Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

w roku szkolnym 2010/2011 Narada dla dyrektorów 23-26 sierpnia 2010 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "w roku szkolnym 2010/2011 Narada dla dyrektorów 23-26 sierpnia 2010 r."— Zapis prezentacji:

1

2 w roku szkolnym 2010/2011 Narada dla dyrektorów 23-26 sierpnia 2010 r.

3 PROJEKT: Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły etap II projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Podstawa prawna: Art. 35 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

4 W szkołach wszystkich typów: Monitorowanie sposobu wykorzystania godzin, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. a i b ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.); W przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach: Monitorowanie wdrażania podstawy programowej kształcenia ogólnego.

5 w roku szkolnym 2010/2011

6 Ewaluacja problemowa w obszarze Procesy zachodzące w szkole lub placówce (80% wszystkich ewaluacji w roku szkolnym) Ewaluacja całościowa (20% wszystkich ewaluacji w roku szkolnym) W województwie kujawsko pomorskim zaplanowano przeprowadzenie w roku szkolnym 2010/2011: 20 ewaluacji całościowych 80 ewaluacji problemowych

7 Liczba ewaluacji od 1 września do 31 grudnia 2010 roku: Ewaluatorzy szkoleni w I i II cyklu: Każdy zespół ewaluatorów wykonuje co najmniej 4 ewaluacje. Ewaluatorzy szkoleni w III cyklu (od września 2010 r.): Każdy zespół wykonuje ewaluację całościową w procesie szkolenia. Liczba ewaluacji od 1 stycznia do 31 sierpnia 2011 roku: Ewaluatorzy szkoleni w I, II i III cyklu: Każdy zespół wykonuje co najmniej 9 ewaluacji. Ewaluatorzy szkoleni w IV cyklu: Każdy zespół dokonuje ewaluacji całościowej w procesie szkolenia oraz co najmniej 2 ewaluacje problemowe. Ewaluatorzy szkoleni w V cyklu: Każdy zespół przeprowadza ewaluację całościową w procesie szkolenia.

8 Szkolenia wizytatorów ds. ewaluacji - kolejne15 osób Wybór szkół do ewaluacji – decyzja kuratora Wizytacja wiele lat temu Niskie wyniki kształcenia Liczne skargi i nieprawidłowości Dobrowolne zgłoszenia Raporty publikowane na stronie internetowej Uroczyste wręczanie raportów w szkołach i placówkach – według koncepcji dyrektora Kontrola zewnętrzna raportów i pracy ewaluatorów Certyfikat ewaluatora na 2 lata

9 we wszystkich typach szkół i placówek: Prawidłowość wykonywania przez dyrektorów publicznych szkół i placówek zadań w zakresie planowania nadzoru pedagogicznego; w przedszkolach, innych formach wychowania przedszkolnego i szkołach podstawowych: Prawidłowość dopuszczania do użytku programów wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach, szkołach podstawowych z oddziałami przedszkolnymi i innych formach wychowania przedszkolnego; w szkołach podstawowych, gimnazjach: Prawidłowość dopuszczania do użytku w szkole programów nauczania w publicznych szkołach podstawowych i gimnazjach;

10 w liceach ogólnokształcących i liceach profilowanych: Zgodność organizacji indywidualnego nauczania na podstawie wydanych orzeczeń z obowiązującymi przepisami prawa; w technikach dla młodzieży i zasadniczych szkołach zawodowych dla młodzieży: Prawidłowość dopuszczania do użytku w publicznym technikum dla młodzieży i publicznej zasadniczej szkole zawodowej dla młodzieży programu nauczania dla zawodu; w poradniach psychologiczno – pedagogicznych: Zgodność wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych z obowiązującymi przepisami prawa;

11 w placówkach doskonalenia nauczycieli: Przestrzeganie przez niepubliczną placówkę doskonalenia nauczycieli przepisów prawa w zakresie planowania pracy i sprawozdawczości oraz zgodności danych zawartych we wpisie do ewidencji ze stanem faktycznym; w bursach: Zgodność organizacji pracy bursy z obowiązującymi przepisami prawa; w domach wczasów dziecięcych: Zgodność dokumentacji przebiegu działalności dydaktyczno-wychowawczej prowadzonej w domu wczasów dziecięcych z przepisami prawa.

12 Kontrolami planowymi w roku szkolnym 2010/2011 objętych zostanie min: 10 % szkół i placówek samodzielnych 10 % szkół i placówek funkcjonujących w zespołach. Arkusze kontroli opublikowane zostaną przez MEN oraz kuratorium. Zestaw tematów kontroli może być poszerzony w ciągu roku szkolnego.

