Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Nadzór pedagogiczny ewaluacje Ogółem w województwie przeprowadzono 398 ewaluacji, w tym: 95 całościowych 303 problemowych - 140 w obszarze efekty, zarządzanie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Nadzór pedagogiczny ewaluacje Ogółem w województwie przeprowadzono 398 ewaluacji, w tym: 95 całościowych 303 problemowych - 140 w obszarze efekty, zarządzanie."— Zapis prezentacji:

1

2 Nadzór pedagogiczny ewaluacje Ogółem w województwie przeprowadzono 398 ewaluacji, w tym: 95 całościowych 303 problemowych - 140 w obszarze efekty, zarządzanie - 98 w obszarze środowisko, procesy - 65 w obszarze zarządzanie

3 Nadzór pedagogiczny ewaluacje - Łódź

4 Stopień spełniania wymagań

5 Mocne strony pracy gimnazjów Szkoły analizują wyniki egzaminu zewnętrznego, wykorzystując różne ilościowe i jakościowe sposoby analizy, w tym wskaźnik edukacyjnej wartości dodanej i kontekst nauczania. W szkole analizuje się osiągnięcia uczniów oraz ich możliwości rozwojowe. Uczniowie są zaangażowani we wszystkie zajęcia organizowane przez szkołę oraz podejmują inicjatywy dotyczące ich własnego rozwoju i rozwoju szkoły. Szkoły realizują działania zainicjowane przez uczniów, na bieżąco analizują i modyfikują działania dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze. W szkole prowadzona jest diagnoza i analiza zachowań uczniów i zagrożeń oraz podejmuje się działania wychowawcze mające na celu zmniejszanie zagrożeń oraz wzmacnianie zachowań pożądanych.

6 Mocne strony pracy gimnazjów Akceptowana przez wszystkich koncepcja pracy szkoły ma charakter otwarty, a realizowane w jej ramach działania są systematycznie analizowane, modyfikowane i dostosowywane do potrzeb uczniów oraz zmieniającego się rynku pracy. Szkoły realizują nowatorskie rozwiązanie programowe oraz organizacyjne, szczególnie w zakresie sportu, języków obcych, działań profilaktycznych i kształtowania postaw patriotycznych.

7 Mocne strony pracy gimnazjów Współpraca z lokalnymi partnerami wzbogaca procesy edukacyjne i przyczynia się do wszechstronnego rozwoju uczniów. Współpraca z lokalnymi partnerami przyczynia się do pozytywnego wizerunku szkoły w środowisku. Szkoła z potencjałem społecznym, kulturowym, sportowym jest ważnym ośrodkiem dla społeczności lokalnej, stwarzającym możliwość wszechstronnego rozwoju każdemu uczniowi, wzmacniającym więzi ze środowiskiem

8 Mocne strony pracy gimnazjów Nauczyciele aktywnie współpracują w zespołach, wspólnie planują i realizują procesy edukacyjne, uczestniczą w ewaluacji wewnętrznej pracy szkoły, co wpływa korzystnie na planowanie pracy, a także na atrakcyjność i efektywność podejmowanych działań. Wyniki wewnętrznego nadzoru pedagogicznego, w tym ewaluacji wewnętrznej, są wykorzystywane do planowania pracy szkoły i przyczyniają się do wprowadzania korzystnych zmian w jej funkcjonowaniu. Dyrektorzy podejmują celowe i planowe działania wynikające z rozpoznanych potrzeb, w zakresie modernizacji infrastruktury szkolnej, rozwoju bazy lokalowej i wzbogacania wyposażenia dydaktycznego.

9 Co warto poprawić Wdrażane wnioski z analiz egzaminów zewnętrznych nie zawsze przekładają się na wzrost efektów kształcenia i poprawę wyników na egzaminach zewnętrznych. Informacja zwrotna na temat postępów ucznia nie zawsze jest wskazówką pomagającą uczniowi się uczyć. Część uczniów nie czuje się traktowana sprawiedliwie, w równy sposób z innymi uczniami. W szkołach występują przypadki agresji słownej i fizycznej, kradzieży i wymuszeń. Szkoły podejmują działania w celu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów, jednak część rodziców nie czuje, by uczeń traktowany był indywidualnie.

10 Co warto poprawić Duża część uczniów nie ma poczucia wpływu na działania szkoły, w tym na organizację procesu dydaktycznego. Organizacja procesu edukacyjnego nie zawsze sprzyja higienie pracy uczniów, którzy czują się zmęczeni z powodu dużej liczby zajęć w szkole. Niewielu z rodziców uczestniczy w podejmowaniu decyzji w sprawach szkoły. Szkoła przygotowuje do funkcjonowania na rynku pracy jednakże, zdaniem większości badanych rodziców i uczniów, nie w pełni przygotowuje do dalszej edukacji.

