Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI POMOC PUBLICZNA W DZIAŁANIU 9.1 PO IiŚ Zespół ds. Pomocy Publicznej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI POMOC PUBLICZNA W DZIAŁANIU 9.1 PO IiŚ Zespół ds. Pomocy Publicznej."— Zapis prezentacji:

1 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI POMOC PUBLICZNA W DZIAŁANIU 9.1 PO IiŚ Zespół ds. Pomocy Publicznej Warszawa, 07.10.2010 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI

2 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Pojęcie pomocy publicznej Reguły udzielania pomocy publicznej stanowią część unijnego prawa konkurencji Udzielanie wsparcia publicznego może stanowić źródło naruszenia konkurencji przedsiębiorstw na rynku unijnym, dlatego zakazane jest wsparcie publiczne, które spełnia wszystkie przesłanki określone w art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TfUE) Kumulatywne przesłanki występowania pomocy publicznej: przedsiębiorstwo – beneficjent wsparcia selektywność wsparcia wsparcie pochodzi od państwa wsparcie wywołuje korzyść (uprzywilejowanie) wsparcie zakłóca lub grozi zakłóceniem konkurencji wsparcie wpływa na wymianę handlową między Państwami Członkowskimi UE przesłanki spełnione dla dotacji udzielanych w ramach działania 9.1 PO IiŚ

3 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Dopuszczalność pomocy publicznej udzielanej w ramach działania 9.1 PO IiŚ Zakaz udzielania pomocy publicznej jest ograniczony, tzn. pomoc może zostać udzielona, o ile jest dopuszczalna zgodnie z przepisami art. 107 ust. 2 i 3 TfUE oraz unijnymi i krajowymi aktami prawnymi o charakterze wykonawczym Do działania 9.1 PO IiŚ, na poziomie unijnym, zastosowanie mają: rozporządzenie Komisji nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE uznających niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem Pomoc musi być zgodna z warunkami określonymi w programie pomocy publicznej o numerze referencyjnym X 328/2009, który odzwierciedla warunki wynikające z rozporządzenia nr 800/2008,

4 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Dopuszczalność pomocy publicznej udzielanej w ramach działania 9.1 PO IiŚ Do działania 9.1 PO IiŚ, na poziomie krajowym, zastosowanie mają: rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 stycznia 2009 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej na inwestycje w zakresie budowy lub przebudowy jednostek wysokosprawnego wytwarzania energii (Dz. U. Nr 21, poz. 111), poprzez który do prawa krajowego wdrożono warunki udzielania pomocy określone dla programu pomocowego X 328/2009 art. 21 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 ze zm.) - podstawa prawna udzielenia pomocy publicznej

5 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Dopuszczalność pomocy publicznej udzielanej w ramach działania 9.1 PO IiŚ Zgodnie z programem pomocowym pomoc może być udzielona jako: regionalna pomoc inwestycyjna (dotyczy tzw. inwestycji regionalnej) pomoc inwestycyjna na ochronę środowiska na układy kogeneracji o wysokiej sprawności (dotyczy tzw. inwestycji środowiskowej) Jednym z warunków otrzymania dotacji jest spełnienie wszystkich warunków udzielenia właściwego rodzaju pomocy publicznej, nawet jeżeli są one bardziej rygorystyczne niż wymagają tego ogólne dokumenty programowe dla działania 9.1 PO IiŚ

6 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Inwestycja środowiskowa - ograniczenia dla udzielenia takiej pomocy Koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą muszą ograniczać się do kosztów ściśle związanych z ochroną środowiska Ich wartość oblicza się jako różnicę pomiędzy kosztami budowy lub przebudowy jednostek kogeneracji i kosztami budowy lub przebudowy jednostek wytwarzających energię elektryczną i ciepło w układach rozdzielonych o takiej samej mocy Sposób wyliczania kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą jest warunkiem w znacznym stopniu utrudniającym możliwość skorzystania z pomocy tego rodzaju. Wydaje się bowiem, że łączne koszty budowy dwóch źródeł energii będą zawsze wyższe niż koszt budowy jednego źródła umożliwiającego produkcję energii w kogeneracji. Zatem, koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą będą ujemne.

