Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Otoczenie naturalne przedsiębiorstwa Turystycznego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Otoczenie naturalne przedsiębiorstwa Turystycznego"— Zapis prezentacji:

1 Otoczenie naturalne przedsiębiorstwa Turystycznego

2 Przedsiębiorstwo turystyczne…
„…jest wyodrębnionym zespołem ludzi wykonujących czynności w zakresie zaspokojenia potrzeb turystów i samodzielnie podejmujących decyzje strategiczne i taktyczne, rozstrzygające o skuteczności działania. Jest jednostką wyposażoną w środki materialne i finansowe oraz podporządkowaną określonej organizacji wewnętrznej”. *wg G. Gołembskiego

3 Otoczenie przedsiębiorstwa…
„…można określić jako ogół podmiotów i sił, które w sposób bezpośredni lub pośredni oddziałują na jego zdolność do zyskownego zaspokajania potrzeb docelowych klientów”

4 Otoczenie, w jakim działa przedsiębiorstwo, stanowi dla niego główne źródło szans i zagrożeń.
Jest niejako „zwierciadłem”, w którym firma może zobaczyć swoje mocne i słabe strony. Jego główną cechą jest rosnąca złożoność i szybkie zmiany.

5 Otoczenie dzielimy na:
Makrootoczenie (otoczenie dalsze, przedmiotowe) - obejmuje duże siły społeczne oddziałujące na wszystkie podmioty z mikrootoczenia; pojedyncze przedsiębiorstwo nie ma na nie wpływu i musi się do niego dostosowywać; Mikrootoczenie (bliższe, podmiotowe) – obejmuje podmioty z bezpośredniego otoczenia firmy wpływające na jej możliwości obsługi rynków; przedsiębiorstwo może na nie wpływać.

6 Podstawowe elementy otoczenia przedsiębiorstwa:

7 Otoczenie naturalne (przyrodnicze)…
…to czynniki wpływające na podejmowanie decyzji biznesowych w przedsiębiorstwie, wynikające z panujących warunków klimatycznych pogody, położenia geograficznego, ograniczoności zasobów naturalnych czy zanieczyszczenia środowiska.

8 W bardziej szczegółowym ujęciu:
klimat i ukształtowanie powierzchni, flora i fauna zasoby surowcowe: - nieograniczone (powietrze, woda), - ograniczone odnawialne (lasy, żywność), - ograniczone nieodnawialne (złoża surowców), stopień zanieczyszczenia środowiska.

9 Cztery trendy w otoczeniu naturalnym…
…które wywierają określony wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstw i realizację wytyczonych przez nie celów: 1) niedobór surowców 2) rosnący koszt energii 3) wzrastający poziom zanieczyszczenia 4) zmiana roli rządu w działaniach na rzecz ochrony środowiska.* *wg P. Kotlera

10 W praktyce oznacza to: Zmniejszające się rozmiary obszarów rolnych przy równoczesnym wzroście terenów zurbanizowanych oraz wzrastający poziom zanieczyszczenia = zwiększenie ruchu turystycznego w regionach czystych ekologicznie, oferujących spokój i ciszę. Rosnące koszty energii (ropy naftowej, węgla) podwyższające koszty działalności przedsiębiorstw turystycznych = pośrednio wzrost cen oferowanych usług.

11

12 Relacje organizacja-otoczenie:
Relacje o charakterze biernym – „nie szkodzić, nie zatruwać, nie niszczyć.” Relacje o charakterze czynnym – tworzenie nowych wartości lub porządku społecznego, które czasem przybierają rodzaj obowiązku i wiążą się z wydatkami, jakie organizacja musi ponosić na rzecz ochrony przyrody (np. neutralizacja wytwarzanych zanieczyszczeń itp).

13 Szczególnie duże znaczenie otoczenie przyrodnicze wywiera w przypadku usług turystycznych.
Warunki składające się na otoczenie naturalne przedsiębiorstwa turystycznego w znacznej mierze decydują o cechach samego produktu. Odmienne cechy posiada usługa turystyczna świadczona w klimacie gorącym w stosunku do usługi turystycznej świadczonej w klimacie zimnym. Podstawową przyczyną dużej sezonowości w turystyce, a także wyboru kierunku wyjazdów długookresowych, są właśnie warunki naturalne (zjawiska przyrodnicze). W Polsce zjawisko sezonowości krajowych wyjazdów turystycznych widać szczególnie w miesiącach letnich.

14 Przykład: Nad Bałtykiem sprzyjające warunki klimatyczne trwają nie dłużej niż 2-3 miesiące, natomiast w górach występuje letnie i zimowe nasilenie ruchu turystycznego. Z kolei w uzdrowiskach, w miastach o atrakcyjnej architekturze i w muzeach sezon turystyczny trwa niemal cały rok.

15

16 W skrajnych przypadkach wystąpienie pewnych czynników naturalnych może całkowicie uniemożliwić świadczenie i korzystanie z niektórych usług turystycznych (np. niespodziewane ocieplenie w zimie czy zagrożenie lawinowe zazwyczaj uniemożliwiają uprawianie narciarstwa). W praktyce stosowane są różne metody łagodzenia sezonowości popytu w turystyce spowodowanej warunkami naturalnymi (np. przed- i posezonowe obniżki cen czy – szczególnie w hotelarstwie - obsługa w tzw. martwych sezonach różnych szkoleń, konferencji, targów, zawodów sportowych).

17 Bibliografia: Kirejczyk Edward, Sarnowski Janusz, Zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym, Warszawa 2007 G. Gołembski, Zróżnicowanie przedsiębiorstw turystycznych, w: Przedsiębiorstwo turystyczne. Ujęcie statyczne i dynamiczne, red. G. Gołembski, PWE, Warszawa 2007. Miedzynarodowe_otoczenie_przedsiebiorstwa.pdf aly/3_oiz_otoczenie.pdf

18 Dziękujemy za uwagę! Burz Sylwia Idziak Agnieszka Rzeszutek Ewelina
Szczepan Joanna


Pobierz ppt "Otoczenie naturalne przedsiębiorstwa Turystycznego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google