Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Nadzór pedagogiczny ewaluacje Ogółem w województwie przeprowadzono 398 ewaluacji, w tym: 95 całościowych 303 problemowych - 140 w obszarze efekty, zarządzanie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Nadzór pedagogiczny ewaluacje Ogółem w województwie przeprowadzono 398 ewaluacji, w tym: 95 całościowych 303 problemowych - 140 w obszarze efekty, zarządzanie."— Zapis prezentacji:

1

2 Nadzór pedagogiczny ewaluacje Ogółem w województwie przeprowadzono 398 ewaluacji, w tym: 95 całościowych 303 problemowych - 140 w obszarze efekty, zarządzanie - 98 w obszarze środowisko, procesy - 65 w obszarze zarządzanie

3 Nadzór pedagogiczny ewaluacje - Łódź

4 Nadzór pedagogiczny ewaluacje w przedszkolach

5 Stopień spełniania wymagań

6 Mocne strony pracy przedszkoli systematyczna realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego z zachowaniem zalecanych warunków i sposobu jej realizacji oraz diagnoza i analiza osiągnięć dzieci uwzględniająca ich możliwości rozwojowe, a także podejmowanie skutecznych działań w zakresie eliminowania trudności dostosowanie działań do potrzeb, możliwości i zainteresowań dzieci oraz wspieranie ich w twórczej i fizycznej aktywności podejmowanie licznych działań zapewniających dzieciom bezpieczeństwo fizyczne i emocjonalne oraz systematyczne wdrażanie ich do respektowania norm społecznych

7 Mocne strony pracy przedszkoli zespołowe programowanie działań przedszkoli i projektowanie procesów grupowych – odpowiednio do potrzeb, możliwości i zainteresowań dzieci, z uwzględnieniem zalecanych warunków i sposobów realizacji podstawy programowej oferta edukacyjna przedszkoli, zgodna z potrzebami dzieci i oczekiwaniami rodziców, ukierunkowana na rozwijanie umiejętności potrzebnych do osiągnięcia sukcesu szkolnego jest powszechnie dostępna, spójna z podstawą programową, oparta na nowatorskich rozwiązaniach programowych i wzbogacona o realizację projektów

8 Mocne strony pracy przedszkoli systematyczna i wieloletnia współpraca z wieloma instytucjami zewnętrznymi bogata oferta promocyjna przedszkoli systematyczne doskonalenie zawodowe kadry działania mające na celu poprawę warunków lokalowych i wyposażenia

9 Warto się zastanowić Niektórzy nauczyciele przedszkoli nie widzą potrzeby współpracy w zespołach nauczycielskich, zwłaszcza dotyczących metod i form współpracy. W niektórych przedszkolach obserwuje się problemy dotyczące procesu planowania i organizowania ewaluacji wewnętrznej. Brak wystarczających środków na doskonalenie warunków lokalowych i wyposażenia przedszkoli w związku z tym dyrektorzy przedszkoli są zaabsorbowani poszukiwaniem dodatkowych funduszy i sponsorów na polepszenie tej bazy.

10 Warto się zastanowić W pojedynczych przedszkolach analiza i ocena podejmowanych działań wychowawczych nie skutkuje ich modyfikacją Nie w pełni uwzględniane stanowiska rodziców na to, co dzieje się w przedszkolu, ignorowanie ich uwag, sugestii i propozycji. Pomijanie opinii rodziców, w zakresie współdecydowania o planowanych przedsięwzięciach w przedszkolu.

11 Nadzór pedagogiczny ewaluacje w szkołach podstawowych

12 Stopień spełniania wymagań

13 Mocne strony pracy szkół Obserwuje się dużą dbałość o bezpieczeństwo uczniów, uczniowie czują się bezpiecznie w szkole i w jej otoczeniu. Szkoły podejmują wiele działań społecznych, ekologicznych i charytatywnych. Dokonywana jest ilościowa i jakościowa analiza wyników sprawdzianu zewnętrznego i formułowane są wnioski do dalszej pracy.

