Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wydział Edukacji Pozaszkolnej i Specjalnej Gdańsk, dn. 24 sierpnia 2009 r. Kuratorium Oświaty w Gdańsku.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wydział Edukacji Pozaszkolnej i Specjalnej Gdańsk, dn. 24 sierpnia 2009 r. Kuratorium Oświaty w Gdańsku."— Zapis prezentacji:

1 Wydział Edukacji Pozaszkolnej i Specjalnej Gdańsk, dn. 24 sierpnia 2009 r. Kuratorium Oświaty w Gdańsku

2

3 Wydział swoim nadzorem obejmuje 138 szkół i placówek publicznych i niepublicznych w tym: Szkół i placówek kształcenia specjalnego: 63 Poradni Psychologiczno- Pedagogicznych: 42 Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze: 3 Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii: 1 Szkoły w Schroniskach dla Nieletnich: 2 Placówki Wychowania Pozaszkolnego: 23 Bursy Szkolne: 3 Dom Wczasów Dziecięcych: 1

4 Kuratorium Oświaty w Gdańsku W roku szkolnym 2008/2009 Przeprowadzono 20 wizytacji, 2 wizytacje na uzasadnioną prośbę dyrektorów i organów prowadzących przełożono na rok szkolny 2009/2010 16 wizytacji zakończyło się wydaniem zaleceń.

5 Kuratorium Oświaty w Gdańsku Wydane zalecenia dotyczyły najczęściej: Szkoły i placówki kształcenia specjalnego w tym szkoły przyszpitalne : Księgi uczniów, arkusze ocen uczniów, dzienniki zajęć należy prowadzić zgodnie z rozporządzeniem MENiS w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji, Przestrzegać realizacji odpowiedniej podstawy programowej przez uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym,

6 Kuratorium Oświaty w Gdańsku Zasadnicze Szkoły Zawodowe Specjalne w szkołach masowych: Księgi uczniów należy prowadzić zgodnie z rozporządzeniem w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji, Na pieczęciach, którymi opatruje się świadectwo i legitymację szkolną pominąć określenie Specjalna zgodnie z załącznikiem 5b do rozporządzenia MEN z 2001 w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół, Dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb i możliwości rozwojowych uczniów,

7 Kuratorium Oświaty w Gdańsku Prowadzić zajęcia rewalidacyjne, Zatrudniać nauczycieli z kwalifikacjami określonymi w rozporządzeniu w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli, Nie przekraczać dozwolonej prawem oświatowym liczby uczniów w oddziałach zasadniczej szkoły zawodowej specjalnej.

8 Kuratorium Oświaty w Gdańsku Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne: W orzeczeniach wydawanych przez poradnie prawidłowo określać rodzaj niepełnosprawności dziecka, przestrzegać uprawnień i kompetencji Rady Pedagogicznej, uwzględniać w planie nadzoru pedagogicznego wyniki nadzoru z roku poprzedniego, przestrzegać zgody rodziców na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych przestrzegać 5 dniowego tygodnia pracy dla nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela,

9 Kuratorium Oświaty w Gdańsku Placówki Wychowania Pozaszkolnego: Przestrzegać 5 dniowego tygodnia pracy dla nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela, Dokumentację placówki prowadzić zgodnie z rozporządzeniem MENiS z roku 2002 w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji, Na bieżąco kontrolować stan pomieszczeń w których odbywają się zajęcia w celu zapewnienia bezpieczeństwa wychowankom,

10 Kuratorium Oświaty w Gdańsku W roku szkolnym 2008/2009 powołano 10 nowych placówek w tym: Niepubliczne PPP : 2 Punkt Przedszkolny: 1 Przedszkole Specjalne: 1 Ośrodki Rewalidacyjno- Wychowawcze: 2 Szkoły Specjalne Przysposabiające do Pracy: 2 Liceum Uzupełniające Specjalne: 1 Szkoła Przyszpitalna: 1

11 Kuratorium Oświaty w Gdańsku Zlikwidowano: z dniem 31.10.2008 r. Niepubliczną Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Starogardzie Gdańskim z dniem 31 grudnia 2008 r Bursę Szkolnictwa Zawodowego w Kościerzynie,

12 Kuratorium Oświaty w Gdańsku Wnioski ze sprawowanego nadzoru nad szkołami i placówkami Placówki kształcenia specjalnego wysoko wykwalifikowana kadra, znacznie wzbogacona oferta zajęć rewalidacyjnych, dbałość o zapewnienie bezpieczeństwa uczniom w szkole, wprowadzane są innowacje pedagogiczne, dbałość o doposażenie placówek w sprzęt specjalistyczny, funkcjonuje wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, rozpoznawane są potrzeby i możliwości edukacyjne uczniów (dostosowanie programów nauczania), tworzone są nowe profile kształcenia zawodowego, realizowane są ciekawe programy wychowawcze, profilaktyczne i wspierania rodziny.

