Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dane INFORMACYJNE: Nazwa szkoły:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dane INFORMACYJNE: Nazwa szkoły:"— Zapis prezentacji:

1

2 Dane INFORMACYJNE: Nazwa szkoły:
IX Liceum Ogólnokształcące im. K.Libelta w Poznaniu ID grupy: 97/44_P_G1 Kompetencja: przedsiębiorczość Temat projektowy: Lokalny rynek pracy-szanse i zagrożenia dla absolwentów szkół regionu i Polski Semestr/rok szkolny: I/

3 Bezrobocie Bezrobocie jest zjawiskiem społecznym polegającym na tym, że część ludzi zdolnych do pracy i deklarujących chęć jej podjęcia nie znajduje faktycznego zatrudnienia z różnych powodów. Pod pojęciem bezrobotnego można rozumieć osobę niezatrudnioną, nie prowadzącą działalności gospodarczej i nie wykonującą innej pracy zarobkowej, zdolną i gotową do podjęcia zatrudnienia (w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy). Jest to szeroka definicja.

4 Bezrobocie c.d Wąską definicję stosują państwowe Urzędy Pracy (powiatowe lub wojewódzkie). I tak bezrobotnym w rozumieniu przepisów Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy jest osoba, która: -ukończyła 18 rok życia (pełnoletnia), -nie ukończyła 60 lat w przypadku kobiet i 65 lat w przypadku mężczyzn, -aktualnie nie uczy się na żadnym szczeblu kształcenia lub nie jest skierowana na szkolenie przez PUP, -jest zameldowana lub pozostaje w naszym kraju legalnie lub jej pobyt może zostać zalegalizowany (azyl polityczny, karta stałego lub czasowego pobytu, obywatele UE).

5 Formy bezrobocia Bezrobocie funkcyjne.
Pojęciem funkcyjnego bezrobocia określamy zjawisko wiążące się z dynamicznym rynkiem pracy występującym w gospodarce i, w którym widoczna jest nieustająca zmiana ilości oferowanych stanowisk pracy architektura pracownicza. Pojęcie to dotyczy niemożności zmniejszenia tego najniższego progu bezrobocia występującego w społeczeństwie charakteryzującym się dynamiką. W skład tej formy bezrobocia wchodzą ludzie niepełnosprawni zarówno fizycznie, jak i psychicznie, których stan zdrowia nie pozwala na podjęcie pracy. W tej grupie są również osoby przejściowo nie posiadające zatrudnienia z powodu zmiany zawodu.

6 Formy bezrobocia c.d. Bezrobocie strukturalne.
Kolejną formą jest bezrobocie strukturalne powstałe z powodu różnic w zmieniającej się strukturze popytu i produkcji. W związku z tymi zmianami ludzie nie posiadają pracy, gdyż ich kwalifikacje są zupełnie inne niż te obowiązujące w obecnej strukturze popytowo-produkcyjnej. Przykładem może być spawacz pracujący dwadzieścia pięć lat w tym zawodzie, lecz z przyjściem wieku pięćdziesięciu lat jest on praktycznie niepotrzebny ze względu na konkurencję, jaką dla jego przemysłu stanowi przemysł zagraniczny, a więc jest on zwalniany. Przeważnie tacy ludzie zmieniają swoje kwalifikacje zawodowe, by podjąć pracę w zawodzie, na który jest zapotrzebowanie. Często zdarza się jednak, iż firmy nie potrzebują pracowników o tym wieku, a więc nie chcą go także szkolić. W związku z powyższym, osoby te są ofiarami bezrobocia w formie strukturalnej.

