudnej sytuacji zgodnie z Wytycznymi Wspólnoty dotyczącymi pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (2004/C 244/02)?

14 3. Kwalifikowalność projektu Czy rodzaj/typ projektu jest zgodny z typami przewidzianymi w Uszczegółowieniu MRPO dla danego Schematu? Czy projekt spełnia warunki linii demarkacyjnej? Czy okres realizacji projektu jest zgodny z wymogami regulaminu konkursu? Czy projekt jest realizowany na terenie województwa małopolskiego? Czy całkowita wartość projektu jest zgodna z zapisami Uszczegółowienia MRPO dla danego Schematu? Czy wydatki kwalifikowane określone w projekcie wpisują się w listę wydatków kwalifikowanych dla danego schematu oraz czy spełniają wszystkie zasady związane z limitami na poszczególne kategorie? Czy projekt spełnia zasady wynikające z przepisów o pomocy publicznej? Czy projekt nie był sfinansowany wcześniej w ramach innego programu/funduszu?

15 4. Kompletność i poprawność wniosku Czy dokumenty opatrzono wymaganymi pieczęciami i podpisami (przez osoby do tego upoważnione)? Czy wypełniono w sposób zgodny z Instrukcją, wszystkie wymagane pola wniosku?

16 5. Kompletność i poprawność załączników Czy zostały dołączone wszystkie wymagane Regulaminem konkursu załączniki charakterystyczne dla danego typu projektu? Czy załączniki zostały złożone w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach? Czy poszczególne załączniki spełniają wymogi formalne: zawartość merytoryczna, podpisy uprawnionych osób, kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną, terminy ważności (np. pozwolenia budowlanego), itp.?

17 6. Poprawność przyjętych wskaźników Czy Wnioskodawca ujął wskaźniki odnoszące się do zakresu rzeczowego projektu, zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku? Czy Wnioskodawca uzupełnił tabelę Wskaźniki realizacji projektu zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku? Czy podane wskaźniki są spójne pod względem rzeczowym i terminowym z zakresem rzeczowym projektu i harmonogramem jego realizacji? Czy wskazano sposób monitorowania i pomiaru wskaźników?

18 7. Montaż finansowy Czy minimalna/maksymalna kwota wsparcia jest zgodna z wytycznymi w Uszczegółowieniu MRPO dla danego schematu? Czy prawidłowo wypełniono tabelę we wniosku o dofinansowanie Źródła finansowania projektu (poprawność kwotowa i procentowa)? Czy w związku z występowaniem pomocy publicznej, poziom dofinansowania projektu nie spowoduje przekroczenia maksymalnej intensywności pomocy, określonej w rozporządzeniach dotyczących właściwych dla wniosku rodzajów pomocy publicznej?

19 8. Spójność zapisów w dokumentach Czy informacje zawarte w załącznikach (głównie w biznesplanie) są spójne z informacjami zawartymi we wniosku o dofinansowanie? Czy informacje zawarte w biznesplanie są spójne z informacjami zawartymi w pozostałych załącznikach, m.in. czy dane finansowe są spójne z załącznikiem dotyczącym zabezpieczenia środków oraz ze sprawozdaniem finansowym z poprzednich 2 lat? Czy zastosowano jednakowy tytuł projektu we wszystkich dokumentach?

20 1. Kwalifikowalność kosztów Weryfikacja wydatków kwalifikowanych deklarowanych przez Wnioskodawcę pod kątem niezbędności i zasadności, ze względu na osiągnięcie planowanych rezultatów, w tym w szczególności: ocena wskazanych przez Wnioskodawcę wydatków pod kątem ich racjonalności, zasadności z punktu widzenia realizacji projektu oraz adekwatności wydatków do planowanego zakresu i celu projektu Dopuszcza się dokonywanie przez oceniającego korekty wydatków kwalifikowanych. W przypadku stwierdzenia, że dany wydatek nie może zostać uznany za kwalifikowany, oceniający ma prawo usuwania (i przenoszenia do części niekwalifikowanej) wydatków do wysokości 10% kosztów kwalifikowanych. W takim przypadku oceniający wpisuje, że kryterium zostało spełnione i jednocześnie rekomenduje obniżenie kwoty dofinansowania z podaniem kwoty niekwalifikowanej. Beneficjent otrzymuje uzasadnienie decyzji KOP i może się do niej odnieść poprzez przedłożenie szczegółowego uzasadnienia kosztów. ocena logiczna (0/1) dokonywana przez KOMISJĘ OCENY PROJEKTÓW Kryteria oceny technicznej stosowane w ramach 2.1 A

21 2. Wykonalność finansowa i prawidłowość przygotowania analiz finansowych W ocenie tego kryterium brane są pod uwagę możliwości finansowe Wnioskodawcy związane z realizacją projektu, w tym również realność pozyskania finansowania zewnętrznego na realizację projektu (jeśli dotyczy). Badając realność i prawidłowość przygotowanych analiz finansowych w biznesplanie, Oceniający sprawdza czy analizy te oparte są na jasno sprecyzowanych i właściwych założeniach, czy w przypadku analizy przychodów spełniona jest zasada realności, czy istnieje korelacja pomiędzy danymi w poszczególnych tabelach finansowych, itp.

