Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Konferencja dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Konferencja dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych"— Zapis prezentacji:

1 Konferencja dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych
Jelenia Góra, Świdnica, Wrocław, Legnica -sierpień 2011 r.

2 Szkoły dolnośląskie według typów w latach szkolnych 2009/2010 i 2010/2011

3 Zmiany w sieci dolnośląskich szkół publicznych w roku szkolnym 2010/2011
Opinie Dolnośląskiego Kuratora Oświaty dotyczące działalności szkół publicznych: 60 likwidacja szkół 9 połączenia szkoły podstawowej z gimnazjum 18 przekształcenia szkół

4 Dolnośląskie szkoły ponadgimnazjalne wybierane przez absolwentów gimnazjów

5 Liczba wydanych opinii (do dnia 30.06.2011) – 154, w tym:
Opiniowanie spełniania wymogów art. 7 ust. 3 ustawy o systemie oświaty przez szkoły niepubliczne Wnioski składane przez osoby prowadzące (od do ): zakładanie szkoły o uprawnieniach szkoły publicznej – 124 wnioski, zmiany w danych zgłoszonych do ewidencji – 138 wniosków. Liczba wydanych opinii (do dnia ) – 154, w tym: opinia pozytywna – 144 opinia negatywna – 10

6 Placówki dolnośląskie według rodzajów w latach szkolnych 2009/2010 i 2010/2011
6

7 Akredytacje placówek i ośrodków prowadzących kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych oraz placówek doskonalenia nauczycieli

8 Egzaminy na tytuł zawodowy i tytuł zawodowy mistrza w roku szkolnym 2010/2011
Liczba: tytuł zawodowy tytuł mistrza działających Państwowych Komisji Egzaminacyjnych 33 32 przeprowadzonych egzaminów 16 10

9 Liczba etatów pedagogicznych w dolnośląskich szkołach i placówkach
dyplomowani mianowani kontraktowi stażyści bez stopnia razem rok 2009/2010 17430 21745 10286 2869 2339 54664 rok 2010/2011 18799 19688 10165 2598 2350 53600

10 Awans zawodowy 1821 1517 1702 1206 Liczba: 2009/2010 2010/2011
Postępowania kwalifikacyjne na stopień nauczyciela dyplomowanego Liczba: 2009/2010 2010/2011 złożonych wniosków 1821 1517 nauczycieli, którzy uzyskali akceptację komisji 1702 1206 (stan na 22 sierpnia br.)

11 Odmowa wydania zgody – 26 Wydane zgody ogółem – 1162
Zgody Dolnośląskiego Kuratora Oświaty na zatrudnienie osób nieposiadających kwalifikacji w roku szkolnym 2010/2011 Wydane zgody ogółem – 1162 art. 10 ust. 9 Karty Nauczyciela - 964 art. 7 ust. 1a ustawy o systemie oświaty – 198 Odmowa wydania zgody – 26

12 Liczba osób, które ukończyły kurs
Zadania zrealizowane przez placówki dolnośląskie na podstawie zgody Dolnośląskiego Kuratora Oświaty Wydane zgody na prowadzenie kursu: L.p. Rodzaj kursu Liczba kursów Liczba osób, które ukończyły kurs 1 kwalifikacyjny 41 638 2 pedagogiczny dla instruktorów pnz 22 256 3 dla wychowawców kolonii 64 1405 4 dla kierowników kolonii 19 286

13 Liczba przeszkolonych nauczycieli
Formy doskonalące dla nauczycieli realizowane w ramach grantów DKO od maja do listopada 2010r. Temat Liczba przeszkolonych nauczycieli Pierwsza pomoc przedmedyczna. 74 Ewaluacja wewnętrzna i wykorzystanie jej wyników do podniesienia jakości pracy szkoły 68 Doskonalenie umiejętności nauczycieli w pracy z dzieckiem zdolnym. 100 Edukacyjna Wartość Dodana. Interpretacja i wykorzystanie do modyfikacji pracy szkoły. 418 Efektywne sposoby poprawy wyników kształcenia w szkołach podstawowych. 880 Funkcjonowanie w szkole dziecka z ADHD, z zaburzeniami emocjonalnymi. 80

14 Planowana liczba nauczycieli
Formy doskonalące dla nauczycieli realizowane w ramach grantów DKO od maja do listopada 2011r. Temat Planowana liczba nauczycieli Studia Podyplomowe w zakresie kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole podstawowej. 40 Kompetencje kluczowe w kształceniu uczniów zdolnych. 90 Śladami dziedzictwa narodowego na kresach wschodnich. 47 Pragmatyka szkolna w zakresie umiejętności tworzenia, wyboru i modyfikowania programów nauczania, wdrażania podstawy programowej oraz wprowadzania projektu edukacyjnego. 120 Edukacyjna Wartość Dodana - jej interpretacja i wykorzystanie w szkołach. 80 Dopalacze i inne substancje zmieniające świadomość jako problem społeczny wśród młodzieży szkolnej. Przygotowanie szkół ponadgimnazjalnych do wdrożenia nowej podstawy programowej.