7 Formy bezrobocia c.d. Bezrobocie cykliczne.
Natomiast pod pojęciem ostatniego rodzaju bezrobocia, czyli cyklicznego, zwanego także jako koniunkturalnym, kryje się czasowa niewydolność aktywności gospodarki. Osobą, która tę formę zdefiniowała był J.M. Keynes twierdzący, iż powodem bezrobocia było kształtowanie produkcji, czyli obniżenie popytu na poszczególne towary. Uważał, że ponowne podniesienie zapotrzebowania spowoduje wyeliminowanie tego zjawiska. Z tą formą spotykamy się w momencie, gdy światowe zapotrzebowanie się obniża, natomiast pensje i ceny nadążyły się dostosować, w związku z czym było to barierą na drodze przywrócenia efektów.

8 Próg bezrobocia Stan bezrobocia jest to stosunek ilości obywateli bezrobotnych do ilości ludzi posiadających zatrudnienie pełne, z wyjątkiem tych będących w trakcie służby wojskowej, jak również pracowników organów rządowych, które prowadzą działania w kierunku obrony narodowej i publicznej. Jest to stopa procentowa siły robotniczej nie posiadającej zatrudnienia lecz wyrażającej chęć i zdolność do jej podjęcia. Wiele osób faktycznie potrzebujących pracy, tej pracy szuka lecz nie rejestruje się w urzędach pracy. Ludzie ci nie są włączani do badań statystycznych prowadzonych nad tym zjawiskiem, ani też nie widnieją w rejestrach jako bezrobotni.

9 Przyczyny bezrobocia np.
- liberalizacja międzynarodowego rynku handlowego, - implementacja coraz to nowszych technik i rozwiązań mających ograniczyć czas i koszty pracy, - zbyt wysokie świadczenia socjalne, - zmienność architektury, czyli państwa posiadające tak zwaną tanią siłę roboczą otrzymują dziedziny uciążliwe, pracochłonne i wyczerpujące, natomiast w kraju, z którego te dziedziny wyszły, pozostają nowe techniki wymagające specjalistycznej obsługi, a co za tym idzie, wysokich kwalifikacji i uprawnień.

10 Sytuacja na wielkopolskim rynku pracy w kwietniu 2010r.
W kwietniu w wielkopolskich urzędach pracy zarejestrowanych było osób, w tym: − bezrobotnych, − poszukujących pracy. W ciągu ostatnich dwunastu miesięcy liczba bezrobotnych wzrosła w województwie o osoby tj. 20,4%. Wzrosty zanotowano w 30 powiatach Wielkopolski, z czego najwyższe w: poznańskim 52,1%, obornickim 41,3%, kościańskim 39,9%, rawickim 38,4% oraz grodziskim 37,1%. W powiecie nowotomyskim wystąpił spadek bezrobotnych o 2,3%.W odniesieniu do marca 2010r. bezrobocie w regionie zmniejszyło się o osób tj. 5,9%.

11 Sytuacja na wielkopolskim rynku pracy w kwietniu 2010 r. c.d.
Na poziomie powiatów województwa wielkopolskiego rozpiętość stopy bezrobocia w kwietniu 2010 roku wyniosła 15,3 punkty procentowe. Najwyższa stopa bezrobocia wystąpiła w powiatach: złotowskim 19,0%, wągrowieckim 18,3%, chodzieskim 16,4%,słupeckim 15,5% oraz czarnkowsko-trzcianeckim 15,1%. Najniższa w powiatach: poznańskim 3,7%, kępińskim 5,1%, wolsztyńskim 6,8%, nowotomyskim 6,9%, kaliskim 8,7% oraz leszczyńskim 8,7%.

12 Sytuacja na wielkopolskim rynku pracy w kwietniu 2010 r. c.d.

13 Sytuacja na wielkopolskim rynku pracy w kwietniu 2010 r. c.d.
W kwietniu do urzędów pracy zgłoszono wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej tj. o 6,8% mniej niż w marcu, wśród których miejsc tj. 56,0% dotyczyło zatrudnienia subsydiowanego. Pracodawcy w ramach wolnych miejsc pracy subsydiowanej najczęściej poszukiwali stażystów. W Wielkopolsce 798 wolnych miejsc pracy pozostawało niewykorzystanych przez okres ponad 1 miesiąca, z czego najwięcej w powiatach poznańskim 153, ostrzeszowskim 121, leszczyńskim 83, chodzieskim 81 oraz kościańskim 67.