22 3. Zgodność projektu z przepisami w zakresie ochrony środowiska Sprawdzeniu będzie podlegać kompletność dokumentacji dotyczącej ochrony środowiska, stanowiącej załącznik do Wniosku o dofinansowanie, w tym jej zgodność z przepisami UE (Dyrektywy UE), zgodność z prawem krajowym (Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenie oddziaływania na środowisko) oraz zgodność z wytycznymi Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych.

23 4. Charakterystyka projektu pod kątem jego szczegółowej oceny Sprawdzeniu podlegać będą następujące kwestie: Czy projekt został opisany w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych wydatków (kosztów kwalifikowanych)? Czy wydatki przedstawione w budżecie odpowiadają kategoriom wydatków kwalifikowanych określonych w Podręczniku kwalifikowalności wydatków w ramach MRPO? Czy wskaźniki są przedstawione w sposób umożliwiający ich weryfikację i czy są spójne z danymi określonymi we wniosku i w załącznikach? Czy projekt jest spójny pod względem celów, budżetu i efektów projektu oraz realności wykonania?

24 KRYTERIA OCENY MERYTORYCZNEJ WŁAŚCIWEJ MAŁE I ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWA Działanie 2.1. Schemat A

25 Potencjał i doświadczenie wnioskodawcy na rzecz realizacji projektu Kryterium: Potencjał i doświadczenie wnioskodawcy na rzecz realizacji projektu liczba punktów0-4waga2 Wnioskodawca posiada potencjał merytoryczny oraz organizacyjny odpowiadający zakresowi i skali realizacji projektu (zasoby techniczne, ludzkie i doświadczenie – w tym posiadanie nagród lub wdrożonych systemów zarządzania, np. ISO). Asesor może wziąć pod uwagę indywidualne doświadczenie kluczowych osób w przedsiębiorstwie – 0-2 pkt. Trwałość projektu – 0-2 pkt. Oceniający weźmie pod uwagę w szczególności: - posiadane przez Wnioskodawcę zasoby finansowe na utrzymanie inwestycji przez wymagany okres, - zasoby techniczne i ludzkie przeznaczone do realizacji projektu, - prognozy dla projektu i dla całej działalności prowadzonej przez Wnioskodawcę (w okresie wymaganym dla danej kategorii wnioskodawców), - wskaźniki, jakie wnioskodawca zamierza osiągnąć dzięki realizacji projektu, a przede wszystkim realność osiągnięcia i utrzymania tych wskaźników, - możliwość policzenia proponowanych wskaźników – wskaźniki niemierzalne nie mogą być brane pod uwagę.

26 Lokalizacja projektu Kryterium: Lokalizacja projektu liczba punktów0-4waga2 Punktacja będzie przyznawana w zależności od lokalizacji projektu oraz wskaźnika przedsiębiorczości na danym obszarze. Wykaz możliwej do otrzymania punktacji w podziale na jednostki terytorialne Małopolski zostanie określony w Regulaminie konkursu – na podstawie najbardziej aktualnych danych statystycznych definiujących ten wskaźnik. PUNKTACJAPOWIAT 4 pkt.dąbrowski, tarnowski 3 pkt.bocheński, brzeski, gorlicki, limanowski, nowosądecki, proszowicki 2 pkt.nowotarski, miechowski 1 pkt.miasto Tarnów, chrzanowski, krakowski, myślenicki, oświęcimski, suski, wielicki 0 pkt.miasto Kraków, miasto Nowy Sącz, olkuski, tatrzański, wadowicki

27 Zakres korzyści osiągnięty w wyniku realizacji projektu Kryterium: Zakres korzyści osiągnięty w wyniku realizacji projektu liczba punktów0-4waga5 Oceniany będzie wpływ na zmianę pozycji konkurencyjnej oraz rozwój w skali lokalnej, regionalnej, krajowej i ponad-krajowej. Punktacja: - 0 pkt. – brak wpływu - 1 pkt – wpływ mało istotny - 2 pkt. – istotny wpływ - 3 pkt. – duży wpływ - 4 pkt. – bardzo duży wpływ projektu, bardzo znaczące zwiększenie konkurencyjności Ocena zostanie dokonana na podstawie szczegółowych zapisów biznesplanu w części dotyczącej obecnej i prognozowanej sytuacji finansowo-ekonomicznej przedsiębiorcy.

