Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Doskonalenie sprawowania nadzoru pedagogicznego Podstawa prawna 1. Rozporządzenie MENiS w/s szczegółowych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego (...)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Doskonalenie sprawowania nadzoru pedagogicznego Podstawa prawna 1. Rozporządzenie MENiS w/s szczegółowych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego (...)"— Zapis prezentacji:

1

2 Doskonalenie sprawowania nadzoru pedagogicznego

3 Podstawa prawna 1. Rozporządzenie MENiS w/s szczegółowych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego (...) 2. Zarządzenie DKO Nr 33 w/s szczegółowej organizacji i trybu sprawowania nadzoru pedagogicznego (...)

4 Analiza raportów z wewnętrznego mierzenia jakości pracy szkoły I. Dostosowanie planów wewnętrznego mierzenia jakości pracy szkoły do: 1. Zarządzenia Nr 33 DKO; 2. Potrzeb szkoły; 3. Wniosków ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego w ubiegłym roku szkolnym; 4. Wniosków z poprzedniego wewnętrznego mierzenia jakości pracy szkoły; 5. Wniosków z zewnętrznego mierzenia jakości pracy szkoły, jeżeli takie było przeprowadzone.

5 Kłopoty 1. planowanie - wybór standardów do mierzenia w danym roku szkolnym; 2. dostosowanie mierzenia do Zarządzenia Nr 33 DKO; 3. nazywanie podejmowanych działań - terminologia; 4. wnioskowanie - brak wniosków lub bardzo ogólne wnioski; 5. delikatne i drażliwe;

6 Propozycje zmian – raport z wewnętrznego mierzenia jakości pracy szkoły/placówki. Usunięcie części zestawień wyników egzaminów maturalnych i egzamin ów zawodowych z bieżącego roku szkolnego.

7 Propozycje zmian – raport z wewnętrznego mierzenia jakości pracy szkoły/placówki (1) Część II Wyniki mierzenia z uwzględnieniem działań określonych w § 3 ust. 3 Rozporządzenia MENiS z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego [...] (Dz. U. Nr 89 z 2004, poz. 854) Diagnozowanie i ocenianie stopnia spełniania wybranych standardów oceny, o których mowa w ust. 1, z uwzględnieniem ust. 2 w/w rozporządzenia. Wybrane standardy muszą uwzględniać wszystkie wskaźniki przypisane do danego standardu w Zarządzeniu nr 33 DKO, mogą być uzupełnione dodatkowymi wskaźnikami opracowanymi przez szkołę. Szkoła/placówka może również opracować własne, dodatkowe standardy (w przypadku szkół niepublicznych w zakresie wymogów określonych w art. 7 ust. 3 ustawy o systemie oświaty oraz zadań edukacyjnych ustalonych w statutach tych szkół).

8 Propozycje zmian – raport z wewnętrznego mierzenia jakości pracy szkoły/placówki cd.(2) Standardy wybrane z Zarządzenia Nr 33 DKO Ocena stopnia spełniania standardu poprzez realizację wskaźników (0/1) Standard Nr..... Wskaźnik.................................................................. Wskaźnik................................................................. Wnioski wynikające z realizacji standardu:............................................................................................................................................................................................................................................................................................... Planowane działania w oparciu o wnioski z diagnozowania i oceniania wybranych standardów:................................................................................................................................................

9 Propozycje zmian – raport z wewnętrznego mierzenia jakości pracy szkoły/placówki cd.(3) Kontrolowanie realizacji przez szkołę lub placówkę wymagań określonych w przepisach prawa np. realizacja obowiązku szkolnego/obowiązku nauki, prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania... Przedmiot kontroli: 1................................................................................................................................. 2.................................................................................................................................. Wnioski z przeprowadzonych kontroli: Ad.1............................................................................................................................ Ad.2............................................................................................................................ Planowane działania w oparciu o wnioski z przeprowadzonych kontroli:....................................................................................................................................

10 Propozycje zmian – raport z wewnętrznego mierzenia jakości pracy szkoły/placówki cd.(4) Diagnozowanie osiągnięć edukacyjnych uczniów z uwzględnieniem wyników uzyskiwanych przez nich na poszczególnych etapach kształcenia, a także na podstawie porównywania tych wyników z wynikami uzyskiwanymi przez uczniów na sprawdzianie i/lub egzaminach. Diagnozowanie osiągnięć edukacyjnych uczniów. Wnioski z przeprowadzonych diagnoz:.............................................................................................................................. Planowane działania w oparciu o wnioski z przeprowadzonych diagnoz:............................................................................................................................. Analiza osiągnięć edukacyjnych uczniów w kontekście wyników uzyskiwanych przez uczniów na sprawdzianie i/lub egzaminach. Wnioski z przeprowadzonej analizy:.............................................................................................................................. Planowane działania w oparciu o wnioski z przeprowadzonej analizy:..............................................................................................................................

