Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Organizacja sądów, skład sądu, referendarze sądowi

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Organizacja sądów, skład sądu, referendarze sądowi"— Zapis prezentacji:

1 Organizacja sądów, skład sądu, referendarze sądowi
Mgr Adam Sobota

2 Sądy rozpoznające sprawy cywilne
Kodeks postępowania cywilnego: Art. 2. § 1. Do rozpoznawania spraw cywilnych powołane są sądy powszechne, o ile sprawy te nie należą do właściwości sądów szczególnych, oraz Sąd Najwyższy. § 1a. (uchylony). § 2. (uchylony). § 3. Nie są rozpoznawane w postępowaniu sądowym sprawy cywilne, jeżeli przepisy szczególne przekazują je do właściwości innych organów

3 Sądy powszechne Podstawowe informacje:
Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U Nr 98 poz ze zm.), przepisy art. 10 – 20. Rozdział 2 Organizacja sądów Art. 10. § 1. Sąd rejonowy tworzy się dla jednej lub większej liczby gmin; w uzasadnionych przypadkach może być utworzony więcej niż jeden sąd rejonowy w obrębie tej samej gminy. § 2. Sąd okręgowy tworzy się dla obszaru właściwości co najmniej dwóch sądów rejonowych, zwanego dalej „okręgiem sądowym”. § 3. Sąd apelacyjny tworzy się dla obszaru właściwości co najmniej dwóch okręgów sądowych, zwanego dalej „obszarem apelacji”.

4 Sądy powszechne Podstawowe informacje:
Sądy powszechne tworzy, znosi, ustala ich siedziby i obszary właściwości… Minister Sprawiedliwości, w drodze …. rozporządzenia Sądy powszechne dzielą się na… wydziały

5 Sądy powszechne Wydziały w sądach oraz ośrodki zamiejscowe sądów tworzy i znosi… Minister Sprawiedliwości, w drodze… zarządzenia Każdym wydziałem kieruje… przewodniczący wydziału, którym jest… sędzia

6 Wydziały w Sądzie Rejonowym
Obligatoryjne: 1) cywilny – do spraw z zakresu prawa cywilnego, prawa rodzinnego i opiekuńczego, spraw dotyczących demoralizacji i czynów karalnych nieletnich, leczenia osób uzależnionych od alkoholu oraz od środków odurzających i psychotropowych oraz spraw należących do sądu opiekuńczego na podstawie odrębnych ustaw; 2) karny – do spraw z zakresu prawa karnego.

7 Wydziały w Sądzie Rejonowym
Fakultatywne: 1) rodzinny i nieletnich – do spraw z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńcze-go, spraw dotyczących demoralizacji i czynów karalnych nieletnich, leczenia osób uzależnionych od alkoholu oraz od środków odurzających i psychotropowych oraz spraw należących do sądu opiekuńczego na podstawie odrębnych ustaw; 2) pracy, ubezpieczeń społecznych albo pracy i ubezpieczeń społecznych – do spraw odpowiednio z zakresu prawa pracy lub z zakresu ubezpieczeń społecznych; 3) gospodarczy – do spraw gospodarczych oraz innych spraw z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego należących do sądu gospodarczego na podstawie odrębnych ustaw; 4) ksiąg wieczystych – do prowadzenia ksiąg wieczystych.

8 Wydziały w Sądzie Okręgowym
Obligatoryjne: (w nowym brzmieniu ustawy, tj. od dnia r.) 1) cywilny – do spraw z zakresu prawa cywilnego, prawa rodzinnego i opiekuńczego, spraw dotyczących leczenia osób uzależnionych od alko-holu oraz od środków odurzających i psychotropowych, spraw należących do sądu opiekuńczego na podstawie odrębnych ustaw oraz spraw dotyczących demoralizacji i czynów karalnych nieletnich; 2) karny – do spraw z zakresu prawa karnego oraz spraw zgodności z prawdą oświadczeń lustracyjnych.

