Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Gimnazjum nr 2 im. KEN w Lublinie Nowa szata Gimnazjum nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej w Lublinie Urząd Miasta Lublin.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Gimnazjum nr 2 im. KEN w Lublinie Nowa szata Gimnazjum nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej w Lublinie Urząd Miasta Lublin."— Zapis prezentacji:

1 Gimnazjum nr 2 im. KEN w Lublinie Nowa szata Gimnazjum nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej w Lublinie Urząd Miasta Lublin

2 Wywiad z Pani ą Dyrektor Gimnazjum nr 2 mgr Ann ą Sobowiec Wywiad przeprowadzony przez uczniów Gimnazjum nr 2

3 Powstanie Gimnazjum nr 2 im.KEN w Lublinie W 1999 roku na bazie Szkoły Podstawowej nr 37 powstało Gimnazjum nr 2, które funkcjonuje już od ponad 10 lat. Gimnazjum nr 2 w nowej szacie Szkoła Podstawowa nr 37

4 Gruntowny remont szko ł y Skończył się w 2009 roku. Objął wnętrze szkoły: sale gimnastyczne, łazienki dostosowane do osób niepełnosprawnych oraz elewację. Remont zaczął się w 2008 r. Koszty pokrył Europejski Fundusz Społeczny.

5 Wyremontowano sale gimnastyczne i stworzono siłowni ę Mała sala gimnastyczna Siłownia Duża sala gimnastyczna

6 Udzia ł w ł adz samorz ą dowych w rozwoju szko ł y Pani Dyrektor Gim. nr 2: Bez w ł adz samorz ą dowych szko ł a nie mog ł aby si ę rozwija ć. Dzi ę ki naszej wspó ł pracy z samorz ą dem mo ż emy realizowa ć wiele programów. Dotychczasowe zas ł ugi samorz ą du : finansowanie utrzymania bazy ca ł ej szko ł y; finansowanie kadry pedagogicznej i pozosta ł ych pracowników; pomoc materialna dla uczniów wybitnie uzdolnionych, np. stypendia socjalne; finansowanie gminnych programów przeciwdzia ł aniu alkoholizmowi i narkomanii; ś rodki finansowe na doszkalanie i kszta ł cenie kadry pedagogicznej.

7 ,, Ś wiadomie w dorosło ść Realizacja projektu,,Świadomie w dorosłość współfinansowanego ze środków EFS i budżetu państwa jest możliwa tylko przy współudziale władz samorządowych. Celem ogólnym programu jest: podniesienie jakości i efektywności procesu kształcenia; rozwijanie kompetencji społecznych; redukcja zagrożeń. Cele szczegółowe: Wzbogacenie oferty edukacyjnej szkoły ; Organizowanie dodatkowych form kształcenia pozalekcyjnego; Zwiększenie wiedzy uczniów na temat potrzeb rynku pracy; Wsparcie samodzielnego wyboru dalszej ścieżki kształcenia; Utworzenie Szkolnego Ośrodka Kariery; Przezwyciężania trudności związanych z okresem dojrzewania; Wzmocnienie motywacji do samodzielnego działania.

8 Jeste ś my nowocze ś ni ! Dzięki dotacjom z samorządu i EFS szkoła uzyskała: Dwie nowe sale informatyczne Sale z rzutnikami multimedialnymi Internetowe Centrum Informacji Multimedialnych

9 Piotr Maciąg Hubert Fus Adrian Jurewicz Gimnazjum nr 2 w Lublinie Marzena Mierzwińska telefon/ W skład Zespołu Projektowego wchodzą… Wyrażamy zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie naszych danych osobowych przez Centrum Edukacji Obywatelskiej, z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego 10, w celach promocyjnych i informacyjnych programu Młodzieżowa Akcja Obywatelska – 20 lat później zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) teraz i w przyszłości. Wiemy, że przysługuje nam prawo wglądu do naszych danych oraz do ich poprawienia, a także ewentualnego usunięcia.


Pobierz ppt "Gimnazjum nr 2 im. KEN w Lublinie Nowa szata Gimnazjum nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej w Lublinie Urząd Miasta Lublin."

Podobne prezentacje


Reklamy Google