Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KURATORIUM OŚWIATY W ŁODZI

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KURATORIUM OŚWIATY W ŁODZI"— Zapis prezentacji:

1 KURATORIUM OŚWIATY W ŁODZI
N A R A D A ŁÓDZKIEGO KURATORA OŚWIATY Z DYREKTORAMI SZKÓŁ I PLACÓWEK 25 sierpnia 2010 roku

2 Sprawozdanie z kontroli doraźnych
realizowanych przez Kuratorium Oświaty w Łodzi Delegatura w Skierniewicach w roku szkolnym 2009/2010 Kuratorium Oświaty w Łodzi

3 Kuratorium Oświaty w Łodzi
Liczba nadzorowanych szkół i placówek – 361; Liczba dyrektorów – 218; Łączna liczba przeprowadzonych kontroli – (37% szkół i placówek) Kontrole prowadzone były na wniosek: organu prowadzącego szkołę lub placówkę - 19 Najwyższej Izby Kontroli – 1 Rzecznika Praw Dziecka – 2 rodziców – 12; nauczycieli – 10 Ministerstwa Edukacji Narodowej – 2 Łódzkiego Wojewody – 1 Łódzkiego Kuratora Oświaty – 36 Kuratorium Oświaty w Łodzi

4 Przedmiotem kontroli były obszary funkcjonowania szkół i placówek
Realizacja wniosków z nadzoru pedagogicznego. Realizacja zaleceń wydanych przez organ nadzoru pedagogicznego. Przestrzeganie przez szkołę niepubliczną art. 7 ust. 3 w związku z art. 85 ust. 2 ustawy o systemie oświaty. Przestrzeganie praw dziecka i ucznia. Wyjaśnianie skarg, interwencji i badanie ich zasadności. Kuratorium Oświaty w Łodzi

5 Kuratorium Oświaty w Łodzi
Nieprawidłowości w funkcjonowaniu szkół i placówek skutkujące wydaniem zaleceń dyrektorom dotyczą: 1. Zgodności zatrudnienia nauczycieli z wymaganymi kwalifikacjami brak kwalifikacji pedagogicznych (1) 2. Realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego i ramowych planów nauczania dopuszczano programy wychowania przedszkolnego / nauczania niezgodnie z prawem (2) Przestrzegania zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów w statucie szkoły nie określono wymagań na ocenę dopuszczającą (1) wystąpiły uchybienia proceduralne w trakcie organizacji poprawkowego egzaminu maturalnego (1) Przestrzegania przepisów dotyczących obowiązku wychowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki (w tym dotyczących przyjmowania dzieci do przedszkoli, uczniów do szkół) brak opisu szczegółowych zasad rekrutacji dzieci do przedszkola (2) Kuratorium Oświaty w Łodzi

6 5. Niezgodności zapisów statutu szkoły/placówki z przepisami prawa
statut placówki nie zawiera zapisu dotyczącego obowiązków dzieci (1) nie uwzględniono zapisu o bezpłatnym nauczaniu i wychowaniu w zakresie co najmniej podstawy programowej wychowania przedszkolnego (1) nie wymieniono kompetencji stanowiących rady pedagogicznej (1) niezgodny z prawem zapis dotyczący objęcia wychowaniem przedszkolnym dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych(1) Kuratorium Oświaty w Łodzi

7 Kuratorium Oświaty w Łodzi
6. Zapewnienia uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki brak zabezpieczenia bezpośredniego wyjścia na jezdnię (2) nie przeprowadzano kontroli obiektów pod kątem bhp (1) nie umieszczono w widocznym miejscu planu ewakuacji (1) niewystarczająca opieka nad uczniami w czasie przerw (1) procedura postępowania w sytuacji zaistnienia wypadku ucznia niezgodna z rozporządzeniem w zakresie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki (1) zwiększona liczebność grup w przedszkolach (4) nie zapewniono bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu dzieci w przedszkolu (1) nierówna i pokruszona nawierzchnia placu przed wejściem do przedszkola (1) w placówce brak Książki Obiektu Budowlanego (1) Kuratorium Oświaty w Łodzi

