Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kozodrza,czerwiec 2011 Projekt: „Zakład zagospodarowania odpadów w Kozodrzy”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kozodrza,czerwiec 2011 Projekt: „Zakład zagospodarowania odpadów w Kozodrzy”"— Zapis prezentacji:

1 Kozodrza,czerwiec 2011 Projekt: „Zakład zagospodarowania odpadów w Kozodrzy”

2

3 L.p.Element zadania – nazwa instalacji Planowany termin realizacji zadania Planowana docelowa wydajność instalacji [Mg/rok] IZakres inwestycji 1Mechaniczno-ręczna sortownia odpadów zmieszanych2012 2Instalacja do zagospodarowania odpadów biodegradowalnych z uwzględnieniem osadów ściekowych 2013 3Stacja demontażu odpadów wielkogabarytowych2013 4Stacja demontażu gruzu budowlanego2013 W ramach planowanego działania zakłada się stworzenie następujących instalacji:

4 L.p.Element zadania – nazwa instalacji Planowany termin realizacji zadania Planowana docelowa wydajność instalacji [Mg/rok] IIZakres inwestycji własnej gminy Ostrów nie objętej wnioskiem 5Składowisko odpadów w tym odpadów balastowych z ZZO, zawierających azbest i innych wraz z instalacją pozysku i energetycznego wykorzystania biogazu - w ramach rozbudowy istniejącego składowiska w Kozodrzy w realizacji

5 W ramach planowanego działania zakłada się stworzenie następujących instalacji: L.p.Element zadania – nazwa instalacji Planowany termin realizacji zadania Planowana docelowa wydajność instalacji [Mg/rok] IIIPozostałe, planowane do realizacji przedsięwzięcia (z udziałem kapitału prywatnego) 6Zakład przetwórstwa zużytych opon2013 7Stacja demontażu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego2013 8Instalacja do unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych2012

6 W ramach planowanego działania zakłada się stworzenie następujących instalacji: L.p.Element zadania – nazwa instalacji Planowany termin realizacji zadania Planowana docelowa wydajność instalacji [Mg/rok] IVPlanowane zadania wspólne gmin 9Modernizacja istniejących instalacji i systemów selektywnej zbiórki odpadów, oraz utworzenie na terenie poszczególnych gmin sieci Gminnych punktów Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych (GPZON) 2012 - 2013

7 Schemat systemu zagospodarowania odpadów Mechaniczno-ręczna sortownia odpadów zmieszanych Stacja demontażu odpadów wielkogabarytowych Instalacja do zagospodarowania odpadów biodegradowalnych z uwzględnieniem osadów ściekowych Stacja odzysku gruzu budowlanego Składowisko odpadów w tym odpadów balastowych z ZZO, zawierających azbest i innych wraz z instalacja pozysku i energetycznego wykorzystania biogazu Stacja demontażu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego Instalacja do unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych oraz wybranych innych niż niebezpieczne Zakład produkcji paliwa alternatywnego z frakcji balastowych pochodzących z linii segregacji Biogazownia Instalacje zewnętrzne (działające na terenie poszczególnych gmin) Zakład główny w Kozodrzy

8 Opis celów przedsięwzięcia 1. Zorganizowanie właściwego systemu gospodarki odpadami 2. Osiągnięcie zakładanych limitów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych oraz odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 3. Wykorzystanie surowców wtórnych 4. Rozwój systemu zbiórki odpadów wielkogabarytowych i budowlanych 5. Zbiórka, odzysk i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych

9 Cele pomocnicze w realizacji wyżej wymienionego projektu przedstawiają się następująco: 1. Ochrona środowiska naturalnego 2. Kształtowanie świadomości proekologicznej wśród mieszkańców regionu 3. Podniesienie jakości i zakresu świadczonych usług komunalnych z równoczesnym dostosowaniem do standardów obowiązujących w UE 4. Promocja gmin i regionu przez stosowanie nowatorskich, proekologicznych sposobów zagospodarowania odpadów 5. Utworzenie nowych miejsc pracy związanych z projektem 6. Podniesienie atrakcyjności regionu dla inwestycji przemysłowych

10 Wpływ projektu na środowisko: 1. Realizacja zadań i wymogów, jakie stawiają aktualnie obowiązujące ustawy oraz standardy UE w zakresie ochrony środowiska 2. Zmniejszenie ilości składowanych odpadów. 5. Poprawa kondycji środowiska naturalnego poprzez ograniczenie ilości dzikich wysypisk śmieci, rekultywację zdegradowanych terenów 6. Poprawa stanu higienicznego i estetycznego na całym terenie objętym projektem 3. Zmiana kwalifikacji prawnej nieczystości komunalnych odpadu na produkt 4. Rozwiązanie problemu zagospodarowania produktów ubocznych działalności przedsiębiorstw

11 Zgodność projektu z polityką ochrony środowiska oraz odpowiednimi dokumentami strategicznymi Niniejszy projekt jest zgodny z zapisami dokumentów programowych: Krajowy Plan Gospodarki Odpadami Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami Powiatowy Plan Gospodarki Odpadami

12 Urząd Gminy Ostrów 39-103 Ostrów 225 Tel./fax. (017) 745 11 60 e-mail: info@ostrow.gmina.pl


Pobierz ppt "Kozodrza,czerwiec 2011 Projekt: „Zakład zagospodarowania odpadów w Kozodrzy”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google