Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1. U SŁUGI D ORADZTWA W Z AKRESIE U SŁUG I D OTACJI I NWESTYCYJNYCH U SŁUGI DORADZTWA W ZAKRESIE U LG I D OTACJI I NWESTYCYJNYCH Pomoc publiczna jako.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1. U SŁUGI D ORADZTWA W Z AKRESIE U SŁUG I D OTACJI I NWESTYCYJNYCH U SŁUGI DORADZTWA W ZAKRESIE U LG I D OTACJI I NWESTYCYJNYCH Pomoc publiczna jako."— Zapis prezentacji:

1 1

2 U SŁUGI D ORADZTWA W Z AKRESIE U SŁUG I D OTACJI I NWESTYCYJNYCH U SŁUGI DORADZTWA W ZAKRESIE U LG I D OTACJI I NWESTYCYJNYCH Pomoc publiczna jako źródło finansowania inwestycji

3 3 Plan prezentacji 1. Wsparcie dla podmiotów inwestujących w Specjalnych Strefach Ekonomicznych 2. Dotacje funduszy strukturalnych UE dostępne w ramach programów na lata 2004-2006 r. 3. Nowe instrumenty wsparcia działań innowacyjnych

4 4 1. Wsparcie dla podmiotów inwestujących w Specjalnych Strefach Ekonomicznych

5 5 Podstawowe informacje 14 Specjalnych Stref Ekonomicznych (SSE) działających do 2015-2017 r. Beneficjenci: –przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie SSE, realizujący nowe inwestycje i tworzący nowe miejsca pracy Korzyści: –zwolnienie z CIT do 50% wartości inwestycji oraz dodatkowo inne ulgi, jak np. zwolnienie z podatku od nieruchomości Zgodnie z obowiązującymi przepisami istnieją dwa sposoby objęcia strefą terenu inwestycji : –rozszerzenie obszaru SSE oraz –zamiana obszaru SSE. –Na podstawie nowych przepisów dotyczących SSE (weszły w życie 8 września 2006 r.) obecny obszar stref zostanie zwiększony do 12.000 ha. Od marca 2005 roku istnieje możliwość objęcia zezwoleniem działalności gospodarczej w zakresie m.in. usług informatycznych, usług centrów telefonicznych (call centers) oraz usług w zakresie badań i analiz technicznych, rachunkowości i księgowości, czyli tzw. centrów usług (shared services centres).

6 6 Uzyskanie zezwolenia na działalność w SSE Wymagane dokumenty: –wniosek o wydanie zezwolenia –list intencyjny –biznes plan –wyciąg z KRS –zaświadczenie z US i ZUS o niezaleganiu z opłatami –zatwierdzone sprawozdanie finansowe –informacje o rachunkach bankowych oraz opinia bankowa Zobowiązania inwestora: –poniesienie wydatków inwestycyjnych w określonej kwocie –utrzymanie inwestycji przez co najmniej 5 lat od dnia zakończenia inwestycji –zatrudnienie nowych pracowników i utrzymanie nowych miejsc pracy przez okres nie krótszy niż 5 lat (lub inny określony w zezwoleniu) Dochód osiągnięty z działalności w SSE może być zwolniony z CIT do wysokości: –50% kosztów kwalifikowanych (pomoc w oparciu o wydatki inwestycyjne) lub –50% dwuletnich kosztów pracy pracowników zatrudnionych w związku z inwestycją (pomoc w oparciu o koszty zatrudnienia nowych pracowników)

7 7 Zwolnienie z CIT Wydatki kwalifikujące się do uzyskania zwolnienia (m.in.): –zakup lub wytworzenie we własnym zakresie środków trwałych lub spłata ich wartości określona w umowie leasingu lub innej umowie o podobnym charakterze –rozbudowa lub modernizacja istniejących środków trwałych –zakup wartości niematerialnych i prawnych (przy spełnieniu dodatkowych warunków) –wydatki zaliczone do wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, faktycznie poniesione po dniu uzyskania zezwolenia

8 8 2. Dotacje z funduszy strukturalnych UE dostępne w ramach programów na lata 2004-2006 r. A.Poddziałanie 1.2.3 SPO WKP (Seed capital) B.Poddziałanie 1.4.1 SPO WKP (Prace B+R) C.Poddziałanie 2.2.1 SPO WKP (Nowe inwestycje)