8 podejmowano uchwały przez radę pedagogiczną niezgodne z prawem (1)
7. Sprawowania nadzoru pedagogicznego przez dyrektora szkoły lub placówki nie dopełniono obowiązku przedstawiania radzie pedagogicznej wniosków ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego (1) podejmowano uchwały przez radę pedagogiczną niezgodne z prawem (1) nie przestrzegano kompetencji rady pedagogicznej w zakresie opiniowania arkuszy organizacyjnych i szkolnych planów nauczania (1) nieprawidłowo prowadzono dokumentację przebiegu nauczania (dzienniki lekcyjne) (1) nie przestrzegano terminu (do 31 marca) przekazywania Kuratorowi Oświaty i organowi prowadzącemu dokumentacji innowacji pedagogicznej planowanej na dany rok szkolny (1) Kuratorium Oświaty w Łodzi

9 Kuratorium Oświaty w Łodzi
7. Sprawowania nadzoru pedagogicznego przez dyrektora szkoły lub placówki nie przestrzegano trybu przyjmowania i wdrażania programów własnych nauczycieli szkoły/placówki (1) nieprawidłowo przeprowadzono szkolenie i egzamin na kartę rowerową (1) niewłaściwie dokonywano sprostowania w dokumentacji przebiegu nauczania (4) nie zapoznawano nauczyciela z projektem oceny jego pracy (1) nie przestrzegano kompetencji rady rodziców w zakresie uchwalania programów szkoły (1) nie dopełniono wymogu ewidencjonowania słuchaczy (1) Kuratorium Oświaty w Łodzi

10 8. Organizacji pracy szkoły/placówki
organizacja szkoły niezgodna z zaświadczeniem o wpisie do ewidencji szkół niepublicznych (1) 9. Awansu zawodowego nauczycieli dyrektor szkoły był opiekunem stażu nauczyciela kontraktowego (1) analiza formalna dokumentacji nauczyciela stażysty dokonana w trakcie posiedzenia komisji kwalifikacyjnej (1) nie zachowano terminu zawiadomienia wnioskodawcy o czasie posiedzenia komisji kwalifikacyjnej (1) posiedzenie komisji kwalifikacyjnej przeprowadzono niezgodnie z trybem – podczas rozmowy kwalifikacyjnej pominięto punkt dotyczący przedstawienia przez wnioskodawcę sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego (1) Kuratorium Oświaty w Łodzi

11 Kuratorium Oświaty w Łodzi
10. Zgodności organizacji pracy rady pedagogicznej z przepisami prawa, zgodności organizacji pracy rady rodziców z przepisami prawa brak regulaminu rady pedagogicznej (1) brak regulaminu rady rodziców (1) 11. Przestrzegania wymagań dotyczących akredytacji pozaszkolnych form kształcenia w placówkach kształcenia ustawicznego brak systematyczności w tworzeniu warunków dla stałego doskonalenia kadry w placówkach (2) Kuratorium Oświaty w Łodzi

12 Kuratorium Oświaty w Łodzi
Wnioski Kompetencje dyrektorów szkół i placówek wymagają doskonalenia w zakresie: zastosowania przepisów prawa oświatowego w praktyce szkolnej (dopuszczanie programów nauczania, ocenianie uczniów, statut szkoły/placówki, nadzór dyrektora szkoły) awansu zawodowego nauczycieli (obowiązki dyrektora, obowiązki organu powołującego komisje kwalifikacyjne i egzaminacyjne) przestrzegania przepisów w zakresie zapewniania uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki Kuratorium Oświaty w Łodzi

13 Sprawozdanie z realizowanego przez Kuratorium Oświaty w Łodzi
Delegatura w Skierniewicach wspomagania pracy szkół i placówek w roku szkolnym 2009/2010 Kuratorium Oświaty w Łodzi

14 Kuratorium Oświaty w Łodzi
Wspomaganie pracy szkół i placówek prowadzone było w formie konferencji i narad Odbyło się: 8 konferencji 9 narad (29 spotkań) W powyższych formach udział wzięło 2170 osób, w tym: 1600 osób uczestniczyło w konferencjach i naradach organizowanych przez wizytatorów Kuratorium Oświaty w Łodzi Delegatura w Skierniewicach; 565 osób wzięło udział w spotkaniach z Wiceministrem Edukacji Narodowej oraz Łódzkim Kuratorem Oświaty; 80 osób uczestniczyło w spotkaniu Łódzkiego Kuratora Oświaty i Wojewody Łódzkiego z JST. Kuratorium Oświaty w Łodzi