9 Wydziały w Sądzie Okręgowym
Fakultatywne: 1) pracy, ubezpieczeń społecznych albo pracy i ubezpieczeń społecznych – do spraw odpowiednio z zakresu prawa pracy lub z zakresu ubezpieczeń społecznych; 2) gospodarczy – do spraw gospodarczych oraz innych spraw z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego należących do sądu gospodarczego na podstawie odrębnych ustaw.

10 Sąd Okręgowy w Warszawie
Dodatkowe wydziały: 1) odrębna jednostka organizacyjna do spraw z zakresu ochrony konkurencji, regulacji energetyki, telekomunikacji i transportu kolejowego (sąd ochrony konkurencji i konsumentów); 2) odrębna jednostka organizacyjna do spraw rejestrowych powierzonych temu sądowi na podstawie odrębnych przepisów; 3) odrębna jednostka organizacyjna do spraw z zakresu ochrony wspólnotowych znaków towarowych i wspólnotowych wzorów przemysłowych (sąd wspólnotowych znaków towarowych i wzorów przemysłowych).

11 Wydziały w Sądzie Apelacyjnym
Obligatoryjne: 1) cywilny – do spraw z zakresu prawa cywilnego, prawa rodzinnego i opiekuńczego, jak również spraw gospodarczych oraz innych spraw z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego należących do sądu gospodarczego na podstawie odrębnych ustaw; 2) karny – do spraw z zakresu prawa karnego oraz spraw zgodności z prawdą oświadczeń lustracyjnych; 3) pracy i ubezpieczeń społecznych

12 Wyjątki Inne wydziały:
W sądach mogą być tworzone inne wydziały niż wskazane powyżej. Tworzy je i znosi Minister Sprawiedliwości, mając na względzie potrzebę zapewnienia racjonalnej organizacji sądownictwa, w szczególności przez dostosowanie liczby, rodzaju i wielkości wydziałów do obciążenia wpływem spraw, ekonomię postępowania sądowego oraz konieczność prawidłowego wykonywania czynności nadzorczych, w celu zagwarantowania realizacji prawa obywatela do rozpoznania jego sprawy w rozsądnym terminie.

13 Wyjątki Gdy w Sądzie Rejonowym nie ma odpowiedniego wydziału:
Rozpoznawanie spraw z zakresu prawa pracy lub ubezpieczeń społecznych, spraw gospodarczych oraz innych spraw z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego należących do sądu gospodarczego na podstawie odrębnych ustaw lub prowadzenie ksiąg wieczystych, należących do właściwości sądu rejonowego, w którym nie utworzono wydziału do tych spraw, Minister Sprawiedliwości przekazuje innemu sądowi rejonowemu, w trybie określonym w art. 20.

14 Wyjątki Gdy w Sądzie Okręgowym nie ma odpowiedniego wydziału:
Rozpoznawanie spraw z zakresu prawa pracy lub ubezpieczeń społecznych oraz spraw gospodarczych oraz innych spraw z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego należących do sądu gospodarczego na podstawie odrębnych ustaw, należących do właściwości sądu okręgowego, w którym nie utworzono odrębnego wydziału do tych spraw, Minister Sprawiedliwości przekazuje innemu sądowi okręgowemu, działającemu na obszarze tej samej apelacji, w trybie określonym w art. 20.

15 Sąd Najwyższy Podstawowe Informacje:
Ustawa z dnia 23 listopada 2002 r. o Sądzie Najwyższym Sąd Najwyższy nie jest sądem powszechnym! Pracami Sądu Najwyższego kieruje… Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego Sąd Najwyższy dzieli się na… Izby Izbami kierują… Prezesi Sądu Najwyższego

16 Sąd Najwyższy Obecnie w ramach Sądu Najwyższego funkcjonują 4 izby:
Izba Cywilna Izba Karna Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych Izba Wojskowa

17 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Organizacja sądów, skład sądu, referendarze sądowi"

Podobne prezentacje


Reklamy Google