Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

N A R A D A ŁÓDZKIEGO KURATORA O Ś WIATY Z DYREKTORAMI SZKÓŁ I PLACÓWEK 26 sierpnia 2011 roku.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "N A R A D A ŁÓDZKIEGO KURATORA O Ś WIATY Z DYREKTORAMI SZKÓŁ I PLACÓWEK 26 sierpnia 2011 roku."— Zapis prezentacji:

1 N A R A D A ŁÓDZKIEGO KURATORA O Ś WIATY Z DYREKTORAMI SZKÓŁ I PLACÓWEK 26 sierpnia 2011 roku

2 Sprawozdanie z kontroli doraźnych realizowanych przez Kuratorium Oświaty w Łodzi Delegaturę w Skierniewicach w roku szkolnym 2010/2011 Kuratorium Oświaty w Łodzi

3 Liczba nadzorowanych szkół i placówek – 390 Liczba dyrektorów – 225 Łączna liczba przeprowadzonych kontroli – 44 Liczba zlikwidowanych szkół i placówek 2 szkoły podstawowe oraz szkoła filialna 5 punktów przedszkolnych 6 zespołów wychowania przedszkolnego 5 szkół podstawowych przekazano stowarzyszeniom Kuratorium Oświaty w Łodzi

4 Realizacja zadań statutowych szkoły/placówki Przestrzeganie przez szkołę niepubliczną art. 7 ust. 3 w związku z art. 85 ust. 2 ustawy o systemie oświaty Przestrzeganie praw dziecka i ucznia Wyjaśnianie skarg i badanie ich zasadności Przeprowadzanie kontroli wypoczynku dzieci i młodzieży (30) Kuratorium Oświaty w Łodzi

5 przedszkola: dokumentowania i przestrzegania kompetencji organów przedszkola planowania doskonalenia zawodowego nauczycieli przestrzegania prawa w zakresie dokonywania oceny pracy nauczycieli zapewniania bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu dzieci w placówce Kuratorium Oświaty w Łodzi

6 szkoły podstawowe: przestrzegania kompetencji organów szkoły zapewniania bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu dzieci udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania, w tym dokonywania sprostowania błędów i pomyłek w dokumentacji przebiegu nauczania aktualizacji zapisów statutu szkoły adekwatnie do zmian w prawie oświatowym, w tym uchwalania zmian w statucie określania warunków i trybu uzyskiwania wyższych niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej przestrzegania prawa w zakresie awansu zawodowego nauczycieli opieki psychologicznej nad uczniami – ofiarami przemocy rówieśniczej Kuratorium Oświaty w Łodzi

7 szkoły podstawowe c.d. kwalifikacji nauczycieli organizacji pracy oddziału przedszkolnego procedury dopuszczania programów nauczania do użytku szkolnego planowania doskonalenia zawodowego nauczycieli aktualizacji zapisów regulaminu rady pedagogicznej Kuratorium Oświaty w Łodzi

8 gimnazja zapewniania bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu uczniów prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania przestrzegania prawa w zakresie awansu zawodowego nauczycieli przestrzegania zasad higieny pracy umysłowej przestrzegania kompetencji organów szkoły opieki psychologicznej nad uczniami – ofiarami przemocy rówieśniczej kwalifikacji nauczycieli Kuratorium Oświaty w Łodzi

9 szkoły ponadgimnazjalne zapewniania bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu uczniów aktualizacji zapisów statutu szkoły adekwatnie do zmian w prawie oświatowym dostosowania wymagań edukacyjnych określania wymagań edukacyjnych na poszczególne śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć planowania doskonalenia zawodowego nauczycieli organizacji pracy szkoły – przedkładania organowi prowadzącemu aneksów w terminie umożliwiającym wprowadzenie zmian w tygodniowym rozkładzie zajęć po zatwierdzeniu aneksu Kuratorium Oświaty w Łodzi

10 szkoły dla dorosłych – niepubliczne kierowania słuchaczy na badania lekarskie mające na celu ocenę możliwości pobierania nauki (odbywania praktycznej nauki zawodu) tworzenia warunków dla stałego doskonalenia kadry w placówkach określania wymagań edukacyjnych dopuszczania słuchaczy do egzaminów semestralnych prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania aktualizacji danych wymaganych w zaświadczeniach o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych Kuratorium Oświaty w Łodzi

11 wypoczynek dzieci i młodzieży przygotowania dokumentacji wypoczynku niezbędnej do potwierdzenia zgłoszenia inne placówki szkolno- wychowawcze dostosowania warunków do potrzeb i możliwości ucznia zatrudniania nauczycieli zgodnie z kwalifikacjami Kuratorium Oświaty w Łodzi

12 z realizowanego przez Kuratorium Oświaty w Łodzi Delegaturę w Skierniewicach wspomagania pracy szkół i placówek w roku szkolnym 2010/2011 Kuratorium Oświaty w Łodzi

13 Odbyły się: 4 konferencje 32 narady Wojewódzkie Podsumowanie XVII sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży Uroczystość wręczenia dyplomów Stypendystom Prezesa Rady Ministrów i Ministra Edukacji Narodowej W konferencjach i naradach udział wzięło 1420 dyrektorów i nauczycieli Kuratorium Oświaty w Łodzi