15 Oceny cząstkowe pracy dyrektora – 247, w tym:
Oceny cząstkowe pracy dyrektora dokonane przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty i odwołania od oceny pracy nauczyciela w roku szkolnym 2010/2011 Oceny cząstkowe pracy dyrektora – 247, w tym: dobra - 16, wyróżniająca – 231 Odwołanie od oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego nauczyciela – 10, w tym: utrzymano ocenę – 6 podwyższono ocenę – 3 ocena nie podlegała odwołaniu – została ustalona niezgodnie z prawem - 1

16 127 konkursów na stanowisko dyrektora
Powierzanie stanowiska dyrektora szkoły/placówki i odwoływanie ze stanowiska 127 konkursów na stanowisko dyrektora 57 uzgodnień w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora 14 opinii w sprawie odwołania dyrektora

17 Liczba uczniów w dolnośląskich szkołach w latach szkolnych 2009/2010 i 2010/2011

18 Egzamin dojrzałości Egzamin dojrzałości przed Państwową Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty: sesja zimowa liczba wydanych skierowań – 245 liczba wydanych świadectw dojrzałości - 94 sesja wiosenna liczba wydanych skierowań – 77 liczba wydanych świadectw dojrzałości - 30

19 Tytuł mistrza w zawodzie
Uzyskane tytuły zawodowe i tytuły mistrza w zawodzie w roku szkolnym 2010/2011 Tytuł zawodowy 6 zawodów 287 wydanych świadectw Tytuł mistrza w zawodzie 88 wydanych dyplomów

20 Zdolni Dolnoślązacy W konkursach zDolny Ślązak Gimnazjalista i zDolny Ślązaczek spośród 460 finalistów wyłoniono 174 laureatów. Wielokrotni laureaci konkursów przedmiotowych zDolny Ślązak: pięcio- lub czterokrotni laureaci – 3 uczniów, laureataci trzech konkursów – 7 uczniów dwukrotni laureaci – 21 uczniów. Tytuł laureata lub finalisty został przyznany 186 uczniom w 43 olimpiadach i turniejach.

21 Zdolni Dolnoślązacy Tytuł laureata i finalisty w ponad dwóch olimpiadach zdobyło 3 uczniów, a 24 uczniów zdobyło taki tytuł w dwóch olimpiadach. Do Międzynarodowej Olimpiady Lingwistyki Matematycznej w USA zakwalifikowało się 5 uczniów z 2 wrocławskich szkół i 1 jeleniogórskiej. Stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2010/2011 uzyskało 276 uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Stypendium Ministra Edukacji Narodowej na rok szkolny 2010/2011 uzyskało 31 uczniów.

22 Działalność innowacyjna, praca z uczniem zdolnym w roku szkolnym 2010/2011
Zgłoszone do KO we Wrocławiu: - innowacje pedagogiczne , eksperymenty pedagogiczne – 4 Szkoły posiadające certyfikat szkoły wspierającej uzdolnienia – 39 Szkoły ubiegające się o przyznanie lub przedłużenie certyfikatu szkoły wspierającej uzdolnienia – 20 Szkoły, których uczniowie uzyskali tytuł laureata lub finalisty olimpiady lub turnieju – 40 Zgłoszone do KO wycieczki zagraniczne

23 Kuratorium Oświaty we Wrocławiu
S K A R G I w roku szkolnym 2010/2011

24 Liczba skarg w poszczególnych latach szkolnych

25 Tematyka skarg w roku szkolnym 2010/2011
tok nauczania w szkołach (m.in. regulamin oceniania) – 87 postawa etyczna nauczycieli - 81 metody wychowawcze nauczycieli – 40 BHP i odszkodowania (także wypadki dzieci) - 33 sprawy wychowawcze uczniów - 28 stosunki międzyludzkie, atmosfera w pracy – 23 stosunki pracy (zatrudnianie, zwolnienia, ocena pracy, konkursy) - 23

