Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt: „Zakład zagospodarowania odpadów w Kozodrzy”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt: „Zakład zagospodarowania odpadów w Kozodrzy”"— Zapis prezentacji:

1 Projekt: „Zakład zagospodarowania odpadów w Kozodrzy”
Kozodrza,czerwiec 2011

2

3 Planowana docelowa wydajność instalacji
W ramach planowanego działania zakłada się stworzenie następujących instalacji: L.p. Element zadania – nazwa instalacji Planowany termin realizacji zadania Planowana docelowa wydajność instalacji [Mg/rok] I Zakres inwestycji 1 Mechaniczno-ręczna sortownia odpadów zmieszanych 2012 2 Instalacja do zagospodarowania odpadów biodegradowalnych z uwzględnieniem osadów ściekowych 2013 3 Stacja demontażu odpadów wielkogabarytowych 4 Stacja demontażu gruzu budowlanego

4 W ramach planowanego działania zakłada się stworzenie następujących instalacji:
L.p. Element zadania – nazwa instalacji Planowany termin realizacji zadania Planowana docelowa wydajność instalacji [Mg/rok] II Zakres inwestycji własnej gminy Ostrów nie objętej wnioskiem 5 Składowisko odpadów w tym odpadów balastowych z ZZO, zawierających azbest i innych wraz z instalacją pozysku i energetycznego wykorzystania biogazu - w ramach rozbudowy istniejącego składowiska w Kozodrzy w realizacji

5 W ramach planowanego działania zakłada się stworzenie następujących instalacji:
L.p. Element zadania – nazwa instalacji Planowany termin realizacji zadania Planowana docelowa wydajność instalacji [Mg/rok] III Pozostałe, planowane do realizacji przedsięwzięcia (z udziałem kapitału prywatnego) 6 Zakład przetwórstwa zużytych opon 2013 7 Stacja demontażu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 8 Instalacja do unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych 2012

6 Planowana docelowa wydajność instalacji Planowane zadania wspólne gmin
W ramach planowanego działania zakłada się stworzenie następujących instalacji: L.p. Element zadania – nazwa instalacji Planowany termin realizacji zadania Planowana docelowa wydajność instalacji [Mg/rok] IV Planowane zadania wspólne gmin 9 Modernizacja istniejących instalacji i systemów selektywnej zbiórki odpadów, oraz utworzenie na terenie poszczególnych gmin sieci Gminnych punktów Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych (GPZON)

7 Schemat systemu zagospodarowania odpadów Instalacje zewnętrzne
Instalacja do zagospodarowania odpadów biodegradowalnych z uwzględnieniem osadów ściekowych Mechaniczno-ręczna sortownia odpadów zmieszanych Stacja demontażu odpadów wielkogabarytowych Stacja odzysku gruzu budowlanego Stacja demontażu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego Instalacje zewnętrzne (działające na terenie poszczególnych gmin) Zakład główny w Kozodrzy Instalacja do unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych oraz wybranych innych niż niebezpieczne Zakład produkcji paliwa alternatywnego z frakcji balastowych pochodzących z linii segregacji Składowisko odpadów w tym odpadów balastowych z ZZO, zawierających azbest i innych wraz z instalacja pozysku i energetycznego wykorzystania biogazu Biogazownia

8 Opis celów przedsięwzięcia
1. Zorganizowanie właściwego systemu gospodarki odpadami 2. Osiągnięcie zakładanych limitów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych oraz odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 3. Wykorzystanie surowców wtórnych 4. Rozwój systemu zbiórki odpadów wielkogabarytowych i budowlanych 5. Zbiórka, odzysk i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych

9 Cele pomocnicze w realizacji wyżej wymienionego projektu przedstawiają się następująco:
1. Ochrona środowiska naturalnego 2. Kształtowanie świadomości proekologicznej wśród mieszkańców regionu 3. Podniesienie jakości i zakresu świadczonych usług komunalnych z równoczesnym dostosowaniem do standardów obowiązujących w UE 4. Promocja gmin i regionu przez stosowanie nowatorskich, proekologicznych sposobów zagospodarowania odpadów 5. Utworzenie nowych miejsc pracy związanych z projektem 6. Podniesienie atrakcyjności regionu dla inwestycji przemysłowych

10 Wpływ projektu na środowisko:
1. Realizacja zadań i wymogów, jakie stawiają aktualnie obowiązujące ustawy oraz standardy UE w zakresie ochrony środowiska 2. Zmniejszenie ilości składowanych odpadów. 3. Zmiana kwalifikacji prawnej nieczystości komunalnych odpadu na produkt 4. Rozwiązanie problemu zagospodarowania produktów ubocznych działalności przedsiębiorstw 5. Poprawa kondycji środowiska naturalnego poprzez ograniczenie ilości dzikich wysypisk śmieci, rekultywację zdegradowanych terenów 6. Poprawa stanu higienicznego i estetycznego na całym terenie objętym projektem

11 Zgodność projektu z polityką ochrony środowiska
oraz odpowiednimi dokumentami strategicznymi Niniejszy projekt jest zgodny z zapisami dokumentów programowych: Krajowy Plan Gospodarki Odpadami Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami Powiatowy Plan Gospodarki Odpadami

12 e-mail: info@ostrow.gmina.pl
Urząd Gminy Ostrów Ostrów 225 Tel./fax. (017)


Pobierz ppt "Projekt: „Zakład zagospodarowania odpadów w Kozodrzy”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google