14 Sytuacja na wielkopolskim rynku pracy w kwietniu 2010 r. c.d.
W ramach podpisanych umów o pracę 19,6% stanowiło zatrudnienie subsydiowane, z czego: − 979 osób zatrudniono w ramach robot publicznych, − 474 osoby podjęły działalność gospodarczą, − 417 osób zatrudniono na stanowiskach refundowanych, − 298 osób zatrudniono w ramach prac interwencyjnych, − 11 osób skorzystało z innej pracy subsydiowanej. Na zatrudnienie subsydiowane wydano łącznie ,4 tys. zł, w tym z tytułu dotacji na podjęcie działalności gospodarczej 8 492,54 tys. zł tj. 61,5% ww. kwoty. Z samozatrudnienia w kwietniu br. skorzystali bezrobotni mieszkańcy 27 wielkopolskich powiatów, z tego najwięcej dotacji udzielono w powiatach: czarnkowsko-trzcianeckim 45,ostrowskim 45, konińskim 42, wrzesińskim 28, ostrzeszowskim 26.

15 Wybrane kategorie bezrobotnych
Wśród osób bezrobotnych w kwietniu dominowały kobiety. Ich udział wyniósł 53,2% ( osób). W grupie osób poszukujących pracy kobiety stanowiły 42,2% (1 333 osoby). Najwięcej bezrobotnych kobiet było w kategoriach: − bez wykształcenia średniego , − zamieszkałych na wsi , − długotrwale bezrobotnych , − do 25 roku życia , − powyżej 50 roku życia

16 Wykształcenie a bezrobocie
Udział osób posiadających wykształcenie gimnazjalne i poniżej systematycznie zmniejsza się w rejestrach urzędów pracy na rzecz osób posiadających wykształcenie średnie i wyższe (z 30,9% w 2005 roku do 25,6% w 2009 roku). W 2009 roku co trzecia osoba bezrobotna posiadała wykształcenie zawodowe. Udział osób mających takie wykształcenie w rejestrach osób bezrobotnych od pięciu lat waha się w granicach od 35,4% do 31,8%. Na przestrzeni ostatnich pięciu lat zmiany struktury wykształcenia wśród osób bezrobotnych są wyraźnie widoczne. Maleje udział osób z wykształceniem zawodowym i niższym (choć nadal wartość tego wskaźnika przekracza 50%), co może świadczyć o tym, że rośnie zapotrzebowanie na pracę dla wykwalifikowanych, lecz niekoniecznie wysoko wykształconych osób.

17 Wykształcenie a bezrobocie c.d.
Obecność coraz większej liczby osób z wykształceniem wyższym w ewidencji urzędów pracy świadczy o niedostatecznym uwzględnianiu przy wyborze kierunku dalszej edukacji tzw. rynkowych aspektów tych decyzji. Efektem tego jest obserwowany obecnie na rynku pracy brak pracowników o wysokich kwalifikacjach technicznych przy równoczesnych znacznych nadwyżkach absolwentów kierunków takich jak: zarządzanie i marketing, pedagogika oraz ekonomia i administracja.

18 Zawody najliczniej występujące wśród bezrobotnych w latach 2005-2009 w naszym regionie

19 Co dalej po szkole średniej?
Najbardziej ryzykowne jest ślepe podążanie za moda i tłumem, gdy efektem tego prawdopodobnie będzie studiowanie na niewłaściwym i nieatrakcyjnym dla Ciebie kierunku a w przyszłości trudności ze znalezieniem pracy. Konkurencja wśród absolwentów popularnych kierunków jest ogromna a szanse na uzyskanie zatrudnienia w zawodzie maja tylko najlepsi z nich. Stworzenie wizji własnego życia to nazwanie celów, które chcesz osiągnąć, zarówno tych długo jak i krótkoterminowych. Jeśli wiesz dokąd chcesz dojść, łatwiej Ci będzie znaleźć sposób, w który ta drogę przemierzysz.

