Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Najczęściej pojawiające się błędy dotyczące wypełniania wniosku i spełniania kryteriów 15 kwietnia 2011 r. 15 kwietnia 2011 r. Alicja Kuźniar, Biuro Projektów.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Najczęściej pojawiające się błędy dotyczące wypełniania wniosku i spełniania kryteriów 15 kwietnia 2011 r. 15 kwietnia 2011 r. Alicja Kuźniar, Biuro Projektów."— Zapis prezentacji:

1 Najczęściej pojawiające się błędy dotyczące wypełniania wniosku i spełniania kryteriów 15 kwietnia 2011 r. 15 kwietnia 2011 r. Alicja Kuźniar, Biuro Projektów Transferu Wiedzy

2 Ogólne kryteria formalne Większość błędów formalnych pojawiających się we wnioskach dotyczy niespełnienia kryterium Czy wniosek jest kompletny i został sporządzony i złożony zgodnie z obowiązującą Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach PO KL i właściwą dokumentacją konkursową? Braki powodujące niespełnienie tego kryterium podlegają jednokrotnemu uzupełnieniu/skorygowaniu. Uzupełnienie/korekta wskazanego przez IOK braku/błędu musi nastąpić w terminie 5 dni/ 10 dni w przypadku projektów realizowanych w partnerstwie krajowym od daty otrzymania pisma informującego o takiej możliwości.

3 Ogólne kryteria formalne Brak w którymkolwiek egzemplarzu wniosku w części V Oświadczenie prawidłowego podpisu osoby/ób upoważnionej/nych do podejmowania decyzji wiążących w imieniu Projektodawcy (wymienionej/ych w punkcie 2.6 wniosku) oraz Partnera/ów (o ile występują). Przy podpisie należy złożyć pieczęć imienną osoby podpisującej wniosek. W przypadku nieposiadania pieczęci imiennej należy złożyć czytelny podpis (imię i nazwisko) oraz pieczęć instytucji. Brak w którymkolwiek egzemplarzu wniosku w części V Oświadczenie prawidłowego podpisu osoby/ób upoważnionej/nych do podejmowania decyzji wiążących w imieniu Projektodawcy (wymienionej/ych w punkcie 2.6 wniosku) oraz Partnera/ów (o ile występują). Przy podpisie należy złożyć pieczęć imienną osoby podpisującej wniosek. W przypadku nieposiadania pieczęci imiennej należy złożyć czytelny podpis (imię i nazwisko) oraz pieczęć instytucji. Nieprawidłowe poświadczenie kopii za zgodność z oryginałem. Poświadczenie kopii wymaga pieczątki lub sformułowania potwierdzam zgodność z oryginałem, daty oraz podpisu osoby upoważnionej do reprezentowania podmiotu na każdej stronie dokumentu lub jedynie na pierwszej stronie ze wskazaniem numerów poświadczanych stron dokumentu – w tym przypadku konieczne jest ponumerowanie wszystkich stron załącznika oraz parafowanie każdej ze stron przez osobę upoważnioną. Nieprawidłowe poświadczenie kopii za zgodność z oryginałem. Poświadczenie kopii wymaga pieczątki lub sformułowania potwierdzam zgodność z oryginałem, daty oraz podpisu osoby upoważnionej do reprezentowania podmiotu na każdej stronie dokumentu lub jedynie na pierwszej stronie ze wskazaniem numerów poświadczanych stron dokumentu – w tym przypadku konieczne jest ponumerowanie wszystkich stron załącznika oraz parafowanie każdej ze stron przez osobę upoważnioną.

4 Ogólne kryteria formalne Nieprawidłowo nagrana wersja elektroniczna wniosku powodująca brak możliwości odczytania płyty CD/DVD. Nieprawidłowo nagrana wersja elektroniczna wniosku powodująca brak możliwości odczytania płyty CD/DVD. Niezgodność sumy kontrolnej wniosku w wersji papierowej z sumą kontrolną wersji elektronicznej. Różne sumy kontrolne na stronach wersji papierowej wniosku. Niezgodność sumy kontrolnej wniosku w wersji papierowej z sumą kontrolną wersji elektronicznej. Różne sumy kontrolne na stronach wersji papierowej wniosku. Wypełnienie wniosku o dofinansowanie w Generatorze Wniosków Aplikacyjnych w wersji Edytor (GWA-E) i złożenie w odpowiedzi na konkurs w takiej formie (bez wczytania go i walidacji w wersji GWA on-line i wygenerowania pliku PDF). Wypełnienie wniosku o dofinansowanie w Generatorze Wniosków Aplikacyjnych w wersji Edytor (GWA-E) i złożenie w odpowiedzi na konkurs w takiej formie (bez wczytania go i walidacji w wersji GWA on-line i wygenerowania pliku PDF).

