Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Właściwość sądów administracyjnych mgr Jakub Szremski Przedmiot – Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne materiały dydaktyczne dla gr. 2.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Właściwość sądów administracyjnych mgr Jakub Szremski Przedmiot – Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne materiały dydaktyczne dla gr. 2."— Zapis prezentacji:

1 Właściwość sądów administracyjnych mgr Jakub Szremski Przedmiot – Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne materiały dydaktyczne dla gr. 2 – Niestacjonarne Studia Prawa (w) i dla gr. 10 – Niestacjonarne Studia Prawa (z)

2 Domniemanie właściwości wojewódzkich sądów administracyjnych  zgodnie z art. 13. § 1 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, wojewódzkie sądy administracyjne rozpoznają wszystkie sprawy sądowoadministracyjne z wyjątkiem spraw, dla których zastrzeżona jest właściwość Naczelnego Sądu Administracyjnego  wojewódzki sąd administracyjny jest rzeczowo właściwy do rozpoznania większości spraw sądowoadministracyjnych, związane jest to z domniemaniem jego właściwości, orzekając w nich jako sąd pierwszej instancji kontroluje w ten sposób działalność administracji publicznej pod względem jej zgodności z prawem, nazywamy to właściwością funkcjonalną  Naczelny Sąd Administracyjny rozpoznaje sprawy określone w art. 15 § 1 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

3 Przekazanie sprawy innemu wojewódzkiemu sądowi administracyjnemu  Zgodnie z § 3 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, w drodze rozporządzenia, może przekazać wojewódzkiemu sądowi administracyjnemu rozpoznawanie spraw określonego rodzaju należących do właściwości innego wojewódzkiego sądu administracyjnego, jeżeli wymagają tego względy celowości.  Przykładem takiego aktu jest rozporządzenie Prezydenta RP z dnia 25 kwietnia 2003 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych sprawa z zakresu działania Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych  Zgodnie z przepisami tego rozporządzenia rozpoznawanie spraw z zakresu działania Kierownika Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, w których stroną skarżącą są osoby zamieszkałe poza obszarem właściwości WSA w Warszawie, przekazuje się wojewódzkim sądom administracyjnym, na których obszarze właściwości osoby te zamieszkują

4 Przekazanie sprawy innemu wojewódzkiemu sądowi administracyjnemu  zgodnie z art. 14a Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, jeżeli wojewódzki sąd administracyjny nie może z powodu przeszkody rozpoznać sprawy lub podjąć innej czynności, Naczelny Sąd Administracyjny wyznaczy na posiedzeniu niejawnym, w składzie trzech sędziów, inny wojewódzki sąd administracyjny  Ustawodawca przewidział przypadki w których z pewnych przeszkód lub przeszkody wojewódzki sąd administracyjny nie może rozpoznać sprawy lub podjąć innej czynności i postanowił dać kompetencje Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu do przekazania danej sprawy do rozpoznania innemu wojewódzkiemu sądowi administracyjnego  Wówczas uniknąć można sytuacji, w których postępowanie poprzez różnorakie przeszkody mogłoby być opóźnione lub niezakończone

5 Właściwość miejscowa wojewódzkich sadow administracyjnych  Zgodnie z art. 13 § 2 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, do rozpoznania sprawy właściwy jest wojewódzki sąd administracyjny, na którego obszarze właściwości ma siedzibę organ administracji publicznej, którego działalność została zaskarżona  Właściwość rzeczową wojewódzkich sądów administracyjnych wyznacza miejsce siedziby organu, którego działalność jest zaskarżona

6 Stałość właściwości wojewódzkiego sądu administracyjnego  Zgodnie z art 14 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, wojewódzki sąd administracyjny właściwy w chwili wniesienia skargi pozostaje właściwy aż do ukończenia postępowania, choćby podstawy właściwości zmieniły się w toku sprawy, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej  Przepis ten wyznacza niejako zakaz zmiany właściwości trakcie już toczącego się postępowania  Jeśli organ zaczął już rozpoznawanie sprawy, pomimo zmiany właściwości, dalej rozpoznaje rozpoczętą sprawę  Wpływa to na szybszy przebieg postępowania, w tym także na szybsze rozpoznanie sprawy

7 Właściwość Naczelnego Sądu Administracyjnego  zgodnie z art. 15 § 1 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Naczelny Sąd Administracyjny:  rozpoznaje środki odwoławcze od orzeczeń wojewódzkich sądów administracyjnych, stosownie do przepisów ustawy podejmuje uchwały mające na celu wyjaśnienie przepisów prawnych, których stosowanie wywołało rozbieżności w orzecznictwie sądów administracyjnych  podejmuje uchwały zawierające rozstrzygnięcie zagadnień prawnych budzących poważne wątpliwości w konkretnej sprawie sądowoadministracyjnej  rozstrzyga spory, o których mowa w art. 4  rozpoznaje inne sprawy należące do właściwości Naczelnego Sądu Administracyjnego na mocy odrębnych ustaw


Pobierz ppt "Właściwość sądów administracyjnych mgr Jakub Szremski Przedmiot – Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne materiały dydaktyczne dla gr. 2."

Podobne prezentacje


Reklamy Google