20 Co dalej po szkole średniej? C.d.
Na początek spróbuj odpowiedzieć sobie na następujące pytania. 1. Czym sie interesujesz i co najbardziej lubisz robić? 2. Jakie masz marzenia? 3. Jakie są Twoje oczekiwania w stosunku do pracy zawodowej? 4. Jakie wartości chcesz realizować w pracy? 5. Które zawody do tej pory brałeś pod uwagę? 6. Jaka jesteś osoba: cicha, spokojna czy może bardzo energiczna i aktywna? 7. Czy w przyszłości chciałbyś mieć prace, która wymaga intensywnych kontaktów z ludźmi, czy może wolałbyś prace z komputerem lub obsługiwanie innych urządzeń technicznych? 8. Jakie umiejętności i jaka wiedza będą Ci potrzebne, aby pracować w zawodzie, który bierzesz pod uwagę?

21 Co dalej po szkole średniej? C.d.
To tylko niektóre z pytań, które możesz sobie zadać, aby sprecyzować swoje plany. Jeśli odpowiedzi nie przyjdą Ci łatwo możesz porozmawiać z doradca zawodowym, który za pomocą odpowiednich testów określi Twoje predyspozycje zawodowe. W tym celu zgłoś sie do jednego z Centrów Informacji i Planowania Kariery Zawodowej działających w każdym Wojewódzkim Urzędzie Pracy na terenie kraju. Realizacja marzeń jest istotna, ale warto te wziąć pod uwagę inne aspekty. Nie bez znaczenia jest ocena sytuacji na rynku pracy. Z pewnością wiesz, ze przemiany gospodarcze i społeczno – kulturowe przyczyniają sie do „wymierania” jednych i powstawania innych zawodów. I choć są to tylko prognozy nie powinieneś ich ignorować. Informacji w tym zakresie udziela Ci pracownicy wspomnianych już Centrów Informacji i Planowania Kariery Zawodowej.

22 Pierwsze kroki w poszukiwaniu pracy
OD CZEGO ZACZĄĆ Na początku trzeba sobie zadać pytanie o to co chciałbym robić i jakie mam realne szanse, że przy posiadanych umiejętnościach praktycznych i personalnych, otrzymam taką pracę. Kolejne pytanie powinno dotyczyć aktualnego zapotrzebowania jakie wykazuje rynek pracy. Uzyskane w ten sposób informacje będą bardzo pomocne w sprecyzowaniu kierunku działań jakie należy podjąć. W odpowiedzi na te pytania może pomóc Ci doradca zawodowy z Twojego powiatowego urzędu pracy (jeżeli zarejestrujesz się jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy) lub z Centrów Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu (nie musisz być zarejestrowany). Tam też nauczysz się pisać poprawnie życiorys oraz list motywacyjny (patrz adresy wszystkich Centrów w województwie).

23 Pierwsze kroki w poszukiwaniu pracy c.d.
GDZIE SZUKAĆ INFORMACJI O PRACY Sposobów pozyskiwania informacji na temat wolnych miejsc pracy jest wiele. Do najbardziej rozpowszechnionych i sprawdzonych należą: - Biura Karier Internet - kontakty osobiste - książki telefoniczne i adresowe spisy firm - Młodzieżowe Biura Pracy OHP - prywatne biura i agencje pośrednictwa pracy - urzędy pracy

24 Pierwsze kroki w poszukiwaniu pracy c.d.
DZIAŁALNOŚĆ NA WŁASNY RACHUNEK Założenie własnej działalności gospodarczej może być dobrym sposobem na rozwiązanie problemu braku pracy. Należy jednak pamiętać, że taka działalność obarczona jest pewnym ryzykiem. Dlatego przed jej podjęciem należy dokładnie przemyśleć charakter tej działalności i możliwości finansowe związane z jej uruchomieniem. Informacji jakie formalności muszą być dokonane aby założyć własną firmę udzielają różnego typu instytucje wspierające małą i średnią przedsiębiorczość m.in. Poznański Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości (patrz wykaz instytucji wspierających przedsiębiorczość na terenie województwa ).