13 Kuratorium Oświaty w Gdańsku Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze, Ośrodek Socjoterapii, szkoły w Schroniskach dla nieletnich wysoko wyspecjalizowana kadra pedagogiczna, efektywna praca terapeutyczno – wychowawcza, prawidłowo prowadzona dokumentacja dotycząca wychowanków, dbałość o ofertę programową, podejmowanie oddziaływań wychowawczych przygotowujących nieletnich do samodzielnego życia po opuszczeniu ośrodków, pozytywne wyniki w nauce wychowanków ośrodków, dbałość o wyposażenie bazy, w roku 2008 wszystkie placówki skorzystały ze środków MEN. W każdej jest tablica interaktywna oraz aparat EEG Biofeedback.

14 Kuratorium Oświaty w Gdańsku Poradnie psychologiczno – pedagogiczne wysoko wyspecjalizowana kadra, skracanie czasu oczekiwania na diagnozę, dobrze prowadzone punkty konsultacyjne, tworzenie dobrej atmosfery i dbałość o klienta, wprowadzanie innowacji pedagogicznych, szybka interwencja w sytuacjach kryzysowych, dbałość o bazę i wyposażenie w tym komputerowe,

15 Kuratorium Oświaty w Gdańsku Poradnie psychologiczno – pedagogiczne Bezpieczna i przyjazna szkoła Punkty konsultacyjne w okresie X-XII 2008 r. uruchomiono 60 punktów z których skorzystało: Dzieci – 1208 Nauczyciele – 370 Rodzice –1350 Inni - 49 Zatrudnienie -350 n-li PPP Kwota dofinansowania – 371 258 zł

16 Kuratorium Oświaty w Gdańsku Poradnie psychologiczno – pedagogiczne Bezpieczna i przyjazna szkoła Zajęcia pozalekcyjne – wyrównywanie szans edukacyjnych w okresie X-XII 2008 r. Dzieci przedszkolne – 967 Dzieci SP – 1365 Rodzice – 1246 Inni – 520 Zatrudnienie – 116 n-li PPP Kwota dofinansowania: 259 376 zł

17 Kuratorium Oświaty w Gdańsku Placówki wychowania pozaszkolnego wysoki poziom kwalifikacji zawodowych nauczycieli, szeroka oferta programowa dostosowana do potrzeb, możliwości i zainteresowań dzieci i młodzieży, wykorzystanie grantów na zajęcia profilaktyczne, udział dzieci i młodzieży w różnorodnych festiwalach i konkursach, profesjonalna organizacja imprez, wprowadzanie innowacji pedagogicznych, aktywna współpraca ze środowiskiem lokalnym, dbałość o wyposażenie placówek,

18 Kuratorium Oświaty w Gdańsku Bursy szeroka oferta zajęć wychowawczych ukierunkowanych na indywidualny rozwój wychowanków, stałe rozszerzanie działań opiekuńczych ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb materialnych młodzieży z rodzin najuboższych, stała pomoc uczniom w procesie dydaktycznym, podejmowanie skoordynowanych działań osób i instytucji na rzecz systemowej pomocy dziecku i rodzinie, dbałość o wyposażenie bazy, Dbałość o bezpieczeństwo wychowanków, dobra promocja w środowisku,

19 Kuratorium Oświaty w Gdańsku DOM WCZASÓW DZIECIĘCYCH Placówka przeznaczona jest do turnusowego pobytu dzieci, wspomaga wychowanie, opiekę szkolną i rodzinną. Ukierunkowana na profilaktykę problemów dzieci, w tym patologii wśród dzieci, edukację ekologiczną i regionalną, promowanie zdrowia oraz aktywnych form wypoczynku dziecięcego. Urządzenie Ośrodka samo w sobie posiada walory terapeutyczne sprzyjające realizacji ważnych zadań oświatowych w zakresie profilaktyki problemów dzieci, terapii, edukacji ekologicznej oraz aktywnego wypoczynku.

20 Kuratorium Oświaty w Gdańsku Wygonin z lotu ptaka

21 Kuratorium Oświaty w Gdańsku Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Wydział Edukacji Pozaszkolnej i Specjalnej Gdańsk, dn. 24 sierpnia 2009 r. Kuratorium Oświaty w Gdańsku."

Podobne prezentacje


Reklamy Google