5 Najczęstsze błędy w pozostałych kryteriach formalnych używanie zbyt wielu skrótów we wniosku (niezgodność z kryterium Czy wniosek został wypełniony w języku polskim?) używanie zbyt wielu skrótów we wniosku (niezgodność z kryterium Czy wniosek został wypełniony w języku polskim?) błędnie wpisany numer konkursu w pkt 1.6 wniosku. Numer konkursu musi zostać przytoczony w niezmienionej formie, dokładnie tak jak w dokumentacji konkursowej (niezgodność z kryterium Czy wniosek stanowi odpowiedź na konkurs?) błędnie wpisany numer konkursu w pkt 1.6 wniosku. Numer konkursu musi zostać przytoczony w niezmienionej formie, dokładnie tak jak w dokumentacji konkursowej (niezgodność z kryterium Czy wniosek stanowi odpowiedź na konkurs?)

6 Szczegółowe kryteria dostępu Niespełnienie kryterium dostępu nr 4 - obowiązkowego dla staży i szkoleń praktycznych. Kryterium to zakłada konieczność zaproponowania przynajmniej jednego rozwiązania innowacyjnego w MŚP przez każdego stażystę. Aby spełnić to kryterium, należy określić odpowiedni wskaźnik pomiaru celu w pkt 3.1.2 albo 3.1.3 wniosku (np. liczba złożonych przez stażystów koncepcji, propozycji rozwiązań innowacyjnych w MŚP). Należy również określić prawidłowo wartość docelową wskaźnika pomiaru celu. Musi być ona równa bądź większa niż liczba stażystów. Niespełnienie kryterium dostępu nr 4 - obowiązkowego dla staży i szkoleń praktycznych. Kryterium to zakłada konieczność zaproponowania przynajmniej jednego rozwiązania innowacyjnego w MŚP przez każdego stażystę. Aby spełnić to kryterium, należy określić odpowiedni wskaźnik pomiaru celu w pkt 3.1.2 albo 3.1.3 wniosku (np. liczba złożonych przez stażystów koncepcji, propozycji rozwiązań innowacyjnych w MŚP). Należy również określić prawidłowo wartość docelową wskaźnika pomiaru celu. Musi być ona równa bądź większa niż liczba stażystów.

7 Szczegółowe kryteria dostępu Niespełnienie kryterium dostępu nr 3 – obowiązkowego dla tymczasowego zatrudnienia w MŚP wysoko wykwalifikowanego personelu. Aby spełnić to kryterium należy określić odpowiedni wskaźnik pomiaru celu w pkt 3.1.2 albo 3.1.3 wniosku (np. liczba wdrożonych rozwiązań innowacyjnych w MŚP przez wysokokwalifikowanych pracowników). Wskaźnik pomiaru celu nie może dotyczyć jedynie złożenia propozycji rozwiązań innowacyjnych, gdyż tymczasowe zatrudnienie w MŚP wysoko wykwalifikowanego personelu musi zakończyć się wdrożeniem rozwiązań. Liczba wdrożonych rozwiązań musi być równa lub większa niż liczba przedsiębiorstw uczestniczących w projekcie. Niespełnienie kryterium dostępu nr 3 – obowiązkowego dla tymczasowego zatrudnienia w MŚP wysoko wykwalifikowanego personelu. Aby spełnić to kryterium należy określić odpowiedni wskaźnik pomiaru celu w pkt 3.1.2 albo 3.1.3 wniosku (np. liczba wdrożonych rozwiązań innowacyjnych w MŚP przez wysokokwalifikowanych pracowników). Wskaźnik pomiaru celu nie może dotyczyć jedynie złożenia propozycji rozwiązań innowacyjnych, gdyż tymczasowe zatrudnienie w MŚP wysoko wykwalifikowanego personelu musi zakończyć się wdrożeniem rozwiązań. Liczba wdrożonych rozwiązań musi być równa lub większa niż liczba przedsiębiorstw uczestniczących w projekcie.

8 Szczegółowe kryteria dostępu Niespełnienie kryterium dostępu nr 5 – obowiązkowego dla szkoleń i doradztwa z zakresu rozpoczynania działalności gospodarczej typu spin off. Aby spełnić to kryterium należy określić odpowiedni wskaźnik pomiaru celu w pkt 3.1.2 albo 3.1.3 wniosku (np. liczba przygotowanych przez uczestników pełnych dokumentacji przedsięwzięć typu spin off, które umożliwiają ubieganie się o dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej). Wartość docelowa wskaźnika pomiaru celu musi być równa lub większa niż liczba uczestników projektu (pracowników naukowych, doktorantów, studentów, absolwentów uczelni), którzy ukończyli udział w szkoleniach i doradztwie. Niespełnienie kryterium dostępu nr 5 – obowiązkowego dla szkoleń i doradztwa z zakresu rozpoczynania działalności gospodarczej typu spin off. Aby spełnić to kryterium należy określić odpowiedni wskaźnik pomiaru celu w pkt 3.1.2 albo 3.1.3 wniosku (np. liczba przygotowanych przez uczestników pełnych dokumentacji przedsięwzięć typu spin off, które umożliwiają ubieganie się o dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej). Wartość docelowa wskaźnika pomiaru celu musi być równa lub większa niż liczba uczestników projektu (pracowników naukowych, doktorantów, studentów, absolwentów uczelni), którzy ukończyli udział w szkoleniach i doradztwie.