7 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Inwestycja regionalna - podstawowe warunki dopuszczalności pomocy 1) Pomoc nie może być udzielona przedsiębiorstwom, m.in.: znajdującym się w trudnej sytuacji ekonomicznej będącym w toku restrukturyzacji w rozumieniu Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw na których ciąży obowiązek zwrotu pomocy wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem jeżeli pomoc ma być przeznaczona na działalność w sektorze rybołówstwa i akwakultury czy też na działalność w zakresie wytwarzania i obrotu produktami mającymi imitować lub zastępować mleko i przetwory mleczne w sektorach budownictwa okrętowego, górnictwa węgla, hutnictwa żelaza i stali, włókien syntetycznych oraz w zakresie produkcji pierwotnej produktów rolnych

8 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Inwestycja regionalna - podstawowe warunki dopuszczalności pomocy 2) Inwestycja regionalna musi spełniać kryterium tzw. nowej inwestycji, tj. musi być bezpośrednio związana z: utworzeniem nowego przedsiębiorstwa lub rozbudową istniejącego przedsiębiorstwa lub dywersyfikacją produkcji przedsiębiorstwa przez wprowadzanie nowych dodatkowych produktów lub zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego w istniejącym przedsiębiorstwie lub nabyciem środków trwałych bezpośrednio związanych z przedsiębiorstwem, które zostało zlikwidowane lub zostałoby zlikwidowane, gdyby zakup nie nastąpił, przy czym środki nabywane są przez niezależnego inwestora Za nową inwestycję nie uznaje się w szczególności: inwestycji prowadzącej jedynie do odtworzenia zdolności produkcyjnych nabycia udziałów lub akcji przedsiębiorstwa rozbudowy przedsiębiorstwa rozumianej jako samo powiększenie majątku o środki trwałe bez jednoczesnego zwiększenia zdolności produkcyjnych

9 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Inwestycja regionalna - podstawowe warunki dopuszczalności pomocy 3) Kryterium zachęty wniosek o dofinansowanie musi zostać złożony przed rozpoczęciem inwestycji Przez rozpoczęcie inwestycji, należy rozumieć podjęcie prac budowlanych lub złożenie pierwszego prawnie wiążącego zamówienia na urządzenia. Rozpoczęcia nie stanowią prace związane z przygotowaniem dokumentacji dotyczącej inwestycji, ani nabycie gruntu. w przypadku dużych przedsiębiorstw, dodatkowo wniosek o dofinansowanie musi zawierać informacje, które pozwolą stwierdzić, iż dzięki pomocy: nastąpi znaczące zwiększenie rozmiaru inwestycji lub nastąpi znaczące zwiększenie zasięgu inwestycji lub nastąpi znaczące zwiększenie całkowitej kwoty wydanej przez beneficjenta na inwestycję lub nastąpi znaczące przyspieszenie zakończenia inwestycji lub projekt zostanie zrealizowany w danym regionie

10 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Inwestycja regionalna - podstawowe warunki dopuszczalności pomocy 4) Koszty kwalifikowane – wybrane zagadnienia Kwalifikowane są koszty ponoszone od dnia 10 lutego 2009 r. (data wejścia w życie rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 stycznia 2009 r.) Za kwalifikowane uznaje się koszty bezpośrednio związane z realizacją inwestycji: koszty nabycia gruntów, budynków i budowli oraz maszyn/urządzeń, koszty inwestycji w aktywa niematerialne i prawne obejmujące transfer technologii poprzez nabycie praw patentowych, licencji, know-how lub nieopatentowanej wiedzy technicznej. przygotowanie niezbędnych projektów i dokumentacji, koszty analiz przygotowawczych oraz usług doradczych – kwalifikowane w ograniczonym zakresie. rodzaje kosztów kwalifikowanych zostały szczegółowo rozpisane w pkt V załącznika do wniosku Ocena dopuszczalności pomocy publicznej. Dokonując kwalifikacji kosztów należy zwrócić szczególną uwagę na warunki/wyjaśnienia określone w przypisach do tego punktu

11 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Inwestycja regionalna - podstawowe warunki dopuszczalności pomocy 5) Trwałość inwestycji Obowiązek utrzymania inwestycji w regionie, w którym udzielono pomocy, przez okres co najmniej 5 lat od dnia zakończenia inwestycji. W przypadku małych i średnich przedsiębiorstw okres ten wynosi 3 lata. 6) Kumulacja pomocy Pomoc publiczna udzielana w odniesieniu do tych samych wydatków kwalifikowanych podlega sumowaniu, w tym z pomocą de minimis, niezależnie od formy i źródła pomocy, przy czym łączna wartość pomocy nie może przekroczyć maksymalnej dopuszczalnej intensywności określonej odpowiednio dla inwestycji regionalnej lub inwestycji środowiskowej

