Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Czy autorytety są wśród nas?

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Czy autorytety są wśród nas?"— Zapis prezentacji:

1 Czy autorytety są wśród nas?

2 Definicje autorytetu 1.Według www.wikipedia.pl autorytet to:
osoba lub instytucja ciesząca się uznaniem, mająca kredyt zaufania, co do profesjonalizmu, prawdomówności i bezstronności w ocenie zjawiska lub wydarzenia 2. Według darmowej Encyklopedii WIEM autorytet to: prestiż osoby grupy lub organizacji oparty na uznaniach i cenionych w środowisku lub społeczeństwie wartościach, religii, nauce itp. Autorytet ma osoba, która dysponuje dużą wiedza, ale też w zależności od przyjętych społeczne wartości i dużą siłą lub bogactwem. 3. Według autorytet to: człowiek ogólnie poważny ze względu na swą wiedzę, lub postawę moralną, mający wpływ na zachowanie i myślenie innych, ciesząca się ogólnym szacunkiem instytucja, pismo itd.

3 4. Według www.cotojest.info autorytet to:
społeczne uznanie, a także prestiż osób lub grup społecznych i ludzi, bądź instytucji społecznych, które oparte jest na cenionych w danym społeczeństwie wartościach i normach. 5. Według Małego słownika języka polskiego PWN autorytet to: uznanie jakim obdarzana jest dana osoba w jakiejś grupie; osoba, instytucja, pismo itp.cieszące się szczególnym uznaniem. 6. Według podręcznik do wiedzy o społeczeństwie Dziś i jutro, autorytet to: ludzie cieszący się powszechnym szacunkiem, poważaniem z powodu osiągnięć w określonej dziedzinie, zwykle pełniący odpowiedzialne funkcje.

4 7. Według ENCYKLOPEDII ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA autorytet to: wysokie poważanie danego osobnika w określonym kręgu osób. Autorytet jest jednym ze źródeł władzy i możności kierowania innymi. Istota autorytetu polega na tym, iż kierowani pozytywnie oceniają walory charakteru i umysłu osoby kierującej, wskutek czego z góry są nastawieni na posłuszeństwo. Autorytet jest więc zawsze oparty na zaufaniu kierowanych, że kierownik jest wobec nich lojalny i umiejętnie nimi kieruje. Kierowani są posłuszni, gdyż są oni przekonani o słuszności i trafności otrzymanych poleceń, a nie z obawy przed represjami.

5 Cytaty o autorytetach „Aby ukarać mnie za moją pogardę dla autorytetów, Los sprawił, że sam stałem się autorytetem.” - Albert Einstein „Trzeba od każdego wymagać tego, co on może wykonać - podjął Król. - Autorytet polega przede wszystkim na rozsądku.” - Antoine de Saint-Exupéry Mały Książę „Najgorzej, gdy szkoła ucieka się do takich metod, jak zastraszanie, przemoc czy sztuczny autorytet. Metody te niszczą u uczniów naturalne odruchy, szczerość i wiarę w siebie, czyniąc z nich ludzi uległych.” - Albert Einstein

6 „To, co jest wytworzone z formy czystej myśli, a nie mocą autorytetu, tylko to należy do filozofii.” - Georg Wilhelm Friedrich Hegel „Mając 40 lat stwierdza, że trzeba mu kogoś, kto wskaże drogę, pochwali go albo zgani: ojca. Autorytetu, nie władzy.” - Albert Camus „Sumienie sprawuje władzę z równą surowością jak autorytety zewnętrzne.” – Erich Fromm

7 „Wiek XX to wiek dobra i zła, ale i heroicznych wartości
„Wiek XX to wiek dobra i zła, ale i heroicznych wartości.” - Władysław Bartoszewski „Nieomylny środek zdobycia autorytetu u ludzi - być dla nich użytecznym.”- Marie von Ebner-Eschenbach „Niektórym w budowaniu autorytetu przeszkadza tylko nadmiar pewnych materiałów.”- Władysław Grzeszczyk „Autorytet ma nos z wosku, który można odkształcać do woli.”- Alain de Lille Podziemni bogowie

8 ANKIETA Przygotowaliśmy ankietę pt. Czy autorytety są wśród nas? Pytania w ankiecie dotyczyły znajomości znaczenia terminu autorytet, sprawdziliśmy czy osoby mają autorytet i kto dla nich jest autorytetem. W przeprowadzonej przez nas ankiecie brało udział 60 osób. W tym 34 kobiet i 26 mężczyzn. Były to osoby głównie z średnim wykształceniem. Wśród badanych osób 43 pochodziło z miasta, 17 mieszkało na wsi. Osoby biorące udział w ankiecie to osoby pracujące umysłowo oraz fizycznie, właściciele firm, różni kierownicy, emeryci, renciści, osoby bezrobotne. 13 osób biorących udział w ankiecie była w wieku poniżej 18 roku życia, 14 osób było w wieku od 18 do 24 roku życia, 12 osób od 25 do 35 roku życia, 16 osób w wieku od 36 do 50 roku życia i 5 osób w wieku powyżej 50 roku życia.