9 9 A. Poddziałanie 1.2.3 SPO WKP Fundusze kapitału zalążkowego typu seed capital Wsparcie nie stanowi pomocy publicznej Wsparcie ma postać zwrotnego dokapitalizowania fundszy Poziom wsparcia dla funduszy: –maksymalnie 50%, –przy tym nie mniej niż 3 mln PLN i nie więcej niż 50 mln PLN Koszty inwestycyjne mogą być ponoszone najpóźniej do 30 czerwca 2008 r. Warunki aplikacji: –planowany termin: od połowy października do połowy grudnia (dokładny termin nie został jeszcze podany) –instytucja: PARP

10 10 1.2.3 SPO WKP – podstawowe warunki Fundusz może dokonywać inwestycji w spółkę będącą mikroprzedsiębiorcą, małym lub średnim przedsiębiorcą, działającą w formie spółki kapitałowej (w tym spółki kapitałowej w organizacji), która: –prowadzi działalność na terytorium RP przez okres nie dłuższy niż 3 lata, –znajduje się we wczesnej fazie rozwoju, –nie jest przedsiębiorcą w trudnej sytuacji ekonomicznej. Inwestycja w przedsiębiorcę nie może przekroczyć wartości 1 mln EUR

11 11 1.2.3 SPO WKP – Kryteria oceny merytorycznej Kryterium ocenyMaksymalna liczba punktów 1Wielkość (wartość) funduszu17 2Doświadczenie, w tym -Doświadczenie w inwestycjach odpowiednie do zarządzania z sukcesem funduszem kapitału zalążkowego 30 -Wiedza i doświadczenie w zakresie wsparcia przedsiębiorców 15 -Spójność grupy zarządzającej15 3Strategia inwestycyjna20 4Realizacja polityk horyzontalnych UE3 RAZEM:100

12 12 B. Poddziałanie 1.4.1 SPO WKP Projekty celowe obejmujące badania stosowane i prace rozwojowe Obszar wsparcia: –projekty celowe obejmujące badania stosowane i prace rozwojowe: wyłącznie w zakresie badań przemysłowych i przedkonkurencyjnych prowadzonych przez przedsiębiorstwa lub grupy przedsiębiorstw samodzielnie albo we współpracy z instytucjami sfery B+R Maksymalne finansowanie (% kosztów kwalifikowanych) –50% dla badań przemysłowych –25% dla badań przedkonkurencyjnych –Dodatkowo: –10% dla MŚP oraz –15% jeżeli projekt jest zgodny z celami europejskiego programu ramowego na rzecz badań i rozwoju albo –10% jeżeli projekt będzie realizowany z jednostką naukową a wyniki będą upowszechnione i opublikowane Warunki aplikacji: –instytucja: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (d. Ministerstwo Edukacji i Nauki) –termin: w trybie ciągłym do 29 grudnia 2006 r.

13 13 1.4.1 SPO WKP – Definicje Badania przemysłowe - planowe badania mające na celu pozyskanie nowej wiedzy, która może być przydatna do opracowania nowych albo znaczącego udoskonalenia istniejących produktów, procesów lub usług; badania tego rodzaju nie mają bezpośredniego związku z towarem lub usługą, stanowią jedynie podstawę naukową badań przedkonkurencyjnych przykład: testy przedkliniczne zakończone w 10% sukcesem będące etapem wstępnym w badaniach nad konkretnymi lekami stanowią element badań przemysłowych, a równocześnie nie mogą być traktowane jako badania przedkonkurencyjne Badania przedkonkurencyjne - przekształcanie wyników badań przemysłowych na plany, założenia lub projekty nowych, zmodyfikowanych lub udoskonalonych produktów, włączając w to wykonanie prototypu nieprzydatnego komercyjnie; badania te nie obejmują rutynowych lub okresowych zmian dokonywanych w istniejących produktach, liniach produkcyjnych, procesach produkcyjnych, usługach i innych działaniach, nawet jeżeli te zmiany stanowią usprawnienie przykład: stworzenie pierwszego (ang. initial) prototypu, pierwszego projektu demonstracyjnego oraz projektu pilotażowego, które nie mogą być przekształcone ani wykorzystane do zastosowania przemysłowego, czy też handlowego, stanowi element badań przedkonkurencyjnych; poza zakresem pojęcia badań przedkonkurencyjnych jest natomiast opracowanie produktu rynkowego, opracowanie usługi oraz opracowanie oprogramowania – działania te są bezpośrednio związane z rynkowym wykorzystaniem danego towaru