11 Co warto poprawić Nauczyciele deklarują swoje zaangażowanie w proces ewaluacji, jednak wyniki ewaluacji wewnętrznej oraz wnioski z nadzoru są znane nauczycielom tylko częściowo. Nauczyciele pracują zespołowo, ale czasem nie mają poczucia, że zespoły pomagają im rozwiązywać, pojawiające się w szkołach, problemy. Braki w warunkach lokalowych i wyposażeniu

12 Nadzór pedagogiczny ewaluacje w szkołach ponadgimnazjalnych

13 Stopień spełniania wymagań

14 Mocne strony pracy szkół Wnioski z analizy wyników egzaminów maturalnych są wdrażane i mają wpływ na podnoszenie efektów edukacyjnych. Szkoły umożliwiają uczniom rozwijanie zainteresowań poprzez udział w projektach krajowych i międzynarodowych. Szkoły dbają o respektowanie norm społecznych, kultywowanie tradycji, wychowanie w duchu patriotyzmu, tolerancji. W celu uatrakcyjnienia procesu kształcenia szkoły chętnie i aktywnie współpracują z instytucjami wspierającymi edukację (uczelnie wyższe, muzea, domy kultury, kluby sportowe itp.)

15 Mocne strony pracy szkół Szkoły prowadzą szereg działań realizujących koncepcję pracy szkoły (między innym udział w programach i projektach – EFS, Comenius, Leonardo da Vinci, eTwinning), których celem jest doskonalenie i podnoszenie jakości pracy szkoły we wszystkich obszarach przy efektywnej współpracy z szeroko pojętym środowiskiem. Oferta edukacyjna jest powszechnie dostępna, znana w środowisku i dostosowana do potrzeb regionalnego rynku pracy, uwzględnia potrzeby, możliwości, zainteresowania uczniów - umożliwia im udział w zajęciach dodatkowych, warsztatach, konkursach, realizowanych projektach, działaniach społecznych.

16 Mocne strony pracy szkół Uczniowie osiągają sukcesy edukacyjne na miarę swoich możliwości, a szkoła prowadzi szereg działań zmierzających do zwiększenia ich szans na rynku pracy, organizując uczniom atrakcyjne szkolenia, dające im dodatkowe uprawnienia i umiejętności. Szkoły systematycznie współpracują z partnerami zewnętrznymi, co przekłada się na rozwój uczniów, dzięki czemu nabywają oni praktyczną wiedzę i umiejętności. Szkoły udostępniają swoje zasoby i korzystają z zasobów środowiska lokalnego w szerokim zakresie. Znajomość potrzeb rynku pracy wpływa na dobór kierunków kształcenia.

17 Mocne strony pracy szkół Wspólne działania podejmowane przez nauczycieli cechuje wysoki stopień zaangażowania, dokonywana analiza efektów pracy zespołowej jest pomocna w rozwiązywaniu problemów nauczycieli i szkoły oraz w prowadzeniu ewaluacji wewnętrznej. Dyrektorzy podejmują celowe i planowe działania wynikające z rozpoznanych potrzeb w zakresie modernizacji infrastruktury szkolnej, rozwoju bazy lokalowej i wzbogacania wyposażenia dydaktycznego, w szczególności w multimedialne środki nauczania, współpracują z organami prowadzącymi, pozyskują dodatkowe środki.

18 Do zastanowienia Wnioski z analiz wyników egzaminów zewnętrznych są formułowane, jednak podejmowane działania nie zawsze przekładają się na wzrost efektów kształcenia. Zajęcia pozalekcyjne organizowane w szkołach cieszą się niewielkim zainteresowaniem młodzieży. Uczniowie biernie akceptują zasady obowiązujące w szkole, są mało aktywni w zgłaszaniu konstruktywnych inicjatyw wychowawczych i dydaktycznych. Uczniowie wskazują, że nauczyciele nie pomagają im uczyć się, gdy mają trudności z nauką.

19 Do zastanowienia Informacja zwrotna udzielana uczniom nie zawsze motywuje ich do pracy. Mimo deklarowanego przez nauczycieli częstego udzielania informacji zwrotnej uczniom, w ich odbiorze jest to sytuacja rzadka. Nauczyciele stosują różne metody wspierania i motywowania uczniów, uzasadniają oceny w sposób sprzyjający uczeniu się, lecz rzadko rozmawiają z uczniami o trudnościach i postępach w nauce. Uczniowie, nie czują się traktowani w równy sposób i sprawiedliwie, a rodzice mają poczucie, że w szkole dziecko nie jest traktowane indywidualnie.

20 Do zastanowienia Szkoły w niewielkim stopniu informują rodziców o realizowanych celach oraz o skuteczności podejmowanych działań. Rodzice w ograniczonym zakresie angażują się w życie szkół. W opinii części nauczycieli zespoły nie pomagają w rozwiązywaniu, pojawiających się w szkołach problemów. Nauczyciele współpracują w zespołach, chociaż zdarzają się przypadki postrzegania szkoły wyłącznie przez pryzmat swojego przedmiotu.

21 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Nadzór pedagogiczny ewaluacje Ogółem w województwie przeprowadzono 398 ewaluacji, w tym: 95 całościowych 303 problemowych - 140 w obszarze efekty, zarządzanie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google