9 Analiza ankiety Z 60 ankietowanych 2% osób nie zna terminu autorytet, a 98% zna.

10 2. Na pytanie, czy ankietowany ma swój autorytet 70% osób odpowiedziało, że ma, a 30%, że nie.

11 3. 6% badanych czuje się autorytetem w dziedzinie moralnej, pracach społecznych, sporcie i nauce, a 94% osób nie czuje się autorytetem.

12 4. Na pytanie, czy autorytet kojarzy się ankietowanemu z osobą prawdomówną i godną zaufania 95% ludzi odpowiedziało, że tak, a 5%- nie.

13 5. Z 60 ankietowanych 53% osób podejmuje działania oparte na systemie wartości jego autorytetu, a 47%- nie.

14 6. Na pytanie czy, dzisiejsza młodzież potrzebuje autorytetów 60% osób odpowiedziało, że zdecydowanie tak, 28% - raczej tak, a 12% - raczej nie potrzebuje, 0% - w ogóle nie potrzebuje.

15 7. 52% badanych twierdzi, że w Koninie są osoby mogące być autorytetem dla młodzieży, a 48% - nie.

16 8. Na pytanie dotyczące tego jakie cechy powinien mieć autorytet można było udzielić kilku odpowiedzieć. 45 osób zaznaczyło odwagę 51 osób- prawdomówność, 34osoby- odpowiedzialność, 25 osób- inteligencje, 45 osób- odwagę.

17 9. Na pytanie gdzie można dzisiaj znaleźć autorytet ankietowany mógł udzielić kilku odpowiedzi. 40 osób odpowiedziało, że w domu, 28 osób, w szkole, 15 osób zaznaczyło telewizje, 39 osób – kościół i 15 osób – gazety.

18 10. Na pytanie kto jest autorytetem ankietowanego 10% odpowiedziało, że aktor, 5% - zaznaczyło piosenkarza, 10% - polityka, 20% - nauczyciela, 32% - osobę duchowną, 20% powiedziało, że nie ma autorytetu, 3% - inne.

19 11. Autorytet to osoba…- na to pytanie ankietowany mógł udzielić kilku odpowiedzi. 33 osoby zaznaczyły, że autorytet według nich to osoba na której mogą się wzorować, 31 osób zaznaczyło, że autorytet to osoba kierująca się wżyciu wartościami: miłość, prawda, sprawiedliwość, 4 osoby uznały, że autorytet to ktoś, kto jest sprytny, wykorzystuje innych by osiągnąć swój cel, natomiast 32 osoby stwierdziły, iż autorytet cieszy się ogólnym uznaniem i szacunkiem.

20 Sondaż na temat lokalnych autorytetów.
Przeprowadziliśmy sondaż, udział w nim brało 30 mieszkańców Konina. Osoby badane odpowiadały na następujące pytania: 1. Czy w Koninie są osoby mogące byś autorytetem? 2.Kto jest Pani/Pana autorytetem? 3.Jakie cechy powinien mieć autorytet według Pani/Pana? 4. Dlaczego warto/lub nie warto mieć w życiu jakiś autorytet? 5. Jak Pani/Pana autorytet wpływa na Pani/Pana życie? 6. Co Pani/Pana zdaniem powoduje upadek autorytetu?

21 Analiza sondażu Na pytanie czy w Koninie są osoby mogące byś autorytetem 56% odpowiedziało, że nie, 44% - tak.

22 Na 30 badanych 16% uznało, że ich autorytetem jest nauczyciel, 33%, że Jan Paweł II, 6% - aktor, 6% - rodzic, 3%- osoba święta, 3% - polityk, 27% badanych nie ma autorytetu.