14 14 1.4.1 SPO WKP – Koszty kwalifikowane do wsparcia wynagrodzenia pracowników naukowych, technicznych i innego personelu pomocniczego zatrudnionych wyłącznie na potrzeby projektu badawczego amortyzacja instrumentów, urządzeń i aparatury w okresie realizacji projektu badawczego amortyzacja gruntu i nieruchomości zabudowanej w zakresie i na okres realizacji projektu badawczego; w odniesieniu do budynków jedynie amortyzacja odpowiadająca okresowi realizacji projektu koszt doradztwa i usług równoważnych wykorzystywanych wyłącznie dla potrzeb prac badawczych, włączając w to w szczególności koszt badań, wiedzy technicznej i patentów nabytych ze źródeł zewnętrznych po cenach rynkowych; te koszty są uznawane za kwalifikowane w wysokości do 70% łącznych kosztów kwalifikowanych projektu dodatkowe koszty ogólne ponoszone bezpośrednio w rezultacie działalności badawczej inne wydatki operacyjne (np. koszt materiałów, dostaw mediów itp.) poniesione bezpośrednio jako rezultat działalności badawczej koszty promocji projektu Koszty mogą być ponoszone najpóźniej do 30 czerwca 2008 r.

15 15 1.4.1 SPO WKP – Kryteria oceny merytorycznej Kryterium oceny Maksymalna liczba punktów 1Trwałość skutków projektu10 2Doświadczenie12 3Innowacyjny charakter projektu9 4Udział własny wnioskodawcy6 5Powiązanie z innymi programami5 6Efektywność kosztowa8 7Wpływ projektu na konkurencyjność przedsiębiorstw10 8Wykorzystanie wyników w gospodarce9 9Zaangażowanie partnerów gospodarczych10 Zapotrzebowanie rynku na dany produkt / technologię / usługę9 11Wpływ na koncentrację potencjału badawczego3 12Liczba nowych miejsc pracy6 13Realizacja polityk horyzontalnych3 RAZEM:100

16 16 C. Poddziałanie 2.2.1 SPO WKP Wsparcie dla przedsiębiorstw dokonujących nowych inwestycji (stan na dzień 29 września 2006) Nowa runda aplikacyjna dla małych i średnich przedsiębiorstw planowana na styczeń 2007 r. Instytucja Wdrażająca: PARP Dostępne środki: ok. 680 mln PLN Maksymalny poziom wsparcia: –wysokość wsparcia zależna od lokalizacji inwestycji –do 2007 r.: do 65% kosztów kwalifikowanych inwestycji –od 2007 r.: do 70% kosztów kwalifikowanych inwestycji Dotacje wyłącznie na inwestycje, brak wsparcia na tworzenie nowych miejsc pracy

17 17 2.2.1 SPO WKP – Nowe zasady formalne Najważniejsze nowe zasady formalne: –w momencie składania wniosku projekt powinien być gotowy do realizacji, tzn. posiadać wszystkie wymagane, a niezbędne pozwolenia (w tym na budowę), koncesje, licencje, etc. –minimalna kwota wsparcia: 500 000 PLN –utrzymany wymóg ponoszenia wydatków kwalifikowanych do 30 czerwca 2008 r. –wniosek powinien być złożony przed rozpoczęciem realizacji inwestycji – moment rozpoczęcia rozumiany jako podjęcie prac budowlanych lub pierwszego zobowiązania firmy do zamówienia urządzeń/prac budowlanych

18 18 2.2.1 SPO WKP – Definicja, cele Nowa inwestycja: –utworzenie nowego lub rozbudowa przedsiębiorstwa, –dywersyfikacja produkcji przedsiębiorstwa, –wprowadzenie nowych dodatkowych produktów, –zasadnicza zmiana dotycząca całościowego procesu produkcyjnego istniejącego przedsiębiorstwa, –nabycie przedsiębiorstwa, które zostało zamknięte lub zostałoby zamknięte, gdyby nie zostało nabyte. Cele szczegółowe: –utworzenie nowych miejsc pracy w przedsiębiorstwach, –wzrost nakładów na inwestycje przedsiębiorstw, –wzrost wskaźnika innowacyjności, unowocześnienie technologii, wzrost wydajności pracy i poprawa jakości, –poprawa stanu środowiska, –poszerzenie oferty produktowej i/lub usługowej.

