Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Słynni matematycy. Pitagoras Grecki matematyk, filo zof, mistyk kojarzony ze s ł ynnym twierdzeniem matematycznym nazwanym jego imieniem. Twierdzenie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Słynni matematycy. Pitagoras Grecki matematyk, filo zof, mistyk kojarzony ze s ł ynnym twierdzeniem matematycznym nazwanym jego imieniem. Twierdzenie."— Zapis prezentacji:

1 Słynni matematycy

2 Pitagoras Grecki matematyk, filo zof, mistyk kojarzony ze s ł ynnym twierdzeniem matematycznym nazwanym jego imieniem. Twierdzenie Pitagorasa:

3 Tales z Miletu Grecki uczony, autor jednej z najwa ż niejszych twierdze ń geometrii euklidesowej.

4 Pierre de Fermat Francuski matematyk (kszta ł ci ł si ę samodzielnie), który dokona ł wielu odkry ć w dziedzinie teorii liczb. Jego prace stworzy ł y te ż podstawy pod pó ź niejszy rozwój rachunku prawdopodobie ń stwa. Zasada Fermata - Promień świetlny poruszający się (w dowolnym ośrodku) od punktu A do punktu B przebywa zawsze lokalnie minimalną drogę optyczną, czyli taką, na której przebycie potrzeba czasu najkrótszego.

5 Bernhard Riemann Niemiecki matematyk, profesor uniwersytetu w Getyndze. Twórca wielowymiarowej geometrii Riemanna (wyk ł ad z 10 czerwca 1859 r.), której zasady stanowi ą podstaw ę ogólnej teorii wzgl ę dno ś ci. Zapocz ą tkowa ł systematyk ę geometrii nieeuklidesowych. Jego prace z teorii liczb i teorii funkcji analitycznych wywar ł y du ż y wp ł yw na rozwój matematyki. By ł autorem pracy o szeregach trygonometrycznych i teorii ca ł ki (w której wprowadzi ł ca ł k ę nazywan ą dzi ś ca ł k ą Riemanna), zajmowa ł si ę równie ż fizyk ą teoretyczn ą.

6 François Viète Francuski matematyk i astronom. Zajmowa ł si ę m.in. algebr ą i trygonometri ą, sformu ł owa ł wzory algebraiczne pozwala j ą ce rozwi ą zywa ć równania kwadratowe, zwane dzi ś wzorami Viete'a. Wprowadzi ł notacj ę literow ą dla sta ł ych w równaniach.

7 Sir Isaac Newton Angielski fizyk, matematyk, astronom, filozof, historyk, badacz Biblii i alchemik. Prace Isaaca Newtona zainicjowa ł y rozwój analizy matematycznej.

8 Gottfried Leibniz Niemiecki filozof, matematyk, prawnik, in ż ynier-mechanik, fizyk, historyk i dyplomata. Stworzy ł rachunek ró ż niczkowy, przy czym jego notacja tego rachunku okaza ł a si ę praktyczniejsza. Zbudowa ł jedn ą z pierwszych maszyn do liczenia

9 Stanislaw Mazur Polski matematyk, pose ł na Sejm PRL. Wprowadzi ł i rozwin ął metody geometryczne w analizie funkcjonalnej oraz w 1938 zapocz ą tkowa ł ogóln ą teori ą przestrzeni liniowo-topologicznych; jeden z czo ł owych specjalistów w zakresie teorii limesowalno ś ci.

10 Stefan Banach Polski matematyk. By ł autorem ponad 60 prac naukowych i twórc ą wielu twierdze ń o fundamentalnym znaczeniu dla wielu dzia ł ów matematyki. O uznaniu zas ł ug Banacha w kraju ś wiadczy te ż i to, ż e by ł kilkakrotnie laureatem nagród naukowych, a w 1939 zostaje wybrany na prezesa Polskiego Towarzystwa Matematycznego. Ugruntowa ł ostatecznie podstawy nies ł ychanie wa ż nej w nowoczesnych zastosowaniach matematyki analizy funkcjonalnej. Poda ł jej fundamentalne twierdzenia, wprowadzi ł jej terminologi ę, któr ą zaakceptowali matematycy na ca ł ym ś wiecie.


Pobierz ppt "Słynni matematycy. Pitagoras Grecki matematyk, filo zof, mistyk kojarzony ze s ł ynnym twierdzeniem matematycznym nazwanym jego imieniem. Twierdzenie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google