Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SZKOŁA WSPOMAGA WYCHOWANIE NAUCZYCIELE. Szkoła wspomaga wychowanie - nauczyciele SZKOŁA Najważniejszą rolę w wychowaniu odgrywają RODZICE. Szkoła natomiast,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SZKOŁA WSPOMAGA WYCHOWANIE NAUCZYCIELE. Szkoła wspomaga wychowanie - nauczyciele SZKOŁA Najważniejszą rolę w wychowaniu odgrywają RODZICE. Szkoła natomiast,"— Zapis prezentacji:

1 SZKOŁA WSPOMAGA WYCHOWANIE NAUCZYCIELE

2 Szkoła wspomaga wychowanie - nauczyciele SZKOŁA Najważniejszą rolę w wychowaniu odgrywają RODZICE. Szkoła natomiast, powinna zapewnić każdemu uczniowi: warunki niezbędne do jego rozwoju, przygotować go do wypełnienia obowiązków rodzinnych i obywatelskich... Zapis ten umieszczony w części wstępnej Ustawy o systemie oświaty z dnia r., która określa nadrzędny cel polskiej szkoły. Uznaje szkołę jako instytucję wychowawczą, której obowiązkiem jest dbać o pełny rozwój człowieka.

3 Szkoła wspomaga wychowanie - nauczyciele NAJCZĘŚCIEJ WYSTĘPUJĄCE PROBLEMY WYCHOWAWCZE Uczniowie niewłaściwie rozumieją własne prawa i wolność osobistą: Brak dyscypliny. Niewłaściwy stosunek do nauczycieli przejawiający się w braku szacunku, arogancji i niejednokrotnie agresji. Niewłaściwy stosunek do innych uczniów (agresja, przemoc).

4 Szkoła wspomaga wychowanie - nauczyciele NAJCZĘŚCIEJ WYSTĘPUJĄCE PROBLEMY WYCHOWAWCZE Nieuczciwość: wagary jako sposób na uniknięcie niewygodnej sytuacji, często związane z poczuciem bezkarności, ściąganie, kłamstwa, kradzieże. Uzależnienia: od alkoholu, narkotyków, papierosów, od komputera.

5 Szkoła wspomaga wychowanie - nauczyciele NAJCZĘŚCIEJ WYSTĘPUJĄCE PROBLEMY WYCHOWAWCZE Agresja: słowna, fizyczna, wandalizm. Brak kultury osobistej: wulgaryzmy, strój, zanikanie zasad dobrego wychowania.

6 Szkoła wspomaga wychowanie - nauczyciele NAJCZĘŚCIEJ WYSTĘPUJĄCE PROBLEMY Słaba współpraca z rodzicami lub jej brak: Podważanie autorytetu szkoły i nauczycieli. Brak jednolitych zasad wychowawczych. Usprawiedliwianie przez rodziców nieobecności w szkole z błahych powodów.

7 Szkoła wspomaga wychowanie - nauczyciele PROPONOWANE ROZWIĄZANIA - działania, które wspierałyby wychowanie w szkole Szkolenia i warsztaty dla pracowników szkoły (nie tylko dydaktycznych) – konieczna jest też zmiana systemu kształcenia studentów na kierunkach pedagogicznych. Zapewnienie środków finansowych na zajęcia wyrównawcze, zajęcia pozalekcyjne - szkoła otwarta na środowisko lokalne - zapewnienie dostępności do bazy sportowej, sal komputerowych itp.

8 Szkoła wspomaga wychowanie - nauczyciele PROPONOWANE ROZWIĄZANIA - działania, które wspierałyby wychowanie w szkole Organizowanie zajęć integracyjnych, scalających grupy rówieśnicze i mieszane wiekowo. Stworzenie warunków do funkcjonowania mniejszych szkół- maks. do 400 uczniów. Ograniczenie uczniów w klasach, np.: w szkole podstawowej do 18 osób, w gimnazjum do 22 osób, w szkole ponadgimnazjalnej do 26 osób.

9 Szkoła wspomaga wychowanie - nauczyciele PROPONOWANE ROZWIĄZANIA - działania, które wspierałyby wychowanie w szkole Odbiurokratyzowanie pracy szkoły - zmniejszenie obowiązków nauczyciela niezwiązanych z pracą dydaktyczno – wychowawczo - opiekuńczą (tj. promocja, rekrutacja, mierzenie jakości pracy szkoły, sprawy administracyjne).

10 Szkoła wspomaga wychowanie - nauczyciele PROPONOWANE ROZWIĄZANIA - działania, które wspierałyby wychowanie w szkole Zatrudnienie w szkołach specjalistów: pedagoga, psychologa, terapeuty, logopedy. Zmniejszenie liczby uczniów przypadających na jednego pedagoga szkolnego. Konieczne jest dokładne określenie funkcji - jaką rolę pełni psycholog, pedagog, wychowawca. Wzmocnienie współpracy wszystkich podmiotów: szkoła – rodzice - uczniowie – psycholog i pedagog.