23 Na pytanie jakie cechy powinien mieć autorytet badany mógł udzielić kilku odpowiedzi. 4 osoby uznały, że autorytet powinien być życzliwy, 9 osób- uczciwy, 15- odpowiedzialny, 1- operatywny, 1- konsekwentny, 3- tolerancyjny, 3- pracowity, 1- zazdrosny, 3- godny zaufania, 2- pomocny, 6- inteligentny, 11- prawdomówny, 8- odważny, 1- miłosierny, 2- wyrozumiały, 1- cierpliwy, 1- pewny siebie, 3- otwarty, 1- rozważny, 1- godny naśladowania.

24 W odpowiedzi na pytanie dlaczego warto/lub nie warto mieć w życiu jakiś autorytet, na 30 badanych 7% uznało, że autorytet pomaga w podejmowaniu decyzji, 7% odpowiedziało, że wzbogaca poczucie własnej wartości, 69% - pokazuje nam jak żyć, 3%- pomaga nam przetrwać w trudnych sytuacjach, 7% odpowiedziało że nie ma autorytetu.

25 Na pytanie jak Pani/Pana autorytet wpływa na Pani/Pana życie, 26% odpowiedziało, że autorytet pokazuje jak żyć, 16%, nie ma autorytetu, 43%- naśladuje autorytet, 15%- nie ma dużego wpływu.

26 Na pytanie co Pani/Pana zdaniem powoduje upadek autorytetu, 10% odpowiedziało, że upadek autorytetu powodują osłabienie jego pozycji, 17%- zmiana jego zachowania, 6%- zmiana otoczenie, 27% media, 40%- złe postępowanie.

27 Opracowanie książki pt. Kultura Organizacji
Opracowanie książki pt. Kultura Organizacji. Rozdział XII Harcerski autorytet- istota kształtowania. W książce pt. Kultura organizacji, pod redakcją naukową Moniki Kostery znajduje się rozdział poświęcony harcerskiemu autorytetowi. Izabela Dembicka omówiła w nim istotę i kształtowanie się autorytetu w Hufcach związku Harcerzy Polskich. Na podstawie rozmów przeprowadzonych z harcerzami autorka stwierdziła, że kształtowanie autorytetów to pewnego rodzaju cykl przez jaki przechodzą instruktorzy. Obie strony to znaczy instruktor jaki i uczeń przebywają ze sobą poznając się i zbliżając do siebie, aby dzięki temu naśladowca mógł dostrzec brakujące mu cechy reprezentowane przez jego autorytet, chciał je w sobie wypracować i mógł nazwać drugą osobę swoim drogowskazem. Można określić, że harcerstwo jest ruchem, który ma przygotować dzieci i młodzież do życia w społeczeństwie zgodnie z ideałami zawartymi w Prawie Przyrzeczeniu Harcerskim. Dlatego też przed instruktorami stoi zadanie realizacji procesu wychowawczego. Autorytety obecne w organizacji harcerskiej mają zupełnie odmienny charakter. W przypadku Hufca są to osoby bliskie, znajome, obdarzone przyjaźnią, zaufaniem. Ponadto jest możliwość codziennego obcowania instruktora z uczniem. Autorytety w Hufcu są zjawiskiem bardzo ciekawym, są one zaprzeczeniem popularnego patrzenia na autorytet.

28 Odpowiedź na główne pytanie: Czy autorytety są wśród nas?
Podsumowując stwierdzamy, iż w naszym otoczeniu znajdują się autorytety. Nie zawsze są to ludzie sławni i znani. Dla jednej osoby autorytetem może być np. święty, a dla drugiej może być to zwykła osoba, która ma chęć niesienia pomocy innym lub ktoś z rodziny. Każdy z nas ma prawo do posiadania autorytetu i ludzie mają go, lecz w dzisiejszych czasach ciężko o prawdziwy autorytet, który da przykład. Dzisiaj "autorytetem" coraz częściej są aktorzy, piosenkarze czy inne osoby, które prócz zamętu nie wnoszą nic innego do naszego życia. Może dzieje się tak też z tego powodu, że nie każdy chce szukać ludzi, którzy zachowują się prawidłowo i brać z nich przykład, ponieważ uważają, że autorytet nie jest im potrzebny. Wnioskujemy tak z przeprowadzonych ankiet, w których część pytanych ludzi odpowiadała, że nie jest im potrzebny autorytet. Naszym zdaniem każdy powinien szukać ludzi, którzy swoim zachowaniem wnoszą coś do naszego życia i pokazują jak powinniśmy żyć.

29 Dziękujemy za uwagę Projekt wykonała grupa z klasy II B w składzie:
Glapa Natalia Kras Mateusz Lewandowska Natalia Popiela Paula Robak Marek Staszak Sylwia Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "Czy autorytety są wśród nas?"

Podobne prezentacje


Reklamy Google