Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ustawa z 7 września 1991r. o systemie oświaty

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ustawa z 7 września 1991r. o systemie oświaty"— Zapis prezentacji:

1

2 Ustawa z 7 września 1991r. o systemie oświaty
(Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz z późn. zm.) Ustawa z dnia 19 marca 2009r. o zmianie ustawy o systemie oświaty (Dz. U. Nr…) Art.1 ust. 1 System oświaty zapewnia w szczególności: 1) realizację prawa każdego obywatela RP do kształcenia się oraz prawa dzieci i młodzieży do wychowania i opieki, odpowiednich do wieku i osiągniętego rozwoju. Art. 67 ust. 1 pkt 3 Do realizacji zadań statutowych szkoła publiczna powinna zapewnić uczniom możliwość korzystania ze świetlicy.

3 Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) Art. 74 W dniu rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, 14 października każdego roku, obchodzony będzie Dzień Edukacji Narodowej. Dzień ten uznaje się za święto wszystkich pracowników oświaty i jest wolny od zajęć lekcyjnych. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 roku w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002r. Nr 46, poz. 432 z późn. zm.) § 6a. Dla uczniów, których rodzice (prawni opiekunowie) nie mogą zapewnić opieki w dniach, o których mowa w § 5 ust.2a i w § 6 ust. 2-4a, szkoła ma obowiązek zorganizowania zajęć wychowawczo-opiekuńczych.

4 14 października, 2 maja, piątek po święcie Bożego Ciała, dzień, w którym odbywa się sprawdzian przeprowadzany w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej

5 Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r
Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz z późn. zm) Art. 39 ust.1 pkt 5a Dyrektor szkoły lub placówki w szczególności wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę lub placówkę. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) Art.7 ust.2 pkt 6 Zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę.

6 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. (Dz. U. z 2003r. Nr 6, poz. 69) §2. Dyrektor zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w szkole …… §9. ust. 2. Sprzęty, z których korzystają osoby pozostające pod opieką szkoły lub placówki, dostosowuje się do wymagań ergonomii. Polska Norma PN-EN z października 2007r. §9. ust. 3. Szkoły i placówki nabywają wyposażenie posiadające odpowiednie atesty i certyfikaty.

7 Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty
(Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz z późn. zm) Ustawa z dnia 19 marca 2009r. o zmianie ustawy o systemie oświaty ( Dz. U. Nr……) Art.60 ust.1 pkt 4 Statut szkoły lub placówki publicznej powinien określać w szczególności: organizację szkoły lub placówki.

8 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624 z późn. zm.) Załącznik nr 2 Ramowy statut publicznej szkoły podstawowej §7.ust.1. Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców, organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia uczniowi opieki w szkole, szkoła organizuje świetlicę. §7.ust.2. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych. Liczba uczniów w grupie nie powinna przekraczać 25, z zastrzeżeniem ust.3.

9 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli… Od dnia 1 września 2009r. kwalifikacje nauczyciela -wychowawcy świetlicy będzie posiadała osoba, która: §24. 1) ukończyła studia wyższe na kierunku pedagogika w specjalności odpowiadającej prowadzonym zajęciom, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub 2) ukończyła studia wyższe na dowolnym kierunku (specjalności) i studia podyplomowe z zakresu prowadzonych zajęć, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne, lub

10 3) ma kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym typie szkoły, w której prowadzona jest świetlica §4.ust. 2. Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolach i klasach I-III szkół podstawowych posiada również osoba, która ukończyła: 1)studia wyższe na kierunku pedagogika w specjalności przygotowującej do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym lub wczesnoszkolnym lub 2)zakład kształcenia nauczycieli w specjalności przygotowującej do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym lub wczesnoszkolnym.

11 Ustawa z dnia 21 listopada 2008r
Ustawa z dnia 21 listopada 2008r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr 1, poz. 1) Art. 1.6 Art. 42 ust.2 pkt. 2 otrzymuje brzmienie: Inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły, w tym zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów, z tym że w ramach tych zajęć;

12 nauczyciel szkoły podstawowej i gimnazjum, w tym specjalnym, jest obowiązany prowadzić zajęcia opieki świetlicowej lub zajęcia w ramach godzin przeznaczonych w ramowych planach nauczania do dyspozycji dyrektora szkoły, z wyjątkiem godzin przeznaczonych na zwiększenie liczby godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych, w wymiarze 2 godzin w tygodniu. Art.5 Wymiar zajęć, o których mowa w art.42ust.2 lit. a ustawy wymienionej w art.1, wynosi od dnia 1 września 2009 r. do dnia 31 sierpnia 2010 r godzinę tygodniowo.

13 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 marca 2009r
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 marca 2009r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych §2 ust.1 pkt 3 otrzymuje brzmienie: Ramowy plan nauczania określa tygodniowy wymiar godzin zajęć edukacyjnych dla odpowiednich okresów nauczania…….. 3) godzin do dyspozycji dyrektora szkoły: a) godzin na realizację zajęć, o których mowa w ust. 5, b) godzin na realizację zajęć, o których mowa w ust. 5a,

14 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 marca roku zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych w §2 po ust.5 dodaje się ust. 5a: Godziny do dyspozycji dyrektora szkoły mogą być przeznaczone również na realizację: zajęć zwiększających szanse edukacyjne uczniów: na pracę z uczniem zdolnym lub uczniem mającym trudności w nauce, zajęć rozwijających zainteresowania uczniów - wymiarze ustalonym przez dyrektora szkoły, z uwzględnieniem art. 42 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela.

15 jest uczniem pierwszej klasy szkoły podstawowej,
jest w grupie dzieci edukacji wczesnoszkolnej, czuje się bezpiecznie, ma zajęcia dostosowane do jego potrzeb i możliwości, wyposażenie świetlicy dostosowane jest do jego wieku.

16 zajęcia świetlicowe ma organizowane w grupach wychowawczych,
grupą wychowawczą może być jeden oddział, z którym nauczyciel- wychowawca prowadzi zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów.

17 Zajęcia świetlicowe może mieć zorganizowane w:
pracowniach edukacji wczesnoszkolnej, pracowniach przedmiotowych, sali gimnastycznej, bibliotece, pracowniach wspomagania rozwoju lub poza szkołą.

18 ma możliwość wyboru własnej formy aktywności spośród propozycji zajęć:
wybiera zabawę w kącikach zabawowych, odrabia lekcje, ma udzielaną pomoc w nauce w świetlicy „cichej”,

19 uczestniczy w zajęciach rekreacyjno-ruchowych,
uczestniczy w zajęciach bloku artystycznego, bierze udział w zajęciach terapeutycznych , uczestniczy w wybranych zajęciach przewidzianych w ofercie dodatkowej szkoły.


Pobierz ppt "Ustawa z 7 września 1991r. o systemie oświaty"

Podobne prezentacje


Reklamy Google