Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Właściwość sądów administracyjnych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Właściwość sądów administracyjnych"— Zapis prezentacji:

1 Właściwość sądów administracyjnych
mgr Jakub Szremski Przedmiot – Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne materiały dydaktyczne dla gr. 2 – Niestacjonarne Studia Prawa (w) i dla gr. 10 – Niestacjonarne Studia Prawa (z)

2 Domniemanie właściwości wojewódzkich sądów administracyjnych
zgodnie z art. 13. § 1 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, wojewódzkie sądy administracyjne rozpoznają wszystkie sprawy sądowoadministracyjne z wyjątkiem spraw, dla których zastrzeżona jest właściwość Naczelnego Sądu Administracyjnego wojewódzki sąd administracyjny jest rzeczowo właściwy do rozpoznania większości spraw sądowoadministracyjnych, związane jest to z domniemaniem jego właściwości, orzekając w nich jako sąd pierwszej instancji kontroluje w ten sposób działalność administracji publicznej pod względem jej zgodności z prawem, nazywamy to właściwością funkcjonalną Naczelny Sąd Administracyjny rozpoznaje sprawy określone w art. 15 § 1 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

3 Przekazanie sprawy innemu wojewódzkiemu sądowi administracyjnemu
Zgodnie z § 3 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, w drodze rozporządzenia, może przekazać wojewódzkiemu sądowi administracyjnemu rozpoznawanie spraw określonego rodzaju należących do właściwości innego wojewódzkiego sądu administracyjnego, jeżeli wymagają tego względy celowości. Przykładem takiego aktu jest rozporządzenie Prezydenta RP z dnia 25 kwietnia 2003 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych sprawa z zakresu działania Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Zgodnie z przepisami tego rozporządzenia rozpoznawanie spraw z zakresu działania Kierownika Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, w których stroną skarżącą są osoby zamieszkałe poza obszarem właściwości WSA w Warszawie, przekazuje się wojewódzkim sądom administracyjnym, na których obszarze właściwości osoby te zamieszkują

4 Przekazanie sprawy innemu wojewódzkiemu sądowi administracyjnemu
zgodnie z art. 14a Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, jeżeli wojewódzki sąd administracyjny nie może z powodu przeszkody rozpoznać sprawy lub podjąć innej czynności, Naczelny Sąd Administracyjny wyznaczy na posiedzeniu niejawnym, w składzie trzech sędziów, inny wojewódzki sąd administracyjny Ustawodawca przewidział przypadki w których z pewnych przeszkód lub przeszkody wojewódzki sąd administracyjny nie może rozpoznać sprawy lub podjąć innej czynności i postanowił dać kompetencje Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu do przekazania danej sprawy do rozpoznania innemu wojewódzkiemu sądowi administracyjnego Wówczas uniknąć można sytuacji, w których postępowanie poprzez różnorakie przeszkody mogłoby być opóźnione lub niezakończone

5 Właściwość miejscowa wojewódzkich sadow administracyjnych
Zgodnie z art. 13 § 2 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, do rozpoznania sprawy właściwy jest wojewódzki sąd administracyjny, na którego obszarze właściwości ma siedzibę organ administracji publicznej, którego działalność została zaskarżona Właściwość rzeczową wojewódzkich sądów administracyjnych wyznacza miejsce siedziby organu, którego działalność jest zaskarżona

6 Stałość właściwości wojewódzkiego sądu administracyjnego
Zgodnie z art 14 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, wojewódzki sąd administracyjny właściwy w chwili wniesienia skargi pozostaje właściwy aż do ukończenia postępowania, choćby podstawy właściwości zmieniły się w toku sprawy, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej Przepis ten wyznacza niejako zakaz zmiany właściwości trakcie już toczącego się postępowania Jeśli organ zaczął już rozpoznawanie sprawy, pomimo zmiany właściwości, dalej rozpoznaje rozpoczętą sprawę Wpływa to na szybszy przebieg postępowania, w tym także na szybsze rozpoznanie sprawy

7 Właściwość Naczelnego Sądu Administracyjnego
zgodnie z art. 15 § 1 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Naczelny Sąd Administracyjny: rozpoznaje środki odwoławcze od orzeczeń wojewódzkich sądów administracyjnych, stosownie do przepisów ustawy podejmuje uchwały mające na celu wyjaśnienie przepisów prawnych, których stosowanie wywołało rozbieżności w orzecznictwie sądów administracyjnych podejmuje uchwały zawierające rozstrzygnięcie zagadnień prawnych budzących poważne wątpliwości w konkretnej sprawie sądowoadministracyjnej rozstrzyga spory, o których mowa w art. 4 rozpoznaje inne sprawy należące do właściwości Naczelnego Sądu Administracyjnego na mocy odrębnych ustaw


Pobierz ppt "Właściwość sądów administracyjnych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google