9 Szczegółowe kryteria dostępu Niespełnienie kryterium dostępu nr 1 – obowiązkowego dla projektu dotyczącego wsparcia tworzenia i rozwoju sieci współpracy i wymiany informacji. Błędem będzie m.in. brak w pkt 3.2 wniosku Grupy docelowe informacji na temat lokalizacji siedziby przedsiębiorstw, których pracownicy będą brać udział w projekcie. W punkcie tym należy zawrzeć informację, że uczestnikami projektu będą pracownicy przedsiębiorstw posiadających siedzibę na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Niespełnienie kryterium dostępu nr 1 – obowiązkowego dla projektu dotyczącego wsparcia tworzenia i rozwoju sieci współpracy i wymiany informacji. Błędem będzie m.in. brak w pkt 3.2 wniosku Grupy docelowe informacji na temat lokalizacji siedziby przedsiębiorstw, których pracownicy będą brać udział w projekcie. W punkcie tym należy zawrzeć informację, że uczestnikami projektu będą pracownicy przedsiębiorstw posiadających siedzibę na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Niespełnienie kryterium dostępu nr 2 – obowiązkowego dla tymczasowego zatrudnienia w MŚP wysoko wykwalifikowanego personelu. Aby spełnić to kryterium należy w pkt 3.2 wniosku, przy opisie grupy docelowej (MŚP), zamieścić informacje pozwalające stwierdzić, iż Projektodawca kieruje wsparcie do przedsiębiorstw, które mają siedziby na terenie województwa warmińsko- mazurskiego. Ponadto należy zamieścić również informację, że Projektodawca nie jest beneficjentem pomocy publicznej w ramach projektu. Niespełnienie kryterium dostępu nr 2 – obowiązkowego dla tymczasowego zatrudnienia w MŚP wysoko wykwalifikowanego personelu. Aby spełnić to kryterium należy w pkt 3.2 wniosku, przy opisie grupy docelowej (MŚP), zamieścić informacje pozwalające stwierdzić, iż Projektodawca kieruje wsparcie do przedsiębiorstw, które mają siedziby na terenie województwa warmińsko- mazurskiego. Ponadto należy zamieścić również informację, że Projektodawca nie jest beneficjentem pomocy publicznej w ramach projektu.

10 Ogólne kryteria horyzontalne Niespełnienie standardu minimum równości szans kobiet i mężczyzn. Aby spełnić to kryterium, należy uzyskać minimum 2 pozytywne odpowiedzi na pytania zawarte w standardzie minimum, który zawarty jest w Karcie oceny merytorycznej wniosku. Niespełnienie standardu minimum równości szans kobiet i mężczyzn. Aby spełnić to kryterium, należy uzyskać minimum 2 pozytywne odpowiedzi na pytania zawarte w standardzie minimum, który zawarty jest w Karcie oceny merytorycznej wniosku. Niezgodność z zapisami Szczegółowego opisu priorytetów PO KL. Niezgodność ta może dotyczyć typu projektu, grupy docelowej czy podmiotu składającego wniosek. Niezgodność z zapisami Szczegółowego opisu priorytetów PO KL. Niezgodność ta może dotyczyć typu projektu, grupy docelowej czy podmiotu składającego wniosek.

11 Ogólne kryteria horyzontalne Niezgodność z zasadami dotyczącymi pomocy publicznej: Za niezgodność zasadami dotyczącymi pomocy publicznej należy uznać w szczególności: Niezgodność z zasadami dotyczącymi pomocy publicznej: Za niezgodność zasadami dotyczącymi pomocy publicznej należy uznać w szczególności: - niezaznaczenie w budżecie szczegółowym projektu wydatków objętych pomocą publiczną i/lub pomocą de minimis w przypadku stwierdzenia występowania pomocy publicznej i/lub pomocy de minimis w projekcie na podstawie informacji zwartych w treści wniosku, - zastosowanie nieprawidłowego poziomu intensywności pomocy w budżecie szczegółowym projektu w stosunku do informacji zawartych w treści wniosku, - zastosowanie nieprawidłowego rodzaju pomocy w odniesieniu do form wsparcia przewidzianych we wniosku.

12 Dziękuję za uwagę! Dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt "Najczęściej pojawiające się błędy dotyczące wypełniania wniosku i spełniania kryteriów 15 kwietnia 2011 r. 15 kwietnia 2011 r. Alicja Kuźniar, Biuro Projektów."

Podobne prezentacje


Reklamy Google