Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

REGULAMIN NABORU WNIOSKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA ZWIĄZANE Z LIKWIDACJĄ NISKIEJ EMISJI WSPIERAJĄCEJ WZROST EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ Wojewódzki Fundusz Ochrony.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "REGULAMIN NABORU WNIOSKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA ZWIĄZANE Z LIKWIDACJĄ NISKIEJ EMISJI WSPIERAJĄCEJ WZROST EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ Wojewódzki Fundusz Ochrony."— Zapis prezentacji:

1 REGULAMIN NABORU WNIOSKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA ZWIĄZANE Z LIKWIDACJĄ NISKIEJ EMISJI WSPIERAJĄCEJ WZROST EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

2 Beneficjentem programu KAWKA są podmioty wskazane w Programach Ochrony Powietrza, tj.: a) Miasto Ostrów Wielkopolski, b) Miasto Leszno, c) Miasto Poznań, d) Miasto Kalisz, e) Miasto i Gmina Września, f) Miasto Gniezno, g) Miasto Piła, h) Miasto Złotów, które planują realizację albo realizują przedsięwzięcia mogące być przedmiotem dofinansowania przez WFOŚiGW i ze środków udostępnionych przez NFOŚiGW.

3 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu Dofinansowanie udzielane będzie na podstawie umowy zawartej z Beneficjentem po uprzednim rozpatrzeniu sporządzonego przez niego Wniosku wraz z załącznikami. WFOŚiGW i NFOŚiGW uprawnione są do kontroli przedsięwzięcia realizowanego z udziałem środków udostępnionych.

4 4 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu Wysokość dofinansowania: Kwota dofinansowania przedsięwzięcia w formie dotacji wynosi do 50% jego kosztów kwalifikowanych, w tym: ze środków udostępnionych przez NFOŚiGW do 45% kosztów kwalifikowanych, ze środków WFOŚiGW do 5% kosztów kwalifikowanych,

5 5 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu Dodatkowo istnieje możliwość uzupełnienia wsparcia finansowego w formie pożyczki nieumarzalnej ze środków WFOŚiGW do 90% kosztów kwalifikowanych. Warunkiem udzielenia pożyczki jest złożenie odrębnego wniosku w siedzibie WFOŚiGW w Poznaniu zgodnie z Zasadami. (dotacja NFOŚiGW + dotacja WFOŚiGW + pożyczka WFOŚiGW = 90% kosztów kwalifikowanych) Wysokość dofinansowania uzależniona jest od wielkości zaplanowanej pomocy na dany obszar w rozpatrywanej strefie.

6 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu Dofinansowaniem mogą być objęte przedsięwzięcia, w szczególności: a)likwidacja lokalnych źródeł ciepła: -indywidualnych kotłowni lub palenisk opalanych na paliwa stałe, -kotłowni zasilających kilka budynków oraz kotłowni osiedlowych i podłączenie obiektów do miejskiej sieci ciepłowniczej lub ich zastąpienie przez źródło o wyższej niż dotychczas sprawności wytwarzania ciepła;

7 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu b) rozbudowa sieci ciepłowniczej w celu podłączenia istniejących obiektów (ogrzewanych ze źródeł własnych przy wykorzystywaniu paliwa stałego) do centralnego źródła ciepła wraz z podłączeniem obiektu do sieci; Warunkiem uzyskania dofinansowania dla rozbudowy sieci ciepłowniczej jest podłączenie wykonanej sieci cieplnej do odbiorcy końcowego; c) zastosowanie kolektorów słonecznych celem obniżenia emisji w lokalnym źródle ciepła opalanym paliwem stałym;

8 8 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu d) termomodernizacja budynków wielorodzinnych zgodnie z zakresem wynikającym z wykonanego audytu energetycznego, wyłącznie jako element towarzyszący przebudowie lub likwidacji źródła ciepła opalanego paliwem stałym. Warunkiem uzyskania dofinansowania przedsięwzięć wymienionych w podpunktach a) – d) jest jego łączna realizacja z działaniami edukacyjnymi oraz utworzeniem baz danych.

9 9 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu Kwalifikowalność kosztów: Koszty poniesione od dnia 01.01.2013 r. do 31.12.2018 r., Rodzaje kosztów kwalifikowanych do dofinansowania ze środków NFOŚiGW oraz WFOŚiGW: - koszty kampanii informacyjno – edukacyjnych, opracowań, raportów; - koszty przygotowania niezbędnych projektów i dokumentacji; - koszt nabycia albo koszt wytworzenia nowych środków trwałych;

10 10 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu - koszt instalacji i uruchomienia środków trwałych; - koszt nabycia materiałów lub robót budowlanych; - nabycie wartości niematerialnych i prawnych; - usługi niezbędne do realizacji inwestycji, w tym nadzór i badania potwierdzające osiągnięcie efektu ekologicznego i jego trwałości. Zwiększenie kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia nie jest podstawą do zwiększenia dofinansowania.

