Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Publiczna Szkoła Podstawowa w Starej Wiśniewce

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Publiczna Szkoła Podstawowa w Starej Wiśniewce"— Zapis prezentacji:

1 Publiczna Szkoła Podstawowa w Starej Wiśniewce
Zebranie rodziców 11 września 2012 r

2 Ogólne informacje o szkole UCZNIOWIE
Klasa Liczba uczniów (dz+chł) Wychowawca Sala lekcyjna Klasa I 5 (0+5) Krystyna Zdrenka Nr 16 Klasa II 9 (6+3) Danuta Kaszuba Nr 1 Klasa III 15 (4+11) Beata Justyna Nr 3 Klasa IV 9 (5+4) Bogumiła Jonatz Nr 2 Klasa V 8 (4+4) Alina Marglewska Nr 5 Klasa VI 10 (1+9) Agnieszka Miela Nr 7 RAZEM 56 (20+36)

3 NAUCZYCIELE Zatrudnionych jest 10 nauczycieli, w tym: 2 5 1
Poziom wykształcenia i awansu zawodowego Stażysta Kontraktowy Mianowany Dyplomowany wykształcenie wyższe mgr z pp 2 5 1 wykształcenie wyższe (licencjat) z pp Szkoła zatrudnia trzech pracowników obsługi: dwie sprzątaczki po 5/8 etatu każda konserwator i palacz CO 1/2 +1/4 etatu

4 Wyniki uzyskane przez uczniów podczas sprawdzianu 2011/12
Sprawdzian pisało 10 uczniów Średni wynik w szkole to 22,90 pkt. Średni wynik w gminie to 20,82 pkt. Średni wynik w powiecie to 21,01 pkt. Średni wynik w województwie to 21,98 pkt. Średni wynik w okręgu to 22,01 pkt.

5 Prace remontowe i stan finansów szkoły
Wymiana pieca C.O. sali gimnastycznej – koszt ok zł Remont biblioteki szkolnej polegający na wyłożeniu płyt gipsowo-kartonowych na suficie i gipsowaniu ścian wykonany we własnym zakresie – koszt materiałów ok zł Budżet szkoły w części przeznaczonej na wydatki rzeczowe wynosił zł z czego wydano na dzień 31 sierpnia zł. (nie uwzględniono wydatków remontowych z okresu wakacji) Propozycje do planowania budżetu na rok 2013.

6 Kalendarz roku szkolnego
Początek roku 3 września Zimowa przerwa świąteczna 22 grudnia – 1 stycznia Koniec I semestru 11 stycznia Ferie zimowe 14 – 27 stycznia Wiosenna przerwa świąteczna 28 marca – 2 kwietnia Zakończenie roku 28 czerwca Sprawdzian w klasie VI 4 kwietnia Dzień dodatkowo wolny od zajęć lekcyjnych 2 listopada, 4 kwietnia, 2 maja, 31 maja, 6 czerwca ? Zebrania rodziców 11 września, 27 listopada, 10 stycznia, 23 kwietnia Zabawa karnawałowa 9 lutego Rekolekcje szkolne 25 – 27 lutego

7 Ogólne zasady oceniania
Tam gdzie jest to możliwe ocena pracy pisemnej polega na przyznaniu odpowiedniej liczby punktów. Następnie przelicza się procent uzyskanych punktów na ocenę szkolną: Celujący % punktów Bardzo dobry % punktów Dobry % punktów Dostateczny % punktów Dopuszczający % punktów Niedostateczny - poniżej 30 % pkt.

8 Zasady oceniania Ocenianie uczniów klas I-III Ocena zachowania
Ocena z przedmiotów ogólnokształcących Ocena z przedmiotów techniczno-artystycznych Ocena z wychowania fizycznego Ocena z religii

9 Informowanie o ocenach, odwołanie się od oceny
Nauczyciel informuje ucznia/rodzica o przewidywanej ocenie semestralnej niedostatecznej odpowiednio na miesiąc/4 tygodnie przed zakończeniem zajęć. Nauczyciel informuje ucznia/rodzica o przewidywanej ocenie semestralnej odpowiednio na dwa tygodnie/10 dni przed zakończeniem zajęć. Rodzic lub uczeń ma prawo niezwłocznie (nie później niż na dwa dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej) złożyć wniosek do dyrektora o przeprowadzenie dodatkowego sprawdzenia wiedzy. Szczegółowe zasady są dostępne w szkole oraz na:

10 INFORMACJE cd. Udział w akcji „Owoce w szkole”.
Organizacja wydawania mleka i herbaty. Rozliczanie mleka za okresy 3-miesięczne Wpłata na herbatę do 10 października (5 zł) Organizacja opieki nad uczniami przed i po zakończeniu zajęć szkolnych: Świetlica szkolna – codziennie od 7.30 Wtorek, czwartek – świetlica z „poczęstunkiem” do godz W pozostałe dni tygodnia opieka zapewniona jest do godz

11 INFORMACJE cd. Zasady organizowania dodatkowych zajęć wychowania fizycznego – Agnieszka Miela Program wychowawczy Program profilaktyki Plan pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej na rok 2012/13

12 INFORMACJE cd. We współpracy z Centrum Integracji Europejskiej istnieje realna szansa zorganizowania dodatkowych zajęć dla uczniów: Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy Zajęcia dla dzieci uzdolnionych plastycznie Zajęcia dla dzieci uzdolnionych tanecznie

13 Stawki ubezpieczenia Suma ubezpieczenia Składka Dodatkowe warunki PZU
,- Zwolnienie 10%, Prowizja 30% PTU 10 000,- 28 zł Zwolnienie 10% Drugie dziecko 50% Prowizja 25% 9 000,- 26 zł Termin wpłaty: 25 września

14 Sprawozdanie Rady Rodziców za rok 2011/12
Sprawozdanie z działalności Sprawozdanie finansowe Propozycje do pracy w roku bieżącym

15 Wpłaty: I rata do 30 listopada, II rata do 15 kwietnia
RADA RODZICÓW Ustalenie składki na Radę Rodziców Wpłaty: I rata do 30 listopada, II rata do 15 kwietnia Skład Prezydium Rady Rodziców Przewodniczący – Jarosław Duda Skarbnik – Margarita Stężewska Sekretarz – Grażyna Misiak Przerwa 10 min – wybór przedstawicieli klasowych do Rady Rodziców Wyboru członków Rady Rodziców dokonuje zebranie rodziców danej klasy w głosowaniu tajnym Przedstawienie pełnego składu Rady Rodziców

16 Przedstawiciele klas wybrani do Rady Rodziców
Kl. I Anna Massel Kl. II Wioleta Jaguś-Stężewska Kl. III Katarzyna Koźlik Kl. IV Mariola Wójcik Kl. V Edyta Cierniak Kl. VI Marek Biełusz

17 Dziękuję za przybycie i aktywny udział w zebraniu
Informacje, propozycje i zapytania ZAKOŃCZENIE ZEBRANIA Dziękuję za przybycie i aktywny udział w zebraniu Za chwilę: Wspólne posiedzenie Rady Pedagogicznej i pełnego składu Rady Rodziców – uzgodnienie planów pracy szkoły


Pobierz ppt "Publiczna Szkoła Podstawowa w Starej Wiśniewce"

Podobne prezentacje


Reklamy Google