Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1. LICZBA EWALUACJI W 2012/2013 - DELEGATURA W PIOTRKOWIE TRYB. LP. ZAKRES EWALUACJI OGÓŁEM PRZEDSZKOLA SZKOŁY PODSTAWOWE GIMNAZJA LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1. LICZBA EWALUACJI W 2012/2013 - DELEGATURA W PIOTRKOWIE TRYB. LP. ZAKRES EWALUACJI OGÓŁEM PRZEDSZKOLA SZKOŁY PODSTAWOWE GIMNAZJA LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE."— Zapis prezentacji:

1 1

2 LICZBA EWALUACJI W 2012/2013 - DELEGATURA W PIOTRKOWIE TRYB. LP. ZAKRES EWALUACJI OGÓŁEM PRZEDSZKOLA SZKOŁY PODSTAWOWE GIMNAZJA LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE TECHNIKA DLA MŁODZIEŻY ZASADNICZE SZKOŁY ZAWOWDOWE DLA MŁODZIEŻY PORADNIE PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNE 1 EWALUACJA CAŁOŚCIOWA 22644430 1 2 Problemowe 57720 331 3 ŁĄCZNIE 791324 761 4 2

3 3 1. Efekty i zarządzanie - 24 4. Środowisko - 4 2. Procesy i środowisko - 23

4 4

5 5

6 Mocne strony Analiz wyników egzaminów zewnętrznych dokonuje się z wykorzystywaniem metod ilościowych i jakościowych oraz w większości szkół z wykorzystaniem EWD. Uczniowie szkoły mają dużą świadomość swoich praw i obowiązków oraz możliwość wpływania na zasady obowiązujące w szkole. Realizacja unijnych projektów edukacyjnych kształtuje wśród młodzieży pożądane społecznie postawy, służy wyrównywaniu ich szans edukacyjnych. Szkoła skutecznie wykorzystuje współpracę z lokalnym środowiskiem, nawiązuje kontakty z instytucjami, podmiotami edukacyjnymi w całym kraju (proponuje się ciekawe zajęcia). Słabe strony Nie wszyscy nauczyciele podczas realizacji działań wychowawczych uwzględniają inicjatywy i opinie uczniów. Uczniowie nie otrzymują od nauczycieli pełnej informacji o swoich postępach w nauce. Organizacja procesów edukacyjnych nie zawsze sprzyja higienie pracy uczniów, czują się oni zmęczeni z powodu dużej liczby zajęć w szkole. Znacząca część rodziców nie uczestniczy w podejmowaniu decyzji dotyczących życia szkoły. Choć zdecydowanej większości rodziców odpowiada sposób, w jaki szkoła wychowuje ich dziecko, to jednak duża liczba uczniów nie czuje się traktowana sprawiedliwie. 6

7 7

8 Mocne strony Występuje wysoka efektywność kształcenia i ponadprzeciętny poziom zdawalności egzaminów maturalnych (duża wybieralność przedmiotów na poziomie rozszerzonym). Wyniki nadzoru pedagogicznego wykorzystywane są w planowaniu pracy i wprowadzaniu korzystnych zmian w funkcjonowaniu szkoły, głównie w zakresie spraw organizacyjnych i procedur wewnętrznych. Słabe strony Analiza wyników egzaminów zewnętrznych odbywa się głównie poprzez porównanie ze średnimi wynikami poszczególnych przedmiotów w skali powiatu, województwa i kraju, w niewielkim stopniu wykorzystywana jest metoda EWD. Część uczniów i rodziców uważa, że aby zapewnić możliwość dalszej nauki, uczniowie potrzebują korepetycji lub innych zajęć poza szkołą. Uczniowie otrzymują niewystarczające informacje o losach absolwentów. 8

9 9

10 Mocne strony Realizacja przez szkołę projektów sprzyjających rozwojowi uczniów, np. Commenius, Leonardo, Partnerzy w nauce, a tym samym wymiana zagraniczna ze szkołami partnerskimi, sprzyja doskonaleniu umiejętności językowych uczniów, zwiększa ich szanse na rynku pracy. Dzięki znajomości potrzeb lokalnego środowiska szkoła stara się poszerzać swoją ofertę edukacyjną o kształcenie w zawodach, na które jest zapotrzebowanie na rynku pracy. Słabe strony Część uczniów nie zawsze prezentuje pożądane społecznie postawy zachowania. Rodzice mają poczucie, że są partnerami szkoły, ale w większości nie uczestniczą w podejmowaniu decyzji dotyczących życia szkoły. 10