14 Mocne strony pracy szkół wspólnie wypracowana koncepcja pracy, której priorytety wyznaczają akceptowane przez wszystkich kierunki działań. planowanie i organizacja procesów edukacyjnych jest świadomym, zamierzonym działaniem nauczycieli, co wpływa na rozwój uczniów z uwzględnieniem ich potrzeb i możliwości rozpoznanie potrzeb i możliwości uczniów pozwala na podejmowanie w szkole działań edukacyjnych, w tym nowatorskich ( programy własne, innowacje pedagogiczne, projekty edukacyjne), dzięki którym uczniowie osiągają sukcesy edukacyjne na miarę swoich możliwości.

15 Mocne strony pracy szkół Szkoły korzystają z zasobów środowiska w realizacji procesu edukacyjnego i współpracują z wieloma instytucjami w celu uatrakcyjnienia oferty edukacyjnej. Szkoły promując wartość edukacji prowadzą działania informacyjne upowszechniając informacje o ofercie edukacyjnej, celowości i skuteczności podejmowanych działań oraz osiągnięciach swoich uczniów. Szkoły są otwarte na współpracę z rodzicami i absolwentami. Stwarzają możliwość wyrażania opinii na temat swojej pracy.

16 Mocne strony pracy szkół W większości badanych szkól nauczyciele wspólnie planują działania podejmowane w szkole, rozwiązują problemy i doskonalą metody i formy współpracy. Ewaluacja wewnętrzna jest prowadzona z udziałem zespołów nauczycieli a wnioski wynikające z wewnętrznego nadzoru pedagogicznego są wykorzystywane do rozwoju szkół. W większości badanych szkół podejmowane są skuteczne działania wzbogacające ich warunki lokalowe i wyposażenie, w tym z wykorzystaniem funduszy unijnych.

17 Warto się zastanowić Wdrażane wnioski z analizy wyników sprawdzianu nie zawsze przekładają się na podniesienie jego wyniku w kolejnych latach Wnioski z analizy osiągnięć uczniów nie zawsze przyczyniają się do poprawy wyników w nauce Godziny dowozu dzieci często ograniczają liczbę zajęć dodatkowych w szkołach wiejskich

18 Warto się zastanowić W ocenie części uczniów nauczyciele rzadko biorą pod uwagę ich opinie o tym, jak chcieliby się uczyć, co może wpływać na efektywność procesu nauczania. Uczniowie czują się zmęczeni. Wielu uczniów czuje się mało zmotywowana i wspierana w procesie uczenia się, ponieważ rzadko otrzymuje od nauczycieli informację na temat trudności i sukcesów w nauce. Pomimo monitorowania procesów edukacyjnych przebiegających w szkole oraz osiągnięć uczniów, sposób formułowania wniosków z nich wynikających i pojawiające się niespójności w ich treści, nie pozwalają w pełni wnioskować o skuteczności podejmowanych działań.

19 Warto się zastanowić Rodzice nie zawsze mają poczucie realnego wpływu na decyzje podejmowane w szkole. Duża część rodziców nie uczestniczy w podejmowaniu decyzji dotyczących szkoły. Współpraca z absolwentami jest okazjonalna. Nie wszystkie szkoły systematycznie badają losy absolwentów w celu pozyskania informacji służącej doskonaleniu efektów nauczania i wychowania. Zespoły ds. ewaluacji zostały powołane, formalnie bądź nieformalnie, we wszystkich szkołach, jednakże w wielu przypadkach zakres prowadzonych przez nie badań nie koncentruje się na faktycznych potrzebach szkół.

20 Warto się zastanowić Działania wielu zespołów ds. ewaluacji wewnętrznej nakierowane są bardziej na wypracowywanie dokumentów (raportów), niż rzeczywistą refleksję nad wynikami prowadzonych badań. Brak sal gimnastycznych w małych szkołach utrudnia, szczególnie w okresie zimowym, rozwijanie sprawności fizycznej uczniów. Niewystarczająca w stosunku do istniejących potrzeb jest liczba komputerów, placów zabaw dla dzieci, podjazdów dla osób niepełnosprawnych.

21 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Nadzór pedagogiczny ewaluacje Ogółem w województwie przeprowadzono 398 ewaluacji, w tym: 95 całościowych 303 problemowych - 140 w obszarze efekty, zarządzanie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google