Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Makrootoczenie przedsiębiorstwa turystycznego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Makrootoczenie przedsiębiorstwa turystycznego"— Zapis prezentacji:

1 Makrootoczenie przedsiębiorstwa turystycznego
Opracowanie Katarzyna Apanowicz Aneta Pleśniak 3UTZ

2 Makrootoczenie to wszystkie zjawiska, które mają wpływ na przedsiębiorstwo podczas gdy ono nie może ich bezpośrednio zmieniać. Obejmuje wszystkie czynniki wpływające lub mogące wpływać na każdą organizację działającą na rynku tj. na jej wielkość, strukturę, metody działania oraz na osiągane przez nią wyniki Tworzy ono warunki sprzyjające funkcjonowaniu przedsiębiorstwa i składa się z elementów.

3 Składowe otoczenia naturalne, demograficzne, ekonomiczne, prawne,
polityczne międzynarodowe, społeczne, technologiczne. Istniejące warunki przyrodnicze, demograficzne, ekonomiczne czy prawne muszą być przyjęte, a jego sprawność można mierzyć szybkością i trafnością działań przystosowawczych (adaptacyjnych

4 Społeczno –kulturowe można połączyc z demograicznym , dotycza bardzo podobnych problemów, zazebiają się

5 Otoczenie ekonomiczne
to zjawiska połączone głównie z kondycją gospodarki, które działają jako ułatwienie bądź utrudnienie dla przedsiębiorstwa. Stan gospodarki ma bezpośredni wpływ na kondycję przedsiębiorstwa, większy popyt jest bowiem na produkty i usługi w krajach zamożnych gdzie społeczeństwo może pozwolić sobie na większe wydatki.

6 stopa inflacji kursy wymiany walut stopa wzrostu PKB stopa kredytowa stopa bezrobocia stopa podatkowa (ulgi, strefy zwolnione) dochody ludności infrastruktura (drogi, hotele, transport) koszty energii (dostęp do tańszych źrodeł) dostęp do kwalifikowanej siły roboczej elastyczność cen

7 Otoczenie polityczno – prawne
to zjawiska związane z porządkiem prawnym w kraju oraz z zakresem działań politycznych. Przepisy prawne są fundamentem działalności gospodarczej i określają jej funkcjonowanie. Wszelkie przepisy prawne są stanowione przez polityków i są jednolite dla całego kraju co oznacza, że wszystkie przedsiębiorstwa muszą się im bezwzględnie podporządkować. ustrój politycznospołeczny państwa, partie rządzące, stosunki międzynarodowe, zbiór aktów prawnych regulujących działalność gospodarczą oraz rozporządzenia wykonawcze do nich (ochrona konkurencji, ochrona, konsumenta, ochrona przedsiębiorstwa, regulacja cen, kontrola promocji i reklamy), silna kontrola przez agencje rządowe oraz wzrastająca liczba i znaczenie grup interesu. (m.in.: zmiany w Europie Środkowo-Wschodniej, postępująca integracja, liberalizacja migracji międzynarodowych, ułatwienia paszportowe, celne i dewizowe, niestabilna sytuacja polityczna w wielu regionach świata, radykalizacja żądań i wzrost znaczenia ruchów etnicznych, religijnych, terroryzm międzynarodowy)

8 przepisy celne przepisy ekologiczne przepisy antymonopolowe przepisy antydampingowe etyka reklamy przepisy w zakresie prawa pracy monopol chroniony przez państwo przepisy podatkowe przepisy ochrony patentów, licencji; przepisy kontroli organów państwowych

9 Otoczenie społeczne to wszelkie zjawiska związane z działaniem ludzkim, stylem życia i zachowaniami. Działanie przedsiębiorstw mocno uwarunkowane jest od potrzeb ludzkich oraz sposobu ich zaspokajania. Każda firma w pewien sposób jest uzależniona ludzi którzy działają w jej pobliżu, jednak nie zawsze są jej klientami, a więc musi znać ich wymagania.

10 wykształcenie, mentalność, tradycje, religia, normy moralne, cechy narodowe, poziom urbanizacji, uświadomienie społeczeństwa, cykl życia gospodarstwa domowego, wzrost liczby pracujących kobiet, skracanie czasu pracy,

11 Otoczenie naturalne - pogoda, - klimat, - kataklizmy, - ekologia, - efekt cieplarniany. - zasoby surowców naturalnych, - flora, fauna, - stopień zanieczyszczenia środowiska - warunki geograficzne,

12 Otoczenie demograficzne
Dotyczy populacji czyli: zmiany liczby mieszkańców, przyrostu naturalnego, wieku poszczególnych grup społecznych, (płeć, małżeństwa, ilość dzieci), migracji, zmiany wartości życia (hedonizm, liberalizm, ultraindywidualizm, relatywizm) ethosu pracy rozpadu rodziny

13 Otoczenie technologiczne
to nowoczesne rozwiązania i zmiany w technikach oraz technologiach wytwarzania. Zastosowanie maszyn zamiast ludzi w wielu przypadkach działa na korzyść i pozwala zaoszczędzić czas i dodatkowe fundusze, które można przeznaczyć chociażby na marketing przedsiębiorstwa.

14 Otoczenie technologiczne
tempo zmian technologicznych; starzenie się i umieranie branż; wyłanianie się nowych branż faza rozwoju branży; liderzy w technologii;

15 Otoczenie międzynarodowe
to pojęcie, które pojawiło się wraz z wejściem globalizacji na świecie. Określa ono relacje między krajami i można powiedzieć, że ma wpływ na wszystkie przedsiębiorstwa. Otoczenie międzynarodowe zawiera w sobie współpracę krajów jeżeli chodzi o import czy eksport towarów, uzyskanie kredytów inwestycyjnych czy lokowanie obcego kapitału w inwestycje. Dlatego właśnie wszelkie zjawiska na skalę międzynarodową mają ogromny wpływ na funkcjonowanie każdego przedsiębiorstwa. Badanie makrootoczenia Metody analizy makrootoczenia 1. Metody wielorakich możliwości (metody bezscenariuszowe) Wyżej wymienione metody opierają się na jednej tylko wersji rozwoju strategii przedsiębiorstwa, a powodzenie/sukces tej wybranej i opracowanej strategii zależy od stopnia trafności oceny występujących szans i zagrożeń. 2. Metoda ekstrapolacji trendów W wyżej wymienionej metodzie opieramy się na prognozowaniu, które zakłada, że analizowane zjawisko będzie występowało w ten sam sposób jak do tej pory , a osoba przeprowadzająca analizę ma za zadanie określić prawdopodobieństwo możliwych zmian 3.Metoda ekspertów (metoda delficka) W wyżej wymienionej metodzie osoba będąca liderem ma za zadanie rozwiązać dany problem. Grupa ekspertów to osoby, wśród których każdy sam opracowuje rozwiązanie problemu, następnie inne osoby z grupy je recenzują i na koniec metodą „burzy mózgów” ustala się jakie rozwiązanie es najlepsze dla danego problemu. 5. scenariuszowa jest jedną z heurystycznych metod podejmowania decyzji. Opiera się na założeniu, że zdarzeń w przyszłości nie da się przewidzieć z całą pewnością, należy więc przewidzieć i opracować różne "scenariusze" rozwoju obecnej sytuacji.

16 Zródła http://www.biznesplany.biz
Drążek Z.; Niemczynowicz B.; Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstw


Pobierz ppt "Makrootoczenie przedsiębiorstwa turystycznego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google