11 Charakterystyka rozwiązań szczegółowych 1. w zakresie ewaluacji działalności edukacyjnej szkół i placówek: zmniejszenie liczby wymagań oraz opisanie ich bez grupowania obszarami; doprecyzowanie przepisów dotyczących terminów związanych z realizacją ewaluacji; czynności związane z ewaluacją przeprowadzane w szkole lub placówce; termin sporządzenia raportu z ewaluacji całościowej i problemowej; termin przekazania raportu z ewaluacji dyrektorowi szkoły/placówki i organowi prowadzącemu; pozyskiwanie przez zespół przeprowadzający ewaluację informacji od dyrektorów o bieżącej pracy szkół i placówek w danym roku szkolnym; 11

12 dokonywanie wyboru osób uczestniczących w ewaluacji, w tym nauczycieli, uczniów, wychowanków oraz ich rodziców; zmiany w zakresie dotyczącym ewaluacji wewnętrznej, w tym rezygnacja z wymogu brania pod uwagę przez organ nadzoru pedagogicznego prowadzącego ewaluację zewnętrzną, wyników ewaluacji wewnętrznej prowadzonej w szkole lub placówce; zobowiązanie dyrektora szkoły do powiadomienia rady rodziców, samorządu uczniowskiego i rady szkoły o zakończeniu ewaluacji i możliwości zapoznania się z raportem; rezygnacja z obowiązku dokonywania zmian w raporcie z ewaluacji w formie adnotacji; wprowadzenie wymogu zobowiązującego organ sprawujący nadzór pedagogiczny do przeprowadzenia w szkole lub placówce, wobec której podjęte zostały działania wynikające z art. 34 ust. 2 lub art. 83 ust. 1 ustawy o systemie oświaty, ewaluacji całościowej nie później niż w ciągu 3 lat od dnia przekazania dyrektorowi szkoły lub placówki raportu z ewaluacji 12

13 2) w zakresie kontroli planowych przestrzegania przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej wprowadzenie zmiany dotyczącej terminów sporządzania protokołów kontroli; wprowadzenie wymogu określania w protokole kontroli terminu realizacji zaleceń 13

14 3) w zakresie wspomagania szkół/placówek ograniczenie funkcjonującego w obszarze nadzoru pedagogicznego wspomagania szkół/placówek do: upowszechniania wyników i wniosków ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego promowania wykorzystania ewaluacji w procesie doskonalenia jakości działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkół i placówek 14

15 15

16 POZIOM D Kryteria aksjologiczne/pytania badawcze 16 Obszar badania/kryteria operacyjne Szkoła lub placówka działa zgodnie z przyjętą przez radę pedagogiczną własną koncepcją pracy, uwzględniającą potrzeby rozwojowe uczniów, specyfikę pracy szkoły lub placówki oraz zidentyfikowane oczekiwania środowiska lokalnego. Koncepcja pracy szkoły lub placówki jest znana uczniom i rodzicom oraz przez nich akceptowana. Adekwatność koncepcji do potrzeb uczniów. Spójność realizowanych działań z koncepcją pracy szkoły. Powszechność (koncepcja jest powszechnie znana). Powszechność akceptacji. Pytania badawcze: 1.Jakie są najważniejsze założenia koncepcji pracy? 2.Czy realizowane działania są zgodne z jej założeniami? 3.Co wskazuje na to, że koncepcja pracy uwzględnia potrzeby rozwojowe uczniów? 4.Co wskazuje, że uwzględnia zidentyfikowane oczekiwania środowiska? 5.Jaka jest znajomość koncepcji wśród uczniów i rodziców? 6.Czy koncepcja jest akceptowana?