25 Pierwsze kroki w poszukiwaniu pracy c.d.
REJESTRACJA W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY Wszelkich informacji dotyczących tego, kto może zarejestrować się jako osoba bezrobotna, jak się zarejestrować, jakie warunki trzeba spełnić aby otrzymać zasiłek, jaka jest wysokość zasiłku i wiele innych, udzielają powiatowe urzędy pracy działające na terenie każdego miasta powiatowego. W Poznaniu Powiatowy Urząd Pracy mieści się przy ul. Czarnieckiego 9, tel Szczegółowych informacji na temat zasad funkcjonowania urzędu, zakresu świadczonych usług oraz ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu udziela Punkt Informacyjny, znajdujący się w holu A (tel. wew. 347). Pomocy można szukać także na stronie internetowej.

26 Pierwsze kroki w poszukiwaniu pracy c.d.
POMOC OFEROWANA PRZEZ WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W POZNANIU MoŜna tu uzyskać pomoc związaną z podjęciem pracy w kraju i za granicą oraz skorzystać z fachowej pomocy doradców zawodowych. Pośrednictwem krajowym i zagranicznym (takze sieć EURES) oraz doradztwem zajmują się pracownicy Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej mieszczącego się przy ul. Kościelnej 37 w Poznaniu. Centra działają także w Kaliszu, Koninie, Lesznie i Pile. Główna siedziba Urzędu mieści się na ul. Kościelnej 37 w Poznaniu (tel ).

27 Przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej c.d.
Rozmowa kwalifikacyjna umożliwia pracodawcy zebranie dodatkowych informacji dotyczących kandydata ponad te, które są zawarte w CV. Dzięki niej może dowiedzieć się czy osoba ubiegająca się o pracę ma odpowiednie kwalifikacje oraz czy zatrudnienie kandydata przyniesie korzyści przedsiębiorstwu. Rozmowa z pracodawcą jest bardzo ważnym etapem w procesie poszukiwania pracy, dlatego należy się do niej dobrze przygotować. Pamiętaj, że Ty miałeś całe życie na poznanie siebie, zaś Twój rozmówca ma na to tylko „5 minut”.

28 Przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej c.d.
Rozmowa kwalifikacyjna w większości składa się z pewnych stałych elementów na bazie, których pracodawca zadaje odpowiednie pytania. Należą do nich: 1. cechy fizyczne, 2. kwalifikacje, 3. inteligencja, 4. szczególne zdolności, 5. cechy charakteru, 6. zainteresowania.

29 Przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej c.d.
Jeśli chcesz jak najlepiej zaprezentować się w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej skorzystaj z następujących rad: 1. zbierz wcześniej informacje na temat firmy i stanowiska, o które się ubiegasz, 2. bądź punktualny, 3. wybierz właściwy ubiór; bądź ubrany odpowiednio, ale i wygodnie, 4. zabierz ze sobą niezbędne dokumenty, 5. uśmiechnij się przy powitaniu, 6. bądź elastyczny; nie odpowiadaj sztywno „tak” lub „nie” na zadawane pytania,

30 Przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej c.d.
7. pamiętaj o celu rozmowy; podkreślaj swoje silne strony, o negatywnych mów w sposób dyplomatyczny, 8. pamiętaj, że w pewnych sytuacjach możesz zadawać pytania dotyczące stanowiska, o które się ubiegasz, 9. wyraź swoją chęć podjęcia pracy w danej firmie, wyjaśnij dlaczego uważasz siebie za odpowiedniego kandydata na stanowisko, o które się ubiegasz, 10. zapytaj, kiedy i jak uzyskasz informacje o wyniku rozmowy, 11. po zakończeniu rozmowy podziękuj swojemu pracodawcy.

