Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Otoczenie naturalne przedsiębiorstwa

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Otoczenie naturalne przedsiębiorstwa"— Zapis prezentacji:

1 Otoczenie naturalne przedsiębiorstwa
Mirosława Oważany Monika Chudzik Monika Skierkowska

2 Dokonując analizy czynników otoczenia przedsiębiorstwa turystycznego, w pierwszym rzędzie należy wziąć pod uwagę składowe środowiska przyrodniczego, tj. walory turystyczne Mają one podstawowe znaczenie dla turysty. Stanowią pierwotną siłę przyciągającą i stymulującą ruch turystyczny na danym obszarze. Przyczyniają się tym samym do rozwoju funkcji turystycznej.

3 W analizie warunków naturalnych prowadzonej przez przedsiębiorstwo turystyczne podstawową rolę odgrywa umiejętność oceny użyteczności środowiska przyrodniczego - obecnej i spodziewanej. W różnych bowiem regionach podmioty gospodarki turystycznej pod względem fizycznym sprzedają te same produkty (dobra i usługi).

4 Pewne obszary są jednak odwiedzane masowo, natomiast inne, oferujące taki sam produkt, nie wywołują zainteresowania turystów.

5 Ph. Kotler wskazuje na cztery występujące obecnie trendy w otoczeniu naturalnym, które wywierają określony wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstw i realizację wytyczonych przez nie celów: niedobór surowców, rosnący koszt energii, wzrastający poziom zanieczyszczenia, zmiana roli rządu w działaniach na rzecz ochrony środowiska.

6 Największe znaczenie spośród omówionych elementów mają:
Zmniejszające się rozmiary obszarów rolnych przy równoczesnym wzroście terenów zurbanizowanych Zmniejszenie się powierzchni obszarów rolnych na rzecz terenów zurbanizowanych może prowadzić w konsekwencji do zmiany preferowanych kierunków wyjazdów turystycznych z obszarów o wzmożonym ruchu turystycznym na obszary „odludne”

7 Zahamowanie rabunkowej gospodarki leśnej
Na przedsiębiorstwa eksploatujące lasy nałożono obowiązek ponownego zalesiania wykorzystanych przez nie terenów. Działanie to ma na celu ochronę gleby oraz zapewnienie wymaganej podaży drewna w przyszłości. W Polsce obserwuje się powolny wzrost powierzchni lasów i zadrzewień. W ostatnich dwudziestu latach XX w. nastąpił przyrost powierzchni leśnej i zadrzewień o 2-3%.

8 Rosnące koszty energii (ropy naftowej, węgla i innych kopalin)
Stanowią dla przedsiębiorstw turystycznych problem o tyle, że podwyższa on koszty ich działalności, a tym samym wpływa pośrednio na wzrost cen oferowanych usług.

9 Wzrastający poziom zanieczyszczenia
do którego w regionach turystycznych przyczyniają się również turyści i podmioty turystyczne (wzrasta głównie zanieczyszczenie wody i powietrza). Turysta planujący wyjazd na wypoczynek ma coraz większą świadomość ekologiczną, dlatego będzie zwracał uwagę na jakość środowiska przyrodniczego w miejscu pobytu, tym bardziej, że często żyje w środowisku o wysokim poziomie zanieczyszczenia.

10 Regulacje prawne i stanowisko rządu dotyczące ochrony środowiska
W Polsce istnieją ustawy, które określają, jakie obszary i elementy przyrody podlegają ochronie. Zawierają one również zasady korzystania z obszarów objętych poszczególnymi stopniami ochrony. Do podstawowych aktów prawnych w tym zakresie można zaliczyć: • ustawę o ochronie przyrody, • ustawę o ochronie i kształtowaniu środowiska przyrodniczego.

11 Wymienione elementy otoczenia naturalnego mają oczywiście różne znaczenie dla poszczególnych rodzajów przedsiębiorstw turystycznych. Niewątpliwie większe bezpośrednie znaczenie tego elementu będzie widoczne w obiektach świadczących usługi noclegowe oraz usługi sportowo- rekreacyjne.

12 Uzależnienie pośrednie, mające wpływ na powodzenie ekonomiczne, dotyczy natomiast biur podróży. Te ostatnie powinny znać warunki środowiska przyrodniczego regionów i miejscowości, gdyż stanowią one istotny składnik oferowanego produktu.

13 DZIĘKUJEMY


Pobierz ppt "Otoczenie naturalne przedsiębiorstwa"

Podobne prezentacje


Reklamy Google