17 POZIOM B Kryteria aksjologiczne/pytania badawcze 17 Obszar badania/kryteria operacyjne Koncepcja pracy szkoły lub placówki jest przygotowywana i modyfikowana we współpracy z uczniami i rodzicami. Koncepcja pracy szkoły lub placówki jest realizowana we współpracy z uczniami i rodzicami. Partycypacja uczniów i rodziców (w przygotowaniu, modyfikowaniu i realizowaniu) koncepcji pracy. Pytania badawcze: 1.W jaki sposób rodzice uczestniczą w tworzeniu i modyfikacji? W jaki sposób uczniowie uczestniczą? Jakich obszarów dotyczy partycypacja rodziców i uczniów? 2.Jak rodzice uczestniczą w realizacji koncepcji? Jak uczniowie uczestniczą w realizacji? Jakich obszarów dotyczy partycypacja rodziców i uczniów?

18 18

19 19 Organizacji oddziału przedszkolnego6 Przedszkoli i 9 Szkół Podstawowych Pracy świetlicy szkolnej w publicznej szkole podstawowej18 Szkół Podstawowych Zajęcia edukacyjne z informatyki w publicznych liceach ogólnokształcących i technikach dla młodzieży 4 LO, 3 Technika Zajęcia rewalidacyjne oraz ich zgodność z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego 9 Szkół Podstawowych, 5 Gimnazjów, 2 LO Zajęcia edukacyjne z języków obcych nowożytnych w publicznych gimnazjach 8 Gimnazjów Działania publicznej biblioteki pedagogicznej oraz zgodności zatrudnienia nauczycieli z wymaganymi kwalifikacjami 1 PBP Przestrzegania przez dyrektora szkoły przepisów dotyczących obowiązku szkolnego 18 Szkół Podstawowych i 10 Gimnazjów Spełniania warunków określonych w art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty przez niepubliczną szkołę podstawową o uprawnieniach szkoły publicznej 1 Szkoła Podstawowa Spełniania przez dzieci pięcioletnie i sześcioletnie rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego 18 Szkół Podstawowych Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze w publicznych przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach oraz publicznych i niepublicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych i ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych 59 Szkół Podstawowych i 9 Gimnazjów oraz 1 Ośrodek Rewalidacyjno- Wychowawczy (niepubliczny)

20 20 Gimnazjum Minimalny wymiar godzin przeznaczonych na nauczanie dwóch języków obcych nowożytnych, powinien być nie niższy niż 450 godzin w trzyletnim okresie nauczania (godziny te mogą być dowolnie rozdzielone pomiędzy zajęcia z tych języków). rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 204) Gimnazjum Nieprawidłowości w zakresie prowadzenia księgi uczniów podlegających obowiązkowi szkolnemu; wpisów w księdze ewidencji dzieci i młodzieży ; rozporządzenia MENiS z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji W wyniku kontroli zajęć edukacyjnych z informatyki w publicznych liceach ogólnokształcących i technikach dla młodzieży (4 LO, 3 Technika) nie wydano zaleceń.

21 Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 stycznia 1997 r. w sprawie zasad organizowania zajęć rewalidacyjno - wychowawczych dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim (Dz. U. Nr 14, poz. 76), Wydano zalecenia dla 2 gimnazjów: W zakresie: organizowania indywidualnych zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w wymiarze 2 godzin dziennie dla każdego uczestnika zajęć; opracowania indywidualnego programu zajęć przez nauczyciela prowadzącego te zajęcia we współpracy z psychologiem; prowadzenia odrębnego zeszytu obserwacji dla każdego uczestnika zajęć; PONADTO Niezgodności między stanem faktycznym, a wykazanymi w SIO ilościami uczniów objętych zajęciami rewalidacyjno – wychowawczymi. 21

22 22 Podmiot wnioskujący o przeprowadzenie kontroli Ilość Rzecznik Praw Dziecka5 Rodzice28 Nauczyciele4 Łódzki Kurator Oświaty17 Organ prowadzący szkołę/placówkę2 MEN28 Inne8 Razem92

23 23 W dalszym ciągu zatrudnia się nauczycieli bez wymaganych kwalifikacji. Brak nadzoru nad realizacją podstawy programowej, dyrektor nie monitoruje jej realizacji. W kształceniu uczniów z deficytami rozwojowymi nierealizowanie zaleceń i wniosków PPP, niewłaściwe ocenianie – brak dostosowania wymagań edukacyjnych do możliwości dziecka, brak programu pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów, zgodnego z zapisami rozporządzenia o pomocy psychologiczno- pedagogicznej. Nauczyciele podając uczniowi zagadnienia do przygotowania się do egzaminu poprawkowego (podczas miesięcy wakacyjnych) wskazują czasami na cały materiał programowy. Nieprzestrzeganie prawa ucznia i rodziców/prawnych opiekunów do informacji dotyczącej nauki, wychowania oraz przebiegu resocjalizacji. Niezapewnienie bezpiecznych warunków pobytu ucznia na wycieczce i w szkole. Niewłaściwe prowadzenie dokumentacji szkolnej z przebiegu nauczania, dotyczącej egzaminów poprawkowych.