31 List motywacyjny, CV Przystępując do pisania curriculum vitae (przebieg życia), musimy uświadomić sobie, że powinno ono doprowadzić do zaproszenia nas na rozmowę kwalifikacyjną z pracodawcą. Życiorys powinien być napisany logicznie, przejrzyście i schludnie, co spowoduje większe zainteresowanie czytającego. Aby uzyskać właściwy efekt, należy stosować takie wyróżnienia jak tłusty druk, kursywa czy podkreślenia. Należy zachować umiar w pisaniu życiorysu. Informacje, które się podaje mają być faktami, bez szczegółów, ale nawiązującymi do pracy o którą się staramy. Życiorys nie powinien przekraczać dwóch stron formatu A 4, najlepiej jednak, gdyby zmieścił się na jednej stronie. Każdemu życiorysowi powinien towarzyszyć list motywacyjny, który pozwoli na przekazanie dodatkowych informacji potencjalnemu pracodawcy. Podczas gdy życiorys jest raczej formalnym dokumentem, list motywacyjny daje pewną swobodę wyrażania myśli i podkreślenia swojej indywidualności. Powinien być krótki i rzeczowy. Należy wyjaśnić przyczyny napisania listu i dostarczyć informacji, które zainteresują czytającego i nakłonią go do zapoznania się z naszym życiorysem.

32 List motywacyjny, CV c.d. List motywacyjny powinien składać się z następujących elementów: 1. adres zwrotny 2. data 3. nazwisko, imię, tytuł i adres osoby (firmy) do której skierowany jest list 4. forma zwrotu czyli np. Szanowni Panie 5. zasadnicza część składającą się z wstępu przedstawiającego nasze zainteresowanie danym stanowiskiem, z części głównej w której przedstawiamy swoje mocne strony oraz zakończenia, w którym wyrażamy nadzieję na pozytywne rozpatrzenie naszej kandydatury Odpowiadając na ogłoszenie prasowe należy zawsze uwzględnić nazwę gazety, z której je pozyskaliśmy.

33 List motywacyjny, CV c.d. a) życiorys – kilka wskazówek 1. sporządź życiorys na maszynie lub w wydruku komputerowym – papier A 4 2. nie podawaj nieistotnych informacji o sobie (waga, wzrost) 3. nie podawaj wysokości poprzednich zarobków (jeśli pracowałeś) 4. nagłówki umieszczaj w środku lub od brzegu linii nie używaj skrótów 5. zaznacz swoje osiągnięcia 6. używaj czasowników, które podkreślą to co zrobiłeś 7. bądź konkretny, używaj zwięzłych zdań 8. uważaj by Twój życiorys był schludny i czytelny 9. sprawdź pisownię – poproś kogoś 10. sprawdź czy fotokopie są czytelne – bez smug i zabrudzeń

34 List motywacyjny, CV b) List motywacyjny – kilka wskazówek. 1. do każdego pracodawcy napisz oddzielny list motywacyjny 2. napisz list odręcznie lub na maszynie (wtedy własnoręczny podpis) 3. buduj poprawne zdania, sprawdź ortografię i interpunkcję 4. wykaz swoje zainteresowanie, utrzymuj list w ciepłym tonie 5. dopilnuj aby był zwięzły i na temat 6. staraj się nie używać skrótów 7. list powinien być napisany na białej kartce A 4

35


Pobierz ppt "Dane INFORMACYJNE: Nazwa szkoły:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google