11 Szkoła wspomaga wychowanie - nauczyciele PROPONOWANE ROZWIĄZANIA - działania, które wspierałyby wychowanie w szkole Zaostrzenie przepisów w stosunku do osób nieprzestrzegających obowiązku szkolnego i nauki, w tym: nieobecność ucznia pełnoletniego powinno się usprawiedliwiać tylko poprzez zwolnienia lekarskie – tak jak w zakładach pracy, przywrócić wpisywanie liczby godzin opuszczonych, w tym nieusprawiedliwionych na świadectwie, egzekwowanie kar finansowych dla rodziców za nieusprawiedliwione godziny.

12 Szkoła wspomaga wychowanie - nauczyciele PROPONOWANE ROZWIĄZANIA - działania, które wspierałyby wychowanie w szkole Powstrzymanie procesu liberalizacji prawa oświatowego – zachowanie symetrii pomiędzy prawami i obowiązkami uczniów, między nagradzaniem a karaniem.

13 Szkoła wspomaga wychowanie - nauczyciele PROPONOWANE ROZWIĄZANIA - działania, które wspierałyby wychowanie w szkole Zwiększenie liczby godzin z wychowawcą w tygodniu. Znaczne zwiększenie dodatku za wychowawstwo klasy. Obniżenie pensum dla wychowawcy tak, aby mógł więcej czasu przeznaczyć na rozmowy z uczniami, rodzicami, na rozwiązywanie problemów wychowawczych.

14 Szkoła wspomaga wychowanie - nauczyciele PROPONOWANE ROZWIĄZANIA - działania, które wspierałyby wychowanie w szkole Odstąpienie od współzawodnictwa, od rankingów szkół - obecnie rankingi wykonuje się na podstawie egzaminów zewnętrznych czy też konkursów, co nie pokazuje prawdziwego oblicza szkoły.

15 Szkoła wspomaga wychowanie - nauczyciele PROPONOWANE ROZWIĄZANIA - działania, które wspierałyby wychowanie w szkole Promowanie uczestnictwa uczniów w kulturze - umożliwienie im darmowego wstępu do muzeum, teatru, filharmonii…

16 Szkoła wspomaga wychowanie - nauczyciele PROPONOWANE ROZWIĄZANIA - działania, które wspierałyby wychowanie w szkole Zorganizowanie w szkołach klubów ucznia (świetlic) dla uczniów potrzebujących pomocy w nauce, dojeżdżających do szkoły, z rodzin dysfunkcyjnych. Zorganizowanie dożywiania uczniów z niezamożnych rodzin w każdym typie szkoły.

17 Szkoła wspomaga wychowanie - nauczyciele PROPONOWANE ROZWIĄZANIA - działania, które wspierałyby wychowanie w szkole Wprowadzenie do szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych doradztwa zawodowego jako oddzielnego etatu – niełączonego z obowiązkami pedagoga. Wzbogacanie szkół w nowoczesne środki dydaktyczne, co spowoduje, iż lekcje będą ciekawsze.

18 Szkoła wspomaga wychowanie - nauczyciele PROPONOWANE ROZWIĄZANIA - działania, które wspierałyby wychowanie w szkole Wprowadzenie obowiązkowych lekcji etyki dla uczniów nieuczęszczających na lekcję religii. Wprowadzenie obowiązkowych zajęć z wychowania do życia w rodzinie.

19 Szkoła wspomaga wychowanie - nauczyciele PROPONOWANE ROZWIĄZANIA - działania, które wspierałyby wychowanie w szkole Włączenie mediów w proces wychowawczy: (Media informując o nagannych zjawiskach bezwiednie je propagują.) Eliminowanie programów nasyconych agresją i przemocą. Pomoc w wyjaśnianiu wszelkich wydarzeń związanych z użyciem przemocy i agresji. Propagowanie pozytywnych postaw i zachowań młodych ludzi.

20 Szkoła wspomaga wychowanie - nauczyciele PROPONOWANE ROZWIĄZANIA - działania, które wspierałyby wychowanie w szkole Więcej rozmawiać z uczniami, starać się poznać ich problemy i pomóc je rozwiązywać. Wskazywać wzorce osobowe i chwalić, gdy jest za co!

21 Szkoła wspomaga wychowanie - nauczyciele PODSUMOWANIE ścisła współpraca rodziny ze szkołą, przeznaczenie na oświatę większych nakładów finansowych, zmiana sposobu kształcenia przyszłych nauczycieli oraz obowiązkowy ciągły proces doskonalenia w tej dziedzinie, zmiana przepisów prawa oświatowego w kierunku wzmocnienia roli nauczyciela (również jego materialnego statusu), nawiązanie i utrzymywanie przez szkołę kontaktów ze środowiskiem lokalnym, uczestniczenie mediów w procesie wychowania.

22 Dziękuję za uwagę W imieniu nauczycieli Beata Wierzba


Pobierz ppt "SZKOŁA WSPOMAGA WYCHOWANIE NAUCZYCIELE. Szkoła wspomaga wychowanie - nauczyciele SZKOŁA Najważniejszą rolę w wychowaniu odgrywają RODZICE. Szkoła natomiast,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google