26 Tematyka skarg w roku szkolnym 2010/2011
przyjęcia do szkół i innych placówek oświatowych (m.in. egzaminy wstępne) – 15 zarządzanie oświatą, sieć szkolna, lokalizacja, dowożenie – 8 skargi na poradnie psychologiczno-pedagogiczne - 6 stypendia, internaty, żywienie, pomoc materialna – 5 inne, poruszające problemy nieujęte w pozostałych - 196

27 Sposób rozpatrzenia skarg w roku szkolnym 2010/2011 (stan na 30 czerwca 2011 r.)
27

28 Wszczęte postępowania wyjaśniające przez Rzecznika Dyscyplinarnego przy Wojewodzie Dolnośląskim
2009/2010 2010/2011 ogółem 16 30 przekazane do Komisji Dyscyplinarnej 7 15 umorzone 9

29 Kuratorium Oświaty we Wrocławiu
E W A L U A C J A w roku szkolnym 2010/2011

30 Ewaluacja w Polsce w roku szkolnym 2010/2011 (stan na 3 sierpnia 2011r
Ewaluacja w Polsce w roku szkolnym 2010/2011 (stan na 3 sierpnia 2011r. wg platformy SEO) Liczba ewaluacji całościowe problemowe szkoły różnych typów 209 803 przedszkola 69 222 poradnie psychologiczno - pedagogiczne 11 24 placówki doskonalenia nauczycieli 8 4 biblioteki pedagogiczne 2 1 szkoły specjalne ogółem 300 1056

31 Ewaluacje w województwie dolnośląskim w roku szkolnym 2010/2011
Rodzaj ewaluacji 2009/2010 2010/2011 całościowa 4 24 problemowa 12 86 Ogółem 16 110

32 Zakończone ewaluacje w województwie dolnośląskim w roku szkolnym 2010/2011
16 Przedszkole 41 Szkoła podstawowa 31 Gimnazjum 20 Szkoła ponadgimnazjalna 1 Poradnia psychologiczno – pedagogiczna Placówka doskonalenia nauczycieli

33

34 Obszar II PROCESY ZACHODZĄCE W SZKOLE
Wymagania dla szkół 2.1 – Szkoła ma koncepcję pracy 2.2. Oferta edukacyjna umożliwia realizację podstawy programowej 2.3. Procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany 2.4. Procesy edukacyjne są efektem współdziałania nauczycieli 2.5. Kształtuje się postawy uczniów 2.6. Prowadzone są działania służące wyrównywaniu szans edukacyjnych

35 D B Charakterystyki wymagania 100% 94,4% 95,6%
Wyniki ewaluacji w szkołach dolnośląskich w zakresie wymagania Szkoła ma koncepcję pracy Poziom charakte-rystyki Charakterystyki wymagania Szkoły spełniające wymogi D Szkoła lub placówka działa zgodnie z przyjętą przez radę pedagogiczną koncepcją pracy. 100% B Koncepcja pracy szkoły lub placówki jest analizowana i modyfikowana w razie potrzeb. 94,4% Koncepcja pracy szkoły lub placówki jest znana i akceptowana przez uczniów i rodziców. 95,6%

36 Poziomy spełnienia wymagania 2.1 – Szkoła ma koncepcję pracy

37 D B Charakterystyki wymagania 100% 93,3% 76,7%
Wyniki ewaluacji w szkołach dolnośląskich w zakresie wymagania Oferta edukacyjna umożliwia realizację podstawy programowej Poziom charakte-rystyki Charakterystyki wymagania Szkoły spełniające wymogi D Oferta edukacyjna wynika z podstawy programowej. 100% Oferta edukacyjna odpowiada potrzebom uczniów i rynku pracy. Monitoruje się realizację podstawy programowej. B Oferta edukacyjna jest modyfikowana, wzbogacana i umożliwia rozwój zainteresowań uczniów. 93,3% Szkoła lub placówka realizuje nowatorskie rozwiązania programowe. 76,7%

38 Poziomy spełnienia wymagania 2
Poziomy spełnienia wymagania Oferta edukacyjna umożliwia realizację podstawy programowej

39 D Charakterystyki wymagania 100% 98,9%
Wyniki ewaluacji w szkołach dolnośląskich w zakresie wymagania Procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany Poziom charakte-rystyki Charakterystyki wymagania Szkoły spełniające wymogi D Procesy edukacyjne są realizowane w szkole z wykorzystaniem zalecanych warunków i sposobu realizacji podstawy programowej. 100% Procesy edukacyjne przebiegające w szkole lub placówce są planowane. Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się. 98,9% Ocenianie uczniów daje im informację o ich postępach w nauce oraz motywuje ich do dalszej pracy. W szkole lub placówce monitoruje się osiągnięcia uczniów.