11 Propozycje zmian – raport z wewnętrznego mierzenia jakości pracy szkoły/placówki cd.(5) Monitorowanie podejmowanych przez szkołę lub placówkę oraz nauczycieli działań zmierzających do doskonalenia jakości pracy szkoły lub placówki we wszystkich zakresach ich działalności z uwzględnieniem rodzajów podejmowanych działań. Tematyka monitorowania: 1.................................................................................................................................. 2.................................................................................................................................. Wnioski z przeprowadzonych monitorowań: Ad.1............................................................................................................................ Ad.2............................................................................................................................ Planowane działania w oparciu o wnioski z przeprowadzonych monitorowań:....................................................................................................................................

12 Propozycje zmian – raport z wewnętrznego mierzenia jakości pracy szkoły/placówki cd.(6) Prowadzenie hospitacji, w tym hospitacji diagnozującej z uwzględnieniem liczby poszczególnych rodzajów hospitacji. Rodzaje hospitacji: Liczba zaplanowanych hospitacji: Liczba przeprowadzonych hospitacji: - diagnozująca - doradczo - doskonaląca - kontrolno - oceniająca Inne (jakie?)......................................................................................................... hospitacja zajęć nielekcyjnych (jakich?).......................................................................................................................... Założenia (tematyka hospitacji):........................................................................................................................... Wnioski z przeprowadzonych hospitacji:.................................................................................................................................... Planowane działania w oparciu o wnioski z przeprowadzonych hospitacji:....................................................................................................................................

13 Propozycje zmian – raport z wewnętrznego mierzenia jakości pracy szkoły/placówki cd.(7) Dokonywanie ewaluacji. Ewaluacja działań określonych w następujących dokumentach Wnioski wynikające z ewaluacji: - Pięcioletni program rozwoju - Program wychowawczy - Program profilaktyki - WDN - WSO -SZPN -Programy doskonalące -System wspierania uzdolnień -Inne (jakie?) Planowane działania w oparciu o wnioski z przeprowadzonych ewaluacji:.....................................................................................................................................................

14 Propozycje zmian – raport z wewnętrznego mierzenia jakości pracy szkoły/placówki cd.(8) 1. Realizacja priorytetów Ministra Edukacji Narodowej i Dolnośląskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym... : Priorytet........ Wnioski z realizacji priorytetu:.......................................................................................................................... Priorytet........ Wnioski z realizacji priorytetu:.......................................................................................................................... Planowane działania w oparciu o wnioski z realizacji priorytetów:....................................................................................................................................................................................................................................................

15 Propozycje zmian – raport z wewnętrznego mierzenia jakości pracy szkoły/placówki cd.(9) Realizacja zadań określonych w rocznym programie rozwoju szkoły: Zrealizowano wszystkie działania określone w programie: TAK/NIE (właściwe podkreślić) Proszę wskazać wnioski do dalszej pracy:................................................................................................. Jeśli odpowiedź brzmi NIE, proszę wskazać zadania nie zrealizowane i określić przyczyny braku ich realizacji:.............................................................................................................

16 Propozycje zmian – raport z wewnętrznego mierzenia jakości pracy szkoły/placówki cd.(10) Część IV. 1. W bieżącym roku szkolnym mocną stroną pracy szkoły było:....................................................................................... 2. Problemy do rozwiązania przez szkołę: a w następnym roku szkolnym:........................................ w ciągu.... lat:..................................................................

17 Przekazanie raportu z wewnętrznego mierzenia jakości pracy szkoły/placówki Do 10 lipca 2006r. należy przesłać – na adres poczty elektronicznej wizytatora, który nadzoruje szkołę/placówkę część II-IV raportu z wewnętrznego mierzenia jakości pracy szkoły/placówki; Do 15 września 2006r. – I część raportu.

18 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Doskonalenie sprawowania nadzoru pedagogicznego Podstawa prawna 1. Rozporządzenie MENiS w/s szczegółowych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego (...)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google