19 19 2.2.1 SPO WKP – Koszty kwalifikowane do wsparcia Wydatki kwalifikujące się do wsparcia – poniesione po dniu złożenia wniosku Nabycie gruntów (do 10% kosztów kwalifikowanych) Nabycie lub wytworzenie nowych środków trwałych (budowle i budynki, maszyny i urządzenia, wyposażenie techniczne dla prac biurowych, infrastruktura techniczna Nabycie używanych środków trwałych Nabycie aktywów niematerialnych i prawnych wraz z kosztem instalacji (aktywa związane z z transferem technologii poprzez nabycie praw patentowych, licencji, know-how, nieopatentowanej wiedzy technicznej) Koszt instalacji i uruchomienia środków trwałych Nabycie materiałów i robót budowlanych Raty spłat wartości początkowej środków trwałych z tytułu ich leasingu (tylko leasing finansowy)

20 20 2.2.1 SPO WKP – Ocena merytoryczna wniosków Kryterium merytoryczne Maksymalna liczba punktów 1Lokalizacja inwestycji (poziom bezrobocia w regionie)6 2 Przyrost zatrudnienia netto w okresie 3 lat od zakończenia realizacji projektu 23 3Innowacyjność (wdrażane technologie)26 4Kierunki sprzedaży (eksport)7 5 Inwestycje uznane za priorytetowe (zgodność z Programem Ramowym, odnawialne źródła energii, selektywna zbiórka odpadów, recykling, etc.) 8 6Potencjał wnioskodawcy (posiadane patenty, certyfikaty, etc.)10 7Efektywność ekonomiczna i finansowa (wskaźniki produktu i rezultatu)6 8Wpływ inwestycji na środowisko4 9Zastosowanie ICT (specjalistyczne oprogramowanie)3 10Wyrównywanie szans kobiet i mężczyzn2 11Społeczeństwo informacyjne1 12BHP4 Suma100

21 21 3. Nowe instrumenty wsparcia działań innowacyjnych

22 22 Definicja Nowa technologia: –wiedza technologiczna w postaci wartości niematerialnych i prawnych (w szczególności wyniki badań naukowych i prac rozwojowych), która umożliwia wytwarzanie nowych lub udoskonalonych wyrobów lub usług i która nie jest stosowana na świecie dłużej niż 5 lat

23 23 3. Instrumenty wsparcia działań innowacyjnych A.Instrumenty podatkowe - Odliczenia kosztów zakupu nowej technologii - Status Centrum Badawczo-Rozwojowego B.Kredyt technologiczny

24 24 Definicja Nowa technologia: –wiedza technologiczna w postaci wartości niematerialnych i prawnych (w szczególności wyniki badań naukowych i prac rozwojowych), która umożliwia wytwarzanie nowych lub udoskonalonych wyrobów lub usług i która nie jest stosowana na świecie dłużej niż 5 lat Podstawa prawna: –Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz.U.05.179.1484 z późn. zm.)

25 25 A. Instrumenty podatkowe Odliczenia kosztów zakupu nowej technologii: –możliwość odliczenia bezpośrednio od podstawy opodatkowania 50% kosztów zakupu nowej technologii –nowa technologia nie może być używana na świecie dłużej niż 5 lat (co powinno zostać potwierdzone opinią niezależnej instytucji naukowej) –odliczenie jest możliwe w ciągu trzech kolejnych lat podatkowych –podmioty prowadzące działalność gospodarczą w SSE nie są uprawnione do skorzystania z odliczenia –ulga ta nie jest uznawana za pomoc publiczną

