Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SZKOŁA WSPOMAGA WYCHOWANIE

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SZKOŁA WSPOMAGA WYCHOWANIE"— Zapis prezentacji:

1 SZKOŁA WSPOMAGA WYCHOWANIE
NAUCZYCIELE

2 Szkoła wspomaga wychowanie - nauczyciele
Najważniejszą rolę w wychowaniu odgrywają RODZICE. Szkoła natomiast, powinna zapewnić każdemu uczniowi: warunki niezbędne do jego rozwoju, przygotować go do wypełnienia obowiązków rodzinnych i obywatelskich... Zapis ten umieszczony w części wstępnej Ustawy o systemie oświaty z dnia r., która określa nadrzędny cel polskiej szkoły. Uznaje szkołę jako instytucję wychowawczą, której obowiązkiem jest dbać o pełny rozwój człowieka. Szkoła wspomaga wychowanie - nauczyciele

3 NAJCZĘŚCIEJ WYSTĘPUJĄCE PROBLEMY WYCHOWAWCZE
Uczniowie niewłaściwie rozumieją własne prawa i wolność osobistą: Brak dyscypliny. Niewłaściwy stosunek do nauczycieli przejawiający się w braku szacunku, arogancji i niejednokrotnie agresji. Niewłaściwy stosunek do innych uczniów (agresja, przemoc). Szkoła wspomaga wychowanie - nauczyciele

4 NAJCZĘŚCIEJ WYSTĘPUJĄCE PROBLEMY WYCHOWAWCZE
Nieuczciwość: wagary jako sposób na uniknięcie niewygodnej sytuacji, często związane z poczuciem bezkarności, ściąganie, kłamstwa, kradzieże. Uzależnienia: od alkoholu, narkotyków, papierosów, od komputera. Szkoła wspomaga wychowanie - nauczyciele

5 NAJCZĘŚCIEJ WYSTĘPUJĄCE PROBLEMY WYCHOWAWCZE
Agresja: słowna, fizyczna, wandalizm. Brak kultury osobistej: wulgaryzmy, strój, zanikanie zasad dobrego wychowania. Szkoła wspomaga wychowanie - nauczyciele

6 NAJCZĘŚCIEJ WYSTĘPUJĄCE PROBLEMY
Słaba współpraca z rodzicami lub jej brak: Podważanie autorytetu szkoły i nauczycieli. Brak jednolitych zasad wychowawczych. Usprawiedliwianie przez rodziców nieobecności w szkole z błahych powodów. Szkoła wspomaga wychowanie - nauczyciele

7 Szkoła wspomaga wychowanie - nauczyciele
PROPONOWANE ROZWIĄZANIA - działania, które wspierałyby wychowanie w szkole Szkolenia i warsztaty dla pracowników szkoły (nie tylko dydaktycznych) – konieczna jest też zmiana systemu kształcenia studentów na kierunkach pedagogicznych. Zapewnienie środków finansowych na zajęcia wyrównawcze, zajęcia pozalekcyjne - szkoła otwarta na środowisko lokalne - zapewnienie dostępności do bazy sportowej, sal komputerowych itp. Szkoła wspomaga wychowanie - nauczyciele

8 Szkoła wspomaga wychowanie - nauczyciele
PROPONOWANE ROZWIĄZANIA - działania, które wspierałyby wychowanie w szkole Organizowanie zajęć integracyjnych, scalających grupy rówieśnicze i mieszane wiekowo. Stworzenie warunków do funkcjonowania mniejszych szkół- maks. do 400 uczniów. Ograniczenie uczniów w klasach, np.: w szkole podstawowej do 18 osób, w gimnazjum do 22 osób, w szkole ponadgimnazjalnej do 26 osób. Szkoła wspomaga wychowanie - nauczyciele

9 Szkoła wspomaga wychowanie - nauczyciele
PROPONOWANE ROZWIĄZANIA - działania, które wspierałyby wychowanie w szkole Odbiurokratyzowanie pracy szkoły - zmniejszenie obowiązków nauczyciela niezwiązanych z pracą dydaktyczno – wychowawczo - opiekuńczą (tj. promocja, rekrutacja, mierzenie jakości pracy szkoły, sprawy administracyjne). Szkoła wspomaga wychowanie - nauczyciele

10 Szkoła wspomaga wychowanie - nauczyciele
PROPONOWANE ROZWIĄZANIA - działania, które wspierałyby wychowanie w szkole Zatrudnienie w szkołach specjalistów: pedagoga, psychologa, terapeuty, logopedy. Zmniejszenie liczby uczniów przypadających na jednego pedagoga szkolnego. Konieczne jest dokładne określenie funkcji - jaką rolę pełni psycholog, pedagog, wychowawca. Wzmocnienie współpracy wszystkich podmiotów: szkoła – rodzice - uczniowie – psycholog i pedagog. Szkoła wspomaga wychowanie - nauczyciele

11 Szkoła wspomaga wychowanie - nauczyciele
PROPONOWANE ROZWIĄZANIA - działania, które wspierałyby wychowanie w szkole Zaostrzenie przepisów w stosunku do osób nieprzestrzegających obowiązku szkolnego i nauki, w tym: nieobecność ucznia pełnoletniego powinno się usprawiedliwiać tylko poprzez zwolnienia lekarskie – tak jak w zakładach pracy, przywrócić wpisywanie liczby godzin opuszczonych, w tym nieusprawiedliwionych na świadectwie, egzekwowanie kar finansowych dla rodziców za nieusprawiedliwione godziny. Szkoła wspomaga wychowanie - nauczyciele