24 24 Siedziba organizatoraZarejestrowane formy wypoczynku: kolonie, obozy, wycieczki Zarejestrowane formy wypoczynku: półkolonie, Powiat bełchatowski Powiat opoczyński Powiat piotrkowski Powiat radomszczański Powiat tomaszowski 17 11 24 25 26 23 5 18 4 38 łącznie 10388 Przeprowadzono 102 kontrole -53% WNIOSKI Liczba uczestników pozostających pod opieką jednego wychowawcy nie może przekraczać 20 osób (do 10 roku życia -15 osób). Nieprawidłowo prowadzona dokumentacja wychowawców (dzienniki zajęć, plany wychowawcze) - wzór stanowi załącznik nr 6 do rozporządzenia: Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz.U. 2009 nr 218 poz. 1696).

25 Konkurs Geograficzny – I i II miejsce (na 3 laureatów w województwie) Gimnazjum nr 1 im. Szarych Szeregów z Bełchatowa Konkurs Jęz. Angielskiego – I miejsce Gimnazjum nr 4 w Piotrkowie Trybunalskim Konkurs Historyczny – I miejsce Gimnazjum w Prymusowej Woli Uwaga Najwięcej laureatów w 13 konkursach zdobyły szkoły: Gimnazjum nr 1 im. Szarych Szeregów w Bełchatowie – 4 laureatów; Gimnazjum nr 4 w Piotrkowie Tryb. – 4 laureatów; Gimnazjum w Drzewicy - 3 laureatów; 25

26 Laureaci Olimpiad i Ogólnopolskich Konkursów X Wojewódzka Olimpiada Matematyczna dla Gimnazjów Specjalnych (Wieluń 2013) -(patronat: Marszałek Województwa i Łódzki Kurator Oświaty) I. miejsce Zespół Szkół Specjalnych z Opoczna oraz II i III indywidualnie. III. Miejsce Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy z Bełchatowa. oraz I. miejsce indywidualnie. VIII Ogólnopolska Olimpiada Matematyczna dla Gimnazjalistów Wśród 54 laureatów jest uczeń Gimnazjum nr 5 im. Mikołaja Kopernika z Piotrkowa Trybunalskiego. LXIV Ogólnopolska Olimpiada Matematyczna dla licealistów. Wśród 19 laureatów znalazł się uczeń I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Piotrkowie Tryb. V Olimpiada Losy żołnierza i oręża polskiego w latach 1887 – 1922. I. miejsce – uczeń z II LO w Tomaszowie Mazowieckim Ogólnopolski Konkurs Papież Słowianin laureatem został uczeń z Gimnazjum im. Jana Pawła II Zespołu Szkół w Zawadzie 26

27 Informacje: W marcu 2013 roku Ministerstwo Edukacji Narodowej w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej, rozpoczęło realizację projektu systemowego dla1034 szkół/ przedszkoli wytypowanych na podstawie regulaminu. Cel projektu: Zwiększenie zaangażowania rodziców i uczniów w codzienne życie polskich przedszkoli i szkół. Efekt realizacji projektu: Zmiany legislacyjne i organizacyjne ułatwiające włączanie rodziców i uczniów w działania na rzecz szkoły i edukacji. Wszystko o projekcie na stronie: www.szkolawspolpracy.plwww.szkolawspolpracy.pl Do udziału w projekcie zapraszamy szkoły i przedszkola 27

28 28


Pobierz ppt "1. LICZBA EWALUACJI W 2012/2013 - DELEGATURA W PIOTRKOWIE TRYB. LP. ZAKRES EWALUACJI OGÓŁEM PRZEDSZKOLA SZKOŁY PODSTAWOWE GIMNAZJA LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE."

Podobne prezentacje


Reklamy Google