Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Praktyczny przewodnik, jak skutecznie zapobiegać niepowodzeniom szkolnym PILOT SYSTEMOWEGO PROGRAMU ZERO OBOJĘTNOŚCI - DROGOWSKAZY WDRAŻANEGO W POWIECIE.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Praktyczny przewodnik, jak skutecznie zapobiegać niepowodzeniom szkolnym PILOT SYSTEMOWEGO PROGRAMU ZERO OBOJĘTNOŚCI - DROGOWSKAZY WDRAŻANEGO W POWIECIE."— Zapis prezentacji:

1 Praktyczny przewodnik, jak skutecznie zapobiegać niepowodzeniom szkolnym PILOT SYSTEMOWEGO PROGRAMU ZERO OBOJĘTNOŚCI - DROGOWSKAZY WDRAŻANEGO W POWIECIE ŚWIDNICKIM PT. ZOS i A

2 AUTORZY I KOORDYNATORZY PROJEKTU: Program wspiera psycholog Ewa Oleksy - Kuras

3 Od 1 września 2007 r. w Zespole Szkół w Żarowie jest realizowany pilotaż Autorskiego Programu ZERO OBOJĘTNOŚCI - DROGOWSKAZY pt. ZOSiA. Celem nadrzędnym programu – opracowanego przez grupę pedagogów, trenerów i specjalistów ds. szkoleń – jest zapobieganie przedwczesnemu wypadaniu uczniów z systemu szkolnego.

4 Pomysł zrodził się w Starostwie Powiatu Świdnickiego, po badaniach na temat skali i przyczyn tego zjawiska. Okazało się, że corocznie niepowodzenia szkolne dotykają około 500 młodych ludzi w wieku obowiązku nauki, co stanowi 10 % całej populacji uczniów szkół ponadgimnazjalnych w Powiecie.

5 Wśród przyczyn wskazywano na opuszczanie zajęć, braki materialne w rodzinach, zły wybór kierunku kształcenia, uzależnienia i problemy uczniów w kontaktach z otoczeniem. Tak duża skala problemu oznaczała konieczność podjęcia działań w kierunku ograniczenia tego negatywnego zjawiska.

6 Aby sprawdzić możliwości programu w praktyce, zespół autorów wraz z Wydziałem Oświaty i Wychowania Starostwa, przy akceptacji Zarządu Powiatu w Świdnicy. postanowił przygotować i przeprowadzić pilotaż w jednej ze szkół ponadgimnazjalnych.

7 Cel główny programu: BUDOWA I WDROŻENIE PRAKTYCZNEGO PRZEWODNIKA JAK SKUTECZNIE ZAPOBIEGAĆ NIEPOWODZENIOM SZKOLNYM

8 Cele szczegółowe: Profilaktyka nakierowana na ograniczenie negatywnych zjawisk w szkole oraz szybkie i skuteczne reagowanie na sytuacje problemowe poprzez: Poprawienie relacji interpersonalnych: UCZEŃ – NAUCZYCIEL – RODZIC. Ograniczenie niepożądanych zjawisk na początku drogi wychowanka w szkole. Wzmocnienie kontroli wychowawczej nad uczniem – ograniczenie poczucia bezkarności, zagrożenia przemocą, spadku frekwencji.

9 Program Zero obojętności obejmuje: Stałą, codzienną opiekę wychowawczą, terapeutyczną i pedagogiczną nad uczniem. Świadomy i aktywny udział uczniów w budowaniu systemu oddziaływań wychowawczych szkoły. Wzmocnienie roli szkoły w kształtowaniu właściwych relacji na linii szkoła-uczeń-dom rodzinny. Wzmocnienie roli rodzica w procesie dydaktyczno – wychowawczym szkoły Zmiany organizacyjne – codzienne, 10 - minutowe przedlekcyjne spotkanie klasy z wychowawcą - ZOSiA. Wprowadzenie zasady, że uczeń nieobecny lub spóźniony dostaje natychmiastową szansę nadrobienia zaległości przez pozostanie na jedną godzinę po zajęciach w szkole (PUNKT SZANS). NIE BOIMY SIĘ ROZMAWIAĆ NAWET O TRUDNYCH SPRAWACH, STAWIAMY GRANICE, ALE WSPÓLNIE ROZWIĄZUJEMY PROBLEMY.