28 Innowacyjny charakter projektu Kryterium: Innowacyjny charakter projektu liczba punktów0-4waga3 - 0 pkt. – brak nowych produktów lub usług; - 1 pkt – produkt / usługa jest nowa / innowacyjna w skali przedsiębiorcy; - 2 pkt. – produkt / usługa jest nowa / innowacyjna w skali lokalnej – (zastosowanie takiego kryterium wymaga uzyskania od przedsiębiorcy analizy w tym zakresie w biznesplanie); - 3-4 pkt. - produkt usługa jest nowa/innowacyjna co najmniej w skali regionalnej (zastosowanie takiego kryterium wymaga uzyskania od przedsiębiorcy analizy w tym zakresie w biznesplanie). Maksymalną liczbę punktów może uzyskać także projekt dotyczący wdrożenia innowacji powstałej dzięki współpracy z sektorem B+R, dotyczący wdrożenia patentu lub nowego wzoru użytkowego, lub gdy celem projektu jest wdrożenie wyników prac badawczo- rozwojowych powstałych w ramach działania 2.2 Schemat A lub innych programów sfinansowanych ze środków publicznych.

29 Realizacja polityk horyzontalnych UE Kryterium: Realizacja polityk horyzontalnych UE liczba punktów0-4waga1 Ocenie poddawany jest wpływ projektu na polityki horyzontalne UE, tzn.: - równość szans - zrównoważony rozwój i propagowanie ochrony i poprawy jakości środowiska naturalnego, w tym uwzględnienie w ramach projektu możliwości korzystania z odnawialnych źródeł energii i/lub poprawy efektywności energetycznej: W zakresie polityk horyzontalnych: - 0 pkt. – negatywny wpływ na jedną lub dwie polityki, - 1 pkt – neutralny wpływ na obie polityki, - 2 pkt. – pozytywny wpływ na 1 politykę i neutralny na drugą, -3 pkt. – pozytywny wpływ na obie polityki. Dodatkowo punktowany będzie prośrodowiskowy charakter projektu, tj. wprowadzenie rozwiązań prośrodowiskowych dotychczas niestosowanych w danej firmie lub nowatorskich w skali lokalnej/regionalnej lub przekraczających standardowe rozwiązania w danym obszarze, udokumentowanych szczegółową i rzetelną analizą W przypadku negatywnego wpływu projektu, na którąkolwiek z polityk, projekt nie będzie podlegać dofinansowaniu ze środków MRPO.

30 Zatrudnienie Kryterium: Zatrudnienie liczba punktów0-2waga 3 Realizacja projektu przyczyni się do utrzymania lub powstania nowych miejsc pracy (w przeliczeniu na pełne etaty). Pod uwagę zostanie wzięty przyrost średniorocznego zatrudnienia netto w okresie roku od zakończenia realizacji projektu (pod uwagę brany jest koniec pełnego roku kalendarzowego następującego po roku, w którym inwestycja zostanie zakończona). - 0 pkt. – wynikiem realizacji projektu jest zmniejszenie zatrudnienia w przedsiębiorstwie - 1 pkt – w wyniku realizacji projektu nie zostanie zmieniony poziom zatrudnienia - 2 pkt. – w wyniku realizacji projektu planowane jest tworzenie nowych miejsc pracy.

31 Gotowość projektu do realizacji Kryterium: Gotowość projektu do realizacji liczba punktów0-4waga 4 Weryfikacja złożonej przez Wnioskodawcę dokumentacji pod kątem zdolności do rozpoczęcia realizacji inwestycji, m.in. prawomocnej decyzji o udzieleniu pozwolenia na budowę, koncesje, licencje niezbędne do wdrożenia inwestycji (jeśli dotyczy). Punktacja: 4 pkt. – projekt posiada pozwolenie na budowę (lub dokument równoważny) lub zgłoszenie budowy, albo w przypadku gdy projekt nie wymaga pozwolenia/ zgłoszenia – projekt posiada wszystkie dokumenty niezbędne do rozpoczęcia realizacji inwestycji 2-3 pkt. – projekt posiada opracowaną dokumentację techniczną oraz posiada uregulowany status prawny gruntu/nieruchomości, lecz istnieją inne przeszkody formalno-prawne pozwalające na rozpoczęcie inwestycji 1 pkt – dokumentacja w trakcie opracowywania (posiadane koncepcje, założenia wymagane prawem polskim np. koncepcja architektoniczna) 0 pkt. - projekt w fazie analiz, studiów.

32 Lp.Nazwa kryteriumPunktacjaWaga Maks. liczba punktów Udział % 1 Potencjał i doświadczenie wnioskodawcy na rzecz realizacji projektu 0-42810,81 2Lokalizacja projektu 0-42810,81 3 Zakres korzyści osiągnięty w wyniku realizacji projektu 0-452027,03 4Innowacyjny charakter projektu 0-431216,22 5Realizacja polityk horyzontalnych UE 0-4145,41 6Zatrudnienie 0-2368,11 7Gotowość projektu do realizacji 0-441621,62 Razem74100 Kryteria oceny merytorycznej-zestawienie MAŁE I ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWA

33 Ul. Kordylewskiego 11 parter 31-542 Kraków e-mail: info@mcp.malopolska.pl INFOLINIA: 012 376 91 91 PUNKT KONSULTACYJNY MAŁOPOLSKIEGO CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI www.mcp.malopolska.pl

34 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Rafał Solecki Dyrektor Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości


Pobierz ppt "Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości www.mcp.malopolska.pl."

Podobne prezentacje


Reklamy Google