12 Szkoła wspomaga wychowanie - nauczyciele
PROPONOWANE ROZWIĄZANIA - działania, które wspierałyby wychowanie w szkole Powstrzymanie procesu liberalizacji prawa oświatowego – zachowanie symetrii pomiędzy prawami i obowiązkami uczniów, między nagradzaniem a karaniem. Szkoła wspomaga wychowanie - nauczyciele

13 Szkoła wspomaga wychowanie - nauczyciele
PROPONOWANE ROZWIĄZANIA - działania, które wspierałyby wychowanie w szkole Zwiększenie liczby godzin z wychowawcą w tygodniu. Znaczne zwiększenie dodatku za wychowawstwo klasy. Obniżenie pensum dla wychowawcy tak, aby mógł więcej czasu przeznaczyć na rozmowy z uczniami, rodzicami, na rozwiązywanie problemów wychowawczych. Szkoła wspomaga wychowanie - nauczyciele

14 Szkoła wspomaga wychowanie - nauczyciele
PROPONOWANE ROZWIĄZANIA - działania, które wspierałyby wychowanie w szkole Odstąpienie od współzawodnictwa, od rankingów szkół - obecnie rankingi wykonuje się na podstawie egzaminów zewnętrznych czy też konkursów, co nie pokazuje prawdziwego oblicza szkoły. Szkoła wspomaga wychowanie - nauczyciele

15 Szkoła wspomaga wychowanie - nauczyciele
PROPONOWANE ROZWIĄZANIA - działania, które wspierałyby wychowanie w szkole Promowanie uczestnictwa uczniów w kulturze - umożliwienie im darmowego wstępu do muzeum, teatru, filharmonii… Szkoła wspomaga wychowanie - nauczyciele

16 Szkoła wspomaga wychowanie - nauczyciele
PROPONOWANE ROZWIĄZANIA - działania, które wspierałyby wychowanie w szkole Zorganizowanie w szkołach „klubów ucznia” (świetlic) dla uczniów potrzebujących pomocy w nauce, dojeżdżających do szkoły, z rodzin dysfunkcyjnych. Zorganizowanie dożywiania uczniów z niezamożnych rodzin w każdym typie szkoły. Nie można jednak zapomnieć o tym, że prawo jest dla ludzi i należy go stosować właściwie. Uczeń powinien mieć możliwość zadośćuczynienia za swoje błędy MOŻE KTOS MA PROPOZYJE W JAKI SPOSÓB????. Rodzice powinni w większym stopniu ponosić odpowiedzialność za zachowania chuligańskie swoich dzieci. Szkoła wspomaga wychowanie - nauczyciele

17 Szkoła wspomaga wychowanie - nauczyciele
PROPONOWANE ROZWIĄZANIA - działania, które wspierałyby wychowanie w szkole Wprowadzenie do szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych doradztwa zawodowego jako oddzielnego etatu – niełączonego z obowiązkami pedagoga. Wzbogacanie szkół w nowoczesne środki dydaktyczne, co spowoduje, iż lekcje będą ciekawsze. Szkoła wspomaga wychowanie - nauczyciele

18 Szkoła wspomaga wychowanie - nauczyciele
PROPONOWANE ROZWIĄZANIA - działania, które wspierałyby wychowanie w szkole Wprowadzenie obowiązkowych lekcji etyki dla uczniów nieuczęszczających na lekcję religii. Wprowadzenie obowiązkowych zajęć z wychowania do życia w rodzinie. Szkoła wspomaga wychowanie - nauczyciele

19 Szkoła wspomaga wychowanie - nauczyciele
PROPONOWANE ROZWIĄZANIA - działania, które wspierałyby wychowanie w szkole Włączenie mediów w proces wychowawczy: (Media informując o nagannych zjawiskach bezwiednie je propagują.) Eliminowanie programów nasyconych agresją i przemocą. Pomoc w wyjaśnianiu wszelkich wydarzeń związanych z użyciem przemocy i agresji. Propagowanie pozytywnych postaw i zachowań młodych ludzi. Szkoła wspomaga wychowanie - nauczyciele

20 Szkoła wspomaga wychowanie - nauczyciele
PROPONOWANE ROZWIĄZANIA - działania, które wspierałyby wychowanie w szkole Więcej rozmawiać z uczniami, starać się poznać ich problemy i pomóc je rozwiązywać. Wskazywać wzorce osobowe i chwalić, gdy jest za co! Szkoła wspomaga wychowanie - nauczyciele

21 Szkoła wspomaga wychowanie - nauczyciele
PODSUMOWANIE ścisła współpraca rodziny ze szkołą, przeznaczenie na oświatę większych nakładów finansowych, zmiana sposobu kształcenia przyszłych nauczycieli oraz obowiązkowy ciągły proces doskonalenia w tej dziedzinie, zmiana przepisów prawa oświatowego w kierunku wzmocnienia roli nauczyciela (również jego materialnego statusu), nawiązanie i utrzymywanie przez szkołę kontaktów ze środowiskiem lokalnym, uczestniczenie mediów w procesie wychowania. Szkoła wspomaga wychowanie - nauczyciele

22 W imieniu nauczycieli Beata Wierzba
Dziękuję za uwagę W imieniu nauczycieli Beata Wierzba


Pobierz ppt "SZKOŁA WSPOMAGA WYCHOWANIE"

Podobne prezentacje


Reklamy Google