12 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Inwestycja regionalna - wielkość pomocy 1) Beneficjent musi pokryć z własnych środków (nie związanych z pomocą publiczną) co najmniej 25% kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą 2) Maksymalna intensywność pomocy: 50% - województwa: lubelskie, podkarpackie, warmińsko-mazurskie, podlaskie, świętokrzyskie, opolskie, małopolskie, lubuskie, łódzkie, kujawsko-pomorskie 40% - województwa: pomorskie, zachodniopomorskie, dolnośląskie, wielkopolskie, śląskie, a w okresie od 01.01.2007 r. do 31.12.2010 r. mazowieckie, z wyłączeniem Warszawy 30% - województwa: Warszawa oraz w okresie od 01.01.2011 r. do 31.12.2013 r. województwo mazowieckie Niezależnie od województwa – maksymalna intensywność jest zwiększona o 20% dla małych przedsiębiorstw oraz o 10% dla średnich przedsiębiorstw

13 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Inwestycja regionalna - wielkość pomocy EDB dla dotacji jest równy zdyskontowanym wypłatom dotacji Dyskontowanie - wszystkie wartości rozłożone w czasie (pomoc i koszty) dyskontuje się na dzień udzielenia pomocy, przy zastosowaniu stopy dyskontowej, która jest równa stopie bazowej (ogłaszanej przez Komisję Europejską) powiększonej o 100 pkt. Stopa dyskontowa wynosi obecnie 5,49%. Na potrzeby wypełnienia wniosku o dofinansowanie należy przyjąć, że dyskontowanie odbywa się w okresach rocznych, a pierwszym rokiem podlegającym dyskontowaniu jest rok 2011. Intensywność pomocy = Wartość pomocy publicznej (EDB) Zdyskontowane koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą

14 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Inwestycja regionalna - wielkość pomocy Przykład dyskontowania Okres dyskontowy (N) 1 (2010) 2 (2011) 3 (2012) 4 (2013) 5 (2014) Suma Kwota nominalna100 500 Stopa dyskontowa (r)-5,49% Współczynnik dyskontowy *-0,94800,89860,85190,8075 Kwota zdyskontowana10094,8089,8685,1980,75450,60 * współczynnik dyskontowy = 1 (1 + r) N

15 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Inwestycja regionalna - wielkość pomocy Jeżeli dla inwestycji spełnione są kryteria dużego projektu inwestycyjnego, maksymalną intensywność pomocy określa się zgodnie ze wzorem: I=Rx(50 mln euro+0,5xB+0,34xC) I – maksymalna wartość pomocy R – podstawowa intensywność pomocy dla danego województwa w odniesieniu do dużego przedsiębiorstwa, B – wartość kosztów kwalifikowanych inwestycji powyżej 50 mln euro a poniżej 100 mln euro, C - wartość kosztów kwalifikowanych inwestycji powyżej 100 mln euro Notyfikacja do KE pomocy na duży projekt inwestycyjny – gdy planowana pomoc przekracza maksymalną dopuszczalną wysokość pomocy, którą może uzyskać inwestycja o wartości 100 mln euro (tj. 37.500.000 euro, 30.000.000 euro, 22.500.000 euro w zależności od regionu – lokalizacji inwestycji)

16 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Inwestycja regionalna - wielkość pomocy Definicja dużego projektu inwestycyjnego: nowa inwestycja prowadzona w okresie trzech lat, przez jednego lub więcej przedsiębiorców, w przypadku której środki trwałe są połączone ze sobą w sposób ekonomicznie niepodzielny oraz której koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą regionalną przekraczają równowartość 50.000.000 euro. W ramach oceny, czy inwestycja jest ekonomicznie niepodzielna należy brać pod uwagę powiązania techniczne, funkcjonalne i strategiczne oraz bezpośrednią bliskość geograficzną

17 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Wskazówki dotyczące wypełnia wniosku o dofinansowanie i jego załączników Pkt G.1 Konkurencja we wniosku o dofinansowanie Informacje wymagane zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 53, poz. 312)

18 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Dziękuję za uwagę Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ul. Konstruktorska 3a 02-673 Warszawa www.nfosigw.gov.pl


Pobierz ppt "Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI POMOC PUBLICZNA W DZIAŁANIU 9.1 PO IiŚ Zespół ds. Pomocy Publicznej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google