26 26 A. Instrumenty podatkowe Uzyskanie statusu Centrum Badawczo-Rozwojowego (CBR) Warunki uzyskania statusu CBR: –przychody ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych muszą wynosić co najmniej 800 000 EUR (w roku poprzedzającym złożenie wniosku) –50% przychodów pochodzi ze sprzedaży wyników badań lub prac rozwojowych realizowanych w CBR –brak zaległości w zapłacie podatków oraz składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne –złożenie wniosku do Ministra Gospodarki Możliwość utworzenia Funduszu Innowacyjności (FI): –20% miesięcznych przychodów może być alokowane do FI i traktowane jako koszty podatkowe dla celów CIT –Fundusz Innowacyjności może być wykorzystywany wyłącznie w celu finansowania działalności badawczo-rozwojowej CBR Dotychczas brak przepisów wykonawczych dotyczących szczegółów finansowania działalności badawczo- rozwojowej z FI, jednak według Ministra Gospodarki: –poszczególne typy badań prowadzonych przez centra badawczo-rozwojowe mogą być finansowane z FI do pewnych limitów –nie wszystkie koszty ponoszone przez centra badawczo-rozwojowe będą mogły być finansowane z FI Środki alokowane do FI są postrzegane jako przychody podatkowe, jeżeli: –podmiot traci status CBR –środki te nie zostały użyte na finansowanie prac badawczo-rozwojowych w danym roku Centrom badawczo-rozwojowym przysługuje m.in. zwolnienie z podatku od nieruchomości w określonym zakresie Oszczędność podatkowa wynikająca z wykorzystania statusu CBR stanowi pomoc publiczną

27 27 B. Kredyt technologiczny Kredyt przeznaczony na finansowanie inwestycji technologicznych, tj. inwestycji obejmujących zakup lub wytworzenie oraz wdrożenie nowych technologii Kwota kredytu nie może przekroczyć 2 mln EUR i może pokryć do 75% wartości inwestycji Do 50% kwoty kredytu może zostać umorzone, jednak nie więcej niż 1 mln EUR Umorzenie kwoty kredytu następuje: –po rozpoczęciu przez inwestora sprzedaży dóbr lub usług wytworzonych / świadczonych przy wykorzystaniu nowej technologii –w ratach wynoszących do 20% wartości netto dóbr / usług wytworzonych w danym okresie przy użyciu nowej technologii sfinansowanej kredytem –nie częściej niż dwa razy w roku –roczne umorzenie ograniczone do iloczynu 10 % kwoty kapitału i liczby lat, które upłynęły od dnia udzielenia kredytu Umorzenie kredytu stanowi pomoc publiczną Umorzenie dla celów CIT traktowane jest jako zwrot wydatków na środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne

28 28 B. Kredyt technologiczny Przedsiębiorca ubiegający się o kredyt: –nie może być w trudnej sytuacji ekonomicznej –musi złożyć, wraz z wnioskiem o przyznanie kredytu, wymaganą dokumentację na temat planowanej inwestycji oraz dotychczas wykorzystanej pomocy publicznej Wnioski o przyznanie kredytu są składane w kwietniu, lipcu oraz październiku Warunki kredytu: –oprocentowanie jest równe 3-miesięcznej stopie WIBOR + marża banku –prowizja pobierana przez bank w dniu uruchomienia kredytu –maksymalny okres spłaty wynosi 6 lat, możliwy okres karencji – jeden rok

29 © 2006 Ernst & Young Wszelkie prawa zastrzeżone. Ernst & Young jest zarejestrowanym znakiem towarowym. www.ey.com/pl E RNST & Y OUNG Violetta Filipowicz Menedżer, Szef Działu ds. Ulg i Dotacji Inwestycyjnych Tel.: +48 32 760 7705 Fax: +48 32 760 7710 E-mail: violetta.filipowicz@pl.ey.com Paweł Tynel Menedżer Tel.: +48 22 557 7564 Fax: +48 22 557 7001 E-mail: pawel.tynel@pl.ey.com Magdalena Wolicka Menedżer odpowiedzialny za możliwości finansowania działalności badawczo-rozwojowej Tel.: +48 12 424 3210 Fax: +48 12 424 3201 E-mail: magdalena.wolicka@pl.ey.com Dział doradztwa w zakresie Ulg i Dotacji Inwestycyjnych


Pobierz ppt "1. U SŁUGI D ORADZTWA W Z AKRESIE U SŁUG I D OTACJI I NWESTYCYJNYCH U SŁUGI DORADZTWA W ZAKRESIE U LG I D OTACJI I NWESTYCYJNYCH Pomoc publiczna jako."

Podobne prezentacje


Reklamy Google