11 11 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu Kryteria wyboru przedsięwzięć: ETAP I Ocena Wniosku w zakresie spełnienia FORMALNYCH KRYTERIÓW DOSTĘPU W odniesieniu do Programu KAWKA, w szczególności należy wymienić: 1. Działania objęte dofinansowaniem (przedsięwzięcia mające na celu ograniczanie niskiej emisji) są podejmowane łącznie z działaniami edukacyjnymi oraz utworzeniem baz danych.

12 12 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu 2. Do wniosku załączono wypis (wyciąg z dokumentu potwierdzający zasadność realizacji przedsięwzięcia w danej strefie) z obowiązującego programu ochrony powietrza. 3. Wnioskowane wydatki są zgodne z katalogiem kosztów kwalifikowanych. 4. Do wniosku dołączono oceny roczne jakości powietrza wykonane dla 2 lat z okresu ostatnich 4 lat poprzedzających złożenie Wniosku o dofinansowanie dla danego obszaru, przez właściwy terytorialnie Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, w zakresie poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM 10 określonego jako średnia 24-godzinna.

13 13 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu Do 5. Do wniosku dołączono oceny roczne jakości powietrza wykonane dla 2 lat z okresu ostatnich 4 lat poprzedzających złożenie Wniosku o dofinansowanie dla danego obszaru, przez właściwy terytorialnie Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, w zakresie poziomu docelowego benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM 10. 6. Przedsięwzięcie zlokalizowane jest w mieście powyżej 10 000 mieszkańców, na obszarze którego (w przynajmniej 2 latach w okresie ostatnich 4 lat, poprzedzających złożenie wniosku o dofinansowanie), w ocenie rocznej jakości powietrza, zidentyfikowano co najmniej jeden obszar, na którym jednocześnie przekroczone zostały normy jakości powietrza w odniesieniu do poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM 10 określonego jako średnia 24-godzinna.

14 14 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu 7. Przedsięwzięcie zlokalizowane jest w mieście powyżej 10 000 mieszkańców, na obszarze którego, w przynajmniej 2 latach w okresie ostatnich 4 lat, poprzedzających złożenie wniosku o dofinansowanie, w ocenie rocznej jakości powietrza, zidentyfikowano co najmniej jeden obszar, na którym jednocześnie przekroczone zostały normy jakości powietrza w odniesieniu do poziomu docelowego benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM 10. 8. Na terenie powyżej opisanych obszarach, właściwy organ administracji samorządowej ustalił horyzont czasowy i harmonogram wprowadzania rozwiązań prawnych dotyczących planu działań systemowych służących utrzymaniu poziomu stężeń zanieczyszczeń po wykonaniu działań objętych wnioskiem o dofinansowanie.

15 15 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu 9. Na terenie wyżej opisanych obszarach, właściwy organ administracji samorządowej ustalił horyzont czasowy i harmonogram wprowadzania rozwiązań prawnych dotyczących wprowadzenia rozwiązania obejmującego ograniczenie stosowania paliw stałych wraz z jednoczesnym systemem kontroli.

16 16 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu ETAP II Ocena Wniosku w zakresie spełnienia MERYTORYCZNYCH KRYTERIÓW DOSTĘPU 1. Forma i wysokość wnioskowanej pomocy są zgodne z zasadami udzielania dofinansowania w Programie KAWKA. 2. Wykazanie zmniejszenia emisji PM 2,5, PM 10 oraz CO 2.

17 17 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu Ocena Wniosku według KRYTERIUM SELEKCJI efektywność kosztowa: zmniejszenie emisji pyłu PM 10 w [ Mg/rok ] / koszt kwalifikowany

18 18 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu Beneficjent Programu KAWKA, przekazując środki finansowe ostatecznemu odbiorcy korzyści, jest zobowiązany do zapewnienia zgodności pomocy publicznej z zasadami jej udzielenia oraz realizacji innych obowiązków nałożonych przez podmiot udzielający pomocy. Ostateczny odbiorca korzyści: podmioty wskazane w Programach Ochrony Powietrza, korzystające z dofinansowania, wyłącznie za pośrednictwem Beneficjenta.

19 19 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu Przy określeniu intensywności dofinansowania należy uwzględnić przepisy dotyczące dopuszczalności pomocy publicznej. Dofinansowanie może być udzielone na przedsięwzięcia, które nie zostało zakończone przed dniem złożenia wniosku do WFOŚiGW.

20 20 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu Nabór wniosków trwa do dnia 28.06.2013 r., do godz. 15:00 Nabory będą powtarzane do wyczerpania środków NFOŚiGW. Rozstrzygnięcie naboru wniosków nastąpi po podpisaniu umowy przez NFOŚiGW z WFOŚiGW.

21 Dziękuję za uwagę 21 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu


Pobierz ppt "REGULAMIN NABORU WNIOSKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA ZWIĄZANE Z LIKWIDACJĄ NISKIEJ EMISJI WSPIERAJĄCEJ WZROST EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ Wojewódzki Fundusz Ochrony."

Podobne prezentacje


Reklamy Google