Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przygotowali: Saja Edyta (48487) Saja Paweł (39764) Mołoń Jakub (39739) OTOCZENIE ZEWN Ę TRZNE PRZEDSI Ę BIORSTWA TURYSTYCZNEGO.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przygotowali: Saja Edyta (48487) Saja Paweł (39764) Mołoń Jakub (39739) OTOCZENIE ZEWN Ę TRZNE PRZEDSI Ę BIORSTWA TURYSTYCZNEGO."— Zapis prezentacji:

1 Przygotowali: Saja Edyta (48487) Saja Paweł (39764) Mołoń Jakub (39739) OTOCZENIE ZEWN Ę TRZNE PRZEDSI Ę BIORSTWA TURYSTYCZNEGO

2 Otoczenie zewn ę trzne przedsi ę biorstwa turystycznego Otoczenie zewnętrzne przedsiębiorstwa jest jednym z podstawowych źródeł informacji, które przedsiębiorstwa wykorzystują w procesach decyzyjnych. Prawidłowa analiza otoczenia pozwala na korzystną alokację zasobów finansowych, rzeczowych, a także ludzkich przedsiębiorstwa turystycznego.

3 Zbiór zewnętrznych aktorów* i sił**. Wywierają one ujemny lub dodatni wpływ na realizację przyjętych celów działania przedsiębiorstwa turystycznego. *aktorzy = mikrootoczenie **siły = makrootoczenie

4 Ź ród ł o: J. Sarnowski, E. Kirejczyk, Zarz ą dzanie przedsi ę biorstwem turystycznym, Almamer, Warszawa 2007

5 Elementy makrootoczenia, w tym otoczenie społeczno-demograficzne, to zmienne niezależne od przedsiębiorstwa turystycznego. Istniejące warunki społeczne, demograficzne, kulturowe, ekonomiczne itp. muszą być przez nie przyjęte.

6 L iczba ludno ś ci, p rzyrost naturalny, s truktura wiekowa, s truktura p ł ci, g ę sto ść zaludnienia, p oziom edukacji i wykszta ł cenia, poziom urbanizacji, i lo ść czasu wolnego, w zrost warto ś ci pracy, t radycje narodowe, w p ł yw mody na styl ż ycia, religia i normy moralne.

7 Otoczenie demograficzne to zbiór naturalnych rynków wyróżnionych na podstawie charakterystyk demograficznych.

8 Ludność (jej liczebność, wiek, płeć, wielkość zatrudnienia, struktura zawodowa, itp. ) jest pierwszym składnikiem makrootoczenia, na które przedsiębiorstwa szczególnie zwracają uwagę. Czynniki demograficzne wpływają na kształtowanie się potrzeb, a także na decyzje konsumentów co do trybu i sposobu ich zaspokojenia.

9 Ważnym składnikiem otoczenia demograficznego są też jego zmiany, np.: okresowe wyże lub niże demograficzne, migracje ludności, odchodzenie od wielopokoleniowego modelu rodziny, wzrost zatrudnienia kobiet, wydłużenie się czasu trwania życia, wzrost udziału wykształconej populacji, itp. Zmiany te stwarzają przedsiębiorstwom szansę podjęcia nowej, może bardziej opłacalnej działalności, nastawionej na obsługę nowych segmentów rynku. Na przykład starzenie się populacji stwarza możliwości dla działalności przedsiębiorstw turystycznych nastawionych na turystykę zdrowotną, agroturystykę czy tez turystykę pielgrzymkowo – religijną.

10 Dla przedsiębiorstw turystycznych szczególnie istotne znaczenie ma struktura wykształcenia społeczeństwa. Z przeprowadzonych badań wynika, że im wyższy stopień wykształcenia, tym mniejsza stopa bezrobocia, wyższy poziom zarobków, większa zmiana w strukturze wydatków i sposobie spędzania czasu wolnego, a co za tym wszystkim idzie więcej osób uczestniczy w różnego rodzaju wyjazdach turystycznych.

11 Otoczenie kulturowe to przede wszystkim obyczaje, nawyki oraz warto ś ci spo ł ecze ń stwa, w którym funkcjonuje przedsi ę biorstwo.

12 Na kultur ę sk ł adaj ą si ę dwa rodzaje warto ś ci: 1. podstawowe, np.: rodzina, praca, zdrowie, sukces, itp. 2. drugorz ę dne, np. : stosunek do ś rodowiska naturalnego, wolnego czasu czy w ł asnego zdrowia. W rezultacie zmian jakie zachodzą w społeczeństwie obserwuje się coraz większe zróżnicowanie rynku turystycznego, u podstaw czego leży zróżnicowanie potrzeb klientów – następuje systematyczny proces odmasowienia rynku.

13 Trendy w tej dziedzinie naukowcy badają stosunkowo od niedawna. Jednakże czynniki takie, jak sposób spędzania czasu wolnego przez społeczeństwo, wzorce konsumpcyjne, normy kulturowe, stosunek do pracy czy zachowania polityczne mogą mieć silny wpływ na rozwój danego przedsiębiorstwa. Analiza wymienionych czynników, rozpoznanie m.in. mody na ekologię i zdrowy styl życia pozwoliły na przykład na rozwój przemysłu rowerowego, turystyki zdrowotnej oraz produkcję tzw. zdrowej żywności.

14 Procesy społeczno – kulturowe pozwalają przedsiębiorstwu na określenie jakie produkty czy usługi turystyczne będzie społeczeństwo prawdopodobnie ceniło najwyżej. W jednych krajach na dane produkty i usługi będzie duże zapotrzebowanie i klienci będą w stanie dużo za nie zapłacić, w innych zaś będzie wręcz odwrotnie. Na przykład w Polsce turystyka pielgrzymkowa, zagraniczna i krajowa cieszy się dość dużą popularnością, a w Norwegii czy Szwecji w zasadzie nie ma popytu na ten rodzaj usług turystycznych.

15 Z upływem czasu zmieniają się upodobania i gusty klientów odnośnie stylów ubierania się, gustów kulinarnych, a także sposobów spędzania czasu wolnego. W związku z tymi zmianami przedsiębiorstwa turystyczne muszą ciągle dostosowywać swoją ofertę do potrzeb i wymogów swoich obecnych i przyszłych klientów.

16 J. Sarnowski, E. Kirejczyk, Zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym, Almamer, Warszawa 2007, A. Rapacz (red.), Przedsiębiorstwo turystyczne w gospodarce rynkowej, Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego, Wroław 2001, R. W. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 2005.


Pobierz ppt "Przygotowali: Saja Edyta (48487) Saja Paweł (39764) Mołoń Jakub (39739) OTOCZENIE ZEWN Ę TRZNE PRZEDSI Ę BIORSTWA TURYSTYCZNEGO."

Podobne prezentacje


Reklamy Google