14 1. Prawidłowa edukacja warunkiem poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym 2. Całożyciowe poradnictwo zawodowe 3. Współpraca szkół z instytucjami wspierającymi działania wychowawcze Formy współpracy z rodzicami uczniów 4. Otyłość – jak pomóc dzieciom i młodzieży Kuratorium Oświaty w Łodzi

15 Spotkania informacyjno – szkoleniowe w zakresie kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Nowe uregulowania prawne w zakresie pomocy psychologiczno – pedagogicznej Zmiany w przepisach prawa oświatowego, prowadzenie dokumentacji szkolnej Projekt edukacyjny w gimnazjum Kuratorium Oświaty w Łodzi

16 Awans zawodowy nauczycieli Spotkanie informacyjne dla nauczycieli i dyrektorów szkół gimnazjalnych na temat obowiązującej od roku szkolnego 2011/2012 nowej formuły egzaminu gimnazjalnego Szkolenie rad pedagogicznych w zakresie udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole Twórcza Informatyka z Baltie (TIB) Kuratorium Oświaty w Łodzi

17 Dokonywanie cząstkowej oceny pracy dyrektorów szkół i placówek (33) Udział w komisjach konkursowych na stanowiska dyrektora szkoły/placówki (16) Potwierdzenie zgłoszenia (82) i kontrola wypoczynku (30) Współpraca z Okręgową Komisją Egzaminacyjną: obserwacja egzaminów zewnętrznych (45) Udział w uroczystościach szkolnych i środowiskowych (26) Weryfikacja danych dotyczących rekrutacji młodzieży niepełnosprawnej i przewlekle chorej do szkół ponadgimnazjalnych Monitorowanie realizacji podstawy programowej w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach Współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego Kuratorium Oświaty w Łodzi

18 Analiza dokumentacji wycieczek zagranicznych (14) Analiza dokumentacji innowacji pedagogicznych (22) Organizacja Sejmu Dzieci i Młodzieży Stypendia Prezesa Rady Ministrów i Ministra Edukacji Narodowej Współpraca przy organizacji konkursów i turniejów (6) Rekomendowanie zadań pozastatutowych realizowanych przez szkoły (6) Przydział miejsc na bezpłatne kolenie dla 79 dzieci Awans zawodowy nauczycieli: postępowanie kwalifikacyjne na stopień nauczyciela dyplomowanego – 40/95 udział w komisjach egzaminacyjnych – 97/87 obserwacja prac komisji kwalifikacyjnych – 82/64 Kuratorium Oświaty w Łodzi

19 Praca szkół i placówek wymaga doskonalenia w zakresie: o przestrzegania procedur dotyczących organizacji i przebiegu sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych o kontrolowania spełniania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły o przestrzegania kompetencji organów szkoły/placówki o przestrzegania przepisów prawa i stosowania procedur awansu zawodowego nauczycieli o stosowania przepisów kodeksu postępowania administracyjnego Kuratorium Oświaty w Łodzi

20 prowadzenia dokumentacji szkolnej dokonywania oceny pracy nauczycieli organizowania bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu ucznia w szkole/placówce aktualizacji statutów szkół dostosowania wymagań edukacyjnych do potrzeb i możliwości uczniów, organizowania pomocy psychologiczno – pedagogicznej przestrzegania zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy Należy upowszechniać wśród uczniów i ich rodziców zasady oceniania, klasyfikowania i promowania oraz warunki uzyskiwania promocji poprzez sprawdziany wiadomości, egzaminy klasyfikacyjne i poprawkowe Kuratorium Oświaty w Łodzi

21 Efektem organizowanych konferencji i szkoleń jest podniesienie kompetencji ich uczestników w zakresie: sprawowania nadzoru pedagogicznego planowania i organizacji pracy szkoły/placówki aktualizacji przepisów prawa, doskonalenia pracy szkół i placówek Istnieje konieczność większego powiązania kształcenia zawodowego z rynkiem pracy Istnieje pilna potrzeba zapewnienia pomocy specjalistów uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych w szkołach/placówkach ogólnodostępnych Współpraca szkół z instytucjami wspierającymi działania wychowawcze oraz rodzicami uczniów wymaga intensyfikacji Kuratorium Oświaty w Łodzi

22 Konferencje: Marihuana i leki bezreceptowe – zjawisko, zagrożenia, przeciwdziałanie Tydzień kariery zawodowej Udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej Ewaluacja zewnętrzna Podziękowania dyrektorom za współpracę w organizacji narad, szkoleń, uroczystości: Henryk Kobyłecki (DEN i inne), Sławomir Adamczyk (Sejm DiM), Elżbieta Skoneczna, Jan Sałajczyk (organizacja wręczenia dyplomów stypendystom), Dorota Skorzycka, ks. Adam Kostrzewa, Jan Kowalski, Grażyna Aleksandrowicz, Waldemar Janus, Teresa Sokalska – Lebioda, Elżbieta Krystecka, Maria Charążka, Maria John Kuratorium Oświaty w Łodzi

23 Dziękujemy za uwagę Kuratorium Oświaty w Łodzi


Pobierz ppt "N A R A D A ŁÓDZKIEGO KURATORA O Ś WIATY Z DYREKTORAMI SZKÓŁ I PLACÓWEK 26 sierpnia 2011 roku."

Podobne prezentacje


Reklamy Google