13 W arkuszach kontroli na rok szkolny 2010/2011 wprowadzono m.in. następujące zmiany (w porównaniu z arkuszami wcześniejszymi): W informacjach o kontrolowanej szkole lub placówce należy wprowadzać dane o przynależności szkoły lub placówki do zespołu. Pod zagadnieniami szczegółowymi umieszczono objaśnienia, uwagi, które mają ukierunkowywać działania wizytatora (i dyrektora szkoły placówki) i zapobiegać wszelkim nieprawidłowym interpretacjom zagadnienia. Wprowadzono punkt: Wyjaśnienia dyrektora szkoły/placówki dotyczące stwierdzonych nieprawidłowości – należy zwrócić uwagę wizytatorów, aby wyjaśnienia te dotyczyły tylko nieprawidłowości stwierdzonych w czasie stosowania arkusza kontroli (muszą się więc odnosić do konkretnego punktu arkusza – konkretnej niezgodności z przepisem prawa.) Wprowadzono punkt: Spostrzeżenia wizytatora – tutaj wizytator może m.in. wprowadzić spostrzeżenia dotyczące np. zaobserwowanych nieprawidłowości, które dotyczą przepisów spoza kontrolowanego zakresu.

14 Powiadomienie – 7 dni przed terminem kontroli Szkolenia w MEN wizytatorów ds. kontroli Platforma internetowa do pracy – każda kontrola Dane na platformie publikowane Protokoły pisane tylko elektronicznie Protokoły z zaleceniami parafowane przez dyrektora wydziału Korzystanie ze ubiegłorocznych arkuszy w kontrolach doraźnych Wnikliwe prowadzenie kontroli doraźnych Tryb skargowy

15 w roku szkolnym 2010/2011

16 Konferencja wojewódzka dla doradców metodycznych – 13 września 2010 (Przysiek) Konferencja wojewódzka z zakresu metodyki nauczania języków obcych – 19 września 2010 r. (Bydgoszcz) Konferencja dla pedagogów Otwórz oczy, narkotyki są wszędzie organizowana w ramach programu Dlaczego stop narkotykom? – 30 września 2010 (Toruń) Edukacja regionalna – szlaki pamięci województwa kujawsko-pomorskiego – II semestr System wspierania ucznia zdolnego – I semestr Wpływ nowoczesnych technologii na rozwój ucznia – II semestr 16

17 Wyzwania dla rynku pracy w kontekście zmian w kształceniu zawodowym – II semestr. Seminarium dla kadry zarządzającej z zakresu zmian w prawie oświatowym – I semestr. Jak pracować z małym dzieckiem? – II semestr XVI Krajowa Konferencja Diagnostyki Edukacyjnej – I semestr Toruń Konferencja wojewódzka Ewaluacja w szkołach i placówkach dla nauczycieli – 21,22 września 2010 Konferencja dot. ewaluacji dla jst i dyrektorów Narady informacyjne dyrektorów śródroczne w grupach powiatowych 17

18 Szkolenia 2500 nauczycieli przez liderów zmian w ramach projektu realizowanego przez MEN dotyczącego kształcenia dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych Szkolenia nauczycieli dotyczące ewaluacji zewnętrznej Szkolenia finansowane przez kuratorium wynikające z badania potrzeb nauczycieli: Zastosowanie ICT w nauczaniu matematyki i przedmiotów przyrodniczych Mobbing w szkołach Nauczyciel jako funkcjonariusz publiczny Relacje nauczyciel-uczeń i inne Szkolenia w ramach wojewódzkiego projektu Klucz do uczenia się koordynowanego przez KPCEN w Toruniu Bogata oferta szkoleniowa ośrodków doskonalenia nauczycieli 18

19 Konkursy przedmiotowe organizowane przez kuratora: 3 konkursy dla szkół podstawowych 10 konkursów dla gimnazjów Organizacja konkursów przy pomocy systemu PIKO Poprawione regulaminy Zmiany składu niektórych komisji Gale laureatów Udział większej liczby szkół Statystyki osiągnięć szkół w gminach Konkursy pod patronatem Inne konkursy tematyczne 19

20 Współpraca z OKE i CKE w realizacji badań umiejętności uczniów Zakładka dobre praktyki na stronie internetowej, dzielenie się wiedzą na spotkaniach i naradach Badania oczekiwań dyrektorów w odniesieniu do współpracy z KO i zmian w prawie oświatowym Szczegółowa analiza wyników egzaminów zewnętrznych Analiza osiągnięć uczniów w konkursach i olimpiadach w ramach programu Wspieranie ucznia zdolnego Współpraca z KPCEN, uczelniami, jst w realizacji ciekawych inicjatyw dla edukacji 20

21 Iwona Waszkiewicz


Pobierz ppt "w roku szkolnym 2010/2011 Narada dla dyrektorów 23-26 sierpnia 2010 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google