10 Co robimy, aby program działał?

11 zawieramy kontrakt – wszystkie strony uczestniczące w programie akceptują jego warunki podpisując kontrakt, który stanowi sformalizowane oparcie dla budowania właściwych relacji w szkole.

12 spotykamy się codziennie – ZOSiA Z – ACHOWANIE O – BECNOŚĆ S – YSTEMATYCZNOŚĆ i A – KTYWNOŚĆ

13 Codzienne 10 minutowe spotkania klasy z wychowawcą przed zajęciami, poświęcone analizie wydarzeń dnia poprzedniego i zadaniom na dzień aktualny. Efektem tego m.in. jest szybki przepływ informacji, bezpośredni i codzienny dostęp uczniów do wychowawcy, wzmocnienie kontroli wychowawczej nad uczniem oraz uwolnienie godzin do dyspozycji wychowawcy z obowiązku rozpatrywania indywidualnych, bieżących spraw uczniowskich.

14 musimy wiedzieć – pod tym hasłem kryje się uruchomienie natychmiastowego przepływu informacji między rodzicami, uczniami i nauczycielami. W ciągu maksymalnie 24 godzin rozwiązywana jest każda sytuacja problemowa związana z funkcjonowaniem ucznia w szkole. Przekaz ten pozbawiony jest negatywnego kontekstu, każda trudność rozpatrywana jest z troską i szacunkiem dla stron.

15 dajemy szansę – uczniowie mają stałą, codzienną możliwość pozostania po lekcjach pod opieką nauczyciela. Natomiast uczniowie, którzy uciekli z lekcji lub spóźnili się na zajęcia pozostają po lekcjach w szkole obowiązkowo.

16 zapewniamy pomoc terapeutyczną i psychologiczną.

17 Punkt wsparcia – w ciągu tygodnia terapeuci pracują nad rozwiązywaniem bieżących problemów, jakie pojawiają się w kontaktach uczeń-nauczyciel-rodzice.

18 Terapie indywidualne – dwa razy w tygodniu odbywają się sesje terapeutyczne dla uczniów wspierające ich rozwój lub kiedy pojawiają się trudności komplikujące funkcjonowanie ucznia w szkole i poza szkołą.

19 Superwizje - raz w miesiącu odbywają się spotkania realizatorów programu z nauczycielami. Taka forma pracy ma na celu wsparcie nauczycieli i wychowawców, którzy na co dzień konfrontują się z trudnymi sytuacjami zawodowymi obciążającymi emocjonalnie. Celem superwizji jest wspólne wypracowanie rozwiązań w przypadkach zaproponowanych przez uczestników.

20 Warsztaty dla uczniów - cykl szkoleń poświęconych realizacji Programu oraz warsztaty psychoedukacyjne, których celem jest kształtowanie różnych umiejętności psychospołecznych.

21 Warsztaty dla rodziców – mają umożliwić rodzicom nawiązanie bliższej współpracy ze szkołą oraz dać wsparcie w procesie wychowania.

22 Warsztaty dla nauczycieli – wyposażają nauczycieli w niezbędne umiejętności i narzędzia potrzebne przy realizacji Programu

23 Przewidywane rezultaty: poprawa frekwencji w szkole, pogłębienie relacji opartych na wzajemnym zaufaniu i poczuciu bezpieczeństwa oraz stworzenie systemu wzajemnego wsparcia. skrócenie procedury rozwiązywania trudnych spraw. zwiększenie aktywności rodziców we wspólnym procesie wychowania i edukacji sprawny przepływ informacji UCZEŃ – NAUCZYCIEL – RODZIC oparty na prawidłowej komunikacji. SĄDZIMY, ŻE RZETELNA REALIZACJA PROJEKTU WPŁYNIE RÓWNIEŻ NA POPRAWĘ WYNIKÓW W NAUCE.

24 SZKOŁA OTRZYMAŁA Opracowaniegraficzne: Piotr Piot®owski Szkoła przyjazna uczniom i rodzicom Autorzy Programu


Pobierz ppt "Praktyczny przewodnik, jak skutecznie zapobiegać niepowodzeniom szkolnym PILOT SYSTEMOWEGO PROGRAMU ZERO OBOJĘTNOŚCI - DROGOWSKAZY WDRAŻANEGO W POWIECIE."

Podobne prezentacje


Reklamy Google