15 Kuratorium Oświaty w Łodzi
Tematyka konferencji Nadzór pedagogiczny w roku szkolnym 2009/2010 Nowy nadzór pedagogiczny Kompetencje organów w świetle przepisów prawa Placówki i szkoły promujące zdrowy styl życia Ewaluacja w nowym nadzorze pedagogicznym Agresja w cyberprzestrzeni Edukacja ekologiczna a ochrona klimatu Wojewódzkie podsumowanie XVI sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży Kuratorium Oświaty w Łodzi

16 Kuratorium Oświaty w Łodzi
Wnioski W dalszym ciągu w sieci szkół promujących zdrowie znajduje się zbyt mała liczba szkół i placówek. Problematyka dotycząca programowych działań w zakresie zdrowego stylu życia wymaga dalszego upowszechniania. Problem agresji w cyberprzestrzeni stanowi poważne zagrożenie dla dzieci i młodzieży. Wskazane jest podejmowanie działań mających na celu uświadamianie rodziców i nauczycieli w tym zakresie. Tematyka edukacji ekologicznej wymaga kontynuowania w aspekcie zagrożeń wody, gleby i zdrowia człowieka. Kuratorium Oświaty w Łodzi

17 Kuratorium Oświaty w Łodzi
Tematyka narad Obserwacja jako element oceny pracy nauczyciela. Zmiany w przepisach prawa, głównie w zakresie dokumentacji przebiegu nauczania, wydawania świadectw, wprowadzania zmian w statutach. Wybrane akty prawne regulujące pracę szkoły. Wypoczynek dzieci i młodzieży – we współpracy z KO w Łodzi. Szanse i zagrożenia szkolnictwa zawodowego. Awans zawodowy nauczycieli – zadania dyrektora. Indywidualizacja procesu kształcenia. Kompetencje organów w świetle przepisów prawa. Prawne i merytoryczne funkcjonowanie innych form wychowania przedszkolnego. Kuratorium Oświaty w Łodzi

18 Kuratorium Oświaty w Łodzi
Wnioski Zdobytą wiedzę i umiejętności dyrektorzy - uczestnicy narad mogą wykorzystać do sprawowania nadzoru pedagogicznego w szkołach/placówkach, planowania i organizacji pracy szkoły/placówki, aktualizacji przepisów prawa, doskonalenia własnego warsztatu pracy. Wskazane jest kontynuowanie narad dotyczących zmieniających się przepisów prawa oraz ich stosowania w praktyce szkolnej. Należy zwrócić uwagę na konieczność większego powiązania kształcenia zawodowego z rynkiem pracy. Kuratorium Oświaty w Łodzi

19 Kuratorium Oświaty w Łodzi
Wnioski Istnieje pilna potrzeba utworzenia w gimnazjach etatów doradców zawodowych, którzy w pracy z młodzieżą i w kontaktach z rodzicami tworzyliby pozytywny wizerunek szkoły zawodowej jako alternatywnej ścieżki edukacyjnej. Dyrektorzy szkół oczekują wspomagania w zakresie awansu zawodowego nauczycieli. Dyrektorzy szkół i nauczyciele oczekują wspomagania w zakresie indywidualizacji procesu nauczania. Istnieje potrzeba upowszechniania wśród dyrektorów szkół oraz przedstawicieli JST informacji o organizacji innych form wychowania przedszkolnego. Kuratorium Oświaty w Łodzi

20 Kuratorium Oświaty w Łodzi
Inne zadania Dokonywanie ocen cząstkowych pracy dyrektorów szkół i placówek (27) Udział w komisjach konkursowych na stanowiska dyrektora szkoły lub placówki (13/26 wizytatorów) Rejestracja placówek wypoczynku - wydano 69 zaświadczeń Przeprowadzanie kontroli placówek wypoczynku i półkolonii (18) Kuratorium Oświaty w Łodzi

21 Inne zadania Awans zawodowy nauczycieli
postępowanie kwalifikacyjne na stopień nauczyciela dyplomowanego (128 wniosków, 126 komisji) udział w komisji egzaminacyjnej (60) obserwacja prac komisji kwalifikacyjnych(67) Współpraca z Okręgową Komisją Egzaminacyjną obserwacja egzaminów zewnętrznych (54) Wyjaśnianie skarg, interwencji i wniosków(24) Udział w uroczystościach szkolnych (60) Kuratorium Oświaty w Łodzi


Pobierz ppt "KURATORIUM OŚWIATY W ŁODZI"

Podobne prezentacje


Reklamy Google