40 Wyniki ewaluacji w szkołach dolnośląskich w zakresie wymagania 2
Wyniki ewaluacji w szkołach dolnośląskich w zakresie wymagania Procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany Poziom charakte-rystyki Charakterystyki wymagania Szkoły spełniające wymogi B Procesy edukacyjne przebiegające w szkole lub placówce są monitorowane i doskonalone. 94,4% Wnioski z monitorowania procesów edukacyjnych są wykorzystywane w planowaniu tych procesów. 92,2% Nauczyciele pracują wspólnie z uczniami nad doskonaleniem procesów edukacyjnych. Nauczyciele stosują różne sposoby wspierania i motywowania uczniów w procesie uczenia się. 62,2% Informacja o postępach w nauce otrzymana w wyniku oceniania uczniów pomaga im uczyć się i planować swój indywidualny proces uczenia się. 91,1% W szkole lub placówce analizuje się wyniki monitorowania osiągnięć uczniów i wdraża się wnioski z tych analiz. 72,2%

41 Poziomy spełnienia wymagania 2
Poziomy spełnienia wymagania Procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany

42 D B Charakterystyki wymagania 100% 93,3% 86,7%
Wyniki ewaluacji w szkołach dolnośląskich w zakresie wymagania Procesy edukacyjne są efektem współdziałania nauczycieli Poziom charakte-rystyki Charakterystyki wymagania Szkoły spełniające wymogi D Nauczyciele współdziałają w tworzeniu i analizie procesów edukacyjnych. 100% B Nauczyciele wspomagają siebie nawzajem w organizowaniu i realizacji procesów edukacyjnych. 93,3% Wprowadzanie zmian dotyczących przebiegu procesów edukacyjnych następuje w wyniku wspólnych ustaleń między nauczycielami. 86,7%

43 Poziomy spełnienia wymagania 2
Poziomy spełnienia wymagania 2.4 – Procesy edukacyjne są efektem współdziałania nauczycieli

44 D B Charakterystyki wymagania 98,9% 100% 86,7% 95,6%
Wyniki ewaluacji w szkołach dolnośląskich w zakresie wymagania Kształtuje się postawy uczniów Poziom charakte-rystyki Charakterystyki wymagania Szkoły spełniające wymogi Działania wychowawcze podejmowane w szkole są spójne i adekwatne do potrzeb uczniów. 98,9% Uczniowie uczestniczą w działaniach edukacyjnych sprzyjających kształtowaniu i uzyskiwaniu pożądanych postaw. 100% B Działania wychowawcze podejmowane w szkole lub placówce są planowane i modyfikowane zgodnie z potrzebami uczniów oraz z ich udziałem. 86,7% Działania wychowawcze podejmowane w szkole lub placówce są analizowane i wdrażane są wnioski z tych analiz. 95,6%

45 Poziomy spełnienia wymagania 2.5 - Kształtuje się postawy uczniów

46 D B Charakterystyki wymagania 100% 71,1%
Wyniki ewaluacji w szkołach dolnośląskich w zakresie wymagania Prowadzone są działania służące wyrównywaniu szans edukacyjnych Poziom charakte-rystyki Charakterystyki wymagania Szkoły spełniające wymogi D Uczniowie osiągają sukcesy edukacyjne na miarę swoich możliwości. 100% B W szkole lub placówce są prowadzone działania zwiększające szanse edukacyjne uczniów, uwzględniające indywidualizację procesu edukacji. 71,1%

47 Poziomy spełnienia wymagania 2
Poziomy spełnienia wymagania Prowadzone są działania służące wyrównywaniu szans edukacyjnych

48 Kuratorium Oświaty we Wrocławiu
K O N T R O L E w roku szkolnym 2010/2011

49 Kontrole planowe w roku szkolnym 2010/2011
Liczba tematów kontroli – 11 Liczba zaplanowanych kontroli – 1103 Liczba przeprowadzonych kontroli

50

51 Odsetek szkół, którym wydano zalecenia w poszczególnych kontrolach

52 Tematy kontroli w roku szkolnym 2010/2011
Prawidłowość wykonywania przez dyrektorów publicznych szkół i placówek zadań w zakresie planowania nadzoru pedagogicznego. Prawidłowość dopuszczania do użytku : programów wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach, szkołach podstawowych z oddziałami przedszkolnymi i innych formach wychowania przedszkolnego, programów nauczania w publicznych szkołach podstawowych i gimnazjach, programów nauczania dla zawodu w publicznym technikum dla młodzieży i publicznej zasadniczej szkole zawodowej dla młodzieży.

53 Tematy kontroli w roku szkolnym 2010/2011
Zgodność organizacji indywidualnego nauczania na podstawie wydanych orzeczeń z obowiązującymi przepisami prawa w liceach ogólnokształcących i liceach profilowanych Zgodność wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno - pedagogicznych z obowiązującymi przepisami prawa.

54 Tematy kontroli w roku szkolnym 2010/2011
Przestrzeganie przez niepubliczną placówkę doskonalenia nauczycieli przepisów prawa w zakresie planowania pracy i sprawozdawczości oraz zgodności danych zawartych we wpisie do ewidencji ze stanem faktycznym. Zgodność dokumentacji przebiegu działalności dydaktyczno-wychowawczej prowadzonej w domu wczasów dziecięcych z przepisami prawa.

55 Tematy kontroli w roku szkolnym 2010/2011
Realizacja prawa dziecka pięcioletniego do rocznego przygotowania przedszkolnego. Prawidłowość nadzorowania realizacji przez dzieci sześcioletnie rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego.

56 Kuratorium Oświaty we Wrocławiu
KONTROLE DORAŹNE w roku szkolnym 2010/2011

57 Tematyka kontroli doraźnych Liczba przeprowadzonych kontroli
Spełnienie wymogów art. 7 ust 3 ustawy w szkołach niepublicznych - do 6 miesięcy działalności 44 Spełnienie wymogów art. 7 ust 3 ustawy w szkołach niepublicznych – po zmianach w danych 27 Realizacja zaleceń po kontrolach planowych i doraźnych 103 Inna tematyka, na wniosek różnych organów 9 Ogółem 183

58 Kuratorium Oświaty we Wrocławiu
W S P O M A G A N I E w roku szkolnym 2010/2011

59 Organizacja narad i konferencji – ogółem 26, w tym:
dla dyrektorów, organów prowadzących i nauczycieli na temat ewaluacji, dla dyrektorów i osób prowadzących szkoły niepubliczne z uprawnieniami szkoły publicznej, „Internet – genialny wynalazek czy zagrożenie dla ogólnoludzkich wartości?” spotkania Rady Konsultacyjnej do Spraw Kształcenia Zawodowego przy Dolnośląskim Kuratorze Oświaty na temat środków psychoaktywnych („dopalacze”) „Turystyka i sport a bezpieczeństwo dzieci i młodzieży „– spotkania Dolnośląskiej Rady do spraw Bezpieczeństwa Dzieci i Młodzieży, szkolenia dla nauczycieli wychowania komunikacyjnego,

60 na temat monitorowania postępów realizacji projektów unijnych programu Comenius i Leonardo da Vinci,
promujące Dolnośląski System Wspierania Uzdolnień – przy współpracy z DODN, informacyjna dla delegacji MEN, nauczycieli i dyrektorów szkół z Francji i Hiszpanii, podniesienia efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi , „Rozwój zdolności i talentów wyzwaniem ku przyszłości”. Zamieszczanie na stronie internetowej KO przykładów dobrych praktyk – wpłynęło 21 przykładów. Udostępnienie dyrektorom szkół i placówek niepublicznych platformy e-learningowej. Zamieszczenie na stronie internetowej KO materiałów pomocniczych i informacyjnych dla dyrektorów szkół, organów prowadzących, nauczycieli.

61 Kuratorium Oświaty we Wrocławiu
MONITOROWANIE w roku szkolnym 2010/2011

62 Monitorowanie Monitorowanie sposobu wykorzystania godzin, o których mowa art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. a i b ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.).

63 Monitorowanie wdrażania podstawy programowej kształcenia ogólnego.

64 Monitorowanie Realizacja działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania narkomanii, w tym współpraca z wyspecjalizowanymi instytucjami oraz wykorzystywanie przygotowanych przez nie ofert i materiałów.

65 Monitorowanie Rekrutacja młodzieży niepełnosprawnej i przewlekle chorej do publicznych szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży (nie dotyczy szkół specjalnych).

66 Monitorowanie Podejmowane przez szkołę/placówkę działania w związku z coraz powszechniejszym dostępem do substancji o działaniu psychoaktywnym potocznie nazywanych „dopalaczami”.

67 Konferencja dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych
Jelenia Góra, Świdnica, Wrocław, Legnica - sierpień 2011 r. 67


Pobierz ppt "Konferencja dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google