Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wyniki całościowej ewaluacji zewnętrznej w ZS nr1 im

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wyniki całościowej ewaluacji zewnętrznej w ZS nr1 im"— Zapis prezentacji:

1 Wyniki całościowej ewaluacji zewnętrznej w ZS nr1 im
Wyniki całościowej ewaluacji zewnętrznej w ZS nr1 im. Kazimierza Wielkiego przeprowadzonej przez Kuratorium Oświaty w Warszawie w terminie 17 – 30 września 2012r.

2 Ewaluacja polega na zbieraniu i analizowaniu informacji:
o efektach działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły, odzwierciedlonych w umiejętnościach, zachowaniach, działaniach uczniów i w osiąganych przez nich rezultatach na różnego rodzaju testach, egzaminach, o procesach zachodzących w szkole decydujących o sposobie funkcjonowania, charakterze szkoły, o funkcjonowaniu szkoły w środowisku lokalnym, a zwłaszcza w zakresie współpracy z rodzicami uczniów i wykorzystaniu tych zasobów w procesie nauczania i uczenia się, o zarządzaniu szkołą na podstawie danych decydujących o jakości działań podejmowanych w szkole.

3 Szkoła może spełniać te wymagania na pięciu poziomach:
Poziom spełniania wymagań zawartych w Rozporządzeniu MEN z dnia r. w sprawie nadzoru pedagogicznego. Poziom E - oznaczający niski stopień wypełniania wymagania. Poziom D - oznaczający podstawowy stopień wypełniania wymagania. Poziom C - oznaczający średni stopień wypełniania wymagania. Poziom B - oznaczający wysoki stopień wypełniania wymagania. Poziom A - oznaczający bardzo wysoki stopień wypełniania wymagania. Szkoła może spełniać te wymagania na pięciu poziomach:

4 Źródła zbierania informacji:
Dyrektor szkoły – wywiad i ankieta Nauczyciele – wywiad i ankieta Pracownicy niepedagogiczni – wywiad Uczniowie – wywiad i 2 ankiety Obserwacja zajęć /kilkadziesiąt lekcji/ Obserwacja szkoły i terenu Analiza dokumentów Rodzice – wywiad i ankieta audytoryjna Partnerzy szkoły – wywiad /pracodawcy, Policja, Powiatowy Urząd Pracy, Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna, Straż Miejska, Żandarmeria Wojskowa/ instytucje i przedstawiciele organu prowadzącego /Powiat Miński/

5 Wnioski z ewaluacji w Liceum Ogólnokształcącym
Oferta edukacyjna liceum jest atrakcyjna dla uczniów, o czym świadczy duża liczba chętnych do klas pierwszych. W szkole wykorzystywane są wnioski z analizy ilościowej i częściowo z analizy jakościowej wyników egzaminów zewnętrznych. Nauczyciele liceum potrafią pracować zespołowo przy rozwiązywaniu problemów edukacyjnych i wychowawczych, wspierają się oraz wspólnie podejmują decyzje. Szkoła ma odpowiednie warunki i wyposażenie, wystarczające nie tylko do realizacji podstawy programowej, ale i innowacji pedagogicznych oraz projektów edukacyjnych.

6 Wnioski z ewaluacji w Liceum Ogólnokształcącym c.d.
Uczniowie nabywają wiadomości zgodnie z podstawą programową w coraz wyższym stopniu. Większość nauczycieli analizuje bieżące osiągnięcia uczniów, formułuje i wdraża wnioski z analizy osiągnięć uczących się, co w dużym stopniu przyczynia się do wzrostu efektów kształcenia. Uczniowie są wysoce zaangażowani w zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne organizowane przez szkołę, przy czym szkoła organizuje liczne przedsięwzięcia zainicjowane przez uczniów. Szkoła stworzyła bezpieczne warunki nauki i pracy, a prowadząc diagnozę i profilaktykę zagrożeń – ograniczyła do minimum zdarzenia drastyczne.

7 Wnioski z ewaluacji w Liceum Ogólnokształcącym c.d.
Koncepcja pracy szkoły jest akceptowana przez nauczycieli, uczniów i ich rodziców, ponieważ wynika ze zdiagnozowanych potrzeb środowiska. Działania realizujące cele koncepcji wpływają na rozwój szkoły i uczącej się tam młodzieży. Oferta edukacyjna szkoły jest monitorowana i modyfikowana, w wyniku czego umożliwia w pełni realizację podstawy programowej, a następnie wprowadzanie własnych rozwiązań innowacyjnych. Procesy edukacyjne są w wysokim stopniu zorganizowane dzięki sprawnemu zarządzaniu szkołą.

8 Wnioski z ewaluacji w Liceum Ogólnokształcącym c.d.
Uczniowie są motywowani do nauki przez swoich nauczycieli, którzy okazują swoją wiarę w ich możliwości. Stosowane w szkole metody oceniania sprzyjają uczeniu się poprzez zastosowanie oceniania kształtującego. Nauczyciele wykorzystują informacje pozyskane o absolwentach w celu motywacji uczniów i promocji szkoły. Przedstawiciele lokalnego środowiska postrzegają szkołę jako placówkę dbająca o jakość kształcenia.

9 Wnioski z ewaluacji w Liceum Ogólnokształcącym c.d.
Rodzice są w wystarczającym stopniu informowani o sukcesach i trudnościach swoich dzieci, ale nie mają dostatecznej wiedzy o ich bieżących osiągnięciach. Dyrekcja szkoły prowadzi efektywny nadzór pedagogiczny, przyczyniający się do planowania pracy szkoły oraz do wprowadzania zmian w jej funkcjonowaniu.

10 Wnioski z ewaluacji w Technikum
Wzbogacana baza lokalowa i dydaktyczna, nowoczesny sprzęt, oprogramowanie i pomoce dydaktyczne przyczyniają się do podnoszenia efektywności oddziaływań dydaktycznych i przygotowania uczniów do egzaminu maturalnego oraz potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Kadra pedagogiczna współpracuje przy realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, co sprzyja realizowaniu planów nauczania, modyfikowaniu programów i tworzeniu własnych. Szkoła zapewnia nauczycielom możliwość nabywania dodatkowych kompetencji i merytorycznego wsparcia w zakresie doskonalenia pracy zawodowej.

11 Wnioski z ewaluacji w Technikum c.d.
Znaczna część uczniów angażuje się w liczne działania organizowane przez szkołę przy współpracy z partnerami, organem prowadzącym i absolwentami oraz zgłasza propozycje inicjatyw na rzecz rozwoju własnego i szkoły. Technikum tworzy ofertę edukacyjną umożliwiającą realizację podstawy programowej i rozwój ucznia zdolnego. Działa w zakresie wyrównywania szans edukacyjnych uczniów o specyficznych trudnościach w nauce. Organizacja zajęć dodatkowych sprzyja osiąganiu sukcesów uczniów przedmiotowych i sportowych na miarę ich możliwości.

12 Wnioski z ewaluacji w Technikum c.d.
Wyróżnikiem szkoły jest realizacja różnorodnych przedsięwzięć i projektów edukacyjnych własnych i z funduszy unijnych, które zawierają elementy nowatorskich rozwiązań i wpływają na wszechstronny rozwój uczniów oraz przyczyniają się do zwiększenia szans młodzieży na rynku pracy. Szkoła nawiązuje współpracę z partnerami, organem prowadzącym i absolwentami, starając się wykorzystać ją do modyfikowania oferty programowej i tworzenia pozytywnego wizerunku technikum w środowisku lokalnym.

13 Wnioski z ewaluacji w Technikum c.d.
Kontakty ze środowiskiem przyczyniają się do wzajemnych korzyści: szkoła pełni rolę kulturotwórczą oraz integrującą środowisko, uczniowie poznają natomiast specyfikę miejsc pracy, biorą udział w dodatkowych zajęciach rozwijających zainteresowania. Koncepcja pracy szkoły oparta na wartościach uznawanych przez uczniów, rodziców i nauczycieli wyznacza kierunki działania szkoły. Dyrektor wprowadza do planu pracy szkoły wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego, w tym z ewaluacji wewnętrznej, które służą podnoszeniu efektywności pracy szkoły.

14 Wnioski z ewaluacji w Technikum c.d.
Większość rodziców wyraża swoje opinie i oczekiwania, które wykorzystywane są do podnoszenia jakości pracy szkoły. Szkoła współpracuje z rodzicami, jednak niewielka część rodziców uważa, że nie zawsze ma możliwość współdecydowania w sprawach szkoły. Działania podejmowane przez dyrektora, nauczycieli i pracowników obsługi na rzecz wzmacniania pozytywnych zachowań uczniów i eliminowania zagrożeń przekładają się na zachowania uczniów zgodne z wymogami szkoły i ogólnie przyjętymi normami społecznymi (kultywowanie tradycji związanych z patronem, wolontariat, krwiodawstwo).

15 Wnioski z ewaluacji w Zasadniczej Szkole Zawodowej
Współpraca dyrektora i wszystkich podmiotów zaangażowanych w funkcjonowanie szkoły przynosi efekty w zakresie poprawy warunków lokalowych i wyposażenia w pomoce dydaktyczne. Nauczyciele stosują metody aktywizujące, które angażują uczniów do pracy. Podejmowane działania profilaktyczne, organizacyjne i wychowawcze zapewniają bezpieczeństwo uczniów.

16 W szkole respektowane są normy społeczne i wzmacniane pozytywne zachowania.
Właściwie zorganizowana współpraca z pracodawcami w zakresie praktyk zawodowych stymuluje pozytywne zachowania uczniów. Podnoszenie efektów kształcenia jest wynikiem wielowymiarowej współpracy nauczycieli w zakresie organizacji procesów edukacyjnych. Współpraca z absolwentami wzbogaca proces edukacyjny i promuje szkołę w środowisku.

17 Obszar: EFEKTY Liceum Technikum ZSZ Analizuje się wyniki sprawdzianu, egzaminu egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe B Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności Uczniowie są aktywni A Respektowane są normy społeczne Obszar: PROCESY Szkoła lub placówka ma koncepcję pracy Oferta edukacyjna umożliwia realizację podstawy programowej Procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany Procesy edukacyjne są efektem współdziałania nauczycieli Kształtuje się postawy uczniów Prowadzone są działania służące wyrównywaniu szans edukacyjnych.

18 Obszar: ŚRODOWISKO Liceum Technikum ZSZ Wykorzystywane są zasoby środowiska na rzecz wzajemnego rozwoju A Wykorzystywane są informacje o losach absolwentów B Promowana jest wartość edukacji Rodzice są partnerami szkoły Obszar: ZARZĄDZANIE Funkcjonuje współpraca w zespołach Sprawowany jest wewnętrzny nadzór pedagogiczny Szkoła lub placówka ma odpowiednie warunki lokalowe i wyposażenie


Pobierz ppt "Wyniki całościowej ewaluacji zewnętrznej w ZS nr1 im